feminismus.czČlánky › Jak jsou na tom v ČR zaměstnané matky pečující o malé dítě?

Jak jsou na tom v ČR zaměstnané matky pečující o malé dítě?

8. červenec 2009  | Gender Studies, o.p.s
18.6. 2009 proběhla tisková konference, na níž byli novináři seznámeni s výsledky výzkumu Gender Studies. Poprvé byl také médiím představen Audit rovné příležitosti, který Gender Studies nabízí firmám v ČR. Výzkum potvrdil, že matky mají zájem harmonizovat práci s rodinou, mají zájem o alternativní pracovní úvazky převážně v období rodičovské dovolené a o využívání zařízení péče o děti. Matky také projevily zájem pracovat v období RD.

18.6. 2009 proběhla tisková konference, na níž byli novináři seznámeni s výsledky výzkumu Gender Studies mezi pracujícími matkami do deseti let. Poprvé byl také médiím představen Audit rovné příležitosti, který Gender Studies nabízí firmám v ČR. Výzkum potvrdil, že matky mají zájem harmonizovat práci s rodinou, mají zájem o alternativní pracovní úvazky převážně v období rodičovské dovolené a o využívání zařízení péče o děti. Matky také projevily zájem pracovat v období RD.

Výzkum Gender Studies

Agentura Ipsos Tambor realizovala pro Gender Studies v uplynulých dnech výzkum mezi matkami dětí do deseti let na téma sladění osobního a pracovního života. Cílem výzkumu bylo zjistit jejich vnímání a zkušenosti se sladěním práce a rodiny; zjistit zkušenosti s návratem z rodičovské a mateřské dovolené, zkušenosti s udržením kontaktu se zaměstnavatelem při MD/RD a zároveň identifikovat ideální možnosti v oblasti sladění práce a rodiny, tudíž zaměřit se na kroky, které by matky uvítaly ze strany zaměstnavatelů.

Dále bylo třeba zjistit, zda se respondentky ve svém pracovním životě setkaly s diskriminací.

Výsledky výzkumu bude Gender Studies používat převážně při své práci se zaměstnavateli – při vytváření programů pro sladění osobního a pracovního života.

Ve výzkumu bylo 605 respondentek (350 z Prahy a ostatní z jiných měst). Výzkum byl zrealizován na základě dotazníku s 25 otázkami.

Výsledky výzkumu

  • Zaměstnavatelé nemají příliš tendence být v průběhu mateřské a rodičovské dovolené iniciativní v kontaktu, zejména ne mimo nezbytný rámec.

46% respondentek bylo sice svým zaměstnavatelem kontaktováno v průběhu MD/RD, ale u 25% to bylo pouze jednou či dvakrát a z 54% bylo důvodem vyřízení praktických formalit. Třetině dotazovaných byla nabídnuta nějaká forma spolupráce. Největší procento nekontaktovaných bylo mezi pracovnicemi bez nutné kvalifikace a z řad nižšího managementu, nejčastěji kontaktované byly naopak pracovnice středního managementu a odborné pracovnice s VŠ vzdělání. Celkově větší procento kontaktů proběhlo mimo Prahu než v Praze.

  • Obecně se dá říci, že matky mají relativně velký zájem pracovat i při rodičovské dovolené.

62% respondentek nějakým způsobem pracovalo při RD, např. formou brigády (49% z nich). Největší motivací pro práci byly finanční důvody (78% respondentek) a potřeba nesoustředit svůj život jen kolem dětí, přemýšlet také o něčem jiném (50%). Třetina matek pracovala v průběhu RD pro jiného zaměstnavatele než od kterého na RD nastoupila, hlavním důvodem (60%) bylo, že práce se dala lépe skloubit s rodinou.

Matky, které v průběhu RD nepracovaly uvedly jako hlavní důvod „chtěla jsem si plně užít čas s dítětem“ (58%) a neměla jsem žádnou možnost hlídání (53%).

  • Největší zájem ze strany matek je o pracovní pozice nabízející flexibilní uzpůsobení náplně a pracovní doby jejich rodičovství.

43% respondentek by na RD chtělo využít poloviční pracovní úvazek, 24% méně než poloviční úvazek a 44% práci formou brigády.

V průběhu RD je velký zájem o práci z domova (46% by jí chtělo využívat, 29% mělo možnost jí využívat); práci z domova kombinovanou s prací v kanceláři (43% by jí chtělo využívat, 21% mělo možnost jí využít) a pružnou pracovní dobu (42% by jí chtělo využívat, 32% mělo možnost jí využít).

Po návratu z rodičovské dovolené 50% respondentek využívalo pevnou pracovní dobu, ale pouze 20% respondentek chtělo pevnou pracovní dobu využívat. Na druhou stranu např. pružnou pracovní dobu mělo možnost využít kolem 23%, ale zájem o ní by mělo kolem 54%.

  • S velmi pozitivní reakcí se setkává myšlenka firemního (nebo s firmou spolupracujícího) zařízení pro děti.

O tuto zařízení by mělo zájem 60% respondentek.

  • K diskriminaci na základě rodičovství (nezřídka) dochází, a to v případě dotazovaných i jejich blízkého okolí.

54% respondentek mělo pocit, že se osobně setkalo s diskriminací na základě rodičovství či mateřství, 70% respondentek zná někoho ve svém okolí, kdo se s diskriminací na základě rodičovství potýkal. Nejčastěji se ženy setkávají s otázkami ohledně počtu dětí a možností hlídání potencionálními zaměstnavateli při přijímacím pohovoru (63%), nepřijetí do zaměstnání (43%) a nepovolení nižšího než plného pracovního úvazku (35%).

Projekt „Zaměstnavatelé pro slaďování osobního a pracovního života“

Od listopadu 2008 realizuje Gender Studies projekt Zaměstnavatelé pro sladění pracovního a osobního života, který navazuje na dosavadní aktivity Gender Studies ve vzdělávání zaměstnavatelů v oblasti rovných příležitostí a informování a poradenství zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti sladění osobního a pracovního života. Projekt zaměřený na hlavní město Prahu nabízí široké spektrum aktivit pro zaměstnance/zaměstnankyně a zaměstnavatele. Projektem chce Gender Studies přispět k rozvoji rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce, usnadnění návratu rodičů do zaměstnání a potírání diskriminace na základě pohlaví.

Servis pro firmy

Audit Rovné příležitosti

Od poloviny roku 2009 nabízí Gender Studies, o.p.s. zaměstnavatelům audit, který zhodnotí politiky firem zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů a sladění osobního a pracovního života a nabídne doporučení pro zlepšení. Firma, která projde auditem, získá certifikát.

Firma roku

Do 30. června přijímá Gender Studies přihlášky do dalšího ročníku soutěže o nejlepší firmu s rovnými příležitostmi v České republice. Více informací na www.rovneprilezitosti.ecn.cz

Ke konci roku 2009 představí Gender Studies manuál jak realizovat programy pro sladění osobního a pracovního života, který naváže na publikace, které už Gender Studies pro zaměstnavatele vydalo např. Rovné příležitosti jako společenská odpovědnost firem, Náklady a zisky rovných příležitostí pro ženy a muže, Rovné šance jako konkurenční výhoda. Pokračuje vydávání elektronického měsíčníku Rovné příležitosti do firem, který přináší dobré praxe z českých i zahraničních firem.

V rámci projektu poskytuje Gender Studies konzultace pro zaměstnavatele v oblastech realizace programů zaměřených na sladění osobního a pracovního života (např. flexibilní formy práce či firemní zařízení péče o děti) a rovných příležitostí pro ženy a muže.

Servis pro zaměstnankyně, zaměstnance

Součástí projektu je informační centrum poskytující literaturu a informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů. Centrum je možné navštívit v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20 v úterý až čtvrtek od 12 do 18 hodin.

Právní poradna Gender Studies pro osoby diskriminované a potenciálně diskriminované na základě pohlaví a věku byla rozšířena. Kromě úterý (9.00-11.00) a pátku (16:30-18:30), se na nás mohou lidé obracet i ve středu od 14.00 do 16.00 hodin na telefonních číslech 224 913 350 a 774 913 350. Otázky se mohou týkat diskriminace na základě pohlaví a věku a slaďování osobního a pracovního života. Dotazy je možné také posílat na email pravo@genderstudies.cz nebo využít on-line právní poradnu na http://www.rovneprilezitosti.cz/poradenstvi.php?poradna=open.

Projekt Zaměstnavatelé pro sladění pracovního a osobního života je financován Evropským sociálním fondem a magistrátem hl.m. Prahy. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Kontakty:

Alexandra Jachanová Doleželová, manažerka projektu; alexandra.jachanova@genderstudies.cz

Kateřina Dušková, Public Affairs projektu; katerina.duskova@gmail.com

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.