Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Doporučení k úpravě českého práva týkajícího se násilí na ženách

25. listopad 2003
Zahrnout v Trestním zákoně domácí násilí mezi trestné činy. Zahrnout do Trestního řádu ochranná opatření a dočasný zákaz vstupu jako formy ochrany obětí domácího násilí. Usnadnit koherentní a rychlou právní intervenci v případech domácího násilí. Poskytnout podporu obětem v hledání právní nápravy. Vytvořit citlivější právní proces. Přijmout zákony požadující podporu respektu k ženám ze strany médií... Více

Domácí násilí a české právo

25. listopad 2003
Domácí násilí je násilím, k němuž dochází v domácnosti v rámci rodiny a je jednou z nejvážnějších forem násilí na ženách. Zahrnuje fyzické, sexuální a citové násilí mající za cíl získání moci a kontroly nad ženou. Ačkoli je v současnosti domácí násilí vnímáno v České republice jako problém, nediskutuje se o něm často. Zaprvé, česká Ústava a Listina základních práv a svobod zaručují právo na nedotknutelnost osobního a rodinného života. (Listina, odst. 10(2)). Z toho důvodu je domácí násilí obecně vnímáno jako soukromá záležitost rodiny. Za druhé, české právo specificky nechrání před domácím násilím. Pachatel je spíše stíhán za takové trestné činy jako vražda, újma na zdraví, vydírání, znásilnění nebo jiná opatření. Přestože Česká republika ratifikovala řadu mezinárodních smluv o lidských právech odsuzujících domácí násilí, české právo se dosud k dané otázce v širším kontextu nevyjadřuje. Více

Znásilnění, vražda, pohlavní zneužívání, ohrožování mravnosti, prostituce, omezování osobní svobody a český zákon

25. listopad 2003
Ženy nesmějí být zbavovány osobní svobody. Zbavení ženy osobní svobody zahrnuje také dlouhodobé či trvalé omezení její osobní svobody. (Tr.zák §232 Komentář). Kdo jinému brání užívat osobní svobody, bude odsouzen k trestu odnětí svobody... Více

Násilí na ženách a jeho zakotvení v české legislativě

25. listopad 2003
Násilí páchané na ženách závažným způsobem ohrožuje prosazování a rovnou účast žen ve společnosti a společenských procesech. Zahrnuje "jakýkoli násilný čin podmíněný pohlavím oběti, jehož následkem je, nebo může být, fyzická, psychická nebo sexuální újma žen nebo jejich utrpení, včetně vyhrožování takovými činy, donucování nebo svévolné omezování svobody, ať už k němu dochází ve veřejném nebo soukromém životě." (Deklarace Spojených národů o Eliminaci násilí na ženách, článek 1, U.N. Doc. A/48/49 (1994)). Násilí na ženách a zejména domácí násilí bývá často považováno za rodinnou záležitost. S nárůstem výskytu násilí na ženách však u žen klesá pocit bezpečí doma, stejně jako se zhoršuje jejich aktivní přístup k ekonomickým, sociálním a politickým aspektům společnosti. Z toho důvodu nemůže být násilí na ženách vnímáno jako soukromá záležitost, ale spíše jako předmět veřejné diskuse. Více
« | 1 | .. | 810 | 811 | 812 | 813 | 814 | .. | 975 | »
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.