Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“
Protože se diskriminaci začíná věnovat stále více organizací i institucí a zvětšuje se i frekvence výskytu tohoto pojmu v médiích, rozhodla se obecně prospěšná společnost Gender Studies sumarizovat postoje a přístupy k tomuto tématu především na straně neziskových organizací (NNO), právních expertů a expertek, obětí diskriminace a také soudů. Shromažďovat informace o této problematice je důležité z hlediska nízkého povědomí a často také nesprávného pochopení tohoto právního pojmu, pod který bývají často zahrnovány i nesouvisející události. Je rovněž důležité zvyšovat kapacity a schopnosti neziskových organizací pro řešení těchto a dalších souvisejících problémů, protože právě NNO patří mezi nejdůležitější poskytovatele právní pomoci a poradenství pro diskriminované osoby.

Protože se diskriminaci začíná věnovat stále více organizací i institucí a zvětšuje se i frekvence výskytu tohoto pojmu v médiích, rozhodla se obecně prospěšná společnost Gender Studies sumarizovat postoje a přístupy k tomuto tématu především na straně neziskových organizací (NNO), právních expertů a expertek, obětí diskriminace a také soudů. Shromažďovat informace o této problematice je důležité z hlediska nízkého povědomí a často také nesprávného pochopení tohoto právního pojmu, pod který bývají často zahrnovány i nesouvisející události. Je rovněž důležité zvyšovat kapacity a schopnosti neziskových organizací pro řešení těchto a dalších souvisejících problémů, protože právě NNO patří mezi nejdůležitější poskytovatele právní pomoci a poradenství pro diskriminované osoby.

Hlavními cíli výzkumu bylo získat informace v následujících oblastech:

• názory a pohledy právních odborníků a odbornic a odborníků a odbornic na téma (anti)diskriminace

• základní překážky a možnosti pro řešení problematiky diskriminace a diskriminačních kauz

• pohled na postavení účastníků a účastnic diskriminačních případů a povahu antidiskriminační legislativy

• překážky a možnosti na straně obětí diskriminace, neziskových organizací, soudů a expertů při řešení diskriminačních kauz

Za účelem zjištění těchto informací byl zvolen kvalitativní přístup a byly připraveny dvě sady otázek - jedna pro odborníky a odbornice na problematiku diskriminace a druhá pro soudce a soudkyně. Tyto otázky byly podkladem pro vedení polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty byli odborníci a odbornice (nejen s právním vzděláním) z NNO, osoby s advokátní praxí zabývající se danou problematikou, odborníci a odbornice ze státní správy a akademici a akademičky s právním vzděláním. Specificky se pak průzkum zaměřil na postoje a zkušenosti soudců a soudkyň s případy diskriminace a postupy při jejich řešení. Celkově bylo provedeno 30 rozhovorů z první kategorie a 10 rozhovorů se soudci a soudkyněmi z pověřených okresních a krajských soudů (celkově bylo osloveno 14 okresních a krajských soudů, pouze tento počet však souhlasil s rozhovory). Dotázáni byli zástupci a zástupkyně organizací pokrývajících druhy a oblasti diskriminace definované v antidiskriminačním zákoně. Všem dotazovaným byla přislíbena důvěrnost poskytovaných informací a citace jsou uváděny v anonymizované podobě (výjimkou jsou citace osob, které souhlasily s uvedením jmen).

Závěry a doporučení

Problematika diskriminace je v českém kontextu pro mnohé stále poměrně novým termínem, i když diskriminační praktiky jsou dlouhodobým fenoménem. Mezi novinky patří spíše právě právní zakotvení zákazu diskriminace, uplatňování antidiskriminačních opatření na různé úrovni a aktivní snahy o snižování diskriminace ve společnosti. Na základě průzkumu byla identifikována tato doporučení.

1) Doporučení legislativního charakteru (1):

Nutnost přijetí zákona o bezplatné právní pomoci umožňujícího bezplatné právní zastupování, prostřednictvím NNO. S tím souvisí také otevření diskuze o financování bezplatné či zvýhodněné právní pomoci pro diskriminované osoby, kterou v současné době zabezpečují právě NNO.

Novelizace antidiskriminačního zákona ve smyslu umožnění žaloby ve veřejném zájmu (tzv. actio popularis) - v případě, kdy by došlo k zásahu do práv neurčitého počtu osob, mohly by nevládní organizace požadovat u soudu upuštění od diskriminace a odstranění následků diskriminačního zásahu.

Novelizace antidiskriminačního zákona ve smyslu řešení diskriminačních sporů prostřednictvím mediace prováděné/ zprostředkovávané veřejným ochráncem práv.

Zvážení nutnosti legislativního zakotvení pojmu vícenásobné diskriminace (diskriminace na základě vícero důvodů). Činit kroky ke zrychlení soudních řízení.

2) Doporučení informačně-vzdělávacího charakteru (2):

Vláda, VOP: zvyšovat právní povědomí veřejnosti, které přispěje ke správnému chápání pojmu diskriminace a také znalosti možností právní obrany proti takovému protiprávnímu jednání, využívání informačních a osvětových kampaní zaměřených na různé cílové skupiny (oběti diskriminace, odborníky, soudy atp.)

VOP, vláda: posilování spolupráce různých subjektů v oblasti odstraňování projevů diskriminace – NNO, státu, veřejné správy a samosprávy, sociálních partnerů, akademické obce a dalších

Vláda, vysokoškolská zařízení: vzdělávání soudců/ soudkyň, právních odborníků a budoucích právních expertů

NNO: posilování strategické litigace, ale i základní právní pomoci a právního poradenství pro „obyčejné“ případy (nepodporovat jen inovativní a neznámé přístupy, ale i osvědčené příklady dobré praxe)

Vláda, orgány státní správy a samosprávy: systematické a dlouhodobé financování a podpora NNO, které v současné ČR především zabezpečují právní pomoc a poradenství pro diskriminované osoby

NNO a další relevantní subjekty: realizace informačních kampaní s cílem změny společenského povědomí a politického diskurzu

NNO: zvyšování dostupnosti právní pomoci v regionech

Vláda, orgány státní správy: podpora mainstreamingu antidiskriminace, tedy systematické zahrnování nediskriminace a rovných příležitostí do koncepčních materiálů a programů.

Česká advokátní komora: rozšiřování a podpora pro bono služeb

Kráceno podle: Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Linda Sokačová, odborná konzultace textu Lucie Otáhalová. Plné znění závěrečné zprávy je součástí publikace Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi, kterou Gender Studies vydala v březnu 2010.

Použitá literatura a zdroje:

Appeltová, M. (2009). Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu. In Gender a demokracie: 1989 – 2009. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Kristková, V. (2006). Strategická litigace jako součást klinického právního vzdělávání. I. díl. In Via Iuris. http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=91. Přístup na webovou stránku 26. ledna 2010.

Asociace mediátorů ČR: http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Přístup na webovou stránku 27. ledna 2010.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, http://www.poradna-prava.cz/strategicka_litigace.html. Přístup na webovou stránku 25. ledna 2010.

Wikipedia.org: mediace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace. Přístup na webovou stránku 27. ledna 2010.

(1) Všem doporučením na novelizaci antidiskriminačního zákona (dále AZ) by mělo předcházet vyhodnocení činnosti veřejného ochránce práv (dále VOP) po roce účinnosti AZ a konzultace s VOP.

(2) Na začátku je vždy uveden subjekt, pro který je doporučení určeno.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.