Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Závěry a doporučení z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“
Protože se diskriminaci začíná věnovat stále více organizací i institucí a zvětšuje se i frekvence výskytu tohoto pojmu v médiích, rozhodla se obecně prospěšná společnost Gender Studies sumarizovat postoje a přístupy k tomuto tématu především na straně neziskových organizací (NNO), právních expertů a expertek, obětí diskriminace a také soudů. Shromažďovat informace o této problematice je důležité z hlediska nízkého povědomí a často také nesprávného pochopení tohoto právního pojmu, pod který bývají často zahrnovány i nesouvisející události. Je rovněž důležité zvyšovat kapacity a schopnosti neziskových organizací pro řešení těchto a dalších souvisejících problémů, protože právě NNO patří mezi nejdůležitější poskytovatele právní pomoci a poradenství pro diskriminované osoby.

Protože se diskriminaci začíná věnovat stále více organizací i institucí a zvětšuje se i frekvence výskytu tohoto pojmu v médiích, rozhodla se obecně prospěšná společnost Gender Studies sumarizovat postoje a přístupy k tomuto tématu především na straně neziskových organizací (NNO), právních expertů a expertek, obětí diskriminace a také soudů. Shromažďovat informace o této problematice je důležité z hlediska nízkého povědomí a často také nesprávného pochopení tohoto právního pojmu, pod který bývají často zahrnovány i nesouvisející události. Je rovněž důležité zvyšovat kapacity a schopnosti neziskových organizací pro řešení těchto a dalších souvisejících problémů, protože právě NNO patří mezi nejdůležitější poskytovatele právní pomoci a poradenství pro diskriminované osoby.

Hlavními cíli výzkumu bylo získat informace v následujících oblastech:

• názory a pohledy právních odborníků a odbornic a odborníků a odbornic na téma (anti)diskriminace

• základní překážky a možnosti pro řešení problematiky diskriminace a diskriminačních kauz

• pohled na postavení účastníků a účastnic diskriminačních případů a povahu antidiskriminační legislativy

• překážky a možnosti na straně obětí diskriminace, neziskových organizací, soudů a expertů při řešení diskriminačních kauz

Za účelem zjištění těchto informací byl zvolen kvalitativní přístup a byly připraveny dvě sady otázek - jedna pro odborníky a odbornice na problematiku diskriminace a druhá pro soudce a soudkyně. Tyto otázky byly podkladem pro vedení polostrukturovaných rozhovorů. Respondenty byli odborníci a odbornice (nejen s právním vzděláním) z NNO, osoby s advokátní praxí zabývající se danou problematikou, odborníci a odbornice ze státní správy a akademici a akademičky s právním vzděláním. Specificky se pak průzkum zaměřil na postoje a zkušenosti soudců a soudkyň s případy diskriminace a postupy při jejich řešení. Celkově bylo provedeno 30 rozhovorů z první kategorie a 10 rozhovorů se soudci a soudkyněmi z pověřených okresních a krajských soudů (celkově bylo osloveno 14 okresních a krajských soudů, pouze tento počet však souhlasil s rozhovory). Dotázáni byli zástupci a zástupkyně organizací pokrývajících druhy a oblasti diskriminace definované v antidiskriminačním zákoně. Všem dotazovaným byla přislíbena důvěrnost poskytovaných informací a citace jsou uváděny v anonymizované podobě (výjimkou jsou citace osob, které souhlasily s uvedením jmen).

Závěry a doporučení

Problematika diskriminace je v českém kontextu pro mnohé stále poměrně novým termínem, i když diskriminační praktiky jsou dlouhodobým fenoménem. Mezi novinky patří spíše právě právní zakotvení zákazu diskriminace, uplatňování antidiskriminačních opatření na různé úrovni a aktivní snahy o snižování diskriminace ve společnosti. Na základě průzkumu byla identifikována tato doporučení.

1) Doporučení legislativního charakteru (1):

Nutnost přijetí zákona o bezplatné právní pomoci umožňujícího bezplatné právní zastupování, prostřednictvím NNO. S tím souvisí také otevření diskuze o financování bezplatné či zvýhodněné právní pomoci pro diskriminované osoby, kterou v současné době zabezpečují právě NNO.

Novelizace antidiskriminačního zákona ve smyslu umožnění žaloby ve veřejném zájmu (tzv. actio popularis) - v případě, kdy by došlo k zásahu do práv neurčitého počtu osob, mohly by nevládní organizace požadovat u soudu upuštění od diskriminace a odstranění následků diskriminačního zásahu.

Novelizace antidiskriminačního zákona ve smyslu řešení diskriminačních sporů prostřednictvím mediace prováděné/ zprostředkovávané veřejným ochráncem práv.

Zvážení nutnosti legislativního zakotvení pojmu vícenásobné diskriminace (diskriminace na základě vícero důvodů). Činit kroky ke zrychlení soudních řízení.

2) Doporučení informačně-vzdělávacího charakteru (2):

Vláda, VOP: zvyšovat právní povědomí veřejnosti, které přispěje ke správnému chápání pojmu diskriminace a také znalosti možností právní obrany proti takovému protiprávnímu jednání, využívání informačních a osvětových kampaní zaměřených na různé cílové skupiny (oběti diskriminace, odborníky, soudy atp.)

VOP, vláda: posilování spolupráce různých subjektů v oblasti odstraňování projevů diskriminace – NNO, státu, veřejné správy a samosprávy, sociálních partnerů, akademické obce a dalších

Vláda, vysokoškolská zařízení: vzdělávání soudců/ soudkyň, právních odborníků a budoucích právních expertů

NNO: posilování strategické litigace, ale i základní právní pomoci a právního poradenství pro „obyčejné“ případy (nepodporovat jen inovativní a neznámé přístupy, ale i osvědčené příklady dobré praxe)

Vláda, orgány státní správy a samosprávy: systematické a dlouhodobé financování a podpora NNO, které v současné ČR především zabezpečují právní pomoc a poradenství pro diskriminované osoby

NNO a další relevantní subjekty: realizace informačních kampaní s cílem změny společenského povědomí a politického diskurzu

NNO: zvyšování dostupnosti právní pomoci v regionech

Vláda, orgány státní správy: podpora mainstreamingu antidiskriminace, tedy systematické zahrnování nediskriminace a rovných příležitostí do koncepčních materiálů a programů.

Česká advokátní komora: rozšiřování a podpora pro bono služeb

Kráceno podle: Závěrečná zpráva z výzkumu „Nenechte se diskriminovat“

Linda Sokačová, odborná konzultace textu Lucie Otáhalová. Plné znění závěrečné zprávy je součástí publikace Neviditelný problém: rovnost a diskriminace v praxi, kterou Gender Studies vydala v březnu 2010.

Použitá literatura a zdroje:

Appeltová, M. (2009). Genderovaný pracovní trh: proměny diskurzu. In Gender a demokracie: 1989 – 2009. Praha: Gender Studies, o.p.s.

Kristková, V. (2006). Strategická litigace jako součást klinického právního vzdělávání. I. díl. In Via Iuris. http://www.viaiuris.cz/index.php?p=msg&id=91. Přístup na webovou stránku 26. ledna 2010.

Asociace mediátorů ČR: http://www.amcr.cz/mediace/o-mediaci.php. Přístup na webovou stránku 27. ledna 2010.

Poradna pro občanství, občanská a lidská práva, http://www.poradna-prava.cz/strategicka_litigace.html. Přístup na webovou stránku 25. ledna 2010.

Wikipedia.org: mediace: http://cs.wikipedia.org/wiki/Mediace. Přístup na webovou stránku 27. ledna 2010.

(1) Všem doporučením na novelizaci antidiskriminačního zákona (dále AZ) by mělo předcházet vyhodnocení činnosti veřejného ochránce práv (dále VOP) po roce účinnosti AZ a konzultace s VOP.

(2) Na začátku je vždy uveden subjekt, pro který je doporučení určeno.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.