Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Základní příjem jako lidské právo: proti feminizaci chudoby

Základní příjem jako lidské právo: proti feminizaci chudoby

Základní příjem jako lidské právo: proti feminizaci chudoby
Již od roku 1950 si 10. prosince připomínáme mezinárodní Den lidských práv. Za více než půlstoletí se sice řada věcí změnila, nedodržování lidských práv je ale realitou i ve státech označovaných jako rozvinuté. Jedním z problémů je přitom systematické nedodržování sociálních a ekonomických práv, které jsou nedílnou součástí souboru lidských práv, vedle práv politických, občanských a kulturních. Podle definice OSN jsou lidská práva nedělitelná. Chudoba je proto porušováním lidských práv.

Nelson Mandela, bojovník za lidská práva a proti apartheidu, v roce 2005 prohlásil: „Podobně jako otroctví nebo apartheid, ani chudoba není nic přirozeného a nezměnitelného. Jejím původcem je člověk, který ji také svým přičiněním může překonat i úplně vymýtit. Odstranění chudoby není charitativním gestem, nýbrž aktem spravedlnosti. Je ochranou základních lidských práv, práva na důstojnost a důstojný život.“

K tomu, aby byla lidská práva dodržována, je ovšem zapotřebí jejich financování. Marek Hrubec, organizátor Iniciativy evropských občanů za nepodmíněný základní příjem v ČR, uvedl: „Každý má právo na život. Přesto však například bezdomovci každoročně v zimě umrzají. Každý má dokonce právo na důstojný život, ale velké množství lidí živoří. Proč? Protože tato práva nejsou dostatečně financována. Proto naše Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem navrhuje zavedení nepodmíněného základního příjmu všem občanům. Podobně jako není možné realizovat všeobecné hlasovací právo, aniž by se financovala organizace voleb, zajištění volebních místností, zaslání volebních lístků voličům apod., není možné skutečně uplatňovat ani mnohá další práva bez jejich náležitého finančního zajištění.“


Chudoba je často vnímána jako problém rozvojových zemí. Dlouhodobý vývoj ale ukazuje, že lidé žijící v chudobě a skupina těch, kteří jsou ohroženi chudobou, tvoří nemalou část populace také v rozvinutých zemích. V Evropské unii žije přibližně 17 % lidí pod hranicí chudoby. To znamená, že po započítání příjmů ze sociálních transferů je jejich příjem nižší než 60 % tzv. národního mediánu ekvivalizovaného čistého příjmu. Počítáno podle stejného standardu žije v USA 24 % lidí pod hranicí chudoby. Ačkoli Česká republika nepatří mezi země s nejvyšším podílem lidí ohrožených chudobou, tato situace nás neopravňuje k přílišnému optimismu, neboť v posledních letech dochází k nárůstu počtu lidí ohrožených chudobou. Ačkoli podíl lidí ohrožených chudobou v celé populaci je v ČR zhruba 10 %, některé skupiny osob jsou chudobou ohroženy výrazně více. Pod hranicí rizika chudoby se pohybují příjmy více než 35 % domácností sólo rodičů se závislými dětmi, pod touto hranicí jsou ale také příjmy téměř 24 % domácností dvou dospělých se 3 a více závislými dětmi. Z toho vyplývá, že dochází k významnému mezigeneračnímu transferu rizika chudoby na děti. Děti představují jednu ze skupin nejvíce ohrožených chudobou, a to jak v důsledku větší finanční zátěže rodin s dětmi, tak v důsledku procesu feminizace chudoby, jelikož ženy tvoří většinu sólo rodičů. V České republice je ohroženo chudobou zhruba 15 % dětí.


Iniciativa evropských občanů za nepodmíněný základní příjem upozorňuje na skutečnost, že základní příjem, který by odstranil riziko chudoby, by měl být garantován všem bez dalších podmínek tak, aby byla v evropské společnosti odstraněna chudoba. Iniciativu, která požaduje, aby se o nepodmíněném základním příjmu začala vést diskuse na všech úrovních politického rozhodování i veřejného života, můžete svým podpisem podpořit i vy. Petici můžete jednoduše podepsat elektronicky na této adrese.


U příležitosti Dne lidských práv Iniciativa pořádá také seminář o nepodmíněném základním příjmu se zástupci politických stran (pondělí 9. prosince, 18h. v Galerii Divus na Vltavské).

Seminář se zaměří na to, jak lze myšlenku nepodmíněného základního příjmu prosadit pomocí političek a politiků. Jaký postoj mají k základnímu příjmu jednotlivé politické strany, především ty, které ho mají ve svém programu? Co jsou pro základní příjem ochotni udělat jednotliví politici a jednotlivé političky? Na otázky Vám na semináři poskytnou odpovědi politici a političky z různých politických stran.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.