Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › "Tento měsíc menstruuji."

"Tento měsíc menstruuji."

10. říjen 2003  | Alena Králíková
Gender Studies, o.p.s. připravuje ve spolupráci s řadou umělkyň a umělců výstavu „Tento měsíc menstruuji“, která by měla přispět nejen k překonání společenských stereotypů a tabu týkajících se rolí připisovaných společností ženám a mužům, ale díky své atraktivitě, ale i kontroverznosti, podpořit zahájení široké diskuse o genderové tématice mezi lidmi různých názorů na všech společenských úrovních.

Výstava "Tento měsíc menstruuji"

Ačkoli česká společnost prochází od roku 1989 vývojem směrem k demokracii, její setrvávání ve stereotypním uvažování o rolích žen a mužů v soukromé a veřejné sféře společnosti je stále jedním z jejich základních charakteristik. Bez jakýchkoli zásadních posunů dodržuje nedotknutelnost sociálních tabu a ani se je koordinovaně nesnaží překonávat. Gender Studies, o.p.s.(dále GS) připravilo a organizovalo řadu seminářů, přednášek a workshopů, které se zabývaly genderovými tématy ve všech relevantních oblastech politiky, pracovního trhu, a rozhodovacích pozic, aby zahájila intenzivní diskusi o genderu ve společnosti založené na objektivních argumentech, statistikách a výzkumech. GS se tak ve společnosti etablovala, získala zkušenosti v organizování různých aktivit týkajících se posílení pozic žen ve společnosti a ve spolupráci s médii zejména v otázkách týkajících se genderové a žensko-právní oblasti. Zaměření GS na oblast umění si klade za cíl zjednodušit pochopení genderových témat a zpřístupnit náhled na ně z více pohledů, které umožní, aby očekávaná diskuse mohla probíhat na úrovni obecné veřejnosti a ne pouze na politické nebo akademické úrovni.

Výstava naváže na dosavadní práci Gender Studies, o.p.s. a uvede do diskuse další aspekty, zejména umělecké. Projekt by měl nejen pomoci k překonání společenských stereotypů a tabu týkajících se rolí připisovaných společností ženám a mužům, ale měl také díky své atraktivitě, ale i kontroverznosti, zásadně přispět k zahájení široké diskuse o genderové tématice mezi lidmi různých názorů na všech společenských úrovních. Domníváme se, že výstava a její předpokládaný vliv na společnost potřebuje být podpořena diskusí zakotvenou ve společenských vědách, které se genderovými otázkami zabývají, protože jen prostřednictvím této diskuse lze vytvořit základ pro obecně společenské porozumění genderu a všem souvisejícím oblastem.

Jak umělecký koncept každého díla, tak autorský přístup k tématu "Tento měsíc menstruuji", jsou otevřené. Výsledná podoba výstavy a její kurátorské pojetí závisí tedy na přihlášených dílech a přístupu, jež jednotliví autoři zvolí. Forma projektu se může pohybovat na celé škále uměleckých postupů - od videoartu a internetu, přes text až po malby, kresby, koláže, fotografie, instalace, sochy či performance. Klíčové aspekty výstavy jsou zaměřeny zejména na koncept cyklického základu života, každodenní zážitek či přístup k ženství, resp. ženství versus mužství, vztah náboženství k ženě a jejím právům v dané kultuře, ženskou a mužskou identitu, a rozdíly v kulturách a jejich chápání žen a mužů. Tyto aspekty však nejsou stanoveny jako omezující autorské přístupy; naopak, jsou jen několika z mnoha dalších možností, jak téma pojmout.

K mezinárodnímu kontextu projektu přispějí jak pozvané účastnice ze sousedních zemí (Polsko, Slovensko, Rakousko), tak i účastnice z ostatních zemí (Švýcarsko, Norsko). Projekt neaspiruje na pouhé uskutečnění výstavy a diskusních kulatých stolů bez jakéhokoli dalšího navázání. Naopak, jeho vizí je zahájit celospolečenskou diskusi o genderových rolích a lidských právech, které s nimi úzce souvisejí - nejen v umění a mezi umělci, ale postupně v celé společnosti obecně. Domníváme se, že diskuse o genderové tématice, resp. lidskoprávních otázkách a v jejich rámci o genderové specifičnosti práv, bude právě tímto projektem a jeho základními myšlenkami zahájena a přinesena v nejširší rámec společnosti. Cílem projektu tedy je, aby se diskuse o genderových a dalších souvisejících otázkách přenesla z intelektuální, příp. politické, roviny do roviny obecně společenské.

Seznam přihlášených autorek a autorů:

Stanislav Diviš: malíř (malba "Menstruační cyklus")
Jiří Plieštik: sochař
Tereza Říčanová: malířka (cyklus obrazů jako Křížová cesta)
Tereza Janečková, Kateřina Malá: fotografie, video spot
Petra Jedličková: rozhovory s ženami
Marta Kolářová: texty (rozdílné ženy z různých kultur a jejich vnímání ženství a svého těla se zaměřením na menstruaci)
Veronika Hubková (projekt KAM S ŇOU?)
Krista Feigl-Procházková: text Menstruace a civilizační proces. Trauma, tabu a fetiš krve.
Helena Poláková (krátké příběhy/povídky)
Jiřina Zachová: text "Fučíkovské variace"
Marek Jesenský, Klára Mičkalová: Vnější a vnitřní prostředky k dosažení dokonalosti
Adéla Purschová, Marie Haisová: divadelní hra
Lenka Klodová: výtvarnice ("Ženy bez menstruace")
Dana Nývltová: básně tématicky se dotýkající menstruace
Tereza Hendlová: fotografie
Gabriela Kontra: fotografka
Viola Lyčková: text o tabu spojených s menstruací u eskymáckých žen
Eva Meissnerová, Barbora Baronová: fotografky
Lenka Fritschová: fotografka
Jana Štěpánová: fotografka (Audiovizuální menstruační pás)
Štěpánka Matúšková: Strach
Adéla Havelková: fotografka (antireklamou na menstruaci)
Petra Valentová: instalace
Veronika Bromová: výtvarnice a galeristka
Jitka Žabková: objekty
Pavlína Binková: koláže, objekty ("Kulturní vložka")

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.