We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Slovenská súťaž Zamestnávateľ ústretový rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí oslavuje 10. narodeniny

Slovenská súťaž Zamestnávateľ ústretový rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí oslavuje 10. narodeniny

Slovenská súťaž Zamestnávateľ ústretový rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí oslavuje 10. narodeniny
Zamestnávatelia a zamestnávateľky na Slovensku pred desiatimi rokmi neradi súťažili a prioritou ich hodnotenia efektívnosti nebol ekonomický profit z presadzovania prorodových a prorodinných opatrení. O opaku ich presvedčilo desať úspešných ročníkov súťaže "Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí", ktorej hlavným cieľom je zvýšiť v slovenskej spoločnosti uvedomelosť a citlivosť k otázkam vzájomného vzťahu práce a rodiny. Súťaž sa stala príkladom „dobrej praxe“ a vytvorila priestor pre výmenu skúseností. Ocenení zamestnávatelia začali pôsobiť ako školitelia a šíritelia dobrých praktík.

Zamestnávatelia a zamestnávateľky na Slovensku pred desiatimi rokmi neradi súťažili a prioritou ich hodnotenia efektívnosti nebol ekonomický profit z presadzovania prorodových a prorodinných opatrení. O opaku ich presvedčilo desať úspešných ročníkov súťaže "Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí", ktorej hlavným cieľom je zvýšiť v slovenskej spoločnosti uvedomelosť a citlivosť k otázkam vzájomného vzťahu práce a rodiny. Súťaž sa stala príkladom „dobrej praxe“ a vytvorila priestor pre výmenu skúseností. Ocenení zamestnávatelia začali pôsobiť ako školitelia a šíritelia dobrých praktík.

Trocha histórie

Súťaž nadviazala na skúsenosti ministerstiev z okolitých krajín: z Rakúska, Maďarska, Nemecka a predovšetkým z Bavorska, v ktorých súťaže zamestnávateľov prebiehali, ale orientovali sa predovšetkým na audit „Práca a rodina“ alebo iba na podporu žien vo firmách. Slovenská republika ako prvá vyhlásila súťaž, v ktorej sa spojili opatrenia na zosúladenie práce a rodiny, silné sociálne programy s podporou rodovej rovnosti. Slovenská súťaž sleduje oblasti, ako je pracovný čas a jeho flexibilita, náplň práce, pracovný postup, pracovisko, informačná a komunikačná politika, vedenie, rozvoj a hodnotenie zamestnancov a zamestnankýň, systém služieb, služby pre rodiny, podnikový a personálno-politický dátový model, firemné špecifiká, a dopĺňa ich dimenziami týkajúcimi sa rodovej rovnosti.

Prihlásiť sa mohli zamestnávatelia, ktorí majú aspoň jedného zamestnanca či zamestnankyňu. Počet ocenených sa pomaličky blíži k stovke, spolu aj so špeciálnymi oceneniami, ktoré mali povzbudiť a naštartovať prorodinné a prorodové opatrenia v zmysle používaných sloganov súťaže o trojakom úžitku opatrení pre zamestnanca, zamestnávateľa a spoločnosť; či spokojný zamestnanec - spokojný zamestnávateľ; alebo rodina nie je handicap, rodina je víťazstvo.

Autorkami myšlienky súťaže sú dve sociologičky - Jarmila Filadelfiová a Bernardína Bodnárová - a sociológ rodiny Peter Guráň, zamestnaní vo vtedajšom Medzinárodnom stredisku pre štúdium rodiny, ktoré bolo medzinárodným výskumným pracoviskom OSN pre stredoeurópske krajiny. Súťaž sa vyprofilovala do reálnej podoby na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Mediálnu podporu súťaže prevzal v prvom ročníku Slovenský rozhlas, Slovenská televízia, Hospodársky denník a Slovenka. Z mediálnych zmluvných partnerov ostal súťaži verný iba Slovenský rozhlas.

Takmer sto zamestnávateľov doteraz prevzalo ocenenie z rúk ministra či ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Gestorstvo nad súťažou prevzala nezávislá komisia zložená na tripartitnom a expertnom odbornom základe, ktorá predkladala návrhy na ocenenie. Významnú úlohu v zvýšení kvality súťaže zohrali mimovládne organizácie, ktoré prostredníctvom IVO a Ženskej loby Slovenska mali zastúpenie v komisii. Zber, prípravu a vyhodnotenie dotazníkov a ochranu údajov v nich uvedených výskumne zabezpečoval Inštitút pre výskum práce a rodiny.

V nultom ročníku prebiehali iba vzdelávacie a mediálne aktivity a testovanie záujmu vybraných zamestnávateľov o agendu zosúladenia a firemné sociálne programy. V prvom ročníku odovzdávania ocenení sa zamestnávatelia oslovovali priamo a vyberali firmy, ktoré už v povedomí spoločnosti mali svoj imidž a vynikali v prorodinnej sociálnej politike. V prvých ročníkoch súťaže sa malí zamestnávatelia nechceli prihlasovať, báli sa publicity. Väčší zamestnávatelia neboli ochotní zverejniť svoje prorodinné aktivity. Najväčší problém bol s prihlásením do súťažnej kategórie nazvanej „rovnosť príležitostí“. Zamestnávatelia dokonca nechceli prevziať ocenenie za túto kategóriu.

Víťazní zaměstnávatelia

V poslednom vyhodnotenom ročníku súťaže (Bulletin zo súťaže, MPSVR SR 2010) za rok 2009 získali tri firmy prvé miesto. IBM International Services Center, s.r.o. Bratislava za bezkonkurenčné napĺňanie všetkých sledovaných dimenzií a komplexný a synergický prístup a realizáciu hodnôt a cieľov podpory rodiny a rozmanitosti na pracovisku. Za inovatívne opatrenie Work-Life Balance, ktorý zamestnancom a zamestnankyniam umožňuje zosúladiť pracovný, rodinný a osobný život, integrovať pracovné, rodinné, vzdelávacie záujmy a záujmy osobného charakteru (jednotlivými nástrojmi sú napr. mobilný telework, práca doma, forma delenej práce, individuálny pracovný rozvrh, zhustený pracovný týždeň...).

Špeciálne za vysokonadštandardnú podporu politiky rodovej rovnosti vo firme – konkrétne napr. za sériu workshopov pre ženy Taking the stage - zameraných na zlepšenie manažérskych zručností IBM žien, posilnenie v ambícii stať sa presvedčivými líderkami. Za vybudovaný komplexný program podpory matiek, ktorý rieši celú škálu otázok – počnúc obavami žien otehotnieť, problémami spojenými so stratou kontaktov po nástupe na materskú/rodičovskú dovolenku, až po stratu zručností v technologickom prostredí a záujem matiek zamestnať sa na skrátený úväzok. Za inovačnú tvorbu pôvodných produktov, napr. projekt (Mentoring for Cultural Inteligence Program) zameraný na budovanie povedomia a rešpektu voči kultúrnej rozmanitosti na pracovisku a dôvery v rámci multikultúrnych tímov. Za nový projekt Inteligentnejšia planéta, ktorý vnútorne spája individuálne, skupinové i celospoločenské predpoklady a dopady v rámci filozofie CSR (program synergicky spája napr. aspekty zdravotnej starostlivosti, bankovníctva, dopravy, verejnej správy, IT infraštruktúry).

ACCENTURE, s.r.o. Bratislava za systematické a kontinuálne rozvíjanie a podporu všetkých sledovaných oblastí/dimenzií, so špeciálnym dôrazom na využívanie prvkov a metód flexibilnej organizácie práce a vytváranie „priateľského pracovného prostredia” pre pracujúce matky vytváraním podmienok a pracovného času prispôsobeného ich potrebám. Za úpravu pracovného času a možnosť pracovať z domu zamestnancom/zamestnankyniam s ťažko chorým dieťaťom. Za špeciálne školenia pre ženy, rozvíjajúce vodcovské schopnosti. Za program podpory žien po návrate z materskej dovolenky, vrátane poskytnutia kariérneho poradenstva. Za špeciálne školenia Uvedomenie si rodových rozdielov, ktorých cieľom je zlepšenie komunikácie a spolupráce oboch pohlaví v tímoch. Za finančný príspevok na škôlku alebo školu pre deti zamestnancov a zamestnankýň. Za poskytovanie služieb (formou plateného) psychológa či psychologičky pre krízové situácie zamestnancov a zamestnankýň v práci alebo v súkromí.

V rámci spoločenskej zodpovednosti firiem za rozvoj firemnej filantropie, darcovstva a dobrovoľníctva, konkrétne za realizáciu unikátneho projektu resocializácie väzňov, za dlhodobú podporu organizácie zameranej na boj proti obchodovaniu s ľuďmi, za každoročné poskytovanie grantov zamestnancom a zamestnankyniam na ich neziskové projekty, za aktívnu účasť zamestnancov a zamestnankýň na renovácii pamiatok.

GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. Bratislava za tvorivú, všestrannú a dlhodobú podporu zosúlaďovania pracovného a rodinného života, špeciálne za podporu matiek na rodičovskej dovolenke a za cielený rozvoj flexibilných foriem organizácie práce. Konkrétne za rozvojový dvojročný program Rozvojové fórum, určený pre talentované kolegyne a kolegov z radov nemanažérov, kde môžu formou školení, práce na projekte a práce s mentorom či mentorkou získať vzdelanie a skúsenosti uľahčujúce cestu na manažérsku pozíciu.

Za umožňovanie účasti na celoročných manažérskych rozvojových programoch ženám na materskej/rodičovskej dovolenke. Za uplatňovanie povýšenia žien do vyšších manažérskych funkcií počas trvania materskej dovolenky. Za podporu opakovaných prípadov striedania rodičov na rodičovskej dovolenke.

Sanofi –Aventis Pharma, s.r.o. Bratislava druhé miesto za cielené a komplexné napĺňanie všetkých sledovaných dimenzií, so špeciálnym dôrazom na vysoko nadštandardnú finančnú a sociálnu podporu zamestnancov a zamestnankýň s rodinnými povinnosťami. Špeciálne za umožňovanie práce v režime „home office“ niektoré dni v týždni tehotným ženám a matkám malých detí. Za úpravu pracovného času (skrátenie) po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky. Za pravidelné anonymné prieskumy spokojnosti zamestnancov a zamestnankýň vrátane sledovania a vnímania aspektov rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí. Za realizované zaujímavé prorodinné opatrenia - napr. príspevok na opatrovateľku pre dieťa, či tréningy počas materskej dovolenky za účelom „udržania“ tempa so zmenami vo firme.

SLOVNAFT, a. s. Bratislava druhé miesto za cielené a komplexné napĺňanie všetkých sledovaných dimenzií, so špeciálnym dôrazom na vysoko nadštandardnú finančnú a sociálnu podporu zamestnancov a zamestnankýň s rodinnými povinnosťami. Konkrétne za rozmanité formy finančnej a sociálnej pomoci, ktoré majú zlepšiť kvalitu života zamestnancov a ich rodín, zosúladiť pracovný, rodinný, osobný život zamestnancov a zamestnankýň, zmierniť stres, napätie a ich dopady na zdravie zamestnancov a život ich rodiny. Za osobitný dovolenkový príspevok s možnosťou jeho využívania spolu s rodinnými príslušníkmi. Za Kafetéria systém - voliteľný sociálny príspevok, podľa voľby zamestnanca (relax-oddych, šport) aj pre rodinných príslušníkov. Za mesačný paušálny peňažný príspevok nad rámec Kafetéria systému na sociálne účely podľa rozhodnutia zamestnanca či zamestnankyne. Za umožnenie striedania sa rodičov na rodičovskej dovolenke, za podporu prípadov otcov na rodičovskej dovolenke. V rámci spoločenskej zodpovednosti firiem za pomoc najzraniteľnejším skupinám populácie, za aktívne zapájanie zamestnancov a zamestnankýň do verejno-prospešných prác. Za dlhodobé partnerstvo a podporu v oblasti rodinnej politiky a politiky rovnakých príležitostí subjektom ako chránená dielňa, domov sociálnych služieb, Nota bene, Liga proti rakovine.

AQUASTYL Slovakia, s.r.o. Považská Bystrica za tretie miesto za snahu o napĺňanie všetkých sledovaných dimenzií v podmienkach malej výrobnej firmy, za cielenú podporu rodovej rovnosti a prípravu žien na manažérske pozície, za rozvoj koučingu a metód flexibilnej organizácie práce.

Za rodovo vyrovnaný podiel mužov a žien na manažérskych pozíciách v prostredí výsostne technickej výroby. Za uplatňovanie metód organizácie práce, ktoré využívajú viacprofesijné schopnosti zamestnancov a flexibilne ich zaraďujú na aktuálne potrebnú pracovnú činnosť. Za podporu tímovej spolupráce vo firme pod vedením skúsených koučov a koučiek. Za poskytovanie služobného motorového vozidla na súkromné a rodinné účely.

Za obojstranne významnú a rozvinutú spoluprácu s vysokými školami technického smeru (nielen v praktickej, ale aj teoretickej rovine, účasťou na odborných seminároch a realizovaním prednášok na vybrané témy).

Ako bolo uvedené, zámerom súťaže je predovšetkým motivovať a stimulovať pre tvorbu a realizáciu politík, opatrení, benefitov, ktoré zamestnankyniam a zamestnancom umožnia efektívnejšie zosúlaďovať pracovný, rodinný a osobný život, čím sa naplnia očakávania zamestnávateľov v súvislosti so spokojnými a lojálnymi zamestnancami a zamestnankyňami, ako jednej zo záruk udržateľného rozvoja a prosperity firmy.

Poznámka: Z každého ročníka bol vydaný bulletin, ktorý je k dispozícii na odbore rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí MPSVR SR. V bulletine sú zaradené aj príspevky zo sprievodných konferencií.

Viac informácií na adresách: www.employment.gov.sk, www.gender.gov.sk, www.institutrr.sk.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.