Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“

Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“

Seminář Výboru pro rovné příležitosti žen a mužů „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“
Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal dne 5.3.2010 v Praze seminář na téma „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Výbor Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pro rovné příležitosti žen a mužů ve spolupráci s Nadací Friedricha Eberta uspořádal dne 5.3.2010 v Praze seminář na téma „Genderové souvislosti v boji proti chudobě a role sociálních služeb“, který se uskutečnil v kontextu Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Cílem semináře bylo diskutovat opatření nutná v boji proti chudobě a sociálnímu vyloučení zejména z pohledu rovných příležitostí žen a mužů. Seminář se zaměřil na sociální služby, jelikož jsou jedním z důležitých nástrojů pomoci těm, kterým hrozí sociální vyloučení – starším osobám, mnohdy osamělým a mezi nimi převážně ženám, lidem s postižením apod., celkově tedy lidem v „nepříznivé sociální situaci“. Sociální služby se dynamicky rozvíjejí i s ohledem na stárnoucí populaci, jsou však výrazně ovlivněny krizí. Na semináři zazněly příspěvky k situaci v sociálních službách jak ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí a ze strany poskytovatelů, tak zejména ze strany těch, kdo v sociálních službách pracují, což jsou převážně ženy, jejichž mzdové a pracovní podmínky jsou velmi nedobré. Výdělky v sociálních službách patří jednoznačně k nejnižším ve srovnání s dalšími obory, přitom práce v tomto oboru je velice zodpovědná a namáhavá jak fyzicky, tak psychicky. Hlavním problémem je celkové podfinancování sociálních služeb; vyvstává tak stálá hrozba zavádění tržních principů do této oblasti. Sociální služby by si následkem toho mnoho osob, jimž jsou tyto služby určeny především, nemohlo dovolit. Zástupkyně Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče přítomné na semináři varovaly před katastrofálními následky těchto tendencí.

Zástupce Evropské odborové konfederace (EOK) Henri Lourdelle hovořil o požadavcích EOK pro budoucí rozvoj sociálních služeb – zejména je třeba zajistit jejich finanční i zeměpisnou přístupnost pro všechny; není možné je podřizovat zákonům trhu a jejich finanční stabilitu musí zajistit stát. Sociální služby není možné pojímat pouze jako zátěž pro rozpočet, ale jako ekonomickou a sociální investici, která umožňuje lépe orientovat volbu lidí v obtížných životních situacích a zlepšovat vyváženost soukromého, rodinného a pracovního života blízkých pečujících osob, tedy převážně žen. Jde o naplnění sociálních, občanských a ekonomických práv občanů a občanek, o jejich plnohodnotné zapojení do společnosti, která se tak stává soudržnější a solidárnější.

V diskusi účastníci a účastnice semináře, tedy zástupci a zástupkyně odborových svazů sdružených v ČMKOS, mj. varovali, že ačkoli má ČR v současnosti podle metodiky EU nejnižší míru chudoby, velké procento obyvatelstva se nachází těsně nad hranicí chudoby a při současném trendu omezování sociálního státu hrozí rychlé zhoršení situace. Zástupci a zástupkyně odborových svazů a konfederace proto poukázali na nutnost pokračovat v úsilí odborů, aby krize nebyla zneužívána proti zaměstnaným, kteří ji nezavinili. Seminář se záměrně konal v termínu blízkém Mezinárodnímu dni žen a Výbor ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů se jím také přihlásil k připomenutí 100. výročí MDŽ.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.