Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj

Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj

Projekt Connect! – ženy z východu, jihu a západu pro rozvoj
Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Jak název napovídá, projekt spojuje genderové a rozvojové nevládní organizace ze střední a východní Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojení je potřeba silné koalice spřízněných organizací pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Nezapomínat na genderovou rovnost v rozvojové spolupráci je důležité pro to, že rovné příležitosti žen a mužů jsou základním lidským právem a jsou zásadní při snižování chudoby. Jak upozorňuje zpráva koalice Social Watch (síť občanských organizací, která vznikla s cílem připomínat vládám jejich závazky – mj. v oblasti boje s chudobou a rovných příležitostí práv žen a mužů), genderová nerovnost ve světě stále přetrvává. Více jak polovina všech žen žije v zemích, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v posledních letech ke zlepšení. Přestože ženy představují nejpočetnější hnací sílu ekonomického růstu, jsou zároveň i nejméně doceněné a krize (včetně poslední, finanční), mají největší dopad právě na ně. Ženy dle výzkumů významně přispívají k příjmům domácností a proto segregace pracovního trhu a nerovné postavení žen má ve svém důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné.

Vláda ČR přijala mezinárodní závazky v oblasti rozvojové spolupráce. Podle zprávy koalice z roku 2010 však objem prostředků na rozvoj v České republice klesl – oproti 249 mil. USD v roce 2008 na 224 mil. USD v roce 2009. Z čehož je zřejmé, že závazek dosáhnout 0,33 procentního podílu HND na oficiální rozvojovou spolupráci do roku 2015 je nereálné.

I na tuto situaci reaguje projekt Connect! Na sklonku roku 2011 proběhne v České republice a na Slovensku setkání neziskových organizací a dalších subjektů z oblasti rozvojové spolupráce a genderu s cílem zvýšit zájem a porozumění o tato témata u veřejnosti a apelovat na vládu, aby plnila to, co slíbila a k čemu se – jak morálně tak politicky – zavázala.

V České republice projekt realizuje společnost Gender Studies ve spolupráci s Asociací pro rovné příležitosti. Na Slovensku je za projekt zodpovědné Slovenské centrum pro komunikaci a rozvoj. V Bulharsku projekt organizuje Gender vzdělávání výzkum a technologie a v Rumunsku Národní asociace specialistů na lidské zdroje.

Hlavními realizátory projektu na evropské úrovni je síť genderových nevládních organizací ze střední a východní Evropy KARAT a britská One World Action.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.