Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

24. leden 2011  |  Aspekt
Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.

Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií.

Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.

"Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú."

Jarmila Filadelfiová

"Absencia rodovej optiky a absencia reflexie ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo špecifické dôsledky a čo možno korigovať dobre nastavenou legislatívou, spôsobila, že analyzované zákony sú diskriminačné voči ženám, najmä voči tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky."

Janka Debrecéniová

"Vládne diskurzy, opozičné diskurzy a články v médiách spájala jedna významná skutočnosť – pri písaní o finančnej a hospodárskej kríze nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kategóriu, prostredníctvom ktorej mohli krízu tematizovať."

Zuzana Maďarová

Obsah:

Editoriál

Jarmila Filadelfiová

Rodové dimenzie krízy

Situácia na trhu práce a vládne protikrízové opatrenia


1 Vplyv krízy na mužov a ženy: náčrt situácie pred krízou a následný vývoj

1.1 Zmeny na trhu práce

1.2 Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov

1.3 Sociálna situácia, chudoba a hmotná núdza

2. Rodové smerovanie prijatých protikrízových opatrení

2.1 Obsahové zameranie prijatých opatrení a ich potenciálny dosah

2.2 Kto bol pri rozhodovaní o opatreniach: Mohli ich ženy ovplyvniť?

3. Skúsenosti žien s krízou a vnímanie protikrízových opatrení

4. A čo ďalej?

Janka Debrecéniová

Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“

Analýza vybraných zákonov prijatých v čase krízy


1. Zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

1.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

1.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

2. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

2.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

2.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

Z rozhovorov v materských centrách

Zuzana Maďarová: Kríza v politike a v médiách

Analýza vládnych a opozičných diskurzov o kríze a obsahová analýza médií v čase krízy


1. Kritická analýza politických diskurzov

1.1 Hovorový štýl, skutky namiesto slov a „žalobaby“

1.2 Vychovávať, vzdelávať a/alebo ochraňovať

1.3 Kríza – nový argument pre staré témy

1.4 Hra na „dobrých“ a „zlých“

1.5 Vládne a opozičné diskurzy – odlišné alebo rovnaké?

2. Obsahová analýza médií v čase krízy

2.1 Migrácia za prácou a/alebo za ľudskými právami

2.2 Extrémna situácia volá po extrémizme?

2.3 Prečo je potrebná rovnosť žien a mužov

3 Zhrnutie: Rodové rozmery krízy sa nezohľadňovali

O organizácii a autorkách 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.