Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

Novinka z Aspektu: Rodové dôsledky krízy. Aspekty vybraných prípadov

24. leden 2011  |  Aspekt
Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií. Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.

Autorky představují: Trinásta publikácia zborníkového radu Aspekty obsahuje analýzy, ktoré vznikli v rámci spoločného projektu partnerských organizácií z Českej republiky, Poľska, Ukrajiny, Slovenskej republiky a Zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla vo Varšave. Projekt sa zameral na skúmanie rodových dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy z rôznych hľadísk. V našej publikácii sme sa dotkli vybraných aspektov tejto komplexnej problematiky, pričom sme vychádzali z analýzy situácie na trhu práce, vládnych protikrízových opatrení, vybraných zákonov, vládnych a opozičných diskurzov o kríze a z obsahovej analýzy médií.

Táto publikácia sa zároveň zaradila do kontextu viacerých aktivít zacielených na uplatňovanie rodového hľadiska v ekonómii, na ktorých realizácii sme sa podieľali v rokoch 2009 a 2010.

"Viaceré zahraničné štúdie priebežne upozorňovali na rozdielne dôsledky (i príčiny) globálnej finančnej a hospodárskej krízy, ako aj na fakt, že prijaté protikrízové opatrenia mali rôzny vplyv na mužov a na ženy. Na Slovensku však takéto ekonomické či iné analýzy chýbajú."

Jarmila Filadelfiová

"Absencia rodovej optiky a absencia reflexie ekonomickej krízy ako niečoho, čo má okrem iných aj rodovo špecifické dôsledky a čo možno korigovať dobre nastavenou legislatívou, spôsobila, že analyzované zákony sú diskriminačné voči ženám, najmä voči tým skupinám žien, u ktorých sa kumulujú viaceré znevýhodňujúce charakteristiky."

Janka Debrecéniová

"Vládne diskurzy, opozičné diskurzy a články v médiách spájala jedna významná skutočnosť – pri písaní o finančnej a hospodárskej kríze nezohľadňovali rodové hľadisko, nevyužívali rod ako kategóriu, prostredníctvom ktorej mohli krízu tematizovať."

Zuzana Maďarová

Obsah:

Editoriál

Jarmila Filadelfiová

Rodové dimenzie krízy

Situácia na trhu práce a vládne protikrízové opatrenia


1 Vplyv krízy na mužov a ženy: náčrt situácie pred krízou a následný vývoj

1.1 Zmeny na trhu práce

1.2 Vývoj zamestnanosti a nezamestnanosti žien a mužov

1.3 Sociálna situácia, chudoba a hmotná núdza

2. Rodové smerovanie prijatých protikrízových opatrení

2.1 Obsahové zameranie prijatých opatrení a ich potenciálny dosah

2.2 Kto bol pri rozhodovaní o opatreniach: Mohli ich ženy ovplyvniť?

3. Skúsenosti žien s krízou a vnímanie protikrízových opatrení

4. A čo ďalej?

Janka Debrecéniová

Štátne sociálne dávky „na podporu rodiny“

Analýza vybraných zákonov prijatých v čase krízy


1. Zákon o rodičovskom príspevku a zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa

1.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

1.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

2. Zákon o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

2.1 Stručný prehľad súčasného legislatívneho nastavenia

2.2 Rodové a ľudskoprávne implikácie

Z rozhovorov v materských centrách

Zuzana Maďarová: Kríza v politike a v médiách

Analýza vládnych a opozičných diskurzov o kríze a obsahová analýza médií v čase krízy


1. Kritická analýza politických diskurzov

1.1 Hovorový štýl, skutky namiesto slov a „žalobaby“

1.2 Vychovávať, vzdelávať a/alebo ochraňovať

1.3 Kríza – nový argument pre staré témy

1.4 Hra na „dobrých“ a „zlých“

1.5 Vládne a opozičné diskurzy – odlišné alebo rovnaké?

2. Obsahová analýza médií v čase krízy

2.1 Migrácia za prácou a/alebo za ľudskými právami

2.2 Extrémna situácia volá po extrémizme?

2.3 Prečo je potrebná rovnosť žien a mužov

3 Zhrnutie: Rodové rozmery krízy sa nezohľadňovali

O organizácii a autorkách 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.