Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více

Křest publikace Tváří v tvář

23. března 2011 (středa)
Zveme vás na představení nové publikace Tváří v tvář Gender jako metodologická kategorie literárních analýz - Blanka Knotková- Čapková a kol., která vznikla ze spolupráce mezi vyučujícími a studujícími na Katedře genderových studií FHS UK v Praze.

Pozvánka na Křest Tváří v tvář: gender jako metodologická kategorie literárních analýz - Blanka Knotková- Čapková a kol.

Zveme vás na představení nové publikace Tváří v tvář, která vznikla ze spolupráce mezi vyučujícími a studujícími na Katedře genderových studií FHS UK v Praze.

Pozoruhodná je různorodost literárních témat, která si autorky [této publikace] volily. Taková různorodost svědčí (s trochou nadsázky) o tom, že intencionální genderově zaostřená interpretace se na poli literatury nemůže s žádným tématem minout. Zároveň ovšem spektrum témat obecněji poukazuje k nepominutelným genderovým „vlastnostem“ tvorby výrazných individualit; tvorby, která v současném českém kulturním vědomí rezonuje, ať je provenience české či nečeské. (Z lektorského posudku PhDr. Evy Kalivodové, Ph.D., FF UK v Praze

Předložená práce je výjimečná v několika ohledech. Jako první bych chtěla vyzvednout její myšlenku veřejně zpřístupnit „studentské“ příspěvky, protože je to účinný způsob, jak podchytit a rozvíjet vědecké talenty v průběhu studia, a to již na úrovni studia magisterského. … S tím souvisí i „vedlejší“ efekt – a to prohloubení vzájemné spolupráce samotných vyučujících. O tom svědčí společný úvod Banky Knotkové-Čapkové, Terezy Kynčové a Jana Matonohy, ve kterém byli schopni skloubit a propojit svá vlastní teoreticko-metodologická východiska a přístupy do podoby, která je nechává zaznít v polylogu, kdy jeden „hlas“ obohacuje a reaguje na druhý. … [tato publikace ] se zabývá aktuální a teoreticky nosnou problematikou, v českém akademickém prostředí zatím ne příliš rozpracovanou a akceptovanou. Teoreticky analyzuje možnosti uplatnění kategorie genderu v oblasti analýzy literárních děl a „prakticky“ tyto přístupy uplatňuje při interpretacích konkrétních literárních děl. Obohatí nejen feministickou a literární teorii, ale i interpretační praxi a nabídne „nové“ čtení některých literárních děl.
(Z lektorského posudku Doc. PhDr. Zdeňky Kalnické, CS.c., FF OU v Ostravě)

Z obsahu:
Gender jako metodoligická kategorie literárních analýz
Feministická filosofie jazyka - svébytný teoretický směr zakládající požadavekl genderově senzitivního vyjadřování
Sebeobětování žen jako povinnost, nebo vlastní rozuhodnutí? - literární analýza divadelního scénáře Prolomit vlny se zaměřením na hlavní hrdinku Bess
Prosefionální žena Vladimíra Párala - nejznámější ženská hrdinka Páralovy černé pentalogie ve světle feministické literární kritiky
Žena, kterou lízaly šelmy - archetypální analýza Helgy Klímové Utrpení knížete Sternenhocha
Feministické archetypy v pohádkách Karla Šiktance: genderová perspektiva
Měla svou ras a svůj původ - Lustigovy hrdinky Kateřina \horovitzová a Dita Saxová
"...Vidíte jí kostelničku!" - genderová analýza postavy Kostelničky z díla Její pastorkyňa od Gabriely Preissové
Genderová analýza povídky Do siete odetá Jany Juráňové

Publikaci je možné zakoupit na místě nebo objednat v internetovém knihkupectví nebo vypůjčit přímo v knihovně. V případě dotazů, kontaktujte: knihovna@genderstudies.cz.

Akce se koná 23.3. 2011 od 18 hod, v prostorách knihovny Gender Studies, o.p.s. Gorazdova 20 Praha 2.

místo:  Gorazdova 20 120 00 Praha 2 , Gender Studies
pořádá:  Gender Studies, o.p.s.
kontakt:  Michaela Svatošová     tel.:  +420 224 913 350

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.