Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Karlovarský kraj znovu na prvním místě

Karlovarský kraj znovu na prvním místě

Karlovarský kraj znovu na prvním místě
Po roční pauze se na první místo v kategorii kraje v ocenění Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem dostává opět Karlovarský kraj (minulý rok se umístil na druhém místě).

Po roční pauze se na první místo v kategorii kraje v ocenění Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem dostává opět Karlovarský kraj (minulý rok se umístil na druhém místě). Krajský úřad Karlovarského kraje nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním pružnou pracovní dobu a možnost zkráceného úvazku pro rodiče s malými dětmi. Dále nabízí zaměstnankyním a zaměstnancům letní mateřskou školku v areálu úřadu a stálý kontakt s kolegy a kolegyněmi a úřadem po dobu mateřské/rodičovské dovolené, např. formou podpory jejich vzdělávání, externí spolupráce či širokou nabídkou společenských akcí.

Zaměstnanci a zaměstnankyně mají možnost vybírat si nad rámec dovolené či nemocenské tři dny zdravotního volna pro sebe či péči o osobu blízkou. Personální oddělení úřadu vede statistiky v souvislosti s různými ukazateli: počet žen a mužů, počet žen a mužů ve vedoucích pozicích, věková struktura zaměstnanců a zaměstnankyň apod. Sleduje se také fluktuace zaměstnankyň a zaměstnanců v závislosti např. na věk, pohlaví a vzdělání. V areálu krajského úřadu je k dispozici dětský koutek a dětské hřiště, kde jsou pořádány různé akce pro děti. Kraj nabízí počítačové kurzy pro rodiče dlouhodobě pečující a postižené děti a podporuje sociální centra (denní a týdenní stacionáře, kontaktní centra, azylový dům, nízkoprahová zařízení, seniorské domovy a kluby apod.) V době prázdnin přispívá úřad na celoroční tábor, který je určen dětem od 3 do 13 let a je provozován Mateřským centrem.

Ředitele úřadu, Romana Rokůska, jsme se zeptali, jaký vidí posun v oblasti rovných příležitostí na úřadě Karlovarského kraje za poslední rok: „Uplatňování principů rovných příležitostí je na našem úřadě dlouhodobou záležitostí. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad, co nového jsme od loňského roku zavedli, byl by to příspěvek pro zdravotně postižené. Ze sociálního fondu poskytujeme příspěvek zaměstnanci nebo jeho nezaopatřenému dítěti a to na léčebné, rehabilitační pobyty a procedury nebo pomůcky dle jejich individuálního výběru, které omezení v souvislosti s jeho postižením zmírňují. Toto opatření vyvažuje skutečnost, že zdravotně postižení se ne vždy mohou plně zúčastňovat kulturních a sportovních akcí pořádaných z prostředků sociálního fondu pro zaměstnance, popř. jejich děti.“

Na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj. Úřad udržuje kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské, resp. rodičovské dovolené, nabízí flexibilní pracovní dobu a zkrácené úvazky. Dále poskytuje pracovní volno s náhradou platu (10 pracovních dnů) pro činnost na táborech pro děti a mládež. Sleduje genderové statistiky uvnitř úřadu (počet zaměstnaných žen a mužů, počet žen a mužů na vedoucích pozicích, počet žen na mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s jejich návratem, počet žen a mužů přihlášených do výběrových řízení a strukturu vybraných uchazečů a uchazeček podle pohlaví) a ve spolupráci s Gender Studies realizuje vzdělávací semináře pro vedoucí odborů a oddělení zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů. Činnosti v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace zabezpečuje personalista/personalistka, který/á má tuto oblast v pracovním popisu. Ve vizi úřadu směrem k občanům a občankám a v různých strategiích (Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, Strategie rozvoje lidských zdrojů aj.) je zohledněn princip gender mainstreamingu. Jihomoravský kraj pravidelně provádí výzkumy zaměstnanosti i z genderového hlediska, nediskriminaci zdůrazňuje např. v kodexu etiky a ve vnitřním platovém předpisu.

Kraj podporuje zařízení péče o děti, střediska volného času a sociální služby, podporuje a spolupracuje s mateřskými centry. V minulém roce byla na úřadě zřízena místnost pro přebalování a krmení dětí, jejíž součástí je také dětský koutek.

Další příklady dobré praxe mezi krajskými úřady:

Na Magistrátu hlavního města Prahy bylo vydáno Nařízení ředitele MHMP k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců hl. m. Prahy, přílohou je metodika řešení problematiky rovného zacházení a postupu proti diskriminaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Tímto nařízením byl zřízen tzv. „antidiskriminační tým“, který prošetřuje stížnosti zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří se cítí být diskriminováni. Potírání diskriminace je také zakotveno v kolektivní smlouvě.

Krajský úřad Pardubického kraje schválil interní audit s názvem „Genderová problematika“ na období 2009-2012.

Zaměstnanci a zaměstnankyně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou požádat o individuální úpravu pracovní doby tak, že jsou povinni odpracovat 40 hodin týdně, ale dle svého návrhu. Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci se spolkovou zemí Dolní Rakousko připravuje společný projekt: "Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - Gender fokus."

Text v upravené podobě převzat z publikace Rovné příležitosti žen a mužů na úřadech veřejné správy a na Ministerstvu vnitra.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.