Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Karlovarský kraj znovu na prvním místě

Karlovarský kraj znovu na prvním místě

Karlovarský kraj znovu na prvním místě
Po roční pauze se na první místo v kategorii kraje v ocenění Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem dostává opět Karlovarský kraj (minulý rok se umístil na druhém místě).

Po roční pauze se na první místo v kategorii kraje v ocenění Úřad roku Půl na půl – respekt k rovným příležitostem dostává opět Karlovarský kraj (minulý rok se umístil na druhém místě). Krajský úřad Karlovarského kraje nabízí svým zaměstnancům a zaměstnankyním pružnou pracovní dobu a možnost zkráceného úvazku pro rodiče s malými dětmi. Dále nabízí zaměstnankyním a zaměstnancům letní mateřskou školku v areálu úřadu a stálý kontakt s kolegy a kolegyněmi a úřadem po dobu mateřské/rodičovské dovolené, např. formou podpory jejich vzdělávání, externí spolupráce či širokou nabídkou společenských akcí.

Zaměstnanci a zaměstnankyně mají možnost vybírat si nad rámec dovolené či nemocenské tři dny zdravotního volna pro sebe či péči o osobu blízkou. Personální oddělení úřadu vede statistiky v souvislosti s různými ukazateli: počet žen a mužů, počet žen a mužů ve vedoucích pozicích, věková struktura zaměstnanců a zaměstnankyň apod. Sleduje se také fluktuace zaměstnankyň a zaměstnanců v závislosti např. na věk, pohlaví a vzdělání. V areálu krajského úřadu je k dispozici dětský koutek a dětské hřiště, kde jsou pořádány různé akce pro děti. Kraj nabízí počítačové kurzy pro rodiče dlouhodobě pečující a postižené děti a podporuje sociální centra (denní a týdenní stacionáře, kontaktní centra, azylový dům, nízkoprahová zařízení, seniorské domovy a kluby apod.) V době prázdnin přispívá úřad na celoroční tábor, který je určen dětem od 3 do 13 let a je provozován Mateřským centrem.

Ředitele úřadu, Romana Rokůska, jsme se zeptali, jaký vidí posun v oblasti rovných příležitostí na úřadě Karlovarského kraje za poslední rok: „Uplatňování principů rovných příležitostí je na našem úřadě dlouhodobou záležitostí. Pokud bych měl uvést konkrétní příklad, co nového jsme od loňského roku zavedli, byl by to příspěvek pro zdravotně postižené. Ze sociálního fondu poskytujeme příspěvek zaměstnanci nebo jeho nezaopatřenému dítěti a to na léčebné, rehabilitační pobyty a procedury nebo pomůcky dle jejich individuálního výběru, které omezení v souvislosti s jeho postižením zmírňují. Toto opatření vyvažuje skutečnost, že zdravotně postižení se ne vždy mohou plně zúčastňovat kulturních a sportovních akcí pořádaných z prostředků sociálního fondu pro zaměstnance, popř. jejich děti.“

Na druhém místě se umístil Jihomoravský kraj. Úřad udržuje kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské, resp. rodičovské dovolené, nabízí flexibilní pracovní dobu a zkrácené úvazky. Dále poskytuje pracovní volno s náhradou platu (10 pracovních dnů) pro činnost na táborech pro děti a mládež. Sleduje genderové statistiky uvnitř úřadu (počet zaměstnaných žen a mužů, počet žen a mužů na vedoucích pozicích, počet žen na mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s jejich návratem, počet žen a mužů přihlášených do výběrových řízení a strukturu vybraných uchazečů a uchazeček podle pohlaví) a ve spolupráci s Gender Studies realizuje vzdělávací semináře pro vedoucí odborů a oddělení zaměřené na rovné příležitosti žen a mužů. Činnosti v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace zabezpečuje personalista/personalistka, který/á má tuto oblast v pracovním popisu. Ve vizi úřadu směrem k občanům a občankám a v různých strategiích (Strategie rozvoje Jihomoravského kraje, Strategie rozvoje lidských zdrojů aj.) je zohledněn princip gender mainstreamingu. Jihomoravský kraj pravidelně provádí výzkumy zaměstnanosti i z genderového hlediska, nediskriminaci zdůrazňuje např. v kodexu etiky a ve vnitřním platovém předpisu.

Kraj podporuje zařízení péče o děti, střediska volného času a sociální služby, podporuje a spolupracuje s mateřskými centry. V minulém roce byla na úřadě zřízena místnost pro přebalování a krmení dětí, jejíž součástí je také dětský koutek.

Další příklady dobré praxe mezi krajskými úřady:

Na Magistrátu hlavního města Prahy bylo vydáno Nařízení ředitele MHMP k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců hl. m. Prahy, přílohou je metodika řešení problematiky rovného zacházení a postupu proti diskriminaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Tímto nařízením byl zřízen tzv. „antidiskriminační tým“, který prošetřuje stížnosti zaměstnankyň a zaměstnanců, kteří se cítí být diskriminováni. Potírání diskriminace je také zakotveno v kolektivní smlouvě.

Krajský úřad Pardubického kraje schválil interní audit s názvem „Genderová problematika“ na období 2009-2012.

Zaměstnanci a zaměstnankyně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje mohou požádat o individuální úpravu pracovní doby tak, že jsou povinni odpracovat 40 hodin týdně, ale dle svého návrhu. Krajský úřad Jihočeského kraje ve spolupráci se spolkovou zemí Dolní Rakousko připravuje společný projekt: "Rovné příležitosti v regionálních a komunálních rozpočtech - Gender fokus."

Text v upravené podobě převzat z publikace Rovné příležitosti žen a mužů na úřadech veřejné správy a na Ministerstvu vnitra.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.