Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Vernisáž výstavy Žena za mixérem

18.10.2018  Praha  | 

Měla elektrická energie vliv na emancipaci žen? Nahradila práce elektrického proudu práci žen nebo je stále zadržuje u mixéru, zatímco muži rozvíjejí svou imaginaci a politickou angažovanost před obrazovkou? Několik drobných sond do reklamního světa elektrospotřebičů a s nimi prezentovaných mužských a ženských rolí v reklamní a propagační fotografii.
 

Více

Volební právo žen v USA a v Československu

18.10.2018  Praha  | 

Přijďte se podívat na promítání filmu Iron Jawed Angels a následně diskutovat o volebním právu žen v USA a v ČSR.

Více
feminismus.czČlánky › Jaké jsou společnosti vlastněné ženami?

Jaké jsou společnosti vlastněné ženami?

Jaké jsou společnosti vlastněné ženami?
Pro soutěž „Ocenění českých podnikatelek“, organizovanou společností Helas a Mazars, připravujeme podklady, na jejichž základě se rozhoduje o těch nejúspěšnějších. Výběr se provádí zejména na základě finančních ukazatelů. Avšak společnosti vlastněné ženami jsou zajímavé i z jiných hledisek. Vybrali jsme některé charakteristiky těchto společností a porovnali je se všemi společnostmi bez ohledu na vlastníka. A tady je výsledek.

Pro soutěž „Ocenění českých podnikatelek“, organizovanou společností Helas a Mazars, připravujeme podklady, na jejichž základě se rozhoduje o těch nejúspěšnějších. Výběr se provádí zejména na základě finančních ukazatelů. Avšak společnosti vlastněné ženami jsou zajímavé i z jiných hledisek. Vybrali jsme některé charakteristiky těchto společností a porovnali je se všemi společnostmi bez ohledu na vlastníka. A tady je výsledek.

Společnosti vlastněné ženami jsou mladší, v jejich „věkové“ struktuře převládají ty, které byly založeny před deseti a méně lety. Tento rys je odlišuje od společností jako celku. V obou skupinách společností převládají ty, které začaly na trhu působit před deseti a méně lety. Avšak v případě společností vlastněných ženami do této kategorie patří 62 % z nich, u společností jako celku je to jen 52 %.

Jedno z vysvětlení, proč jsou společnosti vlastněné ženami výrazně „mladší“, vyplývá z vývoje počtu založených společností. Až do roku 2004 nepřesáhl počet vzniklých společností vlastněných ženami 800 za jeden rok. V průměru bylo každý rok v tomto období založeno 574 společností. Mezi lety 2004 až 2011 to bylo již 1 232 společností. Je tedy zjevné, že ženy začaly po roce 1990 podnikat později než vlastníci společností obecně.

Jaká odvětví ženy podnikatelky nejvíce přitahují? V rámci společností vlastněných ženami jich největší počet patří do odvětví služeb, přesně to je 38 % z nich. Druhým nejčastěji zastoupeným odvětvím je obchod a pohostinství, kam patří 33 % společností, které vlastní žena. Tato dvě odvětví se jako prioritní objevují i u všech společností. Malý rozdíl spočívá v tom, že v souhrnu všech společností sem patří až 78 % z nich, zatímco v případě společností s majitelkou ženou je to 71 %. Důvodem je téměř nulové zastoupení společností vlastněných ženami v odvětví zemědělství a relativně vysoké zastoupení těchto společností v odvětví zpracovatelský průmysl. Do něj patří 23 % společností vlastněných ženami, ale jenom 11 % společností obecně.

V rámci odvětví, které je v podnikání žen zastoupeno nejvíce, tedy ve službách, nalezneme společnosti vlastněné ženami nejčastěji ve velkoobchodu a dále i v maloobchodu. Ženy se v podnikání zaměřují dále na oblast vzdělávání a pohostinství a stravování. Potud žádné překvapení. Další odvětví zase až tak zřejmá patrně nejsou. Patří sem totiž bezpečností agentury, pozemní doprava a výstavba budov.

Jak vycházejí společnosti vlastněné ženami z porovnání některých finančních ukazatelů? V zásadě dobře. Mají vyšší likviditu ve třech nejvíce zastoupených odvětvích, tj. služby, obchod a pohostinství a zpracovatelský průmysl. Vykazují nižší zadluženost s výjimkou zpracovatelského průmyslu, ve kterém jsou však rozdíly mezi nimi a společnostmi jako celkem poměrně malé. Dosahují, s výjimkou obchodu, nižší efektivitu hospodaření měřeno rentabilitou tržeb, což je patrně druhou stranou menší zadluženosti a vyšší likvidity. Celkově lze říci, že společnosti vlastněné ženami hospodaří opatrněji, spoléhají se více na vlastní než cizí zdroje, udržují vyšší likviditu a tím pádem platí dodavatelům spolehlivěji. Rubem těchto pozitivních stránek je pak o něco nižší efektivita hospodaření než dosahují obchodní společnosti jako celek.

Vcelku lepší ekonomické výsledky, které dosahují společnosti vlastněné ženami ve srovnání se společnostmi obecně, se odrážejí i ve statistice bankrotů, resp. v jejich sporadickém výskytu v nich. Počet bankrotů společností vlastněných ženami dosud nepřesáhl 45 bankrotů v jednom roce, zatímco u společností obecně bylo v posledních letech vyhlášeno více než 1 200 bankrotů ročně.

Křivka bankrotů společností vlastněných ženami se liší od křivky bankrotů všech společností. Nejvyššího počtu bankrotů obchodních společností obecně, vyhlášených v jednom roce, bylo dosaženo na přelomu tisíciletí. I když se v posledních letech počet bankrotů opět zvyšuje, dosud nedosáhl dvou třetin maxima z roku 2000. Ve srovnání s tím, u společností vlastněných ženami je vrchol v počtu bankrotů za jeden rok až v posledních dvou letech. Jejich počet je stále ještě mnohem nižší než u společností obecně.

O vzestupné tendenci v bankrotech společností vlastněných ženami svědčí i to, že za 10 měsíců letošního roku bylo již vyhlášeno tolik bankrotů, jako za celý loňský rok. Za růstem počtu bankrotů společností vlastněných ženami v posledních letech může být i skutečnost, že počet těchto společností se zvyšuje mnohem rychleji než v devadesátých letech.

Dá se určit, v jakém období je společnost ohrožena bankrotem nejvíce? Od počátku devadesátých let byl vyhlášen bankrot na necelých 400 společností vlastněných ženami. Nejčastěji byl vyhlášen bankrot na společnosti, které na trhu působily 7 let. Dalším rizikovým obdobím z hlediska bankrotů je pět, šest a osm let fungování na trhu. Společnosti, které byly na trhu pět až osm let, se na zbankrotovaných společnostech v období 1993 až 2012 podílely necelými 40 %. Zajímavé je, že věkové rozdělení společností, na které byl vyhlášen bankrot, je obdobné jak u společností vlastněných ženami, tak i u společností obecně.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.