Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010

GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2010
Gender Studies má za sebou další rok plný aktivit zaměřených na prosazováni rovných příležitostí žen a mužů a slaďováni rodinného a pracovního života. Byl to rok, ve kterém skončila řada dlouhodobějších projektů Gender Studies, a také rok, kdy byly zahájeny nové, pro život Gender Studies zásadní, projekty financované z Evropského sociálního fondu. Podařilo se navázat spolupráci se společností T-Mobile, která finančně podpořila fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví a věku a postavení rodičů.

Gender Studies má za sebou další rok plný aktivit zaměřených na prosazování rovných příležitostí žen a mužů a slaďování rodinného a pracovního života. Byl to rok, ve kterém skončila řada dlouhodobějších projektů Gender Studies, a také rok, kdy byly zahájeny nové, pro život Gender Studies zásadní, projekty financované z Evropského sociálního fondu. Podařilo se navázat spolupráci se společností T-Mobile, která finančně podpořila fungování právní poradny Gender Studies, o.p.s. zaměřené na problematiku rovných příležitostí žen a mužů, diskriminace na základě pohlaví a věku a postavení rodičů.

Novějším tématem, na které se organizace bude v následujících letech zaměřovat, je rovné odměňovaní, kterému se organizace okrajově věnovala i v minulých letech. Hlavní úsilí bude směřováno k zvyšování informovanosti a právního povědomí české veřejnosti i zaměstnavatelů a hledáni nástrojů pro řešení tohoto závažného problému. I nadále stoupá poptávka ze strany zaměstnavatelů ze soukromé a veřejné sféry po poradenských službách Gender Studies k tématu rovných příležitostí a slaďováni rodinného a pracovního života. Audit Rovné příležitosti byl v roce 2010 realizován např. u společnosti MamaCoffee, Ekumenická akademie Praha nebo v Multikulturním centru Praha. V listopadu byly také zahájeny práce na auditu Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Pro Gender Studies je klíčová spolupráce s dalšími neziskovými organizacemi na úrovni České republiky i Evropy. Gender Studies se intenzivně zapojuje do činnosti České ženské lobby, Evropské ženské lobby i koalice Social Watch, kterou koordinuje Ekumenická akademie Praha. Zástupkyně ředitelky Alexandra Jachanová Doleželová se stala místopředsedkyní Evropské ženské lobby. Pod vedením Gender Studies, o.p.s. vydala ČŽL stínovou zprávu k Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen. Tuto zprávu představila Alexandra Jachanová Doleželová v říjnu 2010 na půdě OSN Výboru pro odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW).

V minulém roce byla také vytvořena databáze Fragen důležitých feministických a genderových děl v evropských zemích, na které se podílela také organizace Gender Studies.

Gender Studies participuje také na projektu sítě ženských a genderových organizací ze střední a východní Evropy Karat coalition Connect!, jehož cílem je silná koalice prosazující, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemích nedocházelo k opomenutí genderového hlediska.

Ke konci roku 2010 se podařilo rozšířit tým Gender Studies, o.p.s. Doufáme, že tento krok napomůže rozvoji aktivit organizace. V roce 2011 čekají Gender Studies už 20. narozeniny a věříme, že bude co oslavovat. I v následujícím roce budeme pokračovat v započatých aktivitách a soustředit se na již tradiční témata. Novinkou v činnosti v roce 2011 je realizace výzkumu k tématu přístupu ke zdravotní péči a diskriminaci ve zdravotnickém systému realizovaný pro Agenturu pro základní práva EU (FRA).

Jedním z hlavních cílů Gender Studies, o.p.s. je prosazování rovných příležitostí a antidiskriminačních přístupů, a proto aktivně prosazujeme tato témata i v rámci pracovních podmínek v organizaci prostřednictvím interních směrnic k dodržováni rovných příležitostí v zaměstnání a výběrových procesech nových zaměstnanců a zaměstnankyň a slaďování rodinného a pracovního života. Samozřejmostí je také respektování principů trvale udržitelného rozvoje a snahy o minimální negativní dopad na životní prostředí.

Těšíme se na vaši přízeň a aktivity v roce 2011.

Za tým Gender Studies, o.p.s. Linda Sokačová - ředitelka

Celý text výroční  zprávy Gender Studies, o.p.s. pro rok 2010 stáhnete zde.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.