Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Firmy jako IBM a Microsoft vědí, že ženy v technických oborech potřebují

Firmy jako IBM a Microsoft vědí, že ženy v technických oborech potřebují

Firmy jako IBM a Microsoft vědí, že ženy v technických oborech potřebují
Ti, kteří podporují a požadují větší zastoupení žen v technických pozicích, musí často čelit odmítavým stanoviskům: Proč by se měly podporovat ženy, vždyť nejsou technicky zdatné? Není právě přístup podporující ženy diskriminační? Odpověď zní ne: v současném vzdělávacím systému nadále existují genderové stereotypy, které chlapcům přisuzují větší talent v technických oborech a více je podporují ve studiu. Právě tímto přístupem přichází sektor průmyslového výzkumu (na nějž se zaměřila sonda Evropské komise) o nadané dívky. Ženy výzkumnice by přitom do vědy mohly přinést odlišnou perspektivu spolu s inovačními přístupy a metodami. lin
Ti, kteří podporují a požadují větší zastoupení žen v technických pozicích, musí často čelit odmítavým stanoviskům: Proč by se měly podporovat ženy, vždyť nejsou technicky zdatné? Není právě přístup podporující ženy diskriminační? Odpověď zní ne: v současném vzdělávacím systému nadále existují genderové stereotypy, které chlapcům přisuzují větší talent v technických oborech a více je podporují ve studiu. Právě tímto přístupem přichází například sektor průmyslového výzkumu (na nějž se zaměřila sonda Evropské komise) o nadané dívky. Ženy výzkumnice by přitom do vědy mohly přinést odlišnou perspektivu spolu s inovačními přístupy a metodami.

Podle výzkumu iniciovaného Evropskou komisí Women in Industrial Research tvoří ženy-výzkumnice ve státech EU pouze 15% všech pracovníků v průmyslovém výzkumu. Mezi jednotlivými státy však existují velké rozdíly, v Německu a Rakousku tvoří ženy dokonce méně než 10% ze sledované skupiny. Zastoupení žen v těchto oborech zůstává malé, přestože se zvyšuje počet žen studujících technické vědy a inženýrství. V roce 2000 tvořily ženy v zemích EU 41% vysokoškolských studentů přírodních věd, matematiky a programování oproti 20% studentů inženýrských oborů a stavebnictví. Podle nejnovějších statistik se zvyšuje také počet žen, které získají titul PhD. Jejich zastoupení je podle oborů následující: 50% biologie, 30% matematika, 27% přírodní vědy, 20% inženýrství a 19% programování.

Pokud se hovoří o rovných příležitostech mužů a žen v zaměstnání pozornost se většinou soustřeďuje na pozice již zaměstnaných žen. Důležitou fází podpory participace žen na pracovním trhu a jejich další kvalifikace je však také vzdělávání spolu s přístupem během získávání nových zaměstnanců. Na podporu vzdělávání žen se zaměřují IT firmy a často také průmyslové firmy, které investují do výzkumu.

Dobré praktiky (good practices), gender mainstreaming a neutralita

To jsou tři klíčové strategie uplatňované zaměstnavateli, které mohou ovlivnit postavení žen a jejich přijímání do zaměstnání. Dobré praktiky jsou osvědčené strategie používané různými firmami, které mají zaujmout ženy, rekrutovat je, udržet v zaměstnání a také jim zajistit kariérní postup. Zaměření na ženy má význam v tom, že ženy jsou skupinou, která je např. kvůli sociálním stereotypům – jejich svázanosti s rodinným životem – diskriminována (podobné programy jsou v západních zemích také uplatňovány pro různé etnické skupiny). Takový přístup nemá za cíl pouze prosazování žen, ale snaží se také o vyrovnání existujících nerovností. Mezi tyto dobré praktiky patří: programy podporující rodinný život nebo např. mentorovací (poradní) a kariérní programy.

Firmy často deklarují, že ženy nediskriminují právě tím, že neuplatňují programy, které se ženami a muži zacházejí různě. Neutralita pro firmy znamená, že na ženy a muže nahlížejí stejně a ignorují tak specifika zaměstnávání žen a mužů. Tak daná firma ženy přímo nediskriminuje, ale také se nijak nesnaží o jejich podporu.

Se strategií dobrých praktik úzce souvisí gender mainstreaming. Tento nepřeložitelný výraz vyjadřuje novou koncepci rovnosti mužů a žen, která je pojímána jako integrální součást rozhodovacích procesů.

Co mohou podniky dělat pro rovnoprávné zastoupení žen mezi svými zaměstnanci?

  • Závazek k genderové rovnosti, politika vedoucí k diverzitě a důstojnosti
  • Monitoring, evaluace, audity, statistiky, průzkumy, konzultace a analýza politik
  • Atraktivní pracovní prostředí, které podporuje inovace a nabízí příležitosti k rozvoji kariéry
  • Vysoký stupeň transparentnosti a dvousměrný systém komunikace
  • Flexibilní pracovní doba, příležitosti pro práci doma, pokud to umožňuje povaha práce, alternativy k nadměrnému cestování v podobě nových technologií, nové přehodnocení požadavků pro zaměstnání
  • Opatření směřující k harmonizaci rodinného a pracovního života: mateřské a rodičovské příspěvky (pokud není dostatečně kryto legislativou), zařízení pro výchovu dětí a náhradní péče, zvláštní dávka pro péči o nemocné příbuzné (pokud není dostatečně kryto legislativou)
  • Partnerství mezi vzdělávacím systémem a ženami, u nichž se má povzbudit zájem o práci v určitém sektoru
Příklady dobrých praktik u jednotlivých firem v zemích EU

IBM
Speciální opatření:
Pravidelné monitorování top managementu, školení pro management, vedoucí projektů atd., mentorovací (poradní) programy, speciální tréninky pro ženy, ženské sítě (neformální skupiny žen), diversity groups (skupiny lidí s různým kulturním zázemím), péče o děti, služby rodinám, flexibilní pracovní doba, práce přes telefon, plánování kariéry, flexibilní plánování kariéry.

IBM organizuje technologické tábory, které mají vzbudit zájem o matematiku a vědu mezi dívkami a předvést jim výhody počítačů. Program EXITE (Exploring Interests in Technology and Engineering) začal v USA v roce 1999. V roce 2003 se konal již na 30ti místech v Evropě, USA, Kanadě, Latinské Americe a Asii. Na těchto táborech vyučují ženy, které v IBM působí na vedoucích pozicích. Účastnice pracují v týmech a společně se snaží řešit určité problémy. Po skončení tábora funguje ještě poradní program, který má prohloubit zájem o matematiku, vědu a technologie (e-mentor programme). IBM si od těchto programů slibuje zvýšení počtu dívek a žen, které se zajímají o technologie, vědu a snaží se mezi nimi hledat talenty. V roce 2000 získala firma IBM cenu Catalyst za příkladné iniciativy podporující ženy.

Také zastoupení IBM v České republice klade velký důraz na rovné příležitosti žen. Na svých internetových stránkách věnují ženám samostatnou rubriku, kde informují o možnostech pro ženy ve firmě v rámci programu Gender Diversity. "Vedení firmy si uvědomuje skutečnost, že pro ženy je v současné uspěchané době, a v prostředí časově náročných zaměstnání, stále těžší sladit rodinný život s pracovními povinnostmi," čteme na internetových stránkách společnosti. Jedním z programů, který usnadňuje harmonizaci soukromého a pracovního života, je Flexible Office Program. Ten je často využíván pro práci z domova, čímž napomáhá například v rodinách s dětmi.

Více informací:

Ženy v českém IBM

Helena Lipková, vedoucí projektů systémové integrace, IBM Česká republika

Šárka Kinclová, manager of Operations, Small and Medium Business, IBM Europe, Middle East, Africa.

Microsoft:
Microsoft Research Ltd.
Speciální opatření:
Flexibilní pracovní doba, programy pro nabírání nových zaměstnanců.

Tento podnik vyhrál v Sunday Times průzkum 100 nejlepších pracovních míst ve Velké Británii, podíl žen mezi výzkumníky je však pouze 8%. V USA tato firma organizuje tábory DigiGirlz high-tech camps pro dívky. Účastní se také akce Our Daughters to Work Day (Naše dcery do práce) ve Velké Británii. V USA je diverzita klíčovým faktorem Microsoftu.

Schering AG:
Speciální opatření:
Pravidelné monitoravání top managementu, školení pro management, vedoucí projektů atd., poradní programy, speciální tréninky pro ženy, ženské sítě, diversity groups, péče o děti, flexibilní pracovní doba, práce přes telefon, plánování kariéry.

Schering je německá společnost, která se specializuje na vývoj nových medicínských řešení pro specifické zdravotní problémy. Schering vyvinul program ProduktivZeit (Produktivní čas), jde o nové individuální pracovní schéma. Pracovní doba je plánována týmově a supervizor ověřuje, zda jsou uspokojována zákaznická přání. Firma také umožňuje práci na částečný úvazek a práci po telefonu. Schering klade důraz na politiku rovných příležitostí. V roce 1973 společnost otevřela denní centrum pro péči o děti zaměstnanců. V roce 1990 bylo založeno oddělení The Policy Unit for Women´s Affairs (oddělení pro záležitosti žen), které se zaměřuje na prosazování kariér žen ve společnosti. Umožňuje komunikaci mezi muži a ženami ve firmě a také pomáhá řešit problémy spojené s harmonizací rodinného a pracovního života. Schering se snaží o získávání většího počtu žen do přírodních věd a inženýrství. V roce 2003 získali cenu Evropské komise Gender Equality at the Workplace a v roce 2000 cenu German Total E-Quality.

Další informace: www.schering.de

Siemens AG
Energetika a komunikace
Speciální opatření:
Pravidelné monitorování top managementu, školení pro management, vedoucí projektů atd., poradní programy, speciální tréninky pro ženy, ženské sítě, diversity groups, péče o děti, služby rodinám, flexibilní pracovní doba, práce přes telefon, plánování kariéry, flexibilní plánování kariéry. Aktivní podpora studia žen a dívek technických oborů – např. Yolante, Femtec, Mint-ec atd.

Podpora diverzity znamená podle Siemens více než rovné příležitosti pro kariéru žen. Chtějí usnadnit ženám zapojit se do pracovního procesu po porodu dítěte a chtějí být preferovaným zaměstnavatelem pro ženy. Ženy tvoří 28% pracovní síly v globálním měřítku, 29% v Evropě (mimo Německo) a 25% v Německu. V managementu tvoří podíl žen 8,6% celosvětově, v Evropě mimo Německo 10,3% a v Německu 7%. Hlavním důvodem pro takto malá čísla je malý počet žen studujících inženýrství a technické vědy zvláště v Německu.

Aby Siemens zvýšil počet žen v technických oblastech, realizuje tyto projekty:

  • Technology Adventure Camps pro dívky od 15ti let
  • The Yolante – Young Ladies “Network of Technology” – každoroční program pro více než 100 mladých z technických oborů
  • Ve spolupráci s ostatními podniky a Federálním ministerstvem pro technologie Německa Siemens založil Femtec program na čtyřech technických univerzitách.

Společnost Siemens v České republice kromě podpory charitativních aktivit a sportovních organizací spolupracuje s vysokými školami(Vysokou školou ekonomickou v Praze nebo ČVUT). Každoročně uděluje Cenu Siemens za nejlepší diplomové, doktorandské a výzkumé práce. Za tento projekt získala společnost Siemens ocenění v soutěži Zaměstnavatel roku. Pro středoškolskou mládež je připraven projekt Mládí a vědění pro nejlepší multimediální projekt.

Další informace: www.siemens.com

Společensky prospěšné aktivity Siemensu

Zdroje:
Women in Industrial Research: Good Practices in companies across Europe, European Commission:2003. Publications.eu.int.
Women in Industrial Research: A wake up call for European Industry. European Commission: 2003.
Women in Industrial Research: Analysis of statistical data and good practices of companies. European Commission: 2003.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.