Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › EQUAL chce odstraňovat diskriminaci a nerovnosti v oblasti trhu práce

EQUAL chce odstraňovat diskriminaci a nerovnosti v oblasti trhu práce

27. červenec 2004  | Redakce F.cz  |  Zpravodaj Gender Studies, o.p.s.
EQUAL chce odstraňovat diskriminaci a nerovnosti v oblasti trhu práce
Cílem iniciativy EQUAL, která vychází z Evropského sociálního fondu, je prosazování inovativních prostředků pro řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. O projekty v rámci Equal mohou žádat také soukromé podniky. Projekty jsou realizovány tzv. rozvojovými partnerstvími, která jsou založena na spolupráci organizací různého druhu (např. regionální, místní úřady, úřady práce, nestátní organizace, podniky, soc. partneři atd.), které se sdruží buď na základě příslušnosti k určitému geografickému území nebo příslušnosti k určitému sektoru. red
Cílem iniciativy EQUAL, která vychází z Evropského sociálního fondu, je prosazování inovativních prostředků pro řešení stávajících problematických oblastí souvisejících s diskriminací a nerovnostmi v oblasti trhu práce. O projekty v rámci Equal mohou žádat také soukromé podniky. Projekty jsou realizovány tzv. rozvojovými partnerstvími, která jsou založena na spolupráci organizací různého druhu (např. regionální, místní úřady, úřady práce, nestátní organizace, podniky, soc. partneři atd.), které se sdruží buď na základě příslušnosti k určitému geografickému území nebo příslušnosti k určitému sektoru.

Jako příklad se vám představí jeden z úspěšných projektů z I. kola Iniciativy Equal - "Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím sítě Start Business Center"

Jak dlouho bude projekt trvat a jak zlepší situaci cílových skupin?

Projekt bude trvat 27 měsíců a bude realizován na celém území Moravskoslezského kraje. Během této doby bude v každém okrese Moravskoslezského kraje vytvořeno tzv. Start business centrum (SBC), s vyškolenými poradci, poskytující poradenské a vzdělávací služby zájemcům o podnikání a začínajícím podnikatelům. SBC bude s podnikatelem pracovat min. 1rok, tak aby byl schopen čelit problémům, které podnikání přináší. Experti projektu budou spolupracovat na tvorbě progresivních vzdělávacích metod a nových motivačních programů, na mapování situace v regionu a tvorbě databáze podnikatelských příležitostí apod. tak, aby byly cílové skupiny připraveny na budoucí podnikatelskou činnost, případně se zvýšila jejich zaměstnatelnost pokud se nerozhodnou zahájit vlastní podnikatelskou činnost. Vybraní zástupci cílových skupin se přímo zapojí do projektu, aby realizované aktivity plně odrážely jejich potřeby a aspirace.

Věříme, že výsledky projektu budou přínosem pro politiku zaměstnanosti, zejména směrem k sebezaměstnání a k zjednodušování podnikatelského prostředí pro malé a střední podnikatele.

Všechny projekty v rámci iniciativy EQUAL jsou realizovány skupinou organizací, tzv. rozvojovým partnerstvím. Do našeho projektu je zapojeno 10 organizací (35 expertů):

 • Kazuist, spol. s r. o. - RPIC
 • Hospodářská rozvojová agentura Třinecka, Podnikatelské centrum, s.r.o.
 • Kvalifikační a personální agentura, o.p.s.
 • Úřad práce Frýdek-Místek
 • Agentura pro regionální rozvoj, a.s.
 • Národní asociace pro rozvoj podnikání
 • Institut rozvoje podnikání, s.r.o., Ostrava
 • RPIC-VIP, s.r.o., Ostrava
 • Regionální poradenské a informační centrum, spol. s r.o., Opava
 • TEMPO - školící středisko s.r.o., Ostrava

Regionální poradenské informační centrum Kazuist, spol. s r.o. působí již od roku 1991. Máme proto dlouhodobé zkušenosti v oblasti poradenské činnosti. Služby poskytované naší kanceláří jsou zajišťovány kvalifikovanými odborníky na vysoké úrovni. Současně, díky systémům příspěvků a dotací jsou naše služby cenově dostupné pro všechny zájemce.

Našim klientům nabízíme rovněž přístup ke službám agentur zabývajících se podporou malého a středního podnikání. Kazuist, spol. s r.o. spolupracuje s advokátní kanceláři a mnohými externími odborníky v oblasti auditu, znaleckých odhadu. Našemu zákazníkovi jsme proto schopní nabídnout široké komplexní spektrum služeb, které uspokojí jeho požadavky.

Jakou úlohu v projektu hrají zahraniční partneři?

Spolupráce s alespoň dvěma partnery ze zemí EU, jejichž rozvojová partnerství se zabývají obdobným tématem, je jednou z podmínek iniciativy EQUAL. Naše rozvojové partnerství uzavřelo smlouvu o mezinárodní spolupráci s rozvojovými partnerstvími z Itálie, Francie a Portugalska.
 • Itálie - sociální ekonomie:
  Umbria Training Center o.n.l.u.s.
 • Francie a Portugalsko - řešení problematiky nezaměstnanosti a nedostatku pracovních příležitostí na venkovech:

 • Association d Information et de Formation Pour le développement de l'initiative(AFIP)
  Union Peuple et Culture (PEC)
  ALIENDE - Associaçao para o Desenvolvimento Loca

Přínosem mezinárodní spolupráce bude nejen získání nových poznatků a inspirací, či výměna zkušeností a lektorů, ale v neposlední řadě také zviditelnění města a regionu.

Tématické oblasti Iniciativy EQUAL ve II. Kole

Nyní je možné se hlásit do II. kola Iniciativy EQUAL. Všechny projekty musí tematicky odpovídat některé z vyhlášených tematických oblastí. Tyto tématické oblasti se vztahují ke 4 pilířům, které odpovídají pilířům Evropské strategie zaměstnanosti. Vyhlášenými tématickými oblastmi jsou:

V rámci I. pilíře ESZ: Zlepšování zaměstnatelnosti:
 • Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrovatelné
 • Překonávání rasismu a xenofobie ve vztahu k trhu práce
V rámci II. pilíře ESZ: Rozvoj podnikání:

 • Otevírání procesu zakládání podniků vůči všem prostřednictvím poskytování nástrojů potřebných pro zakládání podniků a pro identifikaci a využívání nových příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti v městských a venkovských oblastech
 • Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména komunitních služeb se zaměřením na zvyšování kvality práce
V rámci III. pilíře ESZ: Podpora adaptability:

 • Podpora celoživotního učení a postupů směřujících k zaměstnávání osob ohrožených diskriminací a nerovností ve vztahu k trhu práce
 • Podpora adaptability podniků a zaměstnanců na strukturální změny a na využívání informačních a dalších nových technologií
V rámci IV. pilíře ESZ: Rovné příležitosti mužů a žen:

 • Slaďování rodinného a pracovního života a reintegrace mužů a žen do trhu práce, rozvoj flexibilnějších a účinnějších forem organizace práce a podpůrných služeb
 • Snižování rozdílů mezi uplatňováním mužů a žen na trhu práce
Samostatně vymezené téma:

 • Pomoc žadatelům o azyl v jejich integraci na trhu práce

Iniciativa Společenství EQUAL je založena na těchto základních principech:

 • Tématický přístup (v rámci programu EQUAL musí být vybrány v jednotlivých členských státech priority v souladu s vyhlášenými tématickými oblastmi EK)
 • Princip partnerství (jednotlivé projekty jsou realizovány prostřednictvím tzv. rozvojových partnerství)
 • Mezinárodní spolupráce (umožňuje společně využívat zkušenosti a poznatky různých států EU, resp. ostatních států zapojených do Iniciativy Společenství EQUAL)
 • Princip inovativnosti (vylepšování stávajících nebo vyvíjení zcela nových přístupů a řešení k dané problematice)
 • Účast cílových skupin na rozhodování (v rámci jednotlivých rozvojových partnerství musí mít možnost spolurozhodovat také zástupci cílových skupin)
 • Mainstreaming (má za cíl umožnit rozšíření výsledků Iniciativy EQUAL mezi tvůrce národních politik tak, aby v ideálním případě mohly být nejlepší z nově vyvinutých nástrojů boje s diskriminací a nerovnostmi na trhu práce využity např. při přípravě Národních akčních plánů)
Iniciativa EQUAL podporuje především konkrétní programy práce rozvojových partnerství a je realizována prostřednictvím výzev k předkládání projektů, přičemž I. kolo bylo ve státech EU zahájeno v roce 2000 a vyhlášení II. kola je plánováno na 4. čtvrtletí 2004.

Česká republika vstoupila do I. kola jako první kandidátská země roku 2001, přičemž financování je zajištěno prostřednictvím Phare 2002 a prostředků ze státního rozpočtu ČR. Pro první výzvu k předkládání projektů bylo v ČR k dispozici celkem 8 milionů EUR. Ve II. kole bude možnost financování již z Evropského sociálního fondu. Na druhé kolo Iniciativy Společenství EQUAL v ČR bude celkem vynaloženo 43 973 880 EUR, přičemž příspěvek ESF činí 32 100 929 EUR (tj. 73 % z celkového objemu prostředků vynaložených na tento program).

HARMONOGRAM JEDNOTLIVÝCH KROKŮ PŘI PŘÍPRAVĚ NÁVRHŮ PROJEKTŮ PRO AKCI 1

UPOZORNĚNÍ: Tento časový harmonogram je pouze indikativní a byl sestaven na základě informací platných k 20. 7. 2004. S ohledem na možné posuny v termínech bude NK EQUAL tento harmonogram dále upřesňovat. Datum změny bude vždy uvedeno v zápatí tohoto dokumentu.

 • srpen 2004 - vyhlášení výzvy k předkládání návrhů projektů pro realizaci v Akci 1
 • červen - září 2004 - konzultace poskytované k jednotlivým návrhům projektů ze strany odborníků na věcné zaměření tématických oblastí a ze strany odborníků na zaměření a principy Iniciativy Společenství EQUAL
 • 30. září 2004 - termín pro předkládání návrhů projektů
 • prosinec 2004 - vyhodnocování návrhů projektů listopad
 • leden 2005 - zahájení Akce 1

V případě Vašeho zájmu o účast ve II. kole výzvy Iniciativy EQUAL zašlete kontaktní údaje na adresu equal@nvf.cz. Budete zařazeni do Mailing list a včas informováni.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Národního vzdělávacího fondu, o.p.s.

Zpracovala Štěpánka Matúšková, Gender Studies, o.p.s.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.