Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Doporučení k úpravě českého práva týkajícího se násilí na ženách

Doporučení k úpravě českého práva týkajícího se násilí na ženách

25. listopad 2003  | f.cz
Zahrnout v Trestním zákoně domácí násilí mezi trestné činy. Zahrnout do Trestního řádu ochranná opatření a dočasný zákaz vstupu jako formy ochrany obětí domácího násilí. Usnadnit koherentní a rychlou právní intervenci v případech domácího násilí. Poskytnout podporu obětem v hledání právní nápravy. Vytvořit citlivější právní proces. Přijmout zákony požadující podporu respektu k ženám ze strany médií...

DOPORUČENÍ K ČESKÉMU TRESTNÍMU ZÁKONU a úpravám v dalších zákonných předpisech týkajících se násilí na ženách

Zákon

  · Zahrnout v Trestním zákoně domácí násilí mezi trestné činy
  · Zahrnout do Trestního řádu ochranná opatření a dočasný zákaz vstupu jako formy ochrany obětí domácího násilí
  · Usnadnit koherentní a rychlou právní intervenci v případech domácího násilí
  · Poskytnout podporu obětem v hledání právní nápravy
  · Vytvořit citlivější právní proces
  · Přijmout zákony požadující podporu respektu k ženám ze strany médií
  · Rozšířit právní definici termínu obchod se ženami na všechnu činnost a práci poskytovanou z donucení, bez ohledu na to, zda je na danou činnost nahlíženo jako na práci nebo zda je uznána za zákonnou či nezákonnou.*
  · Zahrnout trestné činy jako násilí, donucení a podvod do zákona o obchodu se ženami
  · Ze zákona znemožnit vyhoštění a deportaci žen - obětí obchodu se ženami
  · Liberalizovat zákony o pobytu cizinců na území ČR a umožnit tak obětem obchodu se ženami emigrovat a pracovat v České republice legálně
  · Umožnit ženám - obětem obchodu se ženami získat povolení k pobytu a pracovní povolení, nebo sociální podporu v průběhu a po ukončení soudního řízení.

*Marjan Wigers, Lin Lap-Chew, Trafficking in Women: Forced Labor and Slavery-Like Practices, STV, GAATW (1999).

Soudy

  · Poskytnout soudcům školení k tématu genderové citlivosti
  · Vydávat dočasné zákazy vstupu pachatelů do domácnosti v případě násilí.

Policie

  · Vytvořit specializované sekce v rámci policejních oddělení, které by se zabývaly trestnými činy násilí na ženách
  · Dávat veřejnosti jednoznačně na vědomí, že násilí v domácnosti je závažným trestným činem křivdy a ne pouze obyčejná soukromá záležitost rodinné hádky
  · Zajistit adekvátní opatření k výkonu zákona
  · Poskytnout úředníkům zabývajícím se výkonem zákona školení k tématu genderové citlivosti, aby respektovali soukromí oběti, odkazovali oběť na specializované služby bez prodlení, a poskytli jí okamžitou podporu a ochranu v potřebné míře (např. v podobě zákazu vstupu pachatele do domácnosti, nalezení alternativního ubytování, poskytnutí lékařského ošetření a psychologické pomoci).

Azylové domy, neziskové organizace & centra právní pomoci

  · Založit azylové domy pro ženy a jejich děti
  · Umožnit obětem využít azylových domů v době vyšetřování a v průběhu soudních řízení
  · Zajistit, že podpůrné služby jsou dostupné ženám z menších měst a venkova

Zdravotníci

  · Vyškolit zdravotníky v oblasti rehabilitace a pomoci v oblasti násilí na ženách
  · Zajistit fakta tím, že zdravotníkům bude umožněno svědčit u soudu
  · Rozšířit možnosti léčení a rehabilitace útočníků

Vláda

  · Poskytnout státním úředníkům školení k tématu genderové citlivosti
  · Podpořit vytvoření statistik a výzkumů co se týká míry, příčin a následků násilí, a k efektivitě opatření přijatých k prevenci a nakládání s násilím
  · Zahájit vzdělávání a informační programy pro veřejnost s cílem eliminovat předsudky vůči ženám
  · Pomoci ženám stát se finančně nezávislými
  · Navrhnout kampaně zvyšující povědomí veřejnosti o násilí na ženách
  · Vytvořit mediální kampaně zaměřené na informování žen o způsobu, jak se vyhnout zlákání do obchodu se ženami a prostituce
  · Poskytovat informace o organizacích pomáhajících obětem obchodu se ženami
Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.