Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Doporučení k úpravě českého práva týkajícího se násilí na ženách

Doporučení k úpravě českého práva týkajícího se násilí na ženách

25. listopad 2003  | f.cz
Zahrnout v Trestním zákoně domácí násilí mezi trestné činy. Zahrnout do Trestního řádu ochranná opatření a dočasný zákaz vstupu jako formy ochrany obětí domácího násilí. Usnadnit koherentní a rychlou právní intervenci v případech domácího násilí. Poskytnout podporu obětem v hledání právní nápravy. Vytvořit citlivější právní proces. Přijmout zákony požadující podporu respektu k ženám ze strany médií...

DOPORUČENÍ K ČESKÉMU TRESTNÍMU ZÁKONU a úpravám v dalších zákonných předpisech týkajících se násilí na ženách

Zákon

  · Zahrnout v Trestním zákoně domácí násilí mezi trestné činy
  · Zahrnout do Trestního řádu ochranná opatření a dočasný zákaz vstupu jako formy ochrany obětí domácího násilí
  · Usnadnit koherentní a rychlou právní intervenci v případech domácího násilí
  · Poskytnout podporu obětem v hledání právní nápravy
  · Vytvořit citlivější právní proces
  · Přijmout zákony požadující podporu respektu k ženám ze strany médií
  · Rozšířit právní definici termínu obchod se ženami na všechnu činnost a práci poskytovanou z donucení, bez ohledu na to, zda je na danou činnost nahlíženo jako na práci nebo zda je uznána za zákonnou či nezákonnou.*
  · Zahrnout trestné činy jako násilí, donucení a podvod do zákona o obchodu se ženami
  · Ze zákona znemožnit vyhoštění a deportaci žen - obětí obchodu se ženami
  · Liberalizovat zákony o pobytu cizinců na území ČR a umožnit tak obětem obchodu se ženami emigrovat a pracovat v České republice legálně
  · Umožnit ženám - obětem obchodu se ženami získat povolení k pobytu a pracovní povolení, nebo sociální podporu v průběhu a po ukončení soudního řízení.

*Marjan Wigers, Lin Lap-Chew, Trafficking in Women: Forced Labor and Slavery-Like Practices, STV, GAATW (1999).

Soudy

  · Poskytnout soudcům školení k tématu genderové citlivosti
  · Vydávat dočasné zákazy vstupu pachatelů do domácnosti v případě násilí.

Policie

  · Vytvořit specializované sekce v rámci policejních oddělení, které by se zabývaly trestnými činy násilí na ženách
  · Dávat veřejnosti jednoznačně na vědomí, že násilí v domácnosti je závažným trestným činem křivdy a ne pouze obyčejná soukromá záležitost rodinné hádky
  · Zajistit adekvátní opatření k výkonu zákona
  · Poskytnout úředníkům zabývajícím se výkonem zákona školení k tématu genderové citlivosti, aby respektovali soukromí oběti, odkazovali oběť na specializované služby bez prodlení, a poskytli jí okamžitou podporu a ochranu v potřebné míře (např. v podobě zákazu vstupu pachatele do domácnosti, nalezení alternativního ubytování, poskytnutí lékařského ošetření a psychologické pomoci).

Azylové domy, neziskové organizace & centra právní pomoci

  · Založit azylové domy pro ženy a jejich děti
  · Umožnit obětem využít azylových domů v době vyšetřování a v průběhu soudních řízení
  · Zajistit, že podpůrné služby jsou dostupné ženám z menších měst a venkova

Zdravotníci

  · Vyškolit zdravotníky v oblasti rehabilitace a pomoci v oblasti násilí na ženách
  · Zajistit fakta tím, že zdravotníkům bude umožněno svědčit u soudu
  · Rozšířit možnosti léčení a rehabilitace útočníků

Vláda

  · Poskytnout státním úředníkům školení k tématu genderové citlivosti
  · Podpořit vytvoření statistik a výzkumů co se týká míry, příčin a následků násilí, a k efektivitě opatření přijatých k prevenci a nakládání s násilím
  · Zahájit vzdělávání a informační programy pro veřejnost s cílem eliminovat předsudky vůči ženám
  · Pomoci ženám stát se finančně nezávislými
  · Navrhnout kampaně zvyšující povědomí veřejnosti o násilí na ženách
  · Vytvořit mediální kampaně zaměřené na informování žen o způsobu, jak se vyhnout zlákání do obchodu se ženami a prostituce
  · Poskytovat informace o organizacích pomáhajících obětem obchodu se ženami
Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.