Feminismus po česku aneb žena mezi socialismem a kapitalismem

30.5.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jaké vize měly ženy domáhající se při vzniku republiky volebního práva? Podařilo se jim prosadit, co požadovaly? A co přinesl ženám socialismus? Zdiskreditoval feministické hodnoty? A co pro ně znamenal polistopadový nástup neoliberalismu? Z různých perspektiv o proměnách postavení žen a o konstruktech ženství před a po roce 1989.

Více

Jak jsme vnímali emancipaci

31.5.2018  Praha  | 

Setkání dvou generací je hlavním motivem dalšího diskusního večera na půdě Knihovny Gender Studies. Pavel Kohout, Alena Wagnerová a Michaela Marksová Tominová se společně zamyslí nad minulostí a budoucností ženské emancipace u nás. Debatovat budou nad proměnami mužství a ženství, které zaznamenali v celospolečenském kontextu, ve svém okolí i osobní zkušenosti napříč druhou polovinou minulého století až do současnosti. Jaké proměny vystupující zažili během svých životů a jak je reflektují po osobní stránce - ve svých vlastních životních rolích a ve své práci? Jak se vyvíjely role žen a mužů ve společnosti a veřejném prostoru, v rodině a ve vztazích například v období socialismu nebo v 90. letech? Jaká je situace v poslední době? A jaký je vztah emancipace a feminismu – proč se české ženy snáze identifikují s vlastní emancipovaností než s ideou feminismu? Vylučují se tyto pojmy vzájemně nebo jdou ruku v ruce? Na diskusním večeru budeme hledat odpovědi na tyto i další otázky, přijďte diskutovat i Vy o tom, co Vás zajímá.

Více

Your Life is Waiting

5.6.2018  Praha  | 

Panelová diskuse o psychiatrickém étosu proběhne v rámci uměleckého projektu Institut Úzkosti. V diskusi se budou zkoumat sociopolitické faktory utvářející psychiatrický étos v českém kontextu i mimo něj. Jak jsou psychiatrické poruchy vymýšleny a konstruovány jako vědecká fakta? Jakou roli v tomto procesu hrají státní instituce? Jak psychiatrický étos ovlivňuje společenské struktury a narativ jáství, který je v nich produkován? Je psychiatrie symptomem kapitalismu a patriarchátu?

Více
feminismus.czČlánky › Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu
Diversitas je program České spořitelny (ČS), který se detailně a systematicky věnuje tématům diverzity a inkluze. Zaměřuje se na všechny aspekty managementu různorodosti a zahrnuje kategorie jako nábor a výběr, trénink a profesionální rozvoj žen, mentoring, síťování, slaďování práce a rodiny a opatření v průběhu mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD), ale i téma věku a příležitostí pro osoby se zdravotním omezením. Prvořadým cílem je získat, rozvíjet a udržet talentované zaměstnané jakéhokoliv genderu, věku či původu, a poskytnout jim nástroje a podporu pro profesionální rozvoj.

Diversitas je program České spořitelny (ČS), který se detailně a systematicky věnuje tématům diverzity a inkluze. Zaměřuje se na všechny aspekty managementu různorodosti a zahrnuje kategorie jako nábor a výběr, trénink a profesionální rozvoj žen, mentoring, síťování, slaďování práce a rodiny a opatření v průběhu mateřské/rodičovské dovolené (MD/RD), ale i téma věku a příležitostí pro osoby se zdravotním omezením. Prvořadým cílem je získat, rozvíjet a udržet talentované zaměstnané jakéhokoliv genderu, věku či původu, a poskytnout jim nástroje a podporu pro profesionální rozvoj.

Program byl zahájen v roce 2008 jako iniciativa zdola, kdy se skupina zkušených manažerek neformálně setkala k diskusi o skleněném stropu v ČS (proč je v organizaci tak málo žen na vyšších manažerských postech). Hlavním impulsem pro spuštění programu Diversitas byla snaha o zvýšení motivace a zapojení zaměstnaných, snížení nákladů spojených s jejich odchody (zejména ženy na MD/RD) a náborem nových, udržení kvalifikovaných a zkušených zaměstnanců a zaměstnankyň, zlepšení vnímání České spořitelny jako žádaného zaměstnavatele, nalákání nejlepších talentů a podpora stylů vedení otevřených podpoře inovací a změn. Program se v první řadě zaměřil na téma slaďování práce a rodiny a podporu žen v managementu, další silný pilíř pak představuje i program "Transition", který byl zahájen v roce 2011 s cílem podpořit nábor zaměstnaných se zdravotním omezením, a program "Sova" zacílený na zaměstnané 55+.

Práce bez bariér

Impulsem k tomuto kroku byl fakt, že z celkového počtu 9 830 zaměstnaných má pouze 50 změněnou pracovní schopnost. Zákon ukládá České spořitelně zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Nenaplnění tohoto závazku znamená každoroční platby pokut a výdaje ve výši 55 milionů za náhradní plnění. Aktivní podpora zaměstnávání zdravotně postižených nejenom šetří náklady firmě, ale zejména vytváří diverzifikované a dynamické pracovní prostředí a může také napomoci vytvořit lepší podmínky pro klientelu se speciálními potřebami.

Česká spořitelna začala spolupracovat se dvěma neziskovými organizacemi a nabídla krátkodobé stáže pro tělesně i mentálně postižené. V roce 2011 bylo nabídnuto celkem sedm míst pro stážisty s cílem nabídnout i pozice na plný úvazek.

Mezigenerační dialog

Je známo, že populace v EU stárne a oslabuje, zatímco penzijní reformy vyžadují delší setrvání v zaměstnání. Mnoho firem není připraveno na výzvy stárnoucí pracovní síly, ale ti kdo ví, jak podpořit a využít věkovou diverzitu budou mít v budoucnosti konkurenční výhodu. Starší zaměstnanci a zaměstnankyně nabízí zralost, množství dovedností a znalostí, které jsou důležité pro trvání obchodních úspěchů. Lidé v předdůchodovém věku v ČR mají navíc k dispozici více financí a jsou silnou zákaznickou skupinou, kterou si firmy nemohou dovolit ignorovat.

ČS vidí efektivní management věku jako důležitou prioritu do budoucnosti. Momentálně pro ni pracuje 162 osob důchodového věku a zhruba 250 osob je v organizaci zaměstnáno třicet a více let. Mnoho zaměstnaných má pocit, že věk je silné téma v souvislosti s týmovou prací a firemní kulturou, a vnímají potřebu mezigeneračního dialogu.

Další ze zřejmých benefitů managementu věku jsou zvýšení motivace a loajality zaměstnaných, podpora týmové spolupráce a solidarity, disponování většími zkušenostmi mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi, snížení nákladů souvisejících s odchodem a náborem nových osob a pozitivní vnímání ČS na trhu práce. V rámci programu Diversitas proto chce ČS rozšiřovat flexibilní formy práce pro zaměstnané nad 55 let a také usiluje o implementaci postupného odchodu do důchodu.

Překážky a výzvy

Od doby zahájení programu se podařilo dosáhnout zvýšení počtu ředitelek v pobočkách, dále se o 9 % zvýšil počet matek vracejících se z rodičovské dovolené a byly uvedeny nové benefity jako např. 4 000 Kč měsíčně na zajištění péče o dítě, týden otcovské dovolené pro novopečené otce, mentoring pro ženy, speciální tréninky pro manažerky na pobočkách, širší nabídka flexibilních forem práce, partnerství s neziskovými organizacemi (Konto bariéry či sdružení Rytmus) se záměrem poskytnout stáže pro tělesně postižené. Všechny tyto aktivity pomohly České spořitelně k zisku ocenění Firma roku: Rovné příležitosti 2009 a 2011 (ocenění udělované neziskovou organizací Gender Studies od roku 2004) a také cenu Pracoviště budoucnosti 2011 (ocenění v oblasti CSR – TOP odpovědná firma). Pozitivní PR napomáhá posílení vnímání firmy jako žádaného zaměstnavatele a také sociálně odpovědné firmy na českém trhu práce.

Úspěšný management diverzity vyžaduje dlouhodobý závazek, obětavost a vytrvalost. Nezbytná je jasná vize, stanovení konkrétního cíle a zisk podpory všech zúčastněných stran. Procesu předchází podrobný audit, je pravidelně testován a ověřován průzkumy. Vždy se najde množství skepticismu až negativních reakcí, a proto je nezbytné neustále komunikovat cíle a záměry na všech úrovních organizace. Diverzita není pouze o ženách, ale jedná se o zahrnutí každého a o vytvoření rovných příležitostí pro všechny.

Redakčně kráceno, celý text vyjde v publikaci Náklady a zisky rovných příležitostí, Gender Studies, 2012.

 

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.