Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Co dělat jako oběť násilí

Co dělat jako oběť násilí

25. listopad 2003
Je nesmírně důležité, aby se žena - oběť násilí obrátila na policii. Trestné činy násilí na ženách zůstávají bohužel často neoznámeny a to buď ze strachu z publicity, poškození vlastní reputace, pomsty, nechuti opakovat a znovu si zážitek vnitřně prožít či z nedostatku důvěry ve schopnosti institucí pověřených výkonem práva. Bez detailní dokumentace trestných činů násilí na ženách však zločiny zůstanou nepotrestány a ženy i společnost budou nadále zraňovány.

CO DĚLAT JAKO OBĚŤ NÁSILÍ

Je nesmírně důležité, aby se žena - oběť násilí obrátila na policii. Trestné činy násilí na ženách zůstávají bohužel často neoznámeny a to buď ze strachu z publicity, poškození vlastní reputace, pomsty, nechuti opakovat a znovu si zážitek vnitřně prožít či z nedostatku důvěry ve schopnosti institucí pověřených výkonem práva. Bez detailní dokumentace trestných činů násilí na ženách však zločiny zůstanou nepotrestány a ženy i společnost budou nadále zraňovány.

Domácí násilí

  • (1) Zavolejte policii. Ačkoli české právo nemá specifická opatření týkající se domácího násilí, je možné v otázce stíhání domácího násilí zahrnout znaky skutkové podstaty tohoto činu pod znaky skutkové podstaty jiného trestného činu. (např. znásilnění § 241 tr.zák., ublížení na zdraví § 221 až § 224, útisk § 237 atd.)
   (2) Vyplňte policejní protokol. Oběť by měla policii poskytnout přesný popis útoku, rozsah útoku nebo výhrůžek násilím, popis použitých zbraní stejně jako jakýchkoli následných zranění.
   (3) V případě zranění vyhledejte lékařskou pomoc. Lékařská zpráva může posloužit jako důkaz útoku.
   (4) Uchovejte všechny důkazy toho, co se stalo. Oběti by si měly schovat oblečení, vyfotografovat zranění, a ponechat si kopii lékařského nálezu a policejní zprávy. Měly by si také vest vlastní záznamy všech případů kontaktu s útočníkem.
   (5) Vyhledejte ochranu před dalším útokem. Oběti by měly vyhledat pomoc přátel, příbuzných, sousedů či azylových domů pro ženy, aby se ochránily před dalším ublížením.

  [Zdroj: California Attorney General's Office, Příručka ženských práv, kapitola 7, str. 22-23, ke stažení na http://caag.state.ca.us/piu/womensrights/ch7.htm]

  Znásilnění & pohlavní zneužívání

   (1) Oznamte vše policii.
   (2) Odpovězte policii na otázky týkající se znásilnění. Policie bohužel většinou nepoužívá speciální postupy, jak nakládat s oběťmi znásilnění. Oběť je často dotazována na základní informace přede všemi v čekárně spíše než v oddělené místnosti. (Ženy 2000, str. 149). Mezi základní informace patří, kdy a kde ke znásilnění došlo, popis útoku a popis pachatele.
   (3) Odpovězte na detailní otázky vyšetřovatele - specialisty na znásilnění. Oběti nemusejí odpovídat na otázky o svém dosavadním sexuálním životě. Ačkoli tedy musí vypovídat o jakýchkoli případných dřívějších sexuálních vztazích s pachatelem, nejsou další detaily z intimního života oběti součástí výpovědi. Po výpovědi je vyplněna policejní protokol.
   (4) Vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Je třeba, aby oběti byla poskytnuta lékařská pomoc co nejdříve, protože mohla utrpět vnitřní zranění, být nakažena pohlavní nemocí nebo být oplodněna. Před vyhledáním lékařské pomoci by se oběť neměla sama umýt či se převléci, aby nezničila důkazní materiály.
   (5) Požádejte o lékařskou prohlídku, která poslouží jako důkaz. K prohlídce by mělo dojít co nejdříve po znásilnění. Oběť by pak měla požádat policii o odvoz domů. Jestliže tak policie neučiní, zavolejte přátelům či blízkým příbuzným a požádejte o pomoc je.
   (6) Vraťte se kvůli detailnější výpovědi.
   (7) Vyhledejte centrum pomoci obětem znásilnění. Existuje řada center poskytujících pomoc a radu ženám, které byly znásilněny.

  [Zdroj: California Attorney General's Office, Příručka ženských práv, kapitola 7, str. 6-9, ke stažení na http://caag.state.ca.us/piu/womensrights/ch7.htm]

  PRÁVNÍ PROCES

  Každý má právo na ochranu ze zákona. Zákon stanovuje, že základní práva a svobody uvedené v Listině jsou chráněny soudní mocí. (Ústava, čl. 4). Každý jednotlivec má právo u odpovídajícího soudního fóra podat žalobu tvrdící porušení svých práv. (Listina, čl. 36(1)). Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit o přezkoumání na soud k tomu určený podle zákona. (Listina, čl. 36(2)). Všechna rozhodnutí týkající se základních práv a svobod uvedených v Listině nemohou být ze soudního přezkoumání vyloučena. (Listina, čl. 36(2)). I přes uvedenou garanci soudní ochrany má české soudnictví velké problémy zapříčiněné nedostatkem proškolení v mezinárodním právu a právu Evropské unie, zastaralými technologiemi, nedostatkem soudců a pomalými soudními procedurami. (Pravidelná zpráva Evropské komise o postupech České republiky v přístupu do EU §1.1 (1999)). Ačkoli česká vláda přijala v únoru 2000 legislativu směřující k reformě soudnictví prostřednictvím změn v administrativě, struktuře a školení, zůstávají nahromaděné případy zásadním problémem pro ty, kdo v soudním systému hledají ochranu.

  Každý má právo na právní pomoc v průběhu soudních řízení u soudů nebo státních orgánů. (Listina, čl. 37(2)).

  Všechny strany účastnící se soudního řízení jsou si v jeho průběhu rovny. (Listina, čl. 37(3)). Soudy nesmějí v průběhu soudního řízení nikoho diskriminovat.

  INFORMACE & ZDROJE

  Vláda

  Česká vláda nemá žádné specializované oddělení či instituci, která by se specificky zabývala otázkami znásilnění nebo domácího násilí.

  Česká policie:

   Oddělení pro násilné trestné činy
   Organizované oddělené trestných činů: Jednotka pro otázky obchodu s lidmi - bojuje s organizovaným zločinem vztahujícím se k obchodu s lidmi.

  Mezinárodní organizace

   Český úřad Mezinárodní organizace pro otázky migrace (IOM)

  Neziskové organizace

   Koordinační kruh prevence násilí na ženách - volné sdružení pěti českých neziskových organizací podnikající společné aktivity (diskusní pořady, výzvy představitelům vlády, konference)
   Elektra - terapeutické centrum pro oběti incestu a jiných forem sexuálního násilí včetně znásilnění.
   Gender Studies - zabývá se vzdělávací a informační činností v oblasti genderové problematiky, provozuje knihovnu zaměřenou na genderovou tématiku.
   La Strada - zaměřuje se na prevenci obchodu se ženami a pomoc ženám a dívkám, které jsou oběťmi obchodu se ženami.
   ProFem - je aktivní v oblasti ženských lidských práv, především násilí na ženách.
   Rosa - poskytuje pomoc obětem domácího násilí a mapuje násilí v rodinách.

  Krizová centra pro znásilněné - poskytují obětem znásilnění základní informace a psychologickou pomoc.

  Linky pomoci pro znásilněné - poskytují obětem znásilnění základní informace a psychologickou pomoc.

  Riaps: linka pomoci pro oběti trestných činů.

  Bílý kruh bezpečí - zdarma poskytuje psychiatrickou a právní pomoc obětem trestných činů. Organizuje školení o násilí na ženách pro Policejní akademii, Institut postgraduálního vzdělávání soudců apod.

  Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.

  Stať Co dělat jako oběť násilí je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR z listopad 2002, kterou zpracovaly organizace Network of East West Women a Gender Studies, o. p. s. Přeložila Mgr. Alena Králíková. Konzultovala a aktualizovala Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.