Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › České sociální fórum: feministická kritika neoliberalismu

České sociální fórum: feministická kritika neoliberalismu

3. únor 2010  | Zuzana Uhde  |  České sociální fórum
Na konci ledna proběhlo České sociální fórum v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Otázky související s genderovými nerovnostmi v souvislosti s kritizovanou ideologií neoliberalismu byly jedním z hlavních témat diskutovaných na fóru. Sociální fórum bylo poprvé uspořádáno v brazilském Porto Alegre v roce 2001 a od té doby se stalo široce podporovanou platformou pro sociální hnutí a organizace občanské společnosti. Všichni tito aktéři se shodují na kritice vyhroceného tržního fundamentalismu a ideologie neoliberalismu, jež přivedly svět do současné krize, na kritice porušování sociálních, kulturních i politických práv a zostřujících se globálních nerovností, na kritice nadvlády světa peněž nad každodenním životem, kritice genderových nespravedlností a násilí proti ženám a na kritice hegemonních válek a militarizace.
Na konci ledna proběhlo České sociální fórum v Praze, Brně a Ústí nad Labem. Otázky související s genderovými nerovnostmi v souvislosti s kritizovanou ideologií neoliberalismu byly jedním z hlavních témat diskutovaných na fóru.

Sociální fórum bylo poprvé uspořádáno v brazilském Porto Alegre v roce 2001 a od té doby se stalo široce podporovanou platformou pro sociální hnutí a organizace občanské společnosti. Všichni tito aktéři se shodují na kritice vyhroceného tržního fundamentalismu a ideologie neoliberalismu, jež přivedly svět do současné krize, na kritice porušování sociálních, kulturních i politických práv a zostřujících se globálních nerovností, na kritice nadvlády světa peněž nad každodenním životem, kritice genderových nespravedlností a násilí proti ženám a na kritice hegemonních válek a militarizace. V České republice se letos Sociální fórum uskutečnilo znovu po několika letech v roce, kdy je po celé planetě v opozici ke Světovému ekonomickému fóru v Davosu pořádána celá řada akcí na podporu myšlenek sociálního fóra. Akce sociálního fóra se uskutečnily 29. a 30. ledna 2010 v Praze, Brně a Ústí nad Labem, což může být vnímáno také jako ukazatel rostoucího zájmu lidí organizovat se ve veřejném prostoru s cílem prosazení alternativ k současnému nespravedlivému světovému řádu. Na uspořádání Českého sociálního fóra se podílela celá řada jednotlivců i organizací, například hnutí Ne základnám, Centrum globálních studií, Masarykova demokratická akademie, Gender Studies, o.p.s, umělecká skupina Guma Guar, česká koalice Social Watch, Studenti proti rasismu, Ekumenická akademie, SOK či NAL a mnoho dalších.

Na největším semináři Českého sociálního fóra v Praze v pátek 29. ledna byla rovněž tematizována otázka genderových nerovností spojená jak s výrazným podílem žen mezi globálními chudými, tak s nerovnostmi, které pramení z prosazování individualistických tržních mechanismů ve všech sférách života společnosti. Na semináři k těmto tématům vystoupila Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies, o.p.s., Dana Štěchová z ČMKOS a Marta Kolářová z Centra globálních studií. Jejich příspěvky ovšem v kontextu dalších v průběhu celého odpoledne poukázaly na souvislosti neoliberální politiky a útlaku žen v globálním i lokálním kontextu. Komodifikace prostoru, o které mluvila Michaela Pixová, je například jedním aspektem téhož neoliberálního procesu, který vede také ke komodifikaci péče a individualizaci odpovědnosti za vyrovnání se s bariérami a sociálními riziky, které jsou utvářeny strukturálně, jako například nezaměstnanost, chudoba, znevýhodnění rodičů s malými dětmi apod. Žijeme v situaci, kdy ženy stále představují většinu globálních chudých. Nicméně i ženy jsou součástí globálních elit. Tyto poměry odkrývají také zodpovědnost bohatých společností vůči chudým rozvojovým zemím, na jejichž úkor je udržován životní standard a upokojována konzumeristická poptávka rozvinutých průmyslových zemí, na které se většina jejich obyvatel podílí, také v České republice. Důsledky této strukturální vzájemné závislosti jsou dále vyostřovány v situaci současné globální ekonomické krize. Díky tradiční zodpovědnosti žen za péči o závislé členy společnosti a za přežití rodiny lze očekávat, že důsledky ekonomické krize a redukce sociálních výdajů, o kterých mluvili Ilony Švihlíková a Tomáš Tožička, dopadnout hůře na ženy, a to zejména na ženy v nejchudších oblastech světa, ale i na chudé ženy v rozvinutých průmyslových zemích. Při klesajícím počtu pracovních příležitostí rovněž nelze očekávat, že důraz na zaměstnanost vyřeší nerovnosti mezi muži a ženami. Podpora flexibilizace v těchto podmínkách spíše povede k negativní flexibilitě, tj. tlaku na zaměstnance na přizpůsobení se potřebám zaměstnavatelů. Tento negativní trend se podle Lindy Sokačové promítá i do protikrizových opatření a plánů Evropské unie.

Při formulaci alternativ k současnému společenskému uspořádání je jednoznačně nutné vzít v úvahu i genderové nespravedlnosti. Solidární společnost předpokládá sdílenou zodpovědnost za péči o děti, nemocné a starší lidi, předpokládá hodnotovou změnu nejen ve vztahu ke konzumu či k ochraně životního prostředí, ale i ve vztahu k genderovým strukturám ve společnosti. Vymezení toho, co je pro společnost přínosnou činností, by nemělo být jednostranně navázáno na placené zaměstnání. Alternativní společenské uspořádání by mělo oceňovat pečovatelské aktivity, dobrovolné činnosti a aktivní zapojení se v občanské společnosti.

Nicméně kritické hlasy k pojetí sociálního fóra se ozývají vůči neschopnosti těchto skupin reálně prosadit formulované požadavky v praxi. Funkce státu a jeho institucí v úsilí o prosazení změny společenského uspořádání byla mnohými aktéry vyzdvihována jako nezbytná. Navíc s ohledem na současné globální propojení nejen ekonomické, ale i kulturní a společenské je nutné zaměřit se také na vytvoření takových nadnárodních politických institucí, které by byly efektivní protiváhou světové ekonomické elitě a nadnárodním korporacím. Aktivní občanská společnost je ale zásadním předpokladem pro prosazení odpovědnosti politických reprezentantů vůči občanům, kterým by se za své jednání tito reprezentanti měli zodpovídat. Uspořádání sociálního fóra v České republice by mohlo být výchozím momentem k aktivní participaci a spolupráci jednotlivců i skupin a organizací na určování vlastní budoucnosti. Skutečnost, že je České sociální fórum utvářeno v návaznosti na Světové sociální fórum, rovněž podporuje propojení české občanské společnosti s širší transnacionální aktivitou sociálních fór. Nicméně aby se fórum nestalo pouze diskusním prostorem, který by ve svém důsledku sloužil jen jako katarze emocí a nesouhlasu, je nutné ze zdrojů sociálního fóra vytvořit také politické aktivity, o kterých mluvil Marek Hrubec, ve smyslu prosazování reálného politického vlivu sociálních fór jak na lokální a národní úrovni, tak na úrovni regionální a globální. Snahou by přitom mělo být prosazení nového politického a právního uspořádání, které by dokázalo odstranit dominanci transnacionálních korporací a mezinárodních finančních institucí. Reálné materiální důsledky těchto změn pak mohou pozitivně ovlivnit budoucí možnosti jednání a význam veřejnosti v určování budoucího spravedlivého vývoje. Současně je důležité pořádat sociální fóra, ve kterých dostanou příležitost k vyjádření skupiny s různorodými představami a kde vznikají alternativní návrhy společenského uspořádání.

Lednové akce sociálního fóra u nás ale nebyly posledními. Ještě před Evropským sociálním fórem, které se uskuteční začátkem července v Istanbulu, proběhnou další setkání a veřejné akce. Příští rok se pak bude konat opět Světové sociální fórum v lednu 2011 v senegalském Dakaru.

Zuzana Uhde

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.