Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Manželka, máma, úspěšná v práci - setkání s Kateřinou Hodickou

22.1.2019  Jihomoravský kraj  | 

Setkali jste se s tím, že žena nechce mít děti, protože se bojí, že když jednou vypadne z pracovního procesu, už nikdy nenastoupí do rozjetého vlaku? Je možné skloubit profesní a soukromý život? Některé ženy volí cestu podnikání. . . . Jak podnikat a přitom se starat o svoje děti nám přijde vyprávět Kateřina Hodická, ředitelka Genderového Informačního centra Nora.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více
feminismus.czČlánky › Znásilnění, vražda, pohlavní zneužívání, ohrožování mravnosti, prostituce, omezování osobní svobody a český zákon

Znásilnění, vražda, pohlavní zneužívání, ohrožování mravnosti, prostituce, omezování osobní svobody a český zákon

25. listopad 2003  | f.cz
Ženy nesmějí být zbavovány osobní svobody. Zbavení ženy osobní svobody zahrnuje také dlouhodobé či trvalé omezení její osobní svobody. (Tr.zák §232 Komentář). Kdo jinému brání užívat osobní svobody, bude odsouzen k trestu odnětí svobody...

ZNÁSILNĚNÍ, VRAŽDA, POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ, OHROŽOVÁNÍ MRAVNOSTI, PROSTITUCE, OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY A ČESKÝ ZÁKON

ZNÁSILNĚNÍ

Ke znásilnění dojde, nutí-li někdo jinou osobu k účasti na pohlavním styku (novela trestního zákona rozšířila předmět útoku trestního činu znásilnění podle § 241 Tr.zák.i na muže. Předtím bylo donucení muže k pohlavnímu styku posuzováno jako vydírání podle § 235 Tr.zák.):

    · násilím
    · výhrůžkou bezprostředního násilí
    · zneužitím její bezbrannosti
    (Tr.zák. § 241(1)). Čin je dokonán vykonáním soulože tj. spojením pohlavních orgánů. Pachateli znásilnění hrozí odnětí svobody na dva roky až osm let. (Tr.zák. § 241(1)).

Přivodí-li pachatel znásilnění oběti těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. (Tr.zák. § 241(2)(a)).

Osoba, která znásilní ženu mladší patnácti let, čelí odnětí svobody na pět až dvanáct let. (Tr.zák. § 241(2)(a)).

Způsobí-li pachatel znásilněním smrt, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. (Tr.zák. § 241(3)).

Pachatel znásilnění se nesmí oženit s obětí údajného znásilnění s cílem vyhnout se pohnání před soud.

Znásilnění v manželství je trestním činem. Ke stíhání však dojde pouze na základě souhlasu manželky. (Trestní řád § 163(1)). Proto je třeba zabránit, aby se pachatel znásilnění oženil se svojí obětí a po jejím odepření udělení souhlasu se zahájením trestního stíhání, se tomuto trestnímu stíhání za trestný čin znásilnění vyhnul.

Účast na znásilnění, pokus o znásilnění a příprava znásilnění jsou trestné činy. (Tr.zák. § 89(1)).

VRAŽDA

Úmyslné usmrcení jiné osoby je nezákonné. Kdokoli, kdo úmyslně usmrtí jiného člověka, bude potrestán odnětím svobody na deset až patnáct let. (Tr.zák. §219(1)).

Úmyslné usmrcení těhotné ženy naplňuje znaky kvalifikované skutkové podstaty trestného činu vraždy a tudíž je i přísněji trestáno, a to odnětím svobody na delší dobu, než je tomu u základní skutkové podstaty. Osoba, která spáchala vraždu těhotné ženy, bude odsouzena k odnětí svobody na 12- 25 let. (Tr.zák. §219(2)(d)).

Úmyslná vražda novorozeného dítěte matkou je nezákonná. Trestní zákon se dotýká specifické otázky násilí v rodině v rámci vztahu matky a dítěte. Zákon se týká vraždy novorozeného dítěte matkou trpící poporodní depresí. V tomto případě nejde o otázku příčetnosti nebo zmenšené příčetnosti, ale o zvláštní duševní stav, který má původ ve fyziologických procesech vyvolaných porodem. Matky, které vezmou život svým dětem, jsou odsouzeny k odnětí svobody na tři až osm let. (Tr.zák. § 220).

POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ

Pohlavní styk s osobou mladší 15 let je nezákonný. (Tr.zák. § 242(1)). Osoba, která se takového chování dopustí, bude čelit trestu odnětí svobody na jeden rok až osm let. (Tr.zák. § 242(1)). Způsobí-li pachatel oběti vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let. (Tr.zák. § 242(3)). Způsobí-li pachatel svým činem smrt, bude čelit trestu odnětí svobody na 10-15 let. (Tr.zák. § 242(4)).

Pohlavní zneužívání kohokoli mladšího 15 let je nezákonné. (Tr.zák. § 242(1)). Osoba, která se takového chování dopustí, bude čelit trestu odnětí svobody na jeden rok až osm let. (Tr.zák. § 242(1)). Způsobí-li pachatel vážkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na pět až 12 let. (Tr.zák. § 242(3)). Způsobí-li pachatel svým činem smrt, bude čelit trestu odnětí svobody na 10-15 let. (Tr.zák. § 242(4)).

Osoby, které se dopustí pohlavního styku nebo pohlavního zneužívání osoby mladší 15 let, která je svěřena do jejich péče, budou potrestány odnětím svobody na dva až deset let. (Tr.zák. § 242(2)). Toto se týká osob, které zneužily závislosti oběti na pečujícím s cílem něčeho dosáhnout. Odnětí svobody v těchto případech trvá dva roky až deset let. (Tr.zák. § 242(2)).

Osoby zneužívající závislosti osob mladších 18 let nebo osob jim svěřeným do péče k mimomanželské souloži mohou být trestány podle zákona. (Tr.zák. § 243). Doba odnětí svobody trvá až dva roky.

Využití závislosti osoby mladší 18 let k jejímu pohlavnímu zneužívání je nezákonné. (Tr.zák. § 243). Osoba, která se takového činu dopustí, bude odsouzena k odnětí svobody až na dva roky. (Tr.zák. § 243).

OHROŽOVÁNÍ MRAVNOSTI

Veřejné předvádění násilných pornografických děl je trestním činem. Osoby, které uvádějí do oběhu nebo činí veřejně přístupnými pornografická díla psaná, nosiče zvuku nebo obrazu, která ukazují neúctu, násilí, nebo abnormální sexuální praktiky, budou potrestány odnětím svobody na jeden rok, peněžitým trestem nebo propadnutím věci. (Tr.zák. § 205).

V novele trestního zákona ode dne 1.9.2002 je skutková podstata tohoto trestného činu mnohem širší a předpokládá uložení mnohem přísnějších trestů. Speciálně se to týká pornografických děl zobrazující děti (§ 205(1) tr.zák.), zpřístupnění pornografických děl osobám mladším 18 let (§ 205(2) tr.zák. - až dva roky odnětí svobody, peněžitý trest nebo odnětí věci) a případů, kdy pachatel spáchal trestné činy uvedené v odstavcích 1 nebo 2 jako člen organizované skupiny, nebo spáchá-li takovýto čin tiskem, filmem, rozhlasem, veřejně přístupnou počítačovou sítí (§ 205(3) - odnětí svobody na šest měsíců až tři roky nebo peněžitým trestem.)

PROSTITUCE

Prostituce není považována za trestní čin. Český Trestní zákon neobsahuje žádná zákonná opatření vztahující se specificky k prostituci s výjimkou jediné části, která se týká kuplířství.

Kuplířství je nezákonné. (Tr.zák. § 204). Ke kuplířství dochází, když osoby najímají, nutí nebo svádějí druhé k prostituci. Lidé, kteří zneužívají prostituci jiných jsou také vinni kuplířstvím. (Tr.zák. § 204(1)). Lidé zabývající se kuplířstvím mohou být odsouzeni k odnětí svobody až na dobu tří let. Spáchá-li osoba čin kuplířství za použití násilí, výhrůžky násilím nebo vážné újmy zneužívaje tíseň či závislost jiné osoby, bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let. (Tr.zák. § 204(2)). Doba odnětí svobody vzroste na dva roky až osm let, spáchá-li osoba čin kuplířství jako člen organizované skupiny, nebo spáchá-li jej na osobě mladší 18 let. (Tr.zák. § 204(3)(b)(c)). Je-li oběť mladší 15 let, bude kuplíř čelit trestu odnětí svobody v délce pěti až dvanácti let. (Tr.zák. § 204(4)).

OMEZOVÁNÍ OSOBNÍ SVOBODY

Ženy nesmějí být omezovány v užívání své osobní svobody. Kdokoli, kdo jiné osobě bez oprávnění brání užívat osobní svobody a pohybu, bude odsouzen k trestu odnětí svobody až na dobu dvou let. (Tr.zák. §231(1)). Spáchá-li takový čin organizovaná skupina, pohybuje se délka odnětí svobody pro jednotlivé členy mezi třemi až osmi lety. Omezuje-li osoba osobní svobodu jiného s úmyslem usnadnit tak jiný trestný čin, bude tato čelit trestu odnětí svobody až na tři roky. (Tr.zák. §231(2)). Vede-li takové chování k vážné újmě na zdraví, smrti či podobným vážným následkům, bude pachatel potrestán odnětím svobody na tři až deset let. (Tr.zák. §231(4)).

Ženy nesmějí být zbavovány osobní svobody. Zbavení ženy osobní svobody zahrnuje také dlouhodobé či trvalé omezení její osobní svobody. (Tr.zák §232 Komentář). Kdo jinému brání užívat osobní svobody, bude odsouzen k trestu odnětí svobody na tři roky až osm let. (Tr.zák. §232(1)). Dojde-li následkem tohoto činu k vážné újmě na zdraví, smrti či jiným vážným následkům, bude pachatel potrestán odnětím svobody na pět až dvanáct let.

Tato stať je součástí zprávy Ženská práva a násilí - Právní průvodce Trestním zákonem ČR, listopad 2002, Network of East West Women, Gender Studies, o. p. s. Překlad: Mgr. Alena Králíková. Konzultace a aktualizace: Mgr. Ana Lužaičová. Celou zprávu najdete v sekci Dokumenty.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.