Výstava - vernisáž: Lucie Dovičáková #HEREFORYOU

13.10.2023  Praha  |  Galerie Artwall zve na vernisáž a výstavu Lucie Dovičákové, výrazné představitelky současné slovenské figurativní malby. Více
feminismus.czČlánky › Výsledky třetího ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem

Výsledky třetího ročníku soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k rovným příležitostem

V roce 2010 proběhl již čtvrtý ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, kterého se zúčastnilo 64 úřadů veřejné správy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života v praxi. Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies. Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.
V roce 2010 proběhl již čtvrtý ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“, kterého se zúčastnilo 64 úřadů veřejné správy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především Rovné příležitosti a slaďování rodinného a pracovního života v praxi. Soutěž organizuje Ministerstvo vnitra ČR ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Gender Studies.
17. června byly na konferenci o rovných příležitostech ve veřejné správy byly vyhlášeny tyto výsledky:

Vítězné úřady v roce 2010:

V kategorii krajských úřadů:
1) Krajský úřad Jihomoravského kraje
2) Magistrát hlavního města Prahy
3) Krajský úřad kraje Vysočina

V kategorii obcí III. typu:
1) Úřad městské části Praha 18
2) Magistrát města Jihlavy
3) Magistrát města Olomouce

V kategorii obcí II. typu:
1) Městský úřad Studénka
2) Městský úřad Jílové u Prahy
3) Městský úřad Moravský Beroun

V kategorii obcí I. typu:
1) Obec Proseč pod Ještědem
2) Obec Staňkovice
3) Obec Bělá

Historie Soutěže:

Cílem soutěže je monitoring situace v zavádění principů rovnosti žen a mužů na úřadech veřejné správy v České republice, zvýšení citlivosti úřadů k této problematice a podpora zavedení principů gender mainstreamingu a opatření zaměřených na vyrovnání šancí žen a mužů do práce a praxe úřadů.

První ročník proběhl v roce 2007 a zúčastnilo se ho 39 úřadů. Jedním z výstupů prvního kola soutěže byla „Příručka pro implementaci rovných příležitostí žen a mužů a principů gender mainstreamingu ve veřejné správě v ČR“, která analyzuje zavádění principů rovnosti žen a mužů do strategických plánů úřadů na úrovni krajů a je k dispozici v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20, Praha 2.

V roce 2008 proběhl další ročník soutěže, kterého se zúčastnilo již 62 úřadů samosprávy. Tento ročník soutěže byl zaměřen především na opatření, která úřady přijímají na podporu slaďování rodinného/osobního a pracovního života. V ročníku 2009 se o ocenění ucházelo 140 úřadů.

Kritéria pro výběr úřadu:

► Počet žen ve vedoucích funkcích ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu
► Existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu
► Zohlednění aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficiálních dokumentech úřadu vnitřních (pracovní řád, vnitřní platový předpis, etický kodex) i zaměřených na veřejnost (strategie rozvoje, vize, plány rozvoje)
►Opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života a cílená na zaměstnance/zaměstnankyně úřadu
► Vzdělávací akce pro zaměstnance/zaměstnankyně úřadu v oblasti rovných příležitostí žen a mužů
►Zřizování nebo rozšiřování kapacity školek a jeslí s ohledem na demografickou situaci
►Podpora volnočasových aktivit dětí
►Podpora pečovatelské služby, tísňové péče a denních stacionářů pro osoby se sníženou soběstačností

ARGUMENTACE POROTY:

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII KRAJSKÉ ÚŘADY:
Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj se v top 3 ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem už pomalu stává tradicí. Nebyl rok, kdy by tento kraj nevyhrál nebo neskončil na druhém místě. Zásluhu na tom má především koncepční přístup k rozvoji kraje, a to i v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí.
Ve vizi úřadu směrem k občanům a občankám a ve strategii rozvoje Jihomoravského kraje je zohledněn princip gender mainstreamingu. Princip rovných příležitostí žen a mužů se objevuje v přístupu ke vzdělání a také v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti. Velký důraz je kladen na podporu znevýhodněných skupin obyvatelstva, mezi kterými jsou ženy po rodičovské dovolené, absolventi a absolventky, lidé nad 50 let nebo příslušníci a příslušnice etnických menšin. Samostatná kapitola je věnována odstraňování přetrvávajících nerovností mezi muži a ženami na pracovním trhu. Kraj má také koncepci rodinné politiky. Hlavním cílem je podpora funkčních rodin a vytváření takových podmínek, aby byla možná svobodná realizace vlastních životních strategií v rodičovství a profesním životě.
Slaďování rodinného a pracovního života se kraj věnuje také ve vztahu k zaměstnankyním a zaměstnancům úřadu. Úřad udržuje kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské, resp. rodičovské dovolené, nabízí flexibilní pracovní dobu a zkrácené úvazky. Dále poskytuje pracovní volno s náhradou platu (10 pracovních dnů) pro činnost na táborech pro děti a mládež. Na schválení také čeká projekt „Snadný návrat po rodičovské dovolené“, který má práci s ženami po rodičovské dovolené ještě rozvést a vytvořit trvalý systém slaďování.
Vedle toho je na úřadě rutinou sledování genderových statistik (počet zaměstnaných žen a mužů, počet žen a mužů na vedoucích pozicích, počet žen na mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti s jejich návratem, počet žen a mužů přihlášených do výběrových řízení a struktura vybraných uchazečů a uchazeček podle pohlaví). V pracovním řádu je explicitně vyjádřen zákaz a nepřípustnost diskriminace z důvodu rasy, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení atd. Dojde-li v pracovněprávních vztazích k porušování práv a povinností vyplývajících z rovného zacházení, má zaměstnanec právo se domáhat, aby bylo od tohoto jednání upuštěno a byly odstraněny následky porušování práva na rovné zacházení.

Magistrát hlavního města Prahy
Problematice rovných příležitostí se Magistrát hlavního města Prahy věnuje od roku 2001, kdy bylo vydáno ředitelem magistrátu nařízení ke zřízení a činnosti komise a pracovní skupiny pro rovné zacházení. Komise se zabývá stanovením zásad rovného zacházení, řešení problémů a stížností spojených s porušováním principu rovného zacházení.
V roce 2005 bylo vydáno nařízení k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců magistrátu. Nařízení deklaruje právo všech zaměstnanců a zaměstnankyň a zamezování diskriminace. Nařízení také definuje pozici důvěrných poradců a poradkyň při zajišťování práva na rovné zacházení a zamezení diskriminace a postupy při řešení stížností a sankce. Informace o rovných příležitostech a diskriminaci je možné najít také na intranetu.
Všichni noví zaměstnanci a všechny nové zaměstnankyně procházejí povinným vstupním vzděláváním, kde je část věnována právě tematice rovných příležitostí a (anti)diskriminace.
Magistrát udržuje kontakt se zaměstnankyněmi a zaměstnanci na mateřské a rodičovské dovolené. Jsou jim poskytovány konzultace a poradenství. Při pohovorech před odchodem na mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou předávány informace nejen o právech a nárocích, ale jsou poskytovány také doporučení a postupy, které by měly usnadnit kontakt s magistrátem jako zaměstnavatelem po dobu mateřské, resp. rodičovské dovolené a při návratu do zaměstnání.
Pro návštěvníky a návštěvnice magistrátu sídlícího ve Škodově paláci je zřízen dětský koutek pro děti od 3 do 10 let. Rodiče si mohou vyřizovat úřední záležitosti a mezitím se dětem věnují zkušení pedagogové. Na toaletách jsou také namontovány přebalovací pulty.

Krajský úřad Vysočina
Krajský úřad Vysočina sbírá pravidelně genderové statistiky, které jsou dále zpracovávány a využívány – zvláštní pozornost je věnována postavení žen v řídících pozicích. Úřad provozuje webovou stránku www.analytika.kr-vysocina.cz, na které jsou zveřejňovány výsledky sběru dat, analýz a výběrových šetření v kraji Vysočina.
Novinkou v práci úřadu je realizace projektu Gender Fokus (www.genderfokus.cz), který je zaměřen na genderové rozpočtování. Jednou z aktivit bude realizace školení pro územně samosprávné celky na území kraje Vysočina.
Zaměstnanci a zaměstnankyně úřadu mohou využívat pružnou pracovní dobu, částečné úvazky nebo si vzít neplacené volno nad rámec dovolené. Matky a otcové na rodičovské dovolené mají možnost pracovat na částečný úvazek nebo na dohodu o provedení práce. Rovněž si mohou vypracovat individuální plán profesního rozvoje před svým návratem, který je úřadem respektován.
Všichni zaměstnanci a všechny zaměstnankyně úřadu se s tematikou rovných příležitostí žen a mužů seznamují ve vstupním vzdělávání.


NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU III:
Mezi obcemi typu III. vyniká městská část Praha 18 např. za přijetí Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Na druhém místě v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem se umístil magistrát města Jihlavy a na třetím magistrát města Olomouce.

Úřad městské části Praha 18
Na úřadu městské části Praha 18 byla vydána směrnice o prioritách a postupech ÚMČ Praha 18 při prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže a příkaz k zajištění rovného zacházení a zamezení diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň. Aspekty rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu jsou zohledněny např. ve vnitřním platovém předpise, kodexu etiky zaměstnanců, pracovním řádu atd. Úřad zřídil možnost vzdáleného přístupu na vnitřní síť ÚMČ, aby zaměstnankyně a zaměstnanci mohli v případě nutnosti pracovat z domova. Úřad poskytuje péči o děti do tří let a přispívá zaměstnankyním a zaměstnancům na externí zařízení péče o děti dle vlastního výběru. Na základě anonymních dotazníků úřad sleduje, zda na pracovišti nedochází k diskriminaci.
Na základě analýzy městská část zjistila, že nedisponuje dostatkem zařízení péče o děti, proto začala rozšiřovat nabídku mateřských škol. MČ také podporuje volnočasové aktivity pro rodiny (nové otevření parku se sportovišti a hřišti), ale i volnočasové aktivity pro seniory a seniorky (např. počítačové kurzy) a zdravotně postižené. V Letňanských listech (novinách MČ) byla uvedena výzva občanům a občankám, aby zasílali náměty v oblasti Prahy bezbariérové se zaměřením na handicapované, seniory a seniorky a rodiče s dětmi. Na webových stránkách úřadu je možné najít otázky a odpovědi týkající se problematiky diskriminace.
V programovém prohlášení Rady MČ Praha 18 zejména v oblastech školství, vzdělávání, sociální péče, zdravotnictví a komunitním plánování je stanoveno:

• podporovat grantová schémata pro rozvoj odpoledních aktivit letňanských dětí,
• sledovat demografickou křivku nárůstu populace s potřebou dalších investic na budovách škol,
• vybudovat mateřské/dětské centrum,
• podpora rodičovství – v rámci grantové politiky bude městská část podporovat programy pro rodiče s dětmi na rodičovské dovolené – mateřské centrum,
• realizovat systém komunitního plánování a vytipovat všechny organizace vhodné ke spolupráci,
• podpořit vznik klubů seniorů, zpracovat program aktivního stáří,
• rozvíjet péči o postižené a seniory rozšířením a zkvalitněním pečovatelské služby a zvýšením kapacity stacionářů,
• usilovat o získání státní účelové dotace na výstavbu nového gerontologického centra a podporovat činnost dobrovolných a charitativních organizací zabezpečujících sociální služby.
Naprosto ojedinělé v praxi úřadů je, že v rozpočtu na rok 2010 se úřad zabývá i genderovým rozpočtováním.

Magistrát města Jihlavy
Magistrát města Jihlavy nabízí zaměstnaným rodičům denní péči o děti do tří let a spolupracuje s externí MŠ při umísťování dětí starších tří let. Rodiče mohou navíc pracovat na zkrácený pracovní úvazek, využít pružnou pracovní dobu nebo pracovat na dohodu o provedení práce, kterou mají možnost využívat i rodiče na rodičovské dovolené. V případě péče o osobu blízkou mají zaměstnanci a zaměstnankyně možnost vybrat si neplacené volno nad rámec dovolené. Zákaz diskriminace je obsažen v pracovním a organizačním řádu a ve vnitřním platovém předpisu. Vedoucí zaměstnanci a zaměstnankyně byli proškoleni v oblasti rovných příležitostí pro všechny v souvislosti s nabytím antidiskriminačního zákona. Na úřadě je zřízena pracovní pozice, která se věnuje rovnosti žen a mužů a úřad má zformulovaný plán prosazování rovnosti žen a mužů.
Magistrát města Jihlavy v současnosti připravuje nový strategický plán rozvoje města, ve kterém bude zdůrazněna problematika rovnosti žen a mužů. Vedle rovnosti žen a mužů klade město důraz také na bezbariérovost, resp. na bezbariérovou dopravu a pohyb městem. V rámci komunitního plánování sociálních služeb se soustředí na prevenci sociálního vyloučení. Jihlava realizuje projekt Zdravé město, v rámci kterého byl proveden i průzkum mezi obyvatelstvem, tento průzkum byl členěn dle pohlaví.
Úřad spolupracuje s Občanskou poradnou, která se věnuje mimo jiné oblasti diskriminace. Spolupráce spočívá v realizaci komunitních a osvětových kampaní. V souvislosti se sladěním rodinného a pracovního života občanek a občanů, úřad sleduje demografickou situaci a podle ní rozšiřuje kapacity školek a jeslí. Stejně tak sleduje, zda odpovídá kapacita dalších sociálních služeb.

Magistrát města Olomouce
I magistrát města Olomouce má zákaz diskriminace stanoven v pracovním řádu a vnitřním platovém předpisu. I když je zákaz diskriminace zakotven v zákoníku práce, antidiskriminičním zákoně a zákoně o zaměstnanosti, nebývá tato praxe mezi úřady vždy pravidlem. Navíc má ale magistrát města Olomouce obsažen koncept rovných příležitostí v etickém kodexu, Koncepci vzdělávání a rozvoje zaměstnanců a sociální politice magistrátu, která mimo oblasti diskriminace a rovných příležitostí konkrétně zmiňuje slaďování pracovního a rodinného života. V souvislosti s podporou žen do řídících pozic si magistrát vypracoval analýzu zastoupení mužů a žen na magistrátu města Olomouce a na úrovni vedoucích odborů. Noví zaměstnanci a nové zaměstnankyně mají rovné příležitosti zahrnuty do vstupního vzdělávání a v plánu vzdělávacích akcí pro rok 2010 je speciální část věnována rovným příležitostem. Vedle účasti na společenských akcích (vánoční večírek, sportovní akce) mají rodiče na rodičovské dovolené možnost účastnit se jazykových a počítačových kurzů. V případě zájmu také úřad poskytuje připojení k internetu z domova zdarma.NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU II:
Mezi obce typu II., které se již tradičně objevují mezi vítěznými úřady v soutěži Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem, patří Studénka (letos, v roce 2010, na prvním místě) a Jílové u Prahy (na druhém místě). Mezi nováčky patří Moravský Beroun, který se umístil na místě třetím.

Městský úřad ve Studénce
Věnuje se slaďování rodinného a pracovního života. Zaměstnancům a zaměstnankyním je umožněno využití pružné pracovní doby, poskytují se výjimky ze základní pracovní doby a rodiče mohou využít neplaceného volna z důvodu péče o děti apod. Rodiče na rodičovské dovolené mají možnost spolupracovat formou dohody o provedení práce. Aspekty rovnosti žen a mužů jsou navíc zohledněny v etickém kodexu a pracovním řádu, v Programu rozvoje města a v rámci komunitního plánování, což nebývá u měst a obcí v České republice právě pravidlem.
Na úřadě je zřízeno pracovní místo, které má agendu rovných příležitostí ve své náplni. Úřad podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu, tísňovou péči a denní stacionáře pro osoby se sníženou soběstačností; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Městský úřad v Jílovém u Prahy
Jako odpovědný zaměstnavatel udržuje městský úřad v Jílovém u Prahy pravidelný kontakt se zaměstnankyněmi na mateřské a rodičovské dovolené, které mají možnost pracovat pro úřad na dohodu, a navíc je s nimi vypracován plán profesního rozvoje před jejich návratem. Zaměstnanci a zaměstnankyně pečující o děti do 15 let mohou využít úpravu pracovního úvazku: volbu začátku a konce pracovní doby, pružnou pracovní dobu i zkrácení úvazku. Samozřejmostí je volno nad rámec placené dovolené. Rodičům zaměstnaným v úřadu je umožněno využití předškolního zařízení péče o děti přímo v úřadu a to i pro děti mladší tří let.
V případě podezření na diskriminaci se mohou zaměstnankyně a zaměstnanci obrátit na tajemníka. Rovné příležitosti žen a mužů jsou součástí vstupního vzdělávání.
Zkrátka nepřicházejí ani občané a občanky Jílového. Jsou rozšiřovány kapacity stávajících mateřských a základních škol s ohledem na demografickou situaci. Rovné příležitosti jsou zohledněny ve strategickém plánu rozvoje města. Úřad spolupracuje s mateřským centrem, každý rok vypisuje dotační program pro neziskové organizace na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže; sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám.

Městský úřad Moravský Beroun
Městský úřad Moravský Beroun má vysoký počet žen jak v zastupitelstvu a Radě (40 %), tak v řídících pozicích úřadu. Zákaz diskriminace zaměstnanců a zaměstnankyň se objevuje v pracovním řádu a vnitřním platovém předpisu. Úřad má dohodu s mateřskou školou, která umísťuje děti rodičů zaměstnaných v úřadě, kteří mají navíc možnost využít dohody o vhodné úpravě pracovní doby. Rodiče na rodičovské dovolené mají možnost spolupracovat s úřadem na základě dohody o provedení práce či částečného pracovního úvazku. Úřad organizuje školení v oblasti rovnosti žen a mužů v rámci vstupního vzdělávání pro nové zaměstnankyně a zaměstnance.
Pokud jde o občany a občanky, úřad sbírá a zveřejňuje statistiky členěné podle pohlaví. Podporuje volnočasové aktivity dětí, pečovatelskou službu a sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá konkrétním potřebám.
V minulých letech se mezi vítěznými úřady objevoval také městský úřad ve Žluticích, který se velmi aktivně zaměřuje na uplatňování rovnosti žen a mužů při výběrových řízeních. Podobně jako Studénka se zabývá rovnými příležitostmi i ve strategii rozvoje města a v komunitním plánování sociálních služeb. Zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené mohou absolvovat průběžné vzdělávaní a všichni zaměstnanci a zaměstnankyně se mohou rozvíjet také v oblasti rovných příležitostí žen a mužů. S ohledem na demografickou situaci financuje město náklady na otevření a vybavení další třídy mateřské školy.

NEJLEPŠÍ ÚŘADY V KATEGORII OBCE TYPU I:

Proseč pod Ještědem
První místo v roce 2010 získala v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem obec Proseč pod Ještědem. Jedním z důvodů je, že zohledňuje rovné příležitosti v plánu rozvoje obce a sbírá a zveřejňuje vlastní genderově segregované statistiky a statistiky ČSÚ a dalších institucí. Agendu rovných příležitostí vede starostka.
Obec také sleduje, zda kapacita sociálních služeb odpovídá potřebám obyvatel a obyvatelek a podporuje volnočasové aktivity dětí. Těžit z programu rovných příležitostí obce mohou i samotní zaměstnanci úřadu, kteří využívají pružnou pracovní dobu, částečné úvazky nebo neplacené volno nad rámec dovolené.

Obec Bělá
Obec Bělá, která se umístila ve čtvrtém ročníku na třetím místě, se zapojuje do různých projektů zaměřených na rovné příležitosti žen a mužů. Jedním z nich byl projekt „S Krakonošem u počítače“, který byl určen pro ženy po rodičovské dovolené. Mezi důležité úkoly patří i podpora volnočasových aktivit dětí; obec v současnosti buduje nové dětské hřiště. Sedm zaměstnanců obce může využívat flexibilních forem práce a na úřadě se také aktivně pracuje s rodiči na mateřské a rodičovské dovolené – je jim nabídnuta úprava pracovní doby a práce z domova. Pro děti úřad organizuje tábor s hasičským soustředěním a na konci roku pravidelně poskytuje finanční pomoc sociálně slabým obyvatelům a obyvatelkám.

Obec Staňkovice
Staňkovice jako první obec v České republice v loňském roce podepsaly evropskou Chartu za rovnost žen a mužů ve městech a obcích a ukázaly tak, že rovné příležitosti jsou důležitou součástí života občanů a občanek i v těch nejmenších obcích. Za svoje úsilí získaly Staňkovice v roce 2009 speciální ocenění za propagaci rovných příležitostí a v letošním ročníku získala obec již druhé místo v ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem.
Připojit se k chartě neznamená jen podpis, ale také závazek vytvořit akční plán a naplňovat ho. Prvním úspěchem je podle starostky obce Naděždy Černíkové jednání o dopravní obslužnosti a realizace návrhu dopravy v obci. Vedle toho úřad propaguje rovné příležitosti v regionu a také podporuje aktivity pro ženy a děti.
Rovné příležitosti hrají důležitou roli i pro zaměstnance úřadu, i když jich není mnoho. Ti maji možnost využívat pružnou pracovní dobu. Úřad spolupracuje s neziskovou organizací Fórum 50 %, která je zaměřena na zvyšování počtu žen v politickém životě.

O tom, proč se Staňkovice rozhodly zavádět programy rovných příležitostí žen a mužů, jsme si povídaly se starostkou Naděždou Černíkovou.

Proč jste se rozhodli podepsat evropskou Chartu za rovnost žen a mužů?
Hlavní důvod, proč jsme chartu přijali, byl ten, že se v obci již delší dobu daří naplňovat její myšlenky. Již čtvrtou starostkou od roku 1992 je žena a ženy tvoří 40 % zastupitelstva. Pokud nabízíme nějaké pracovní příležitosti, snažíme se také o to, abychom měli diverzifikovaný pracovní tým, a charta pro nás bude vodítkem i do budoucna. Rovnováha je přece důležitá úplně všude.

Zavázali jste se svým podpisem k nějakým následným krokům?
Hlavním těžištěm naší práce je nyní popularizace a v této oblasti jsme velmi aktivní. V soutěži Úřad roku „Půl na půl“ Ministerstva vnitra ČR a Gender Studies jsme získali čestné uznání poroty právě za prosazování této evropské charty. A o chartě informujeme – poskytli jsme rozhovory regionálnímu tisku a prozatím nemám zprávu o soutěži „Obec přátelská rodině“, kde se snažíme naplňovat chartu také aktivitami zaměřenými na volný čas. Chartu jsme propagovali také na mezinárodní konferenci 24. září v Senátu ČR.
Chceme ukázat, že i nejmenší obec v Ústeckém kraji může být akční a může být dobrým příkladem. Chceme aktivizovat svazky obcí, aby se připojily. Jen ve větším kontextu budou výsledky lépe vidět. V určitém smyslu to může působit i jako protikrizové opatření, vždyť krize samotná vzniká porušením rovnováhy.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.