feminismus.czČlánky › Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové

Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové

30. červen 2024  | Lu Přibyl, Gender Studies, o.p.s.
Tipy z Knihovny Jiřiny Šiklové

Slaďování práce a osobního života je jednou z klíčových oblastí genderové rovnosti. Nedostatečné nástroje a příležitosti pro slaďování a work-life balance mají nejen okamžitý dopad na kvalitu života rodičů a pečujících a jejich nejbližšího okolí, ale také dlouhodobý dopad v podobě nerovností v kariérním postupu, míře nezaměstnanosti, gender pay gap či vážnějšího ohrožení žen chudobou v důchodu.

Také proto se téma slaďování objevilo v historii zpravodaje Rovné příležitosti v souvislostech opakovaně. V aktuálním čísle vám přinášíme další tipy z fondu Knihovny Jiřiny Šiklové na toto téma, tentokrát se zaměřením na průsečíky perspektivy zaměstnaných a zaměstnavatelů.

HOMFRAY, Šárka; SKALKOVÁ, Jana a ČMOLÍKOVÁ COZLOVÁ, Klára. Nástroje slaďování osobního a pracovního života: z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele. Právo pro každého (Grada). Praha: Grada Publishing, 2022. ISBN 978-80-271-3341-3.

Kniha se zabývá rovnováhou mezi osobním a profesním životem a přináší praktické rady pro zaměstnance i zaměstnavatele. Vysvětluje, pro koho jsou vhodné kratší úvazky a jak je zavést, jak efektivně upravit pracovní dobu a kdy je výhodná práce z domova. Zaměřuje se také na péči o dítě nebo osobu blízkou a práci během mateřské a rodičovské dovolené. Součástí publikace jsou také zajímavé příklady z praxe a případové studie, které ilustrují perspektivy zaměstnavatelů i zaměstnaných a pozitivní vliv slaďování práce a péče na společnost, genderovou rovnost a kvalitu života.

MACHOVCOVÁ, Kateřina, ed. Možnosti a bariéry zaměstnávání rodičů: praktické tipy pro zaměstnavatele. Praha: Gender studies, 2012. ISBN 978-80-86520-44-5. Přečtěte si online.

Publikace poskytuje praktické tipy zaměstnavatelům, kteří se zabývají postavením rodičů ve firmách. Je sice již staršího data, ale obsažené příklady řešení konkrétních situací a případy z praxe mohou být pro čtenářstvo stále inspirativní. Slouží nejen jako zdroj základních informací, ale obsahuje také interaktivní pracovní listy s modelovými situacemi a cvičeními, které mohou napomoci zavést do praxe opatření na podporu rodičů a pečujících. Publikace vznikla díky spolupráci s různými firmami v minulosti zapojenými do aktivit Gender Studies.

MAŘÍKOVÁ, Hana, Alena KŘÍŽKOVÁ a Marta VOHLÍDALOVÁ. Živitelé a živitelky: reflexe (a) praxe. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. Gender sondy. ISBN 978-80-7419-100-8.

Poslední vybraná publikace se zaměřuje více na perspektivu rodičů a pečujících a vychází z výzkumu rodin s různými variacemi výše příjmů a podoby péče mezi rodiči. Autorky zkoumají vztah mezi živitelstvím a péčí a vlivem uspořádání rodičovských rolí na seberealizaci a uplatnění rodičů. Analyzují vznik a reprodukci sociálních a genderových nerovností v různých rodinách a zkoumají, jak se tyto rozdíly promítají do významů placené a neplacené práce, životních šancí a volného času. Cílem publikace je přispět k pochopení konstrukce genderu a genderových vztahů i jejich narušování v rodinách s dětmi předškolního a školního věku.

Dále doporučujeme:

BADINTER, Élisabeth. Rozpor: žena vs matka. Přeložila Vendula BITTNER. V Praze: Družstevní nakladatelství Idea, 2024. ISBN 978-80-907775-5-2. Článek o knize najdete zde.

KALÍŠKOVÁ, Klára, MÜNICH, Daniel a PERTOLD, Filip. Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. [Praha]: Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2016. Studie; 3/2016. ISBN 978-80-7344-363-4. Přečtěte si online.

KOTKOVÁ, Anna a ŠVARCBACHOVÁ, Jana. Mezi péčí a prací: diskriminace na trhu práce a jak se jí bránit. [Praha]: Gender Studies, 2014. Přečtěte si online.

KUBÁLKOVÁ, Petra. Podpora kariérního růstu žen: manuál pro zaměstnavatele. Praha: Gender Studies, 2016. Přečtěte si online.

Katalog Knihovny Jiřiny Šiklové 

Kontakty:

Knihovna Jiřiny Šiklové

Gender Studies, o.p.s.

Masarykovo nábřeží 8, 120 00 Praha 2

e: knihovna@genderstudies.cz

t: +420 777 910 941

w: https://genderstudies.cz/gender-studies/knihovna.shtml

i: @knihovna_jiriny_siklove

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.