Pátrací hra: Stopujeme ženy naší historie PRO VEŘEJNOST

24.4.2024  Praha  |  Pojďte společně s námi vystopovat významné ženy historie českého feminismu. Více
feminismus.czČlánky › Stanovisko Gender Studies k výsledkům mimořádné valné hromady COHA

Stanovisko Gender Studies k výsledkům mimořádné valné hromady COHA

18. říjen 2023  | Anna Kotková  |  Gender Studies, o.p.s.

Jedním z našich hlavních témat je mocenská hierarchie a s ní spojené sexuální násilí na českých vysokých školách. Zároveň jsme členskou organizací České asociace orální historie (COHA), která se na valné hromadě 15. 9. 2023 rozhodla zavřít oči před případem sexuálního násilí. Miroslava Vaňka, jehož nevhodné chování etická komise UK vyhodnotila jako v rozporu s Etickým kodexem UK, a se kterým ze stejného důvodu byla rozvázána spolupráce v dalších vzdělávacích institucích, COHA nejenže nezbavila členství, ale zároveň rozhodla, že zůstane nadále jejím čestným předsedou. Na tomto rozhodnutí ovšem nic čestného neshledáváme a sdílíme proto své stanovisko.

Stanovisko Gender Studies k výsledkům mimořádné valné hromady COHA


Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážené členstvo České asociace orální historie, dovolujeme si touto formou reagovat na závěry z mimořádné valné hromady COHA ze dne 15. 9. 2023 na FHS UK v Praze, která byla svolána na základě podnětu z členské základny v souladu se stanovami asociace na návrh zbavení čestného předsednictví a vyloučení prof. Miroslava Vaňka z COHA, a to podle čl. 3, bod 7, písm. b) – tj. pro porušení „zásad morálky a etiky tak hrubým způsobem, že by další trvání členství ohrozilo prestiž COHA, zpochybnilo jeho poslání nebo ohrozilo důvěru ostatních členů” – s odvoláním na stanovisko Etické komise UK.

Již ve zvacím emailu na toto shromáždění zazněly výhrady ke stanovisku Etické komise Univerzity Karlovy: „ačkoliv je k dispozici stanovisko Etické komise UK, většinově v něm jako výbor shledáváme nejasnosti a procesní pochybení”. Takový výrok ve zvacím emailu jsme v Gender Studies, o.p.s., jedné z členských organizací COHA, považovaly*i za problematický. Etická komise UK je základem univerzitní samosprávy a zpochybňování jejích závěrů pak zpochybňuje a napadá samotné principy Univerzity. Jedná se o nestranný orgán, který se po pečlivém vyhodnocení detailní zprávy ombudsmanky jednomyslně shodl na závěrečném stanovisku, přičemž se nikdo z členů nezdržel hlasování. Výchozím právním rámcem pro zprávu ombudsmanky, která prováděla šetření na FHS UK, byl Etický kodex UK, jehož porušení bylo jednoznačně deklarováno ve stanovisku Etické komise UK, a na akademických pracovištích proto byly vyvozeny patřičné důsledky.

V osobním proslovu prof. Vaňka na valné hromadě COHA dne 15. 9. zazněla natolik alarmující, emotivně manipulující a dehonestující vyjádření, že jsme veřejně vystoupily*i v opozici a uvedly*i argumenty, proč shledáváme celou situaci tak závažnou (s odvoláním na stanovisko Etické komise UK, zprávu ombudsmanky UK i stanovy COHA), že podpoříme návrh na zbavení symbolické reprezentativní funkce čestného předsednictví prof. Vaňka, i jeho vyloučení z asociace. Jeho výroky, kdy se přirovnává k perzekuovaným obětem normalizace, k Oppenheimerovi a pasuje se do role oběti mediálního džihádu jsou nepřijatelné a jsou urážkou skutečných přeživších represivních režimů i přeživších sexualizovaného a genderově podmíněného násilí.

Na setkání také zaznělo, že výpovědi jsou anonymní či “kvazianonymizované” a objevily se pouze v médiích. My se ale domníváme, že už samotná četnost desítek svědectví rozprostřených do mnoha let dodává výpovědím relevanci. Ve výpovědích zazněla pestrá škála činů, kterých se měl prof. Vaněk dopustit, od nevhodných komentářů až k použití hrubé síly a manipulace. Alarmující je tedy skutečnost, že prof. Vaněk popírá nejen nevyžádané kontakty se sexuálním podtextem, ale i jakékoliv intimní vazby se studujícími. Zároveň jsme si vědomy*i, že se jedná o malý obor, kde se navazují přátelské vazby. O to více znepokojující je ovšem opakované zneužití důvěry, ke kterému mělo dlouhodobě docházet ze
strany vyučujícího v pozici moci.

Na valné hromadě také zaznělo, že k výše popsaným činům mělo docházet pouze v prostředí FHS a ÚSD AV ČR, kde s dotyčnou osobou byly vyvozeny důsledky. Tyto činy tedy nemají souvislost s působením prof. Vaňka v COHA. My tuto ideu zásadně odmítáme, protože činy tohoto charakteru nelze vnímat odděleně podle místa působnosti. Opakovaně docházelo ke střetu zájmu, zneužívání moci a ohrožení důvěry.

Ačkoliv výsledky hlasování valné hromady byly těsné, prof. Vaněk nadále zůstává jak individuálním členem, tak čestným předsedou. Na základě jeho setrvání v této symbolické funkci, která má reprezentativní charakter, proto nevidíme smysl spolupracovat na revizi etického kodexu COHA, ke které jsme byly*i v únoru letošního roku osloveny*i. Tím, že se zříkáme této spolupráce z etických důvodů, ovšem neříkáme, že revize etického kodexu není potřeba. Tyto skutečnosti ukazují, jak velký význam takový dokument má pro vytváření bezpečného prostředí a pro případné řešení podobných incidentů.

Děkujeme za pochopení.


Za tým Gender Studies, o.p.s.
Johana Jonáková, ředitelka

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.