Pátrací hra: Stopujeme ženy naší historie PRO VEŘEJNOST

24.4.2024  Praha  |  Pojďte společně s námi vystopovat významné ženy historie českého feminismu. Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti v praxi: Odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Rovné příležitosti v praxi: Odbor rovných příležitostí ve školství na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

29. prosinec 2008  | Linda Sokačová
Od července 2008 funguje na MŠMT nový odbor (Odbor rovných příležitostí ve školství – č. 60 patřící pod Skupinu pro sociální programy ve školství – č. 6), jehož hlavní pracovní náplní jsou rovné příležitosti pro všechny v rámci vzdělávacího systému, ale také na samotném ministerstvu. Tento odbor je zároveň hlavním garantem naplňování genderové politiky a gender mainstreamingu na MŠMT.

Od července 2008 funguje na MŠMT nový odbor (Odbor rovných příležitostí ve školství – č. 60 patřící pod Skupinu pro sociální programy ve školství – č. 6), jehož hlavní pracovní náplní jsou rovné příležitosti pro všechny v rámci vzdělávacího systému, ale také na samotném ministerstvu. Tento odbor je zároveň hlavním garantem naplňování genderové politiky a gender mainstreamingu na MŠMT.

V současné době má toto oddělení 6 zaměstnanců a zaměstnankyň. Odbor vznikl na základě rozhodnutí ministra a je otázkou, nakolik se stane integrální součástí ministerstva a zda bude jeho součástí i po případné změně ve vedení ministerstva či při komplexních změnách vlády. V současné době lze však konstatovat, že MŠMT je vedle Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů při Úřadu vlády jediným ministerstvem, které otevřeně prosazuje rozvoj rovných příležitostí žen a mužů a disponuje podporou vedení v čele se samotným ministrem.

Hlavní priority odboru

Inkluzivní vzdělávání: zaměřuje se na rozvoj konceptu inkluzivního vzdělávání – otevřené školství, citlivě reagující na speciální vzdělávací potřeby dětí se sociokulturním či zdravotním znevýhodněním. Dalšími prioritami odboru jsou interkulturní vzdělávání a genderová problematika v kompetenci MŠMT. Jednou z klíčových oblastí, na kterou se soustřeďuje pozornost odboru, je i rovnost příležitostí žen a mužů. Na řešení této problematiky se nepodílí jen samotné ministerstvo, ale z rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ondřeje Lišky vznikla na začátku roku 2008 Pracovní skupina MŠMT pro rovnost příležitostí žen a mužů, ve které jsou zastoupeni nejen pracovníci a pracovnice MŠMT, ale také experti a expertky z neziskových organizací a odborných akademických pracovišť.

Podle ministerstva je hlavním cílem pracovní skupiny (PS) definovat plán priorit v oblasti genderu, který přispěje k naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů ve vzdělávacím systému a vědě. Po prvních setkáních pracovní skupiny byly navrženy pracovní podskupiny, které budou kromě setkání celého poradního orgánu pracovat samostatně:

      - PS Vzdělávání I (obsahové otázky vzdělávání, kurikulární dokumenty, genderově citlivý jazyk),

      - PS Další vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic,

- PS Věda, výzkum a vývoj (včetně výzkumu školského systému a grantových schémat

- PS Gender na MŠMT (genderový audit, prezentace a komunikace atp.).

Základní témata pro naplňování genderové rovnosti pro ženy a muže v roce 2008

- školení pracovníků a pracovnic ve školství v genderové problematice,

agendy související s genderovou problematikou ve vnitřním chodu organizace,

- personální zajištění organizace pro tuto problematiku, prezentace a medializace politiky rovných příležitostí (aktivit i výsledků) na webu, seminářích a konferencích, kampaněmi,

- zařazení rovnosti žen a mužů do grantového schématu, integrování výzkumu a vývoje do priorit MŠMT při prosazování rovnosti žen a mužů,

- koordinace aktivit týkajících se genderové problematiky ve vzdělávání, vědě a výzkumu,

- postupné zahrnování ideje genderové rovnosti do všech výzkumných úkolů, realizovaných na MŠMT jako „horizontální priority“,

- navrhování opatření pro vedení resortu, případně kraje a obce jako zřizovatele škol, jak ve své politice posilovat genderovou rovnost,

- příprava vytváření způsobu používání genderově korektního jazyka pro oblast školství a vědy.

Zdroj: www.msmt.cz.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.