Ztracené v plánech: Po stopách architektek v centru Prahy. Komentovaná procházka

25.6.2024  Praha  |  Jaké je postavení žen v architektonické profesi? To, co bylo ještě před 100 lety skoro nemyslitelné, je dnes běžnou praxí. Jak se ale dokázaly architektky v oboru etablovat a jaké strasti s sebou povolání architektky v minulosti i současnosti nese? Vydejte se po stopách architektek, jejichž jména možná ani neznáte, ačkoli jejich díla míjíte denně. Více

Letní feministický dýchánek & výroba placek v Knihovně Jiřiny Šiklové

26.6.2024  Praha  |  Knihovna Jiřiny Šiklové a Gender Studies, o.p.s. vás srdečně zvou na druhý letní feministický dýchánek spojený s DIY výrobou placek. Přijďte s námi přivítat léto! Více
feminismus.czČlánky › Neziskové organizace vyzvaly poslance a poslankyně, aby podpořili antidiskriminační zákon

Neziskové organizace vyzvaly poslance a poslankyně, aby podpořili antidiskriminační zákon

20. říjen 2008  | Gender Studies, o.p.s.
61 neziskových organizací se dosud připojilo k výzvě nevládních organizací poslankyním a poslancům, aby podpořili antidiskriminační zákon. Antidiskriminační zákon, který vetoval prezident, je zařazen na program jednání 39. schůze PSP, která začíná již zítra. Antidiskriminační zákon byl vyřazen z programu jednání 38. schůze Parlamentu ČR. Za současné politické situace to byla jediná možná šance, jak ještě uchovat naději, že zákon definitivně nepadne pod stůl. Vládní koalice v současné době nemá potřebných 101 hlasů, neboť někteří její poslanci se otevřeně vyjádřili, že zákon nepodpoří.

61 neziskových organizací se dosud připojilo k výzvě nevládních organizací poslankyním a poslancům, aby podpořili antidiskriminační zákon.

Antidiskriminační zákon, který vetoval prezident, je zařazen na program jednání 39. schůze PSP, která začíná již zítra. Antidiskriminační zákon byl vyřazen z programu jednání 38. schůze Parlamentu ČR. Za současné politické situace to byla jediná možná šance, jak ještě uchovat naději, že zákon definitivně nepadne pod stůl. Vládní koalice v současné době nemá potřebných 101 hlasů, neboť někteří její poslanci se otevřeně vyjádřili, že zákon nepodpoří.

Česká republika měla zákon na ochranu před diskriminací mít už při svém vstupu do EU. Na jeho přijetí čeká jako poslední stát sedmadvacítky. Za toto prodlení a neplnění povinností proti ní již bylo zahájeno řízení ze strany Evropské komise a dokonce jí za to hrozí i finanční sankce.

Neziskové organizace považují současnou legislativu v oblasti antidiskriminace za nedostatečnou a přijetí antidiskriminačního zákona považují za nezbytné. Zákon, o jehož přijetí se dlouhodobě usiluje, je ve své stávající podobě samozřejmě kompromisem. Navzdory tomu jsou níže uvedené nevládní organizace přesvědčeny o nezbytnosti přijetí tohoto návrhu zákona, na který oběti diskriminace řadu let čekají. Proto také vyzývají poslance a poslankyně, aby jej podpořili.  

Výzvu iniciovala Poradna pro občanství, občanská a lidská práva ve spolupráci s Českou ženskou lobby (APC – WNSP, Aperio, Asociace podnikatelek a manažerek ČR, Česká asociace dul, Český svaz žen, Český helsinský výbor, Evropská kontaktní skupina, Fórum 50 %, Gender Studies, Hnutí za aktivní mateřství, K2, Slovo 21 – Manushe, Moravská asociace podnikatelek a manažerek, Otevřená společnost o.p.s., proFem, Rosa, Rozkoš bez rizika, Soroptimist International – Pražský klub, UNIPA, Žába na prameni), CEE Trust, Forint a Asociací občanských poraden.

K výzvě se připojují tyto organizace:

Agentura pondělí, Agora CE, AGT Consulting, Amnesty International, ARGO - Společnost dobré vůle Zlín, Art Language, Asociace pro rovné příležitosti, Bachtale Mimoň, Burma Center Pratur, Cerebrum2007, Česká společnost AIDS pomoc, Český západ, Dům romské kultury, Internetporadna, IQ Roma servis, Iuridicum Remedium, Jihočeská Lambda, Komunitní centrum Náchod, L2, Morula, Multikulturní centrum Praha, Nadace Open Society Praha, Nadace via, Národní rada zdravotně postižených, NESEHNUTÍ, Regionální romské sdružení Náchod, Romea, Společné cesty, Společnost časopisu Ateliér, Stejná rodina, Syndikát výtvarných umělců, Unie zaměstnavatelských svazů, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Vzájemné soužití, Zvůle práva, Život 90 

Proč Česká republika potřebuje antidiskriminační zákon a co přinese obětem diskriminace?

► Přijetí antidiskriminačního zákona je jasným signálem do společnosti, že se Česká republika nejen otevřeně hlásí k ideám rovnosti a nediskriminace, ale že zároveň usiluje o skutečné naplňování těchto ideálů v každodenním životě, a že diskriminační jednání je netolerovatelné. Bude tedy měnit společenské klima pozitivním směrem.

► Antidiskriminační zákon přesně vymezí, v jakých situacích, komu a jakým způsobem bude ochrana před diskriminací poskytována. Antidiskriminační zákon zakáže diskriminaci z důvodu pohlaví, věku, zdravotního postižení, rasy, etnického původu, národnosti, sexuální orientace, náboženského vyznání či víry a světového názoru. Diskriminace bude zakázána v zaměstnání, v přístupu k zaměstnání, v přístupu ke vzdělávání, v přístupu ke zdravotní péči, při přiznání a poskytování sociálních výhod a při poskytování zboží a služeb, včetně bydlení.

► Antidiskriminační zákon dá obětem diskriminace do rukou účinné nástroje, jak se diskriminačnímu jednání bránit. Oběti diskriminace se u soudu budou moci domáhat upuštění od diskriminace, odstranění následků diskriminace, přiměřeného zadostiučinění (např. omluva), případně náhrady nemajetkové újmy v penězích (tzv. odškodné).

► Antidiskriminační zákon přesně vymezí a definuje právní pojmy spojené s diskriminací, především definuje co je to diskriminace. V současné době se nezřídka jako diskriminační označuje každé nespravedlivé jednání, které sice nezákonné může být, ale s diskriminací nemá nic společného. Toto nadužívání pojmu diskriminace pak vede k tomu, že závažnost a důležitost tohoto problému se ve společnosti snižuje a tím se zhoršuje postavení skutečných obětí diskriminačního jednání.

► Bude vytvořen antidiskriminační orgán, kterým se stane Veřejný ochránce práv; ten se bude rovností a antidiskriminací systematicky zabývat, a na něj se budou moci oběti diskriminace obracet s žádostí o pomoc.

► Antidiskriminační zákon podpoří také všechny, kdo se chtějí zařadit do společnosti, ale předsudky a stereotypní myšlení jim v tom často brání a vyřazují je na okraj společnosti.

Výzva nevládních organizací poslankyním a poslancům k antidiskriminačnímu zákonu

Právo na rovné zacházení, které je pilířem moderní společnosti, patří k základním lidským právům každého člověka. S nikým by nemělo být zacházeno rozdílně pro jeho věk, pohlaví, barvu jeho kůže, zdravotní postižení, sexuální orientaci apod.

Právo na rovné zacházení je sice zakotveno v Listině základních práv a svobod, avšak k jeho naplňování je nezbytným předpokladem existence zákona, který umožní toto právo vymáhat v každodenním životě.

V současné době je v legislativním procesu již druhý návrh antidiskriminačního zákona. Návrh byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem, ale 16. května 2008 jej vetoval prezident.

Zákon, o jehož přijetí se dlouhodobě usiluje, je ve své stávající podobě samozřejmě kompromisem. Navzdory tomu jsou výše uvedené nevládní organizace přesvědčeny o nezbytnosti přijetí tohoto návrhu zákona, na který oběti diskriminace řadu let čekají.  

O osudu antidiskriminačního zákona bude rozhodovat Poslanecká sněmovna. Vyzýváme poslance a poslankyně, aby přijetí antidiskriminačního zákona podpořili.


Kontakty:

Alexandra Jachanová Doleželová, projektová manažerka, Gender Studies; alexandra.jachanova@genderstudies.cz; +420 777132417

Martina Štěpánková, právnička, Poradna pro občanství/ občanská a lidská práva; martinastepankova@diskriminace.org

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.