ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti

8.3.2023  Praha  |  Na Mezinárodní den žen (8. března 2023) zaplaví pražskou Náplavku u Jiráskova náměstí velkoformátová výstava s názvem ŽENY MOHOU... Vzděláním k nezávislosti. Seznamte se s Eliškou Krásnohorskou a dalšími hrdinkami, díky kterým #zenymohou Více

Úterky s KJŠ | Eliška Krásnohorská: vzděláním k emancipaci

21.3.2023  Praha  | 

Eliška Krásnohorská: průkopnice ženské vzdělanosti – literátka – feministka. Věděly*i jste, že až více než 100 let po zavedení povinné školní docházky bylo díky Elišce Krásnohorské založeno první dívčí gymnázium ve střední Evropě? A že o pár let později dosáhla toho, aby mohly ženy studovat na rakousko-uherských univerzitách?

Více
feminismus.czČlánky › Neziskové organizace se spojily v Kampani proti domácímu násilí na ženách

Neziskové organizace se spojily v Kampani proti domácímu násilí na ženách

Povědomí o domácím násilí je v České republice stále nízké, a to i mezi těmi, kteří jsou zodpovědní za poskytování pomoci jeho obětem. Tolerance, která k domácímu násilí ve společnosti stále panuje, ovšem komplikuje situaci obětem – ty se pak často setkávají s neochotou pomoci i s obviňováním za násilí. Deset neziskových organizací z nejrůznějších regionů České republiky proto vyhlásilo Kampaň proti domácímu násilí na ženách. Ta má za cíl zvýšit informovanost o domácím násilí i o možnostech pomoci, a zároveň přispět ke snížení tolerance vůči domácímu násilí.

Povědomí o domácím násilí je v České republice stále nízké, a to i mezi těmi, kteří jsou zodpovědní za poskytování pomoci jeho obětem. Tolerance, která k domácímu násilí ve společnosti stále panuje, ovšem komplikuje situaci obětem – ty se pak často setkávají s neochotou pomoci i s obviňováním za násilí. Deset neziskových organizací z nejrůznějších regionů České republiky proto vyhlásilo Kampaň proti domácímu násilí na ženách. Ta má za cíl zvýšit informovanost o domácím násilí i o možnostech pomoci, a zároveň přispět ke snížení tolerance vůči domácímu násilí.

Kampaň se uskuteční na několika úrovních – vedle mediální kampaně, která bude probíhat na podzim 2003, bude zahrnovat i řadu informačních aktivit jednotlivých neziskových organizací (semináře, konference, informační akce apod.). Kampaň poté vyvrcholí společnou akcí 25. listopadu 2003 (ten je již několik let připomínán jako Mezinárodní den proti násilí na ženách). O akcích jednotlivých organizací bude průběžně informováno na stránkách kampaně www.stopnasili.cz.

V rámci kampaně zároveň ženy-oběti domácího násilí obdrží informace o domácím násilí a možnostech pomoci Vedle letáků jim k tomu poslouží i stránky kampaně www.stopnasili.cz, kde naleznou informace o domácím násilí, bezpečnostní plán, i kontakty na organizace, na něž se mohou obrátit.

Na kampani, která se uskuteční díky podpoře Nadace Open Society Fund Praha, se podílí 10 organizací: ROSA (koordinátor kampaně, Praha), Acorus (Praha), Český svaz žen (Praha), Most k životu (Trutnov), NESEHNUTÍ Brno (Brno), Pansophie (České Budějovice), Poradna pro ženy v tísni (Brno), proFem (Praha), Slezská diakonie - poradna ELPIS (Havířov) a Ženy bez násilí (Brno).

„Povědomí o domácím násilí je stále nedostatečné, chybí jasné odsouzení násilí. To ale komplikuje situaci obětem, které chtějí svou situaci řešit - ty se tak často setkávají s nepochopením či obviňováním a odpovědnost za násilí poté v očích okolí nenese pachatel, ale oběť,“ uvedla Marie Vavroňová, ředitelka občanského sdružení ROSA. „Chceme, aby se toto změnilo a veřejnost si uvědomila, že domácí násilí nelze tolerovat – omlouvání násilí prohlubuje přesvědčení pachatelů, že na jejich činech není nic špatného a že za ně pravděpodobně nebudou potrestáni. Domácí násilí se tak stává asi jediným trestným činem či přestupkem, po němž pachatel bez obav zůstává na „místě činu“ – neočekává totiž, že by se mu vůbec něco mohlo stát.“

Pojem domácí násilí zahrnuje fyzické, sexuální, psychické či ekonomické násilí, k nimž dochází mezi blízkými osobami – nejčastěji mezi partnery či bývalými partnery. Objevuje mezi lidmi všech úrovní sociálního postavení, nezávisle na vzdělání, ekonomické situaci, rase či příslušnosti k etnickým skupinám apod. Většinu obětí domácího násilí tvoří ženy, přičemž pachateli jsou obvykle jejich současní i bývalí partneři. I z tohoto důvodu je domácí násilí bráno jako jedna z forem násilí na ženách. Dochází ale i k násilí na dětech, starých osobám, násilí žen proti mužům či k násilí v homosexuálních vztazích.

K domácímu násilí dochází obvykle po dlouhou dobu a opakovaně v určitém cyklu (střídají se období „líbánek“, vzrůstání tenze, konfliktu a usmiřování), přičemž domácí násilí má stoupající tendenci. Svědky domácího násilí jsou ve většině případů děti – podle Světové zdravotnické organizace jsou děti, které jsou svědky domácího násilí, ve stejné situaci jako děti, které jsou samy týrány.

Kampaň proti domácímu násilí na ženách je pořádána za podpory Nadace Open Society Fund Praha.

***

Koordinátor projektu:


ROSA

Občanské sdružení ROSA poskytuje od roku 1993 bezplatnou komplexní pomoc ženám-obětem domácího násilí (psychosociální poradenství, právní či psychiatrické konzultace). V případě potřeby svým klientkám a jejich dětem zajistí ubytování v azylových pokojích s utajenou adresou, které provozuje. ROSA zároveň nabízí krizovou telefonní linku na tel. 602 246 102. ROSA se zaměřuje i na prevenci domácího násilí - pořádá školení pro odbornou i širší veřejnost, vydává informační letáky, brožury a publikace, spolupracuje s médii. Více informací naleznete na stránkách www.rosa-os.cz


Partnerské organizace:


Acorus

Občanské sdružení Acorus vzniklo v roce 1997. Jeho hlavním posláním je nabízet komplexní pomoc obětem domácího násilí a rozšiřovat informace o dané problematice mezi veřejnost. Provozuje Psychosociální centrum Acorus, které je zaměřeno na přímou pomoc ženám a dětem, které se staly oběťmi domácího násilí. Toto centrum nabízí včasnou sociálně právní, právní, psychoterapeutickou, socioterapeutickou a pedagogickou pomoc. Systém pomoci obsahuje telefonickou krizovou linku, krizová lůžka na dobu maximálně 5 dní, ambulantní poradenství, pobytový program na půl roku a následnou pomoc po odchodu ze zařízení.

Český svaz žen

Český svaz žen je nezávislé občanské sdružení, nezisková organizace sdružující ženy bez ohledu na politickou příslušnost, národnost, náboženskou víru, sociální postavení a profese. Zaměřuje se na obhajování potřeb a oprávněných požadavků žen, odstraňování všech forem diskriminace a vytváření rovných příležitostí pro obě pohlaví, podněcování vlastního úsilí o vzdělání, seberealizaci, zvyšování sebevědomí. Více informací naleznete na stránkách www.csz.cz

Most k životu

Most k životu o.p.s. Trutnov je nezávislá, nepolitická a nezisková společnost, která vznikla v roce 1999 transformací ze střediska pro ženy, založeného již roku 1992. Činnost společnosti spočívá zejména v zajišťování rekvalifikací a vzdělávání, psychosociálním poradenství, poskytování azylového ubytování ženám a jejich dětem v případě domácího násilí, přednáškové a osvětové činnosti. Více informací naleznete na stránkách www.mostkzivotu.cz

NESEHNUTÍ Brno

Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ Brno vnímá ekologické problémy ve spojitosti s jejich sociálními příčinami a důsledky, a zabývá se tak nejen ochranou životního prostředí, ale i lidských práv, včetně práv žen. NESEHNUTÍ Brno se snaží vyvolat diskusi a změnit postoje vůči tradičním rolím muže a ženy ve společnosti. Pořádá proto semináře, jež pokrývají řadu gender témat, včetně domácího násilí. Problematice práv žen se věnují internetové stránky zenskaprava.ecn.cz

Pansophie

Občanské sdružení Pansophie bylo založeno v září 2000 s cílem realizovat a účastnit se projektů přispívajících k řešení společenských problémů cílených na Jihočeský kraj. Občanské sdružení Pansophie uskutečnilo projekty týkající se prevence násilí na ženách, především domácího násilí, v jejichž rámci se konala osvětová akce složená z rozhlasových pořadů, distribuce letáků a plakátů, přednášek na školách atd.

Poradna pro ženy v tísni - program Ligy lidských práv

Program poskytuje komplexní přímou pomoc obětem domácího násilí a doplňkově i právní a psychologickou pomoc obětem znásilnění a sexuálního zneužívání. Dále provozuje i poradenskou telefonní linku, poradenství se uskutečňuje i formou internetového poradenství na e-mailové adrese zenavtisni@llp.cz. Více informací naleznete na stránkách www.llp.cz/zenavtisni/index.html

proFem

proFem o.p.s se zaměřuje především na společenské oblasti, v nichž dochází k porušování lidských ženských práv - jedním z jejích těžišť práce tak je i téma násilí na ženách, zejména domácí násilí. Na tomto poli spolupracuje s organizacemi a institucemi z neziskové i státní sféry. V roce 1998 proFem o.p.s. zahájila modelový právní projekt AdvoCats for Women - právní pomoc ženám-obětem násilí, jež se v současné době vyvíjí v centrum právní pomoci pro ženy oběti násilí. Jedním z cílů proFem o.p.s je vzbudit zájem státních orgánů o domácím násilí a ovlivnit legislativu týkající se tohoto tématu. Více informací naleznete na www.profem.cz

Slezská diakonie - poradna Elpis

Slezská diakonie je křesťanskou sociální organizací zaměřenou na pomoc lidem postiženým, starým, bezdomovcům a těm, kteří se dostali do obtíží. Poradna Elpis je psychoterapeutickou a sociálně-právní poradnou pro oběti násilí, týrané a zneužívané ženy. Poskytuje zdarma rady sociálního pracovníka, odbornou psychologickou péči, konzultace s právníkem, individuální i skupinové terapie, krizovou intervenci, v případě potřeby i azylové ubytování. Více informací naleznete na stránkách www.slezskadiakonie.cz

Ženy bez násilí

Ženy bez násilí jsou občanským sdružením, které poskytuje ženám-obětem násilí na ženách kvalifikovanou specializovanou právní pomoc a psychoterapeutickou pomoc (formou skupinových sezení pro oběti domácího násilí). Zároveň působí preventivně proti násilí na ženách, soustřeďuje se na systematické proškolování pracovníků tzv. pomáhajících profesí a poskytuje právní pomoc ostatním ženským nevládním organizacím. Vedle toho zpracovává legislativní návrhy zohledňující postavení žen a vydává tiskové materiály k postavení obětí domácího násilí.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.