Ztracené v plánech: Po stopách architektek v centru Prahy. Komentovaná procházka

25.6.2024  Praha  |  Jaké je postavení žen v architektonické profesi? To, co bylo ještě před 100 lety skoro nemyslitelné, je dnes běžnou praxí. Jak se ale dokázaly architektky v oboru etablovat a jaké strasti s sebou povolání architektky v minulosti i současnosti nese? Vydejte se po stopách architektek, jejichž jména možná ani neznáte, ačkoli jejich díla míjíte denně. Více

Letní feministický dýchánek & výroba placek v Knihovně Jiřiny Šiklové

26.6.2024  Praha  |  Knihovna Jiřiny Šiklové a Gender Studies, o.p.s. vás srdečně zvou na druhý letní feministický dýchánek spojený s DIY výrobou placek. Přijďte s námi přivítat léto! Více
feminismus.czČlánky › Jak na tom bude rodinná politika v příštích čtyřech letech?: Rodinná politika v programech politických stran

Jak na tom bude rodinná politika v příštích čtyřech letech?: Rodinná politika v programech politických stran

Jak na tom bude rodinná politika v příštích čtyřech letech?: Rodinná politika v programech politických stran
Na to, jak se politické strany zhostily tématu rodinné politiky ve svých programech pro květnové parlamentní volby, se zaměřila organizace Gender Studies a oznámkovala především to, jak podporují slaďování rodinného a pracovního života, zařízení a služby péče o děti, rovné príležitosti žen a mužů, flexibilní pracovní úvazky a také jejich celkovou koncepci mateřské/ rodičovské dovolené a možnosti svobodné volby rodičů.

Na to, jak se politické strany zhostily tématu rodinné politiky ve svých programech pro květnové parlamentní volby, se zaměřila organizace Gender Studies a oznámkovala především to, jak podporují slaďování rodinného a pracovního života, zařízení a služby péče o děti, rovné príležitosti žen a mužů, flexibilní pracovní úvazky a také jejich celkovou koncepci mateřské/ rodičovské dovolené a možnosti svobodné volby rodičů.

Jedním z témat, které významně ovlivňuje životy všech občanů, je rodinná politika. Týká se různých fází života, nejen rodičovství, a jde o téma důležité a také o téma, které je v hledáčku aktivit Gender Studies, o.p.s. Do rodinné politiky patří i problematika postavení seniorů ve společnosti a péče o ně, náhradní rodinná péče, postavení handikepovaných dětí a jejich rodičů nebo projekty zaměřené na rodinu v krizi.

Obecně se bohužel rodinné politice - a úžeji pak mateřské a rodičovské dovolené - komplexně politické strany příliš nevěnují. Většinou se zabývají pouze dílčími opatřeními a tvůrci poltických programů nejsou schopni překročit rámec jednotlivých politických stran. To bohužel negativně dopadá na celkovou podobu rodinné politiky v současné České republice.

Financování sociální a rodinné politiky je vnímáno hlavně jako nutný a neoblíbený výdaj, ne-li plýtvání, a nikoli jako investice do rozvoje společnosti, které se mohou v budoucnu mnohonásobně vyplatit. Navíc se také velmi často zapomíná, že nárok na některé z “dávek” (např. peněžitá pomoc v mateřství) závisí na aktivní participaci na trhu práce a ekonomické činnosti. Není také výjimkou, že si politici i političky – ať už vládní představitelé a představitelky, poslanci a poslankyně nebo regionální politici a političky – velmi často pletou mateřskou a rodičovskou a nevědí, na základě čeho jsou vypláceny jednotlivé dávky a jaký je jejich účel.

Představitelé a představitelky politických stran jakoby měli strach z překročení vlastního stínu a účinného řešení hlavních problémů, které se dotýkají sociálních podmínek různých forem rodin. Jedním z hlavních úkolů, který stojí před českou společností a politickou reprezentací, je nová koncepce rodinné politiky obecně, úžeji pak mateřské a rodičovské dovolené, která by umožňovala skutečnou svobodnou volbu, rovné příležitosti pro všechny typy rodin a partnerských soužití a také slaďování rodinného a pracovního života. Ucelená strategie, na které by se podílely různé politické strany (nejen ty vládní), odborná veřejnost i zástupci dotčených skupin obyvatelstva, tu chybí už od roku 1989 a nezdá se, že by se v blízké budoucnosti mělo něco změnit. Neškodil by však vznik něčeho obdobného, jako je Bezděkova komise k důchodové reformě.

Jak si politické strany vedou?

Strana zelených: 1-

ČSSD: 2

ODS: 2-

KSČM: 3

Věci veřejné: 3-

KDU-ČSL: 4

TOP 09: 4

Kritéria pro hodnocení:

Podpora slaďování rodinného a pracovního života (s důrazem na zařízení a služby péče o děti), flexibilita rodičovské a mateřské dovolené, podpora rovných příležitostí žen a mužů a celková koncepce mateřské/ rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj (vč. možnosti svobodné volby).

Pozn.: Politické strany jsou řazeny abecedně, byly vybrány parlamentní strany a strany, které mají vysokou šanci, že se dostanou do parlamentu po květnových volbách.

ČSSD: Sociální stát přátelský rodinám s dětmi

ČSSD se rodinné politice a nezbytným předpokladům pro její fungování věnuje v několika kapitolách svého volebního programu. Nabízí systémová řešení, ale i jednorázové zvyšování různých dávek a přídavků (např. přídavek na děti, porodné atp.), jejichž pozitivní dopady a potřebnost jsou diskutabilní. Rodičům s dětmi ČSSD nabízí daňové bonusy a slibuje návrat k společnému zdanění manželů, které je z hlediska rovných příležitostí žen a mužů poměrně problémovým opatřením. Německé zkušenosti ukazují, že společné zdanění manželů může být nastaveno tak, že znevýhodňuje páry, kde oba pracují, a naopak zvýhodňují ty páry, kde žena zůstává v domácnosti a muž je ekonomicky aktivní. To pak poměrně významně znehodnocuje možnost svobodné volby. ČSSD také i nadále počítá se zvýhodněním rodičů v reformovaném důchodovém systému.

Velmi progresivním a důležitým rysem volebního programu ČSSD je podpora zařízení péče o dětí (jesle, mateřské školy nebo dětská centra), což jsou zařízení, kterých je, a nějakou dobu ještě bude, nedostatek a které tvoří páteř systému zařízení a služeb péče o děti v současné České republice. Neposkytují jen péči, ale také vzdělávají, především pak v posledním, předškolním, ročníku, který chce ČSSD i do budoucna ponechat jako bezplatný. Nutno podotknout, že právě toto opatření je terčem kritiky řady ředitelek a ředitelů jeslí a mateřských škol, protože se míjí svým primárním záměrem – podporou sociálně slabých rodin. Výrazným prvkem, který odlišuje ČSSD od především pravicových politických stran, je podpora jeslí, které jsou nedostatkovým zbožím. Pozitivním rysem programu rodinné politiky je i to, že se ČSSD chce zaměřit nejen na rodiče malých dětí, ale i těch starších formou podpory volnočasových aktivit a družin. Další opatření pro rodiny se staršími dětmi a mládeží už chybí.

Dalším bodem programu, který může podpořit rodiny s dětmi, jsou novomanželské půjčky mladým rodinám do 40 let s odpočtem na každé narozené dítě. Ty mohou být využity na pokrytí nákladů spojených s bydlením, které tvoří výrazné finanční zatížení českých domácností. Vedle toho ČSSD usiluje o půjčky na startovací bydlení a také chce nabídnout programy pro situace, kdy se rodiny dostanou do problémů se splácením hypoték. To je opatření, které řeší velmi důležité téma současnoti – zadluženost domácností.

Podle Elišky Janšové z Asociace pro rovné příležitosti je ČSSD zatím jedinou stranou, která představila ve své stínové vládě ministryni pro ženu a rodinu a trvale sleduje všechny aspekty sociálních dopadů na tuto oblast ve všech politikách: zdravotnictví (poplatky), zaměstnanost matek, diskriminace na trhu práce. Ve svém volebním programu ČSSD výslovně podporuje rovné příležitosti žen a mužů a také prosazuje podporu obětem diskriminace, což přímo souvisí s postavením rodičů ve společnosti. Vždyť jednou z nejdiskriminovanějších skupin jsou matky malých dětí a s řadou problémů se potýkají také muži v obdobné životní situaci – v těchto případech jde o diskriminaci na základě pohlaví. Pozitivní vliv na rozvoj rodiny a dalších forem soužití má také deklarovaná podpora neziskových organizací, které poskytují řadu služeb určených právě rodičům a lidem pečujícím o závislé osoby. ČSSD také dlouhodobě usiluje o o řešení výživného pro samoživitelky a samoživitele.

Vysvědčení: 2

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 2: za podporu zařízení péče o děti – mateřských škol, jeslí, družin atp., horší hodnocení je za to, že se v konceptu rodinné politiky nehovoří o flexibilních formách práce, které jsou pro pozitivní možnosti slaďování zásadní.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 1: ČSSD navrhuje rozšířené čerpání rodičovské dovolené, které by bylo možné čerpat i pro děti starší 3 let.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 1: ČSSD výslovně prosazuje rovné příležitosti žen a mužů a usiluje o podporu obětí diskriminace (chce např. prosazovat bezplatnou právní pomoc) a také chce podporovat neziskové organizace, které poskytují v této oblasti řadu nezastupitelných služeb pro diskriminované.

Celková koncepce mateřské/rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 3: ČSSD nehovoří o potřebě změny celkové koncepce mateřské/rodičovské dovolené, nabízí však rozšíření flexibility rodičovské dovolené a usiluje o rozvoj zařízené péče o děti.

KDU-ČSL: Společně pro rodinu

Téma rodiny a její funkce tvoří již tradičně významnou část programu této strany. Dokument, nazvaný „Společně pro rodinu“ je velmi obsažný, a detailně propracovaný až do konkrétních finančních částek.

V oblasti slaďování rodinného a pracovního života KDU – ČSL podporuje flexibilní pracovní úvazky - např. daňovým zvýhodněním zaměstnávání rodičů dětí do 6 let na zkrácený úvazek. KDU podporuje vznik firemních miniškolek a vzájemnou rodičovskou výpomoc. Veřejné mateřské školy ani jesle se v programu neobjevují a z výroků představitelů a představitelek strany lze odvodit, že jesle nejsou preferovaným typem zařízení péče o děti. Program staví na daňových zvýhodněních a bonusech (chce zavést další slevy na dani z příjmu fyzických osob, které jsou závislé na počtu dětí), přesto se ve svém programu zavazuje k tomu, že nebude snižovat peněžitou pomoc v mateřství, rodičovský příspěvek nebo porodné. V rámci finančních opatření přicházejí křesťanští demokraté s novomanželskými půjčkami. Důležitou součást programu rodinné politiky tvoří podpora volnočasových aktivit, sportu a kultury a prevence drogových závislostí. Zajímavostí v programu KDU – ČSL je sekce bezpečí pro děti, kde je vyzdvihována důležitost znalosti první pomoci, dopravní výchovy a řešení mimořádných událostí. Součástí jsou i opatření pro bezpečí dětí na internetu a zdravotně nezávadné výrobky pro děti. V této oblasti chce KDU posílit pravomoci kontrolních orgánů.

Křesťanští demokraté zůstávají ve svém volebním programu věrni nesouhlasu s interrupcemi, proto nabízí kroky, jak je omezovat. Chtějí navrhnout právní úpravu, která umožní ženám donosit dítě i v obtížných sociálních nebo rodinných podmínkách tak, aby takové dítě mohlo rychle a plynule přejít do náhradní rodiny.V souvislosti s tím chtějí odstranit administrativní a soudní průtahy v náhradním rodičovství. Zásadně doplňují a rozvíjí program rodinné politiky návrhem důchodové reformy. Ta je v podání KDU – ČSL závislá na počtu dětí v rodině. Na tom by měla záviset výše důchodu i výše povinného příspěvku do kapitálového spoření, které navrhuje tato strana v rámci reformy důchodového systému. KDU – ČSL zde také stanoví zásadní sankci a trest pro bezdětné – a to vlastní šetření na celý důchod. Křesťanští demokraté tak místo motivačních prvků volí metodu trestu a rezignují tak na vytváření rodině přátelského prostředí. Zároveň tato politika trestá i ty, kteří vlastní děti mít nemohou a v současném systému pro ně může být náročné děti adoptovat nebo se stát pěstouny. V podání této strany se rodinná politika vztahuje na tradiční rodinu – manželský svazek s dětmi a širší příbuzenstvo. KDU ostře vystupuje proti registrovanému partnerství a rodičovství homosexuálních párů.

V rámci systémových změn KDU – ČSL navrhuje zřídit ministerstvo pro rodinu, které by fungovalo jako koordinující orgán. V rámci podpory sociáně slabých a vyloučených skupin obyvatelstva chce tato strana zavést bezplatnou právní pomoc pro osoby bez finančních prostředků. To může sloužit i jako zásadní podpora rodin s dětmi ze sociálně slabého prostředí.

Vysvědčení: 4

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 3: KDU – ČSL podporuje zavádění flexibilních pracovních úvazků prostřednictvím daňových odpočtů pro zaměstnavetele a v oblasti zařízení a služeb péče o děti pak prosazuje firemní školky a vzájemnou rodičovskou výpomoc. Vystupuje proti jeslím a nezabývá se sítí veřejných mateřských školek.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 5: tímto tématem se KDU – ČSL nezabývá.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 5: tímto tématem se KDU – ČSL nezabývá.

Celková koncepce mateřské/ rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 4: KDU – ČSL v rámci kapitoly rodinná politika nepřichází se žádnými zásadními změnami systému rodinné politiky, pouze se více zaměřuje na daňové odpočty a bonusy pro rodiny v závislosti na počtu dětí. Zásadní změna je však obsažena v důchodové politice, kdy výše důchodu a sociálního pojištění má být do budoucna závislá na počtu dětí. Bezdětní si pak mají na svůj důchod šetřit zcela sami. Přichází zde se sankčním systémem, který nepodporuje prostředí přátelské rodině a motivaci k tomu stát se rodiči. Zároveň trestá ty, kteří nemohou mít děti. Na druhou stranu však KDU chce zlepšit situaci v náhradní rodinné péči.

KSČM: Základ spokojenosti, děti a mládež – naděje budoucnosti

Jak rodinná, tak sociální politika tvoří důležité body programu KSČM a jsou propojeny s bytovou politikou a vzděláváním. Program rodinné politiky je do velké míry založený na zvyšování rodičovského příspěvku – na 14 000,- Kč měsíčně - a dalších dávek (jako jsou např. přídavky na děti). Částky jednotlivých dávek – porodné, přídavek na dítě i rodičovský příspěvek – by se zvyšovaly v závislosti na počtu dětí v rodině. Otázkou však zůstává účinnost zvyšování porodného a dalších uvedených dávek. I případné zvyšování (a u stran jako TOP 09 snižování) rodičovského příspěvku by mělo být součástí širší změny celkového pojetí mateřské a rodičovské dovolené, aby v ČR fungoval kompaktní a účinný systém, který bude mít pozitivní dopad na postavení rodičů a pečujících osob ve společnosti. Zajímavým navrhovaným a zcela novým prvkem rodičovské dovolené je zavedení možnosti čerpání rodičovské dovolené prarodiči, což zvyšuje flexibilitu rodičovské dovolené a některé rodiny by mohly této možnosti využívat.

Slaďování rodinného a pracovního života je v politice KSČM podporováno programem výstavby a obnovy jeslí a mateřských škol. Důležitým opatřením má také být vytváření podmínek k maximální docházce dětí do posledního předškolní ročníku ve školkách. V zorném úhlu pozornosti však nejsou jenom zařízení péče o děti, ale také další služby důležité pro zajištění dětí – školní jídelny, družiny a školní kluby nebo finančně dostupná zájmová činnost při školách.

Vedle zařízení péče o děti zmiňuje KSČM také zavedení pružné pracovní doby pro zaměstnané pečujících o dítě, zkrácené úvazky a motivaci zaměstnavatelů ke zřizování institucí pečujících o děti. Pokud však bude podporováno zavádění flexibilních pracovních prací pouze pro rodiče, může, podobně jako v Holansku, dojít ke koncentraci negativních dopadů částečných úvazku pouze na pečující osoby, které nebudou mít možnost najít práci na celý úvazek.

Program rodinné politiky KSČM není zaměřen pouze na podporu rodičů, ale přímo také na děti a mládež. V hledáčku je tak podpora rodinné výchovy na školách, podpora volnočasových aktivit, knihoven, neziskových organizací, ale i podpora protidrogové prevence nebo systém spoření dětem na založení jejich domácností s podporou státu. KSČM také upozorňuje na důležitost dodržování Úmluvy o právech dítěte v legislativě i v praxi.

KSČM se zaměřuje i na služby pro rodinu v širším slova smyslu, nejen pro rodiče, ale i pro zdravotně postižené a také seniory a seniorky, o které rodiny pečují. Právě rozšíření rodinné politiky i na pečující osoby může přinést řadu pozitivních opatření a zlepšení postavení pečujících osob ve společnosti. V současnosti není péče o druhé dostatečně symbolicky ani finančně ohodnocena a tito lidé se velmi často potýkají s existenciálními problémy.

KSČM nabízí také podobně jako další strany – např. KDU – ČSL – novomanželské půjčky a dává rodinnou politiku do souvislosti s bytovou otázkou. V tomto smyslu chce podporovat nájemní a sociální bydlení a výstavbu bytů dostupných pro mladé rodiny. A pozornosti se těší i problém neplaceného výživného. V tomto případě by mělo být nedobytné výživné vypláceno státem a následně vymáháno od dlužníků či dlužnic.

Významným prvkem, který odlišuje program KSČM od ostatních, je návrh, aby legislativní opatření byla posuzována z hlediska dopadů na ženy a děti. Toto opatření je v souladu s řadou mezinárodních úmluv týkajících se postavení žen a rovných příležitostí např. na úrovni OSN či Evropské unie.

Program KSČM považuje za důležitý princip rovných příležitosti žen a mužů (včetně vyššího zastoupení žen v rozhodovacích procesech) a důležitým krokem je podle této strany také podpora ženského hnutí a ženských zájmových organizací.

Vysvědčení: 3

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 3: KSČM podporuje slaďování rodinného a pracovního života především snahou o rozvoj veřejných zařízení péče o děti – jak jeslí, tak mateřských škol. V centru pozornosti stojí i zvyšování zájmu o návštěvu předškolního ročníku mateřských škol. Chce také motivovat zaměstnavatele k zřizování firemních školek a jeslí. KSČM se zaměřuje také na flexibilní práce pro rodiče, ale nezabývá se více negativními dopady těchto opatření. Také nerozvádí, jakým způsobem bude motivovat k zavádění flexibilních forem práce. Otcovská dovolená není v programu obsažena.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 3: KSČM přichází se zajímavým návrhem, aby si rodičovskou dovolenou mohli vybírat také prarodiče, což rozšiřuje flexibilitu čerpání rodičovské dovolené.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 1: KSČM výslovně podporuje rovné příležitosti žen a mužů a také chce podporovat ženské neziskové organizace a aktivity.

Celková koncepce mateřské/ rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 3: KSČM se ve svém volebním programu více nezabývá celkovou koncepcí rodičovské a mateřské dovolené a nehovoří o zásadních změnách. Důležitým prvkem se však stává návrh, aby veškerá legislativní opatření v této oblasti byla posuzována z hlediska dopadu na ženy a děti, což může výrazně ovlivnit podobu rodičovské a mateřské dovolené a vnáší do realizace rodinné politiky prvek analýzy.

ODS: Řešení pro rodinu

Rodinná politika je jednou z hlavních části volebního programu ODS, která představuje opatření přinášející poměrně velké změny celého systému. Tato strana dává přednost nízkým daním a různým daňovým odpočtům, ať už rodičů (zavedení daňových bonusů, snížení platby sociálního pojištění) nebo např. zaměstnavatelů, kteří by provozovali školku nebo nabízeli flexibilní práci.

ODS nabízí poměrně zásadní změnu systému, která zvyšuje celkovou flexibilitu systému mateřské a rodičovské. Vedle třírychlostního čerpání rodičovského příspěvku, které bylo zavedeno Ministerstvem práce a sociálních věcí pod vedením Petra Nečase, nabízí také dvourychlostní mateřskou. Rodičům, kteří se chtějí vrátit brzy do práce, chce ODS umožnit čerpat mateřskou v délce 18 týdnů se 100% původního platu bez navazujícího pobírání rodičovského příspěvku. Druhou možností zůstane mateřská v délce 28 týdnů se 70% platu a s možností navázat na ni jednou ze tří variant rodičovské. Další důležitou a velice pozitivní změnou je možnost rozložit si čerpání rodičovské až do pěti let věku dítěte.

Slaďování rodinného a pracovního života chce ODS podpořit také nabídkou nových zařízení a služeb péče o děti – ve firemní a nestátní oblasti živnosti apod. Daňově zvýhodněni by měli být zaměstnavatelé, kteří budou přispívat na péči o děti svých zaměstnanců a zaměstnankyň a stejně tak rodiče využívající tuto péči mimo veřejné školky a jesle. ODS bohužel zcela rezignuje na rozvoj stávající sítě mateřských škol a jeslí, které tvoří páteř systému péče a vzdělávání dětí předškolního věku. Ta jsou v ČR kvalitní a těší se důvěře rodičů. Dá se říct, že ODS jde ještě dále, protože její reprezentanti a reprezentantky ostře vystupují proti jeslím – zařízením, která jsou určena pro děti mladší 3 let (většinou jde o děti kolem 2 let věku). Problémem je, že se v souvislosti se vzájemnou rodičovskou výpomocí a dalšími alternativními formami péče hovoří spíše o hlídání a ne o vzdělávání, které právě mateřské školy poskytují. Tím, že ODS nechce veřejná zařízení podporovat, značně podkopává své sliby o podpoře slaďování rodinného a pracovního života – většině rodičů ze středních vrstev totiž v oblasti péče a vzdělávání nic dalšího nenabízí. Také zrychlená mateřská je spíše pro vysokopříjmové skupiny. V současné době chybí v ČR velké množství míst v mateřských školách a dá se očekávat, že alternativní formy péče je nenahradí. Navíc zkušenosti ukazují, že firemní zařízení vznikají spíše ve větších městech a zakládají je větší a velcí zaměstnavatelé, tudiž zaměstnanci a zaměstnankyně malých a středních podniků tyto možnosti mít nebudou a budou v situaci absence veřejných zařízení znevýhodnění.

Diskutabilní je také podpora firemních zařízení péče o děti formou daňových odpisů. Současní zaměstnavatelé vidí jako problematické především právní předpisy a podmínky zřizování firemních školek a jeslí a vysokou finanční a časovou náročnost. Je otázkou, zda daňové odpočty tyto nevýhody vyrovnají. Návrh na zjednodušení a modernizaci legislativy ODS nepřináší.

I ODS propojuje rodinnou politiku s politikou bytovou. Chce se zaměřit na výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny, nájemní i družstevní bydlení. Podporuje péči o seniory v rodině a osoby, které pečují, by měly být podle ODS daňově zvýhodněny. Problémem daňového zvýhodňování rodičů i pečujících o další závislé osoby je, zda mají takové příjmy (a zda vůbec nějaké mají), které jim mohou přinést hmatatelné daňové úspory.

Vysvědčení: 2-

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 3: ODS usiluje o podporu flexibilních forem práce prostřednictvím daňových odpočtů. ODS se zaměřuje i na podporu zařízení a služeb péče o děti, ale pouze firemních a nestátních. Rezignuje tak na rozvoj veřejné sítě školek a jeslí, které tvoří páteř systému v ČR a které jsou vysoce kvalitní. ODS vystupuje proti jeslím.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 1: ODS zvyšuje flexibilitu mateřské dovolené zavedením dvourychlostní mateřské a také rozložením čerpání rodičovské až do pěti let věku dítěte.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 5: ODS se o tomto tématu ve svém programu nezmiňuje, z veřejných vystoupení pak vyplývá, že tuto tématiku nepodporuje a často proti ní vystupuje.

Celková koncepce mateřské/rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 1-: ODS zavádí do systému mateřské a rodičovské zásadní změny: důraz na daňové odpočty a bonusy, dvourychlostní mateřskou dovolenou a velmi chvályhodnou možnost rozložení čerpání rodičovské až do pěti let věku dítěte. Dvourychlostní mateřská však bude pravděpodobně využívána především vysokopříjmovými skupinami a lidmi, kteří zastávají řídící nebo vysoce odborné pozice.

Strana zelených: Chceme zelenou ekonomiku, chceme konec ekonomické diskriminace žen

Strana zelených je politickou stranou, která aktivně prosazuje rovné příležitosti žen a mužů ve všech oblastech svého zájmu. Rovné příležitosti tak zapojuje i do rodinné politiky. Na rozdíl od většiny ostatních stran (především pak KDU – ČSL a ODS) nepovažuje za jediné možné jádro rodiny ženu – matku, ale také otce. Proto výslovně podporují aktivní otcovství prostřednictvím měsíční otcovské dovolené po narození dítěte a střídání rodičů na rodičovské dovolené. Ti rodiče, kteří se na rodičovské vystřídají, si podle Zelených zaslouží i finanční zvýhodnění.

„Jiné“ pojetí rodiny je jedním z nejpodstatnějších rysů programu Strany zelených, která otevřeně říká, že podporuje různé formy rodiny a soužití, nejen klasickou nukleární rodinu. Navíc tato soužití pokládá za sobě rovná – včetně registrovaného partnerství. To se v programech ostatních politických stran neobjevuje.V této souvislosti podporuje jako jediná z parlamentních stran i individuální adopce v registrovaných partnerstvích.

Strana zelených významně podporuje slaďování rodinného a pracovního života. Jednak podporou aktivního otcovství, které usnadňuje pozici žen na trhu práce, ale také podporou flexibilních forem práce či podporou veřejných i firemních zařízení péče o děti. Zaměřují se také na podporu zařízení a služeb péče o děti mladší 3 let a snaží se o odstraňování legislativních překážek, které brání jejich zřizování – na tuto bariéru upozorňují mezi politickými stranami jako jediní. Zaměstnavatelé, kteří by zřizovali školky, jesle a další služby o děti, by podle Strany zelených měli mít slevy na daních a pojistném. Vedle klasických zařízení péče o děti podprují Zelení i vznik miniškolek a mikrojeslí. Zásadním pro zlepšení postavení rodičů na trhu práce i v rodinném životě je umožnění souběhu čerpání rodičovského příspěvku a navštěvování zařízení péče o děti. V současnosti zde existuje výrazné omezení, kdy smí dítě navštěvovat mateřskou školu maximálně 5 dní v měsící nebo 4 hodiny denně, aby měl rodič nárok na rodičovský příspěvek. To výrazně snižuje zaměstnatelnost žen (i mužů) na rodičovské dovolené – jen málokterý zaměstnavatel má zájem o zaměstnance či zaměstnankyni pracující 2 – 3 hodiny denně. Téměř neřešitelný je tento problém pro rodiče, kteří za prací dojíždějí.

Zásadní jsou podle Strany zelených pro slaďování rodinného a pracovního života flexibilní a alternativní formy práce – částečné úvazky, práce z domova. Ty chce podporovat také prostřednictvím daňových úlev a legislativním zakotvením možnosti změny celého pracovního úvazku na částečný v situaci rodičovství – jak pro ženy, tak pro muže. Toto opatření se však může stát při nedostatečném ošetření všech možných negativních dopadů pro postavení rodičů, především pak žen, na trhu práce nebezpečným. Zkušenosti z Německa či Holandska totiž ukazují, že ženy nemají většinou jinou možnost než pracovat na částečný úvazek. Z pozitivní volby se tak stává jediná možnost a nutnost. Velmi pozitivním rysem volebního programu je návrh společného důchodového pojištění, které zlepšuje postavení žen, ale i mužů, kteří se rozhodnout pečovat o rodinu a domácnost a nebýt aktivní na trhu práce.

Strana zelených usiluje také o zlepšení postavení samoživitelů a samoživitelek prostřednictvím vymáhání neplaceného výživného státem.

Situace rodičů ve společnosti je v programu Strany zelených zohledněna také podporou antidiskrimiančních opatření a činností neziskových organizací, které poskytují rodinám s dětmi řadu nezastupitelných služeb. Zásadní je pro rodinnou politiku také podpora nájemního a sociálního bydlení pro osoby, které se dostanou do krizových situací. Nepřímo působí pozitivně na rodiče i snaha o budování veřejně a finančně dostupných sportovišť nebo snaha o rozvoj českého porodnictví - to přispívá k vytváření společnosti, která je přátelská rodině.

Vysvědčení: 1-

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 1: Zelení podporují flexibilní pracovní úvazky, zařízení a služby péče o děti – veřejná i soukromá a aktivní otcovství. Problemtatická je podpora částečných úvazků, kterých je sice v ČR nedostatek, ale rovněž mohou přinést zhoršení pracovních podmínek rodičů.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 2: Zelení navrhují zvýhodnění partnerství, kde se oba partneři vystřídají na rodičovské dovolené.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 1: Strana zelených významně a výslovně podporuje antidiskriminaci a rovné příležitosti žen a mužů.

Celková koncepce mateřské/ rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 2: Zelení navrhují řadu prvků, které moho přinést pozitivní změny celého systému mateřské a rodičovské dovolené (aktivní otcovství, finanční zvýhodnění rodičů, kteří se střídají na rodičovské dovolené, zavedení insitutu společného výpočtu důchodu, adopce pro registrovaná partnerství), ale nehovoří o potřebě celkové změny systému mateřské a rodičovské. Navrhují také změnu financování zařízení péče o děti.

TOP O9: návrat k hodnotám rodiny, rodinných vazeb a vzájemné odpovědnosti.

TOP 09 řadí rodinnou politiku pod politiku sociální a upozorňuje především na to, že je nutné šetrně zacházet s veřejnými financemi. V průběhu volební kampaně také přišla tato strana s návrhem o 10% snížit veškeré sociální dávky (kromě peněžité pomoci v mateřství) – tedy i včetně rodičovského příspěvku. Je však velkou neznámou, jak se k tomuto číslu dostala a z jakých výpočtů a analýz vychází a zda se výrazně nezhorší sociální situace velkého počtu osob. Podstatné je pro pojetí rodinné politiky fakt, že se TOP 09 hlásí k tradičním a konzervativním hodnotám, jako jsou rodinné vazby a vzájemná odpovědnost.

Hlavním nástrojem v rodinné politice jsou pro TOP 09 daňové odpočty: přídavky na děti mají být nahrazeny vyšší slevou na dani z příjmu včetně zvýšení daňového bonusu. Odpočtem prokazatelných nákladů spojených s hlídáním dětí a domácími pracemi pak chtějí podporovat návrat matek na trh práce. Otázkou však zůstává skutečný finanční přínos pro středněpříjmové a nízkopříjmové sociální skupiny a to, jak bude ovlivněn jejich celkový finanční příjem. Dá se také očekávat, že odpočet nákladů spojených s hlídáním a domácími pracemi bude spíše pro vyšší příjmové skupiny a pro osoby z větších měst, kde existují podobné placené služby.

Eliška Janšová z Asociace pro rovné příležitosti poukazuje na to, že je nutné brát v úvahu vyjádření senátorky Ludmily Mullerové za TOP 09, (bývalá náměstkyně Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, za které se ustavil odbor rodinné politiky), že systém dávek a podobných opatření je pro stát velice drahý a jedinou efektivní formou podpory rodiny jsou daňová zvýhodnění.

Principem prosazování daňových úlev a důrazem na úspory TOP 09 nepřímo usiluje o změnu stávající podoby systému rodičovské dovolené. Součástí volebního programu je totiž přehodnocení čerpání nejen přídavků na dítě, ale také rodičovského příspěvku, který by měl být podle této politické strany využíván pouze určitým způsobem. Představa o smyslu a účelu dávky však není více definována. Z celkového programu strany TOP 09 se dá odhadnout, že ideálním řešením by pro tuto stranu bylo zrušení tohoto příspěvku, či jeho omezení, a nahrazení právě zvýšením daňových odpočtů a slev.

TOP 09 podporuje rovné šance ve smyslu posuzování lidí na základě jejich individuálních schopností a vystupuje proti všem formám diskriminace. Partnery jsou pro TOP 09 také neziskové organizace, které hrají nezastupitelnou roli v sociální a zdravotní oblasti.

Vysvědčení: 4

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 5: V programu TOP 09 se nehovoří o žádných konkrétních opatřeních, které vedou k podpoře slaďování rodinného a pracovního života – kromě daňových úlev, jejichž dopad je však diskutabilní.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 5: V programu TOP 09 se nehovoří o žádném opatření, které by přispělo k větší flexibilitě mateřské a rodičovské dovolené.

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 1: TOP 09 považuje společnost rovných šancí za jeden ze základních principů, na kterých staví svou politiku, s tím souvisí i důraz na odmítání diskriminace.

Celková koncepce mateřské/rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 4: TOP 09 hovoří ve svém programu o potřebě změny určitých prvků současného pojetí rodinné politiky a rodičovské dovolené – např. přídavků na děti a rodičovského příspěvku. Z celkové logiky politického programu TOP 09 lze usuzovat, že tato strana uvažuje o zrušení tohoto příspěvku a jeho nahrazení daňovými odpočty a bonusy, jejichž přínos je pro středněpříjmové a nízkpříjmové skupiny velmi problematický.

Věci veřejné: slevy na sociálním pojištění, startovací byty, více školek a jeslí

Podpora rodin s dětmi je součástí základního desatera Věcí veřejných. Ve svém volebním programu rodinnou politiku strana propojuje s politikou bytovou, která také ovlivňuje rozhodnutí o počtu dětí.

Podstatným pozitivním rysem volebního programu Věcí veřejných je podpora zařízení péče o děti - jeslí, školek, firemních školek, mateřských center (ponechme stranou, že z podstaty definice MPSV nenahrazují mateřská centra klasické jesle a mateřské školy a mají sloužit ke společnému pobytu dětí). Firemní zařízení péče o děti by měla být podporována prostřednictvím daňových úlev. To má v úmyslu většina stran, která podporuje firemní zařízení péče o děti. Je však otázkou, zda je toto opatření dostatečné, protože praxe ukazuje, že mnohem větší překážku v současné době tvoří neadekvátní hygienické a další nároky, které neodpovídají současným požadavkům na vzdělávací zařízení pro předškolní děti. Kromě Strany zelených se však na tento aspekt nezaměřuje žádná z politických stran. Otázkou také je, zda se naplní přání Věcí veřejných, že firemní zařízení doplní nedostatečnou kapacitu současné sítě mateřských škol a jeslí. Zkušenosti ze zahraničí (např. Rakouska, severských zemí atp.) ukazují, že firemní školky a jesle zřizují především velké firmy ve větších městských centrech. Vedle klasických školek a jeslí chtějí Věci veřejné podporovat i sousedské hlídání, kdy by osoba, která má v celodenní péči dítě do 6 let, mohla za úplatu hlídat i další děti. Tady je zřejmá inspirace prorodinným balíčkem Petra Nečase z ODS. Pro další věkové skupiny dětí a mládeže pak mají v úmyslu budovat dětská hřiště a podporovat kvalitní mimoškolní aktivity.

Věci veřejné se chtějí zaměřit i na rozvoj sdílených a částečných pracovních míst. Chybí však bližší informace o tom, jakým způsobem a proč právě tyto dvě formy flexibilních pracovních úvazků.

Věci veřejné nabízejí týdenní placenou otcovskou dovolenou během tří měsíců po narození dítěte. Strana také zamýšlí finančně zvýhodnit pěstounskou a náhradní rodinnou péči obecně – otázkou však zůstává, co přesně za tímto opatřením stojí a jak budou pěstouni a pěstounky finančně zvýhodňováni. Výrazným pozitivním rysem je i snaha o zajištění vymahatelnosti vyživovací povinnosti, například odebráním řidičského průkazu při nezhrazení soudně uznaných alimentů.

V bytové politice pak Věci veřejné chtějí – opět nespecifikovaně – podporovat startovací bydlení pro mladé rodiny. Součástí programu rodinné politiky jsou i senioři a seniorky, což rozšiřuje v současné době klasický koncept rodinné politiky.

Vysvědčení: 3-

Podpora slaďování rodinného a pracovního života: 2: Věci veřejné chtějí rozvíjet veřejná i firemní zařízení péče o děti, ale i hriště pro starší děti a mládež. Rovněž chtějí zavést týdenní otcovskou dovolenou a podporovat sdílené a částečné úvazky. Především ale proto, že chybí konkrétní vymezení toho, jak chtějí vybrané flexibilní pracovní úvazky podporovat a proč byly zvolené právě tyto druhy, byla udělena snížená známka.

Flexibilita rodičovské a mateřské dovolené: 5: Věci veřejné se na tuto oblast nezaměřují a vycházejí pouze ze stávajícího modelu mateřské a rodičovské dovolené (kromě zavedení institutu otcovské dovolené).

Podpora rovných příležitostí žen a mužů: 5: Věci veřejné ve své koncepci rodinné politiky o rovných příležitostech nehovoří.

Celková koncepce mateřské/rodičovské dovolené a důraz na jejich rozvoj: 3: Věci veřejné navrhují zavést institut placené týdenní otcovské dovolené nebo zajištění vymahatelnosti neplacení alimentů. Více však o změnách a úpravách mateřské a rodičovské dovolené nehovoří.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.