feminismus.czČlánky › Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

Česká ženská lobby podporuje přehlasování prezidentského veta novely školského zákona

19. květen 2016  | Helena Skálová  |  Česká ženská lobby
Tiskové prohlášení k novelizaci školského zákona, kterou se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

4. května 2016 vetoval prezident republiky novelu školského zákona, která zakotvuje nárok na místo v mateřské škole pro děti od 3 let, resp. od 2 let věku od roku 2020. Hlavní protiargumenty, které využil prezident, artikuloval Svaz měst a obcí. Jde především o to, že obce nejsou na zajištění míst pro dvouleté děti připravené.Díky demografickému poklesu se již v současnosti v celonárodním měřítku snižuje nedostatek míst ve školkách, nicméně na úrovni mnoha obcí vysoký převis poptávky nad nabídkou přetrvává a v důsledku vnitřního pohybu obyvatel a demografických změn přetrvávat bude“, komentuje situaci Helena Skálová, ředitelka Gender Studies, o. p. s. a členka výkonného výboru České ženské lobby. Do roku 2020 ale budou obce mít dostatek času, aby se na demografické změny připravily, a pokud jde o financování, MŠMT bude nadále plně dotovat všechny děti, které zařízení navštěvují, včetně dvouletých. Kromě toho budou uvolněny desítky miliard Kč z fondů EU (IROP), o které si mateřské školky budou moci zažádat. „Byla by velká škoda tyto peníze, evidentně mířené nejlepším možným směrem, nevyužít“, dodává Skálová.

Analýza1 výnosů a nákladů ukazuje, že čistý výnos z jednoho dodatečného místa ve školce pro veřejné rozpočty představuje v průměru 10 tisíc korun ročně. „Mezi okamžité výnosy je třeba započítat výběry na dani z příjmů fyzických osob, výběry na pojistných odvodech z mezd rodičů, kteří se vrací na pracovní trh, a také nižší výdaje na sociální dávky pro rodiny“, upřesňuje Helena Skálová. Veřejná podpora školek není pro rozpočty ztrátová ani za velmi konzervativních předpokladů, které počítají s tím, že by se na pracovní trh vrátila pouze čtvrtina rodičů (matek), kteří by měli možnost dítě do školky umístit. Čisté výnosy jsou dokonce ještě vyšší, pokud se zohlední i nepřímé a dlouhodobé dopady podpory vzniku míst ve školce. Analýza finančních nákladů a výnosů také mimo jiné ukazuje, že nedostatek míst ve školkách v poslední dekádě znamenal pro veřejné rozpočty nezanedbatelnou čistou ztrátu.

Garance místa v mateřské škole je pro rodiče nezbytnou podmínkou pro možnost návratu na pracovní trh. Záruka místa pro děti od 2 let věku umožní rodičům využít zrychlené čerpání rodičovského příspěvku a podpoří tak jejich svobodnou volbu v tom, kdy se rozhodnou k návratu do zaměstnání. Zároveň dojde k odstranění legislativního rozporu, kdy na jedné straně je nárok na čerpání příspěvku do 2 let, ale na druhé chybí nárok na umístění dítěte v tomto věku do zařízení péče.

Česká ženská lobby proto vyzývá poslance a poslankyně, aby znovu podpořili přijetí novely školského zákona, přehlasovali prezidentské veto a přispěli tak ke zlepšení situace rodičů v České republice. Touto legislativní úpravou dojde ke zmírnění negativních ekonomických dopadů v individuální rovině zejména vůči matkám, v širším společenském kontextu pak obecně na rodiny s malými dětmi i národní ekonomiku jako celek.


Česká ženská lobby

je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Více informací na: http://www.czlobby.cz/

Gender Studies, o. p. s.

je nevládní neziskovou organizací, která slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Cílem organizace je shromažďovat a dále zpracovávat a rozšiřovat informace související s genderovou tématikou.

Kontakt: Helena Skálová, helena.skalova@genderstudies.cz, mob.: 777 910 933

Projekty „Hájíme práva žen v ČR“ a „Celoživotní ekonomické dopady mateřství“ podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

1 Kalíšková, Klára; Münich, Daniel; Pertold, Filip: Veřejná podpora míst ve školkách se vyplatí: analýza výnosů a nákladů. Klára Kalíšková, Daniel Münich, Filip Pertold. Praha. Národohospodářský ústav AV ČR, 2016. 28 s. ISBN 978-80-7344-363-4.

Elektronicky dostupné na: http://genderstudies.cz/download/IDEA_Studie_3_2016_Verejna_podpora_mist_ve_skolkach.pdf


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.