We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Data vs. Girls

20.3.2019  Praha  | 

Jak holky mění svět IT a dat a jak tento svět mění je? Jaké jsou nové trendy a jak se v tomto světě udržet updated? Bojují holky v IT stále se stereotypy? Jak jsou ženy oceňovány - finančně, ale i symbolicky? Jaká je situace žen v IT v České republice a zahraničí? Další ze série debat Data vs. představí několik žen z různých částí světa, které kariéra v IT přivedla do Prahy

Více

Americans and Czechs Against Sexual Violence: A Symposium in Solidarity

21.3.2019  Praha  | 

On March 21st we invite you to a symposium on sexual, domestic, and other forms of gender-based violence in society, where we will discuss these contemporary gender-related issues. Alexandria Wilson, a Fulbright student in the Czech Republic, Katharine Park, an intern at proFem o.p.s., and Eva Michálková, a social worker with proFem o.p.s. will lead the discussion. Join us to hear speakers who have worked on these issues at the grassroots level, ask questions, and learn what you can do to help stop gender-based violence in your community.

Více
feminismus.czČlánky › Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži

Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži

26. únor 2004  | Alena Králíková
Zpráva o rovnosti mezi ženami a muži
Evropská komise publikovala 19.února zprávu o rovnosti mezi ženami a muži určenou Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zpráva byla zpracována ve spolupráci s členskými státy na základě výzvy Evropské rady z 20.-21. března 2003. Gender Studies, o.p.s. přináší základní fakta zmíněná v uvedeném dokumentu.

Evropská komise publikovala 19.února zprávu o rovnosti mezi ženami a muži určenou Evropské radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů. Zpráva byla zpracována ve spolupráci s členskými státy na základě výzvy Evropské rady z 20.-21. března 2003. Gender Studies, o.p.s. přináší základní fakta zmíněná v uvedeném dokumentu.

Rovnost mezi ženami a muži je od samého vzniku Evropské unie jedním z jejích základních principů. Legislativa k rovnému zacházení se stala koherentním právním rámcem a je nedílnou součástí 'acquis communautaire', která musí respektovat "staré" i "nové" členské státy. Hrála a hraje zásadní roli v podpoře rovné účasti žen a mužů na trhu práce. Stejně tak měla velký vliv na zakotvení rovných příležitostí v legislativě členských zemí.

I přes současný malý nárůst zaměstnanosti žen a mužů v členských zemích EU se celkově stále zvyšuje ekonomická aktivita žen a mužů. Snižují se rozdíly v zaměstnosti mezi ženami a muži, v jejich přístupu ke vzdělání a ve vědě; zvyšuje se podíl žen působících v manažerských a dalších vedoucích pozicích.

Společenské vzorce se za posledních dvacet let proměnily: model muže - živitele rodiny se transformoval v model rodin s dvojím příjmem. Mladé ženy v současnosti studují srovnatelně dlouho jako jejich mužští vrstevníci. Pro ženy je přesto stále obtížné slaďovat rodinné povinnosti se zaměstnáním na plný úvazek. V souvislosti s tím zůstává rozšiřování zařízení péče o děti a poskytování péče o závislé osoby jednou z největších výzev evropské společnosti a jednotlivým státům.

Vývoj Evropy směrem k dosahování rovnosti mezi muži a ženami byl usnadněn ekonomickým růstem a celkovým rozvojem společnosti. Ke změnám však nedošlo samozřejmě, naopak, jsou výsledkem strategických iniciativ na podporu rovnosti mezi muži a ženami na národní i evropské úrovni. Situace v jednotlivých členských zemích se však liší v oblastech jako je zaměstnanost, sociální inkluze, vzdělání či věda; ve většině zemí a oblastí i nadále přetrvávají genderové rozdíly.

Za posledních pár desetiletí došlo v evropských zemích k zásadním změnám ve vzdělávání. Ženy tvoří více než polovinu studentů vyšších škol a univerzit jak v členských, tak v přístupových zemích, a je jich většina mezi absolventy škol (55%). Na nejvyšším stupni však i nadále platí tradiční vzorec: v roce 2000 ženy získaly celkem 39% ze všech udělených doktorátů PhD., muži dosáhli 61%. Co se týká vyššího školství, muži převažují mezi těmi, kdo opustí studium před jeho dokončením (muži 20%, ženy 16% ). Ačkoli se volba oborů muži a ženami začíná více prolínat, stále lze vysledovat stereotypní genderové vzorce: v roce 2001 bylo mezi absolventkami v zemích EU celkem 36% žen, které vystudovaly obory matematiky, přírodních věd a informatiky, a 21% žen, které ukončily studium inženýrství, stavebnictví a architektury. Tyto vzorce se odrážejí na trhu práce a přispívají k jeho přetrvávající segregaci podle pohlaví.

Míra ekonomické aktivity žen se zvýšila znatelněji než míra ekonomické aktivity mužů: na současných 55,6% vzrostla z méně než 50%, kterých dosáhla v polovině 90.let. Rozdíl v ekonomické aktivitě žen a užů však zůstává stále vysoký - liší se o 17,2 procentních bodů. V Řecku, Španělsku a Itálii nedosahuje ekonomická aktivita žen ani hranici 50%, v Belgii a Lucembursku je nižší než 55%. Po rozšíření Evropy se zejména díky nižší zaměstnanosti mužů a vyšší zaměstnanosti žen v přistupujících zemích rozdíl mezi ekonomickou aktivitou žen a mužů zmenší (na 16.3 procentních bodů).

Po období poklesu nezaměstnanosti a snížení rozdílu mezi počtem nezaměstnaných žen a mužů se nezaměstnanost začala v polovině roku 2001 a posléze i v letech 2002 a 2003 opět zvyšovat. Ačkoli se i nadále míra nezaměstnanosti žen a mužů přibližovala, je rozdíl mezi počtem žen a mužů bez zaměstnání i v současnosti znatelný (1.8 procentního bodu v roce 2003). Ženy s nižším vzděláním a vyššího věku jsou - co se týká nezaměstnanosti a ekonomické nečinnosti - nejohroženější skupinou. V přístupových zemích je míra nezaměstnanosti téměř dvakrát tak vysoká, rozdíly v nezaměstnanosti podle pohlaví jsou však méně výrazné.

Průměrný rozíl ve výši příjmů mužů a žen se v EU za posledních pár let příliš nezměnil a zůstává na 16%. Znatelně větší rozdíl v příjmech existuje v soukromém sektoru. Hlavními důvody uvedené příjmové diference jsou rozdíly v participaci na trhu práce, segregace trhu podle pohlaví, kariérové a platové struktury, a podhodnocení feminizovaných oborů.

Segregace trhu práce podle pohlaví se v posledních letech také výrazně nezměnila. Ženy převažují v oborech jako je zdravotnictví, sociální služby, školství a státní správa. Muži jsou převážně technickými pracovníky, inženýry, finančními odborníky a manažery. Ženy jsou stále značně podreprezentovány ve vědě a výzkumu (ženy tvoří 30% vědců a výzkumníků ve veřejném sektoru, a 15% v průmyslovém výzkumu).

Přetrvávající nerovnost mezi ženami a muži lze identifikovat na rozhodovacích pozicích v politice na úrovni EU i jednotlivých států. Podobný trend platí i v přístupových zemích.

Ženy i nadále vykonávají valnou většinu prací v domácnosti a jsou zodpovědné za péči o rodinu. To má samozřejmě vliv na jejich pracovní vzorce a omezení jejich možností zapojit se do zaměstnání srovnatelných se zaměstnáními mužů. Jsou to hlavně ženy, kdo jsou zaměstnávány na částečné úvazky nebo v nestandardních pozicích, které mají negativní vliv na jejich kariéry, příjmy a důchody. Největším problémům pak v kombinaci s nedostatkem zařízení celodenní péče o děti čelí ženy s malými dětmi.

Součástí politiky zaměstnanosti se stal i důraz na slaďování rodinných a pracovních povinností. Ačkoli se některé z členských zemí snaží zavádět politiky motivující otce k nástupu na rodičovskou dovolenou, tradiční rozdělení péče a placené práce mezi ženy a muže přetrvává v evropské společnosti i nadále.

Ženy jsou více než muži ohroženy chudobou; zejména ve stáří nebo žijí-li samy s dětmi. 35% svobodných rodičů - převážně žen - žije v chudobě.

Domácí násilí je útokem na právo na život, bezpečí, svobodu a důstojnost oběti, a je výrazem nevyrovnané moci mezi muži a ženami.

Nerovnost mezi muži a ženami je fenoménem o několika dimenzích, kterým je třeba se zabývat na řadě úrovní a z hlediska různých strategií. Výzvou pro Evropskou unii zůstává podpora rovných příležitostí pro muže a ženy ve vzdělávání, zaměstnání, kariérním postupu, a podnikání, stejného platu za práci stejné hodnoty, lepšího sdílení rodinných povinností, vyrovnané participace žen a mužů v politice a v rozhodování a eliminace násilí.

(celý dokument v angličtině ke stažení najdete zde)

Alena Králíková

_______________________
1.Eurostat, LFS, 2003
2.podle definice Eurostat, LFS
3.She figures, EC, 2003
4.Eurostat, ECHP UDB, verze z prosince 2003

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.