Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Ženy a věda - podzimní cyklus seminářů

Ženy a věda - podzimní cyklus seminářů

1. říjen 2003
Národní kontaktní centrum – ženy a věda a nadace Fridrich Ebert Stiftung si Vás dovolují pozvat na podzimní cyklus seminářů, které budou věnovány představení různých genderově orientovaných výzkumných projektů právě probíhajících v ČR a SR. Tento projekt je veden snahou představovat odborné i široké veřejnosti výzkumné aktivity v oblasti genderu a poskytnout fórum pro diskusi výzkumných projektů orientovaných na genderovou tematiku.
… kdo má moc definovat, co se počítá jako
vědecký problém, bude také hrát velice důležitou
roli při vytváření obrazu světa, který z takového
vědeckého bádání vzejde. (Harding 1991:40)

Národní kontaktní centrum – ženy a věda a nadace Fridrich Ebert Stiftung si Vás dovolují pozvat
na podzimní cyklus seminářů, které budou věnovány představení různých genderově orientovaných
výzkumných projektů právě probíhajících v ČR a SR. Tento projekt je veden snahou představovat
odborné i široké veřejnosti výzkumné aktivity v oblasti genderu a poskytnout fórum pro diskusi
výzkumných projektů orientovaných na genderovou tematiku.

Přednášky se budou konat v budově nadace Fridrich Ebert Stiftung na adrese Lazarská 6, Praha 1
vždy ve čtvrtek od 18:00 do 20:00 hodin.
Svoji účast prosím potvrďte na emailovou adresu seminare@zenyaveda.cz nebo telefonicky na 222
221 031, neboť počet míst je omezený.

Program:

9. 10. 2003
Kateřina Nedbálková: Heteronormativita subkultur v ženské věznici
Konceptualizace vězeňských subkultur se dosud ve svých analýzách zohlednění genderové
perspektivy vyhýbaly. Dichotomní vzorce maskulinity a femininity však fungují i v tomto prostředí
totální instituce, a to i přesto, že je navenek institucí jednogenderovou (muži a ženy jsou zde přísně
separováni). Prostřednictvím etnografického výzkumu v ženské věznici prokresluji mapu
genderovaných významů vězeňských subkultur s lesbickými partnerstvími a pseudorodinami jako
jejich základními formami.

23. 10. 2003
Dana Řeháčková: Konstrukce maskulinit v časopisech pro muže
Časopisy pro muže nepředstavují homogenní mediální produkt, a to přesto, že se většinou věnují
velmi podobným tématům. Časopisy pro muže naopak představují složité pole, kde se střetávají různé
reprezentace maskulinit, které mohou být jak podobné, tak velmi rozdílné. Rozdíly či podobnosti mezi
jednotlivými mediálními reprezentacemi maskulinity přitom nemusejí být jen důsledkem rozdílů nebo
podobností mezi jednotlivými tituly, ale můžeme se s nimi setkat i na úrovni diskurzů nebo dokonce
jednotlivých textů v rámci téhož titulu.
Text se zabývá konstrukcí maskulinit ve třech časopisech pro muže – Esquiru, Redhotu, Quo, kterou
sleduje z hlediska čtyř různých diskurzů, které byly z obsahu časopisů postupně vyabstrahovány: (1.)
diskurzu odvahy a nebezpečí; (2.) diskurzu estetiky těla; (3.) diskurzu rezistence vůči hrdinství a (4.)
diskurzu sexuality, a ukazuje, jak odlišné nebo dokonce protikladné pozice mohou maskulinity
zaujímat v různých diskurzech.

6. 11. 2003
Libora Oates-Indruchová: Vědkyně a publikační činnost za normalizace (1968-1989)
Příspěvek představuje první předběžné výsledky probíhajícího výzkumu publikačních a tvůrčích
mechanismů v době normalizace, tedy od zrušení oficiálního cenzurního úřadu v době Pražského jara
do pádu socialismu minulého režimu. Hlavním zdrojem informací jsou kvalitativní rozhovory s
vědkyněmi, které za normalizace publikovaly ve společenských vědách a humanitách. Cílem je
prozkoumání cenzurních i autocenzurních strategií, a autorských strategií k překonání publikačních
omezení a ideologických bariér. Zaměřím se na dva typy předběžných pozorování: genderové rozdíly
v přístupu informantek k situaci v publikování za normalizace a rozdíly v jejich přístupu k danému
výzkumu a provádění rozhovorů. V závěru se budu věnovat některým metodologickým problémům,
které v průběhu výzkumu vyvstaly.

20. 11. 2003
Dana Musilová: České političky v Národním shromáždění v letech 1918 – 1938
Přednáška se zabývá postavením a činností českých poslankyň a senátorek v zákonodárném sboru
první republiky. Pokusí odpovědět na otázku, jaké ženy se stávaly političkami, jaká byla jejich
motivace ke vstupu do politiky, co znamenalo být v době první republiky političkou, do jaké míry byly
determinovány faktem, že jsou ženy a proč se ve vysoké politice pohybovalo méně žen ve srovnání
s muži. Bude sledovat postoj společnosti (mužů i žen) k ženám v parlamentní politice, to vše
v kontextu s vývojem dobového politického myšlení, politických stran, Národního shromáždění a
v neposlední řadě samotného ženského hnutí.

4. 12. 2003
Tatiana Kluvánková-Oravská a Livia Biziková: Chudoba a životné prostredie: perspektíva
tranzitívnych krajín Strednej a Východnej Európy
Jedným najvypuklejším komplexom problémov v SR sú regionálne nerovnosti, ktoré majú rastajúci
trend. Tieto negatívne dopady sú ešte výraznejšie ak sa na ne zameriame z rodového hľadiska alebo
z pohľadu menšín. Pálčivými problémami sú vysoká nezamestnanosť, ktorá je výrazne regionálne
diferencovaná, rozdiely v platoch z regionálneho a rodového hľadiska. V súčasnosti sa medzi
naliehavé problémy, ktoré majú rozdielne priestorové rozloženie pridala aj chudoba.
Fenomén chudoby ja najvyhrotenejší v prípade Rómskej komunity. Rómovia sú našou druhov
najpočetnejšou menšinou pričom podľa oficiálnych štatistík sa ich počet pohybuje okolo 1,4 – 1,7%.
V skutočnosti sú ich počty oveľa vyššie, ale neprihlásenie sa k svojej národnosti podľa expertov súvisí
s krízou rómskej národnej etnickej identity. Rómske komunity sa často nachádzajú v blízkosti veľmi
cenných prírodných bohatstiev Slovenska, ako sú národné parky a chránené krajinné oblasti a svojimi
aktivitami spôsobujú škody na prírodných systémoch, často s nenapraviteľným efektom. V rámci
rómskych komunít patria medzi najohrozenejšie skupiny rómske ženy.

18. 12. 2003
Jana Valdrová: On se učí a ona plete aneb Výchova dívek a chlapců v Čechách podle
jazykových učebnic
České učebnice jsou poznamenány necitlivostí jejich tvůrců vůči genderovému aspektu
zprostředkování látky, přestože škola je instituce, která může a musí zásadně ovlivnit vnímání ženské
a mužské role ve prospěch její diverzity. Pro školní pomůcky je charakteristické:
- nereflektování posunu společnosti od tzv. tradičního dělení rolí k moderním obsahům,
- nedostatek „ženských“ témat, postav, vzorů a definicí ženského společenského přínosu,
- hierarchizace hodnoty mužského a ženského společenského přínosu,
vůči ženám nekorektní výběr jazykových prostředků, oslovení a formulací úkolů (např. drtivá převaha
vět s mužským subjektem v jazykových učebnicích) i styl projevu.
Jazykové učebnice zprostředkují mimo jiné obraz života dané společnosti. Žáci a žákyně se s ním
ztotožňují nebo konfrontují, přejímají zobrazované vzory nebo je kritizují jako nevyhovující. Zde záleží
na vyučujících, jak s předkládanou látkou umějí zacházet, zda a jak tematizují vztahy mezi pohlavími.
Přednášející se zaměří na postupy, užívané tvůrkyněmi a tvůrci učebnic, a jejich důsledky ve výuce a
výchově mladých lidí.


Profil přednášejících:

Kateřina Nedbálková je socioložka a dokončuje doktorandské studium na Fakultě sociálních studií
Masarykovy univerzity v Brně. Jejím akademickým i žitým zájmem jsou gender studia, v rámci nichž
se soustředí zejména na studium subkultur, sociální konstrukci deviace, feministickou kriminologii a
dekonstrukci konceptů femininity, maskulinity a jejich normativní komplementarity vůbec.

Dana Řeháčková vystudovala mediální studia na Fakultě sociální věd UK. Je studentkou filmových
studií na Filosofické fakultě UK. V roce 2002 publikovala analýzu mediálního obrazu žen v televizních
reklamách ve sborníku Na cestě do EU: rovné příležitosti mužů a žen v ČR, které vydalo Národní
kontaktní centrum – ženy a věda ve spolupráci se odd. Gender a sociologie Sociologického ústavu AV
ČR. Věnuje se konstrukci obrazu žen a mužů v médiích.

Libora Oates-Indruchová vystudovala angličtinu v kombinaci s tělesnou výchovou na Fakultě tělesné
výchovy a sportu Univerzity Karlovy. V letech 1991-92 absolvovala postgraduální studium literární
vědy a anglické literatury na Univerzitě v Lancasteru ve Velké Británii a získala titul Master of Arts
(MA). Poté pracovala jako koordinátorka projektů kanadské pomoci České republice na Kanadském
velvyslanectví v Praze, jako manažerka a posléze vedoucí tiskového oddělení televize Nova v době
těsně před a po zahájení jejího vysílání, a konečně jako koordinátorka Nadace gender studies v
Praze, než získala místo odborné asistentky na Univerzitě v Pardubicích. Na této univerzitě působí od
roku 1995 nejdříve v anglické sekci Ústavu cizích jazyků, a od roku 2001, kdy se Ústav transformoval
na Fakultu humanitních studií, na katedře anglistiky a amerikanistiky. Vyučuje nebo vyučovala
anglickou literaturu (zvláště prózu 20. století a britské drama), literární teorii a gender studia. V
průběhu této doby také studovala opět na Univerzitě v Lancasteru, kde v roce 2002 získala titul PhD z
literatury a literární vědy. V akademickém roce 1998-99 získala Fellowhip na Collegium Budapest /
Institute for Advanced Study a pro rok 2004 Mellonovo stipendium na Institute for Advanced Study in
Humanities v Edinburghu.
Redigovala antologii anglo-americké feministické „klasiky“, která vyšla pod názvem Dívčí válka s
ideologií v pražském nakladatelství Slon. Její disertační práce byla publikována pod názvem
Discourses of Gender in Pre- and Post-1989 Czech Culture Univerzitou Pardubice (2002). Kromě toho
publikovala řadu článků v českých i zahraničních časopisech, a spolupracovla na výukových
programech kulturních a genderových studií Britské rady a Open Society Institute. V současné době
pracuje na výzkumu publikačních struktur a strategií ve společenských vědách a humanitách v době
normalizace.


Dana Musilová absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor historie (1981), PhDr. 1982,
CSc. 1989, odborná asistentka Ústavu historických věd Pedagogické fakulty Univerzity Hradec
Králové a proděkanka pro vědu, výzkum a tvůrčí činnost Pedagogické fakulty. Specializuje se na
sociální dějiny 20. století – v posledních letech – s důrazem na ženské dějiny. V letech 1993 – 1997
spolupracovala při řešení grantu Grantové agentury Akademie věd ČR Zakladatelské období a první
krize komunistického režimu 1948 – 1953 a Grantové agentury ČR Československo 1945 – 1967. V
současné době spolupracuje při řešení grantu Grantové agentury AV ČR KSČ a radikální socialismus
v Československu 1918 – 1989, Výzkumného záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Východní Čechy v historických proměnách českých zemí a mezinárodního projektu Paměť žen
v programu SOCRATES, v nichž se soustřeďuje na různé aspekty ženské historie. Spolupracuje
s Centrem genderových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Centrem rodových štúdií
Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Gender
Studies o.p.s. v Praze. Vedla sekci Dějiny žen na VIII. sjezdu českých historiků v roce 1999 v Hradci
Králové.

Mgr. Tatiana KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, PhD. je vedecká pracovníčka Prognostického ústavu SAV
od roku 1994. Venuje sa ekonómii a politike životného prostredia a regionálneho rozvoja. Absolventka
odboru environmentalistika Prif UK Bratislava (1994) a doktorantského štúdia na Slovenskej
poľnohospodárskej Univerzite v Nitre (1999) s dizertačnou témou ekonomické hodnotenie životného
prostredia. V súčasnosti sa sústreďuje predovšetkým na využitie prístupov participačnej demokracie
v ochrane biodiverzity a zabezpečenia podmienok trvaloudržatelného rozvoja (TUR) na regionálnej
úrovni. V tejto oblasti je riešiteľkou dvoch medzinárodných projektov (Open Society v NP Malá Fatra
1999 a Svetovej Banky v NP Slovenský raj, 2001-2002) zameraných na analýzu možností rozvoja
regiónov v susedstve národných parkov s dôrazom na implementáciu princípu TUR do ekonomických
činností a riešenia konfliktov záujmov. Rozvíja svoje aktivity aj na poli prospektívneho predvídania
v rozvoji nových regiónov EU. Zúčastňuje sa množstva medzinárodných projektov v oblasti reformy
politiky životného prostredia SR a aproximácie do EU v kapitole životného prostredia. V tejto oblasti
pôsobí aj pedagogicky.

Dr. Jana Valdrová, lingvistka, germanistka, publicistka, je zaměstnána na katedře germanistiky
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná asistentka pro jazyk
německý. V roce 1998 obhájila disertační práci Kontrastivní genderová lingvistika – téma zviditelnění
ženy v současném německém a českém jazyce. V letech 1974-1979 vystudovala filozofickou fakultu
Masarykovy univerzity (tehdejší Univerzity J.E.Purkyně) v Brně, obor německý a ruský jazyk. Působila
jako učitelka; od roku 1990 pracuje ve vysokém školství, tj. na Ostravské univerzitě (1990-1992) a na
Pedagogické fakultě JU v českých Budějovicích (1992-dodnes). Přednáší pro odbornou a laickou
veřejnost a publikuje odborné statě k tématu gender v jazyce a gender ve školské problematice.
Zúčastnila se studijních pobytů Arion – Sokrates (1999, Kiel, Německo), dále obdržela vládní
stipendium k pobytu na univerzitě v Konstanci (1999, Německo), absolvovala stáž s přednáškovým
cyklem v rámci programu Erasmus – Sokrates (2000, Braunschweig, Německo), studijní pobyt na
univerzitě v Regensburgu (2003, Německo).
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.