Ivana Šáteková: Každodenní sexismus / Everyday Sexism

27.3.2019  Praha  | 

Výstava zaměřená na genderové stereotypy zobrazuje běžné situace, se kterými se ženy v naší společnosti musejí potýkat. Hodnocení týkající se vzhledu, mateřství, správného chování či vyjadřování provázejí ženy od dětství až do stáří. Tyto komentáře mají často formu zdánlivě nevinných a dobře míněných otázek. Výstava slovenské autorky Ivany Šátekové odkrývá sexismus a manipulaci ukrytou v takových výrocích. Výstava je pořádána ve spolupráci s organizací Nesehnutí.

Více

Istanbul Convention as a Hostage of Populism

27.3.2019  Praha  | 

The Istanbul Convention is a significant international treaty preventing violence against women and domestic violence which was already ratified by 33 European countries. The Czech Republic is one of the last countries in Europe delaying its ratification along with some other countries notably Russia, Hungary, Slovakia and Bulgaria. The aim of our discussion is to analyze problems connected with the ratification of the Istanbul Convention in the context of raising populism in Central Europe which is, among others, demonstrated by rising adverse attitude of local political representatives towards international human rights law. Only thirty years after the Velvet Revolution, the Czech Republic is distancing itself from its Western partners and taking a risky path towards a new isolationism.

Více

Equal Pay Day 2019

29.3.2019  Praha  | 
Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. Tradiční témata ukazují v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   
Více
feminismus.czČlánky › Zastoupení žen ve vysoké politice ČR je nepřiměřeně nízké

Zastoupení žen ve vysoké politice ČR je nepřiměřeně nízké

7. červenec 2003  | Alena Králíková  |  Literární noviny
Zastoupení žen ve vysoké politice ČR je nepřiměřeně nízké
archiv GS
Od jednotlivých vlád pravidelně slýcháme, co všechno se jim podařilo změnit, kde uspěly a kde přispěly k pozitivnímu vývoji společnosti. Podíváme-li se na politickou situaci ČR z perspektivy zastoupení žen ve vládě a Parlamentu, zjistíme, že se v tomto směru podařilo změnit jen velmi málo.
Od jednotlivých vlád pravidelně slýcháme, co všechno se jim podařilo změnit, kde uspěly a kde přispěly k pozitivnímu vývoji společnosti. Podíváme-li se na politickou situaci ČR z perspektivy zastoupení žen ve vládě a Parlamentu, zjistíme, že se v tomto směru podařilo změnit jen velmi málo.

K předním nedostatkům patří to, že neexistuje intenzivní spolupráce napříč společností, to znamená mezi politickými stranami a jejich reprezentanty na jedné straně a neziskovými organizacemi, jež se zabývají postavením, rolemi a právy žen a mužů, na straně druhé. Tento stav samozřejmě nepřináší žádné pozitivní výsledky či dokonce společenskou změnu.

Inspiraci, jak na to, lze hledat mimo jiné ve Finsku, jedné z oněch až magických severských zemí – alespoň co se týká rovných příležitostí žen a mužů a zejména hlasu žen v politice. Funguje zde koalice NYTKIS, propojení ženských seskupení v rámci devíti hlavních politických stran a tří nepolitických ženských asociací, která vytváří platformu pro společenskou diskusi o aktuálních tématech bez ohledu na politickou příslušnost. Podobná spolupráce a sdílení zkušeností se začíná rozvíjet i v Estonsku, které je příkladem toho, že nejen západoevropské země podporují zvyšování participace žen v politice a politických procesech. Bohužel, společné postupy a vzájemné konzultace politických stran a ženských neziskových organizací v České republice jednoznačně chybí.

Další z oblastí, kterou se snad vůbec nepodařilo změnit a ani žádná politická strana se cíleně nesnažila o nápravu, jsou volební programy spolu se zařazením žen na volitelná místa kandidátek. Rétorika politických stran a především nedostatek pozitivních činů směrem k ženám, mateřství, k zastoupení žen nejen v politice, postavení na trhu práce, ale i situace žen v rodině, stále vyjadřují přetrvávající nezájem. Jistě, programy různých stran se v souladu s dlouhodobou politikou státu zaměřují na snížení nezaměstnanosti a udržitelnost rozvoje. Nijak podstatně ale neakcentují zamýšlené postupy v otázkách sociální a regionální nerovnosti, natož pak diskriminaci na základě pohlaví či věku.

Součástí programů by vedle aktivního přijímání opatření proti nerovnosti platů na základě pohlaví za práci stejné hodnoty, jednoznačně měla být i podpora slaďování rodinného a pracovního života, a to jak z pohledu společenské odpovědnosti (podílu obou partnerů na péči o děti a domácnost), tak i vzhledem k fenoménu snižující se míry porodnosti. Na stejné úrovni by pak v programech měl stát gender mainstreaming, jež je definován jako „systematická integrace pozic, priorit a potřeb žen a mužů ve všech politikách, s cílem propagovat rovnost mezi muži a ženami, a mobilizace veškerých všeobecných politik a opatření tak, aby bylo dosaženo rovnosti tím, že vlivy takových politik a opatření na situaci žen a mužů při zavádění, monitorování a hodnocení budou brány v úvahu již ve stadiu jejich plánování.“
Nelze se v důsledku příliš podivovat nad tím, že se podíl žen v Parlamentu ČR od roku 1989 nijak dramaticky nezvyšuje, spíše stagnuje. V Poslanecké sněmovně je zastoupení žen 17% – a to jen díky KSČM a jejímu důslednému zařazování kandidátek na volitelná místa. V Senátu je pak toto číslo ještě nižší, pouze 12,4%. Najdou-li se na české politické scéně snahy o podporu vstupu žen do politiky, jsou převážně nekoordinované a formální, než aby vyjadřovaly vůli ke konkrétním postupům a jejich reálnému dodržení. Poslouží-li nedávno zveřejněná „Zpráva o plnění Priorit a postupů vlády“ k přijetí jasných a kontrolovatelných metod prosazování rovnosti na všech úrovních společnosti, bude to dobrým znamením.

Alena Králíková, autorka pracuje v Gender Studies, o.p.s.

Literární noviny, příloha Občanských novin, 9.6. 2003
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.