Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více

Feminist Voice Party (Zine Launch)

25.10.2018  

The 8th of March Coalition was formed early in 2018 to mobilise supporters for International Women's Day. We are political feminists of many nationalities who reside in Prague and are committed to a revolutionary transformation of society. This event is aiming to bring together the different groups (feminist, student groups, etc) working in Prague so we can support each other. Our magazine has taken the theme of sexual harassment not for any contemporary fashion but because it is an everyday reality for many women in homes, schools, workplaces and indeed universities. We hope you use our publication not just as a source of information but as a key to action. There will be drinks, food and great company!

Více

Workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny"

26.10.2018  Praha  | 

Ministerstvo práce a sociálních věcí zve na workshop na téma "Praktické tipy a rady pro sladění práce a rodiny aneb zaměstnavatel i zaměstnanec je člověk a potřebuje sladit práci a rodinu".

Více
feminismus.czČlánky › Výsledky dotazníkového šetření vzorku malých a středních firem naznačují vysokou míru diskriminace a obtěžování

Výsledky dotazníkového šetření vzorku malých a středních firem naznačují vysokou míru diskriminace a obtěžování

Výsledky dotazníkového šetření vzorku malých a středních firem naznačují vysokou míru diskriminace a obtěžování
V rámci projektu Nebojte se rovných příležitostí realizovala organizace Liana ke konci června 2011 u 16 firem dotazníková šetření, z nichž vyplynula vysoká míra diskriminačního jednání zkoumaných firem zvláště v oblasti náboru zaměstnanců a zaměstnankyň, a dále pak neobvyklá míra sexuálního obtěžování, včetně obtěžování ze strany nadřízených.

V rámci projektu Nebojte se rovných příležitostí realizovala organizace Liana ke konci června 2011 u 16 firem dotazníková šetření, z nichž vyplynula vysoká míra diskriminačního jednání zkoumaných firem zvláště v oblasti náboru zaměstnanců a zaměstnankyň, a dále pak neobvyklá míra sexuálního obtěžování, včetně obtěžování ze strany nadřízených.

Metodika

Ve výzkumu se jednalo o menší firmy (řemeslné; obchodní – realitní kanceláře, finanční poradenství; služby – několik restaurací; školka; softwarová firma) a o samostatné pobočky firem větších (obchodní řetězce – hypermarkety, velkoobchody), počet zaměstnaných se pohyboval od 2 do 26 (průměr 14,3). Celkový počet zaměstnaných, kteří vyplnili dotazníky, je 121, z toho 69 žen a 52 mužů.

Za každou firmu vyplnil její zástupce (majitel, ředitel či vysoce postavený manažer) dotazník zjišťující výskyt a míru diskriminačního jednání firmy, vztah firmy k rovným příležitostem a vztah firmy ke slaďování pracovního a rodinného života. Zaměstnanci a zaměstnankyně firmy, kteří a které se rozhodli na šetření participovat (někdy většina, někdy méně), vyplnili dotazníky pro zaměstnané, přičemž jsme v rámci analýzy porovnávali údaje sdělené firmou a odpovědi lidí, kteří v ní pracují.

Toto šetření sloužilo primárně dotazovaným firmám, každá z nich dostala na základě analýzy dotazníků námi vypracované doporučení co ve své firemní politice napravit či zlepšit, a nebylo tedy určeno k zobecnění; přesto jsou získané údaje velmi zajímavé jako popis určitého "výseku" reality českého trhu práce s ohledem na rovnost příležitostí žen a mužů.

Z dotazníků, jež odevzdali lidé zaměstnaní v dotazovaných firmách, plyne, že:

• Sexuální obtěžování vůči své osobě hlásilo 37,7% žen a 23,1% mužů, celkově bylo hlášeno v 8 firmách (tj. 50% našeho vzorku!), a v sedmi (tj. 43,8%) bylo hlášeno i sexuální obtěžování ze strany nadřízeného (a ve všech osmi firmách bylo hlášeno obtěžování ze strany spoluzaměstnance či spoluzaměstnankyně).

• Zaměstnankyně a zaměstnanci, kteří sexuální obtěžování hlásili, současně uváděli, že buď neznají oprávněnou osobu, s níž by to mohli řešit, nebo (v šesti případech) ji znají, ale nedůvěřují jí.

• Diskriminaci podle pohlaví nebo rodinného stavu hlásilo 14,5% žen a 5,8% mužů.

• Diskriminaci z důvodu zdravotního stavu nebo postižení hlásilo 2,9% žen a 3,8% mužů.

• Diskriminaci kvůli vyššímu věku hlásilo 2,9% žen a 3,8% mužů.

• Diskriminaci kvůli nízkému věku hlásilo 4,3% žen, 1,9% mužů.

• Ojediněle i kvůli náboženství (jedna žena, jeden muž), jednou se vyskytla diskriminace podle národnosti (muž - Ukrajinec), rasismus jsme nezachytili.

Z dotazníků, jež vypracovali zástupci firem, plyne, že ze 16 firem:

• 7 firem, tj. 43,8%, přiznává diskriminaci na základě věku uchazeče či uchazečky o zaměstnání.

• 6 firem, tj 37,5%, nemá povědomí o tom, že jsou ze zákona povinny umožnit rodičovskou dovolenou otcům.

• 5 firem, tj. 31,3%, přiznává diskriminaci na základě pohlaví uchazeče či uchazečky o zaměstnání (v jednom případě ve prospěch žen, jinak ve prospěch mužů, ve dvou případech dokonce při výběrovém řízení na pozici vedoucího pracovníka).

• 4 firmy, tj. 25%, přiznávají diskriminaci na základě rodinného stavu uchazeče či uchazečky o zaměstnání.

• Celkově diskriminaci při přijímacím řízení otevřeně přiznává 7, tj. 43,8%, firem.

• 2 firmy, tj. 12,5%, přiznávají nerovné platové podmínky pro muže a ženy.

Další poznatky:

• U všech firem se ukázalo, že otázky rovných příležitostí buď nejsou součástí firemní strategie vůbec, nebo, pokud firma uvádí, že jsou, z dalších odpovědí (jak samotné firmy, tak jejích zaměstnaných) plyne, že nejsou zaváděny do praxe a zřejmě ani kodifikovány. Zodpovědní vedoucí pracovníci a pracovnice nebývají v této oblasti vzděláváni.

• Lepší je to v oblasti slaďování pracovního a rodinného života, kterou jako součást firemní strategie uvádí 10, tj. 62,5%, firem, a další odpovědi firmy i zaměstnaných potvrzují, že nejde jen o formální přihlášení se k aktivitě v této oblasti. Přesto se ukazuje, že mnoha firmám chybějí některé zásadní informace v této oblasti – například výše zmíněný fakt, že jsou povinny umožnit rodičovskou dovolenou otcům.

• 6, tj. 37,5%, firem vykazuje (na základě nalezení rozporů mezi dotazníkem odevzdaným firmou a dotazníky odevzdanými jejími zaměstnanci a zaměstnankyněmi) nedostatky v komunikaci se svými zaměstnanými, kteří například nevědí o benefitech či možnostech úpravy pracovní doby, jež firma dle svých slov nabízí, či neznají oprávněnou osobu, s níž by mohli řešit problém diskriminace, případně této osobě nedůvěřují.

Závěr

Na základě našich šetření tedy (s mírou nejistoty odpovídající velikosti zkoumaného vzorku) vyvozujeme, že námi zkoumané menší firmy si s problematikou rovných příležitostí, diskriminace a sexuálního obtěžování nevědí příliš rady a nedisponují mechanismy, jež by mohly nejrůznějším formám diskriminace předcházet. Současně se v nich vyskytuje neobvykle vysoká míra sexuálního obtěžování. Vzhledem k tomu, že v České republice malé a střední podniky tvoří plných 99,84% z celkového počtu aktivních podnikatelských subjektů a zaměstnávají 61% lidí pracujících v soukromé sféře (1), bylo by vhodné se na tento podnikatelský segment v budoucnu zaměřit a získat data z rozsáhlejšího vzorku malých a středních firem působících v České republice.

(1) http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/mpo-v-cr-vloni-pribylo-60000-zivnostniku/1000503/60832/

Projekt Nebojte se rovných příležitostí financuje Evropský sociální fond v ČR - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.