Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu

Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu

Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu
Masarykova veřejná knihovna Vsetín je od července 2009 realizátorem projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání - prosperita“. Díky tomuto projektu, organizuje vsetínská knihovna mnoho zajímavých aktivit, které jsou určeny především osobám ohroženým na pracovním trhu (maminky pečující o malé děti, ženy ve věku 50+ nebo muži v obdobné situaci), ale také zaměstnavatelům, neziskovým organizacím a veřejnosti.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín je od července 2009 realizátorem projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání - prosperita“. Díky tomuto projektu, organizuje vsetínská knihovna mnoho zajímavých aktivit, které jsou určeny především osobám ohroženým na pracovním trhu (maminky pečující o malé děti, ženy ve věku 50+ nebo muži v obdobné situaci), ale také zaměstnavatelům, neziskovým organizacím a veřejnosti.

Proč knihovna?

Veřejné knihovny zaujímají jedinečné místo v komunitě. Široká veřejnost, zájmové skupiny i specifické skupiny obyvatel si ji zvykli využívat jako místo setkávání, vstřícné a demokraticky otevřené všem bez rozdílu rasy, pohlaví či sociálního statutu.

Vsetínská knihovna je informačním, kulturním a sociálním uzlem komunity. Její silnou stránkou je bezplatný přístup, mezigenerační rozměr, akreditované vzdělávání a trvalá možnost využití služeb pro klientky a klienty. Knihovna je pro uživatelské skupiny přijatelná, nevyvolává ostych a nedůvěru. Principy rovných příležitostí uplatňuje Masarykova knihovna Vsetín jak uvnitř organizace, tak i směrem k veřejnosti.

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně

Cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci). V knihovně probíhají kurzy a semináře zaměřené na osobnostní a profesní rozvoj. V nabídce můžete najít kurzy základů počítačové gramotnosti, jazykové kurzy (angličtina a němčina), stejně jako osobnostní a motivační výcviky, vedené psychologem. Dalšími oblíbenými tématy jsou i specifické tematické kurzy například Technika administrativy, Právní minimum nebo Práce s informacemi. Účastníci a účastnice mají možnost absolvovat kurzy jak prezenčně v učebnách knihovny, tak e-learningovou formou. V průběhu vzdělávání je využíváno služeb bilanční diagnostiky a občanského poradenství. Po dobu vzdělávání mimo domov je účastnicím a účastníkům zajištěno hlídání dětí a mají možnost čerpat příspěvek na dopravu.

Další rovinou projektu jsou aktivity zaměřené na zaměstnavatelskou sféru v regionu. Ve spolupráci s partnery byla připravena konference, které se zúčastnili regionální zaměstnavatelé a také řada odborníků a odbornic zabývajících se problematikou rovných příležitostí. Účastníci a účastnice se mohli seznámit s možnostmi zaměstnávání pro rodiče s malými dětmi a opatřeními pro sladění rodinného a pracovního života.

Počátkem roku 2010 byly zahájeny práce na realizaci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli regionu Vsetínsko na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou. K tématu rovných šancí v regionu se může vyjádřit každý, koho tato problematika zajímá. V rámci projektu funguje tzv. Tým pro rovné příležitosti, tvořený dobrovolnicemi a dobrovolníky, jimž není tato oblast lhostejná. Ambicí týmu, který se v knihovně pravidelně schází, je upozorňovat na genderová témata a oslovit veřejnost i různé cílové skupiny formou kampaně, diskuzí, výstav a dalších propagačních aktivit.

Zpětné vazby

Po půlroční realizaci projektu již můžeme monitorovat a hodnotit výstupy dílčích aktivit. Velmi dobře je vnímána komplexnost celého projektu – zaměření jednak přímo na cílové skupiny ohrožené na trhu práce a jejich přímé zapojení do tématu například prostřednictvím kampaně, tak zaměření na zaměstnavatelskou sféru a neziskové organizace.

Absolventi a absolventky kurzů hodnotí velmi kladně průběh vzdělávání a služby, které jsou jim v rámci projektu poskytovány. V průběhu výuky vznikají nová přátelství, lidé spolu komunikují o svých problémech, vyměňují si zkušenosti a zjišťují, že nejsou v nelehké situaci sami. Odcházejí často motivování, aktivizováni a povzbuzeni do nového startu. Významný je také mezigenerační rozměr mezi zúčastněnými – propojení především mezi mladými a staršími účastnicemi a účastníky (do třiceti let a věk 50+).

Partnerství

Podstatným článkem projektu je dobře fungující partnerství mezi organizacemi v místě. Partnery projektu jsou Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Velmi úzká spolupráce probíhá také s Úřadem práce ve Vsetíně.

Partnerství poskytuje komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhá řešit problematiku rovných příležitostí z různých pohledů. Každá z partnerských a spolupracujících organizací má v projektu svůj nezastupitelný význam - ať se jedná o komunikaci a kontakt s účastnicemi a účastníky vzdělávání včetně zajištění hlídání dětí (Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně), přípravu a realizaci v rámci Týmu pro rovné příležitosti směrem k veřejnosti a vybraným cílovým skupinám (Společnost pro komunitní práci) nebo organizaci aktivit pro zaměstnavatele (Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska).

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – partner pro zaměstnavatele

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. sehrává v projektu klíčovou roli v napojení na zaměstnavatele a podnikatelskou sféru ve Vsetíně a okolí. Na tuto cílovou skupinu projektu jsou v rámci celkového řešení zaměřeny projektové aktivity jako dotazníkové šetření a konference pro zaměstnavatele. Cílem je jednak získání a zpracování dat, která poskytnou přehled o uplatňování rovných příležitostí na trhu práce v regionu, a také motivace a předávání informací a zkušeností v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.

Dotazníkové šetření se zaměstnavateli v regionu Vsetínsko na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou přispěje k vytvoření sociologické analýzy. Cílem tohoto sociologického šetření je identifikovat současné postoje zaměstnavatelů k tématu uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a také identifikovat potencionální motivy a stimuly zaměstnavatelů v této oblasti. Ze získaných dat bude zpracována analýza současné situace a definovány základní tendence a směřování vývoje této problematiky. Součástí této aktivity bude i návrh opatření a postup pro efektivní přípravu vzdělávání ohrožených skupin na straně jedné a doporučení, jak vytvářet příznivé podmínky pro přijetí u zaměstnavatelů na straně druhé.

Závěrem

Smyslem výše uvedených aktivit je jednak prakticky pomoci ohroženým skupinám poskytnutím osobnostního i profesního vzdělávání, jednak o problému rovných příležitostí žen a mužů otevřeně diskutovat se zaměstnavateli a veřejností a hledat cesty řešení na obou stranách. Celý projekt bude probíhat do poloviny roku 2011 a během této doby budeme pravidelně komunikovat na toto téma se zaměstnavateli. Věříme, že odstartujeme širší diskuzi nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale také žen a mužů, kterých se tato problematika týká, či zákonodárců. Je naším zájmem, aby se toto téma začlenilo do každodenního života komunity.

Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na http://www.mvk.cz/rp.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.