Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu

Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu

Vsetínská knihovna přispívá k dodržování rovných šancí v regionu
Masarykova veřejná knihovna Vsetín je od července 2009 realizátorem projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání - prosperita“. Díky tomuto projektu, organizuje vsetínská knihovna mnoho zajímavých aktivit, které jsou určeny především osobám ohroženým na pracovním trhu (maminky pečující o malé děti, ženy ve věku 50+ nebo muži v obdobné situaci), ale také zaměstnavatelům, neziskovým organizacím a veřejnosti.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín je od července 2009 realizátorem projektu „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín – partnerství a zdravá komunita – celoživotní vzdělávání - prosperita“. Díky tomuto projektu, organizuje vsetínská knihovna mnoho zajímavých aktivit, které jsou určeny především osobám ohroženým na pracovním trhu (maminky pečující o malé děti, ženy ve věku 50+ nebo muži v obdobné situaci), ale také zaměstnavatelům, neziskovým organizacím a veřejnosti.

Proč knihovna?

Veřejné knihovny zaujímají jedinečné místo v komunitě. Široká veřejnost, zájmové skupiny i specifické skupiny obyvatel si ji zvykli využívat jako místo setkávání, vstřícné a demokraticky otevřené všem bez rozdílu rasy, pohlaví či sociálního statutu.

Vsetínská knihovna je informačním, kulturním a sociálním uzlem komunity. Její silnou stránkou je bezplatný přístup, mezigenerační rozměr, akreditované vzdělávání a trvalá možnost využití služeb pro klientky a klienty. Knihovna je pro uživatelské skupiny přijatelná, nevyvolává ostych a nedůvěru. Principy rovných příležitostí uplatňuje Masarykova knihovna Vsetín jak uvnitř organizace, tak i směrem k veřejnosti.

Projekt Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně

Cílem projektu je pomoci ženám ohroženým z různých důvodů na trhu práce (a mužům ve stejné situaci). V knihovně probíhají kurzy a semináře zaměřené na osobnostní a profesní rozvoj. V nabídce můžete najít kurzy základů počítačové gramotnosti, jazykové kurzy (angličtina a němčina), stejně jako osobnostní a motivační výcviky, vedené psychologem. Dalšími oblíbenými tématy jsou i specifické tematické kurzy například Technika administrativy, Právní minimum nebo Práce s informacemi. Účastníci a účastnice mají možnost absolvovat kurzy jak prezenčně v učebnách knihovny, tak e-learningovou formou. V průběhu vzdělávání je využíváno služeb bilanční diagnostiky a občanského poradenství. Po dobu vzdělávání mimo domov je účastnicím a účastníkům zajištěno hlídání dětí a mají možnost čerpat příspěvek na dopravu.

Další rovinou projektu jsou aktivity zaměřené na zaměstnavatelskou sféru v regionu. Ve spolupráci s partnery byla připravena konference, které se zúčastnili regionální zaměstnavatelé a také řada odborníků a odbornic zabývajících se problematikou rovných příležitostí. Účastníci a účastnice se mohli seznámit s možnostmi zaměstnávání pro rodiče s malými dětmi a opatřeními pro sladění rodinného a pracovního života.

Počátkem roku 2010 byly zahájeny práce na realizaci dotazníkového šetření mezi zaměstnavateli regionu Vsetínsko na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou. K tématu rovných šancí v regionu se může vyjádřit každý, koho tato problematika zajímá. V rámci projektu funguje tzv. Tým pro rovné příležitosti, tvořený dobrovolnicemi a dobrovolníky, jimž není tato oblast lhostejná. Ambicí týmu, který se v knihovně pravidelně schází, je upozorňovat na genderová témata a oslovit veřejnost i různé cílové skupiny formou kampaně, diskuzí, výstav a dalších propagačních aktivit.

Zpětné vazby

Po půlroční realizaci projektu již můžeme monitorovat a hodnotit výstupy dílčích aktivit. Velmi dobře je vnímána komplexnost celého projektu – zaměření jednak přímo na cílové skupiny ohrožené na trhu práce a jejich přímé zapojení do tématu například prostřednictvím kampaně, tak zaměření na zaměstnavatelskou sféru a neziskové organizace.

Absolventi a absolventky kurzů hodnotí velmi kladně průběh vzdělávání a služby, které jsou jim v rámci projektu poskytovány. V průběhu výuky vznikají nová přátelství, lidé spolu komunikují o svých problémech, vyměňují si zkušenosti a zjišťují, že nejsou v nelehké situaci sami. Odcházejí často motivování, aktivizováni a povzbuzeni do nového startu. Významný je také mezigenerační rozměr mezi zúčastněnými – propojení především mezi mladými a staršími účastnicemi a účastníky (do třiceti let a věk 50+).

Partnerství

Podstatným článkem projektu je dobře fungující partnerství mezi organizacemi v místě. Partnery projektu jsou Město Vsetín, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Společnost pro komunitní práci Vsetín a Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. Velmi úzká spolupráce probíhá také s Úřadem práce ve Vsetíně.

Partnerství poskytuje komplexní systém vzdělávání a podpůrných motivačních opatření pro cílové skupiny, jež napomáhá řešit problematiku rovných příležitostí z různých pohledů. Každá z partnerských a spolupracujících organizací má v projektu svůj nezastupitelný význam - ať se jedná o komunikaci a kontakt s účastnicemi a účastníky vzdělávání včetně zajištění hlídání dětí (Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Úřad práce ve Vsetíně), přípravu a realizaci v rámci Týmu pro rovné příležitosti směrem k veřejnosti a vybraným cílovým skupinám (Společnost pro komunitní práci) nebo organizaci aktivit pro zaměstnavatele (Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska).

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska – partner pro zaměstnavatele

Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. sehrává v projektu klíčovou roli v napojení na zaměstnavatele a podnikatelskou sféru ve Vsetíně a okolí. Na tuto cílovou skupinu projektu jsou v rámci celkového řešení zaměřeny projektové aktivity jako dotazníkové šetření a konference pro zaměstnavatele. Cílem je jednak získání a zpracování dat, která poskytnou přehled o uplatňování rovných příležitostí na trhu práce v regionu, a také motivace a předávání informací a zkušeností v oblasti slaďování pracovního a rodinného života.

Dotazníkové šetření se zaměstnavateli v regionu Vsetínsko na téma uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce se zaměřením na soulad mezi zaměstnáním a rodinou přispěje k vytvoření sociologické analýzy. Cílem tohoto sociologického šetření je identifikovat současné postoje zaměstnavatelů k tématu uplatňování rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a také identifikovat potencionální motivy a stimuly zaměstnavatelů v této oblasti. Ze získaných dat bude zpracována analýza současné situace a definovány základní tendence a směřování vývoje této problematiky. Součástí této aktivity bude i návrh opatření a postup pro efektivní přípravu vzdělávání ohrožených skupin na straně jedné a doporučení, jak vytvářet příznivé podmínky pro přijetí u zaměstnavatelů na straně druhé.

Závěrem

Smyslem výše uvedených aktivit je jednak prakticky pomoci ohroženým skupinám poskytnutím osobnostního i profesního vzdělávání, jednak o problému rovných příležitostí žen a mužů otevřeně diskutovat se zaměstnavateli a veřejností a hledat cesty řešení na obou stranách. Celý projekt bude probíhat do poloviny roku 2011 a během této doby budeme pravidelně komunikovat na toto téma se zaměstnavateli. Věříme, že odstartujeme širší diskuzi nejen na úrovni zaměstnavatelů, ale také žen a mužů, kterých se tato problematika týká, či zákonodárců. Je naším zájmem, aby se toto téma začlenilo do každodenního života komunity.

Více informací o projektu a jeho aktivitách najdete na http://www.mvk.cz/rp.

Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.