Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Volby do Evropského parlamentu v roce 2004: Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

Volby do Evropského parlamentu v roce 2004: Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni

19. únor 2004  | Alena Králíková
Volby do Evropského parlamentu v roce 2004: Argumenty na podporu paritní demokracie na evropské úrovni
Volby do Evropského parlamentu v červnu 2004 se poprvé uskuteční v celkem 25 zemích „nové“ Evropské unie. V České republice proběhnou v pátek a sobotu 11. a 12. června. V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval – v současnosti tvoří ženy 31% všech poslanců. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel – alespoň podle pohlaví – však může být ohroženo dalšími volbami, zejména těmi letošními. Ty totiž prokáží respekt „starých“ i „nových“ států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají.

Volby do Evropského parlamentu v červnu 2004 se poprvé uskuteční v celkem 25 zemích „nové“ Evropské unie. V České republice proběhnou v pátek a sobotu 11. a 12. června. V průběhu předchozích volebních období se podíl žen v Evropském parlamentu postupně zvyšoval – v současnosti tvoří ženy 31% všech poslanců. Současné relativně pozitivní rozdělení křesel – alespoň podle pohlaví – však může být ohroženo dalšími volbami, zejména těmi letošními. Ty totiž prokáží respekt „starých“ i „nových“ států k principu rovnosti, jejž všechny deklarativně přijímají.

I nadále je proto třeba podporovat účast žen ve volbách a usilovat o dosažení paritní demokracie v Evropském parlamentu. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o složení a pořadí kandidátů na kandidátních listin závisí na politických stranách v jednotlivých státech, hrají politické strany v členských státech rozhodující roli ve snaze o dosažení rovnosti mezi muži a ženami v Evropském parlamentu.

Proč prosazovat rovnou reprezentaci žen a mužů v politickém rozhodování?
  - členské státy Evropské unie se mnohokrát zavázaly k prosazování genderové rovnosti na národní, evropské i mezinárodní úrovni;
  - genderová rovnost se vztahuje k základům sociální spravedlnosti, lidských práv a podstatě demokracie;
  - genderová rovnost je zásadním předpokladem demokracie a udržitelného ekonomického rozvoje i rozvoje lidských zdrojů;
  - zapojení obou pohlaví do rozhodovacích procesů vede k rozhodnutím, která lépe odrážejí a respektují občany státu, a podporují tak i kvalitnější alokaci veřejných zdrojů;
  - genderová vyrovnanost vede k uvedení opomíjených nebo úplně nových témat mezi tématy politické agendy;
  - vzhledem k tomu, že ženy tvoří většinu mezi občany a zároveň daňovými poplatníky, musí být stejně zastoupeny na pozicích, kde se přijímají politická rozhodnutí včetně ekonomických oblastí a využívání veřejných financí.
Výhody parity pro Evropskou unii:
  - odstranění demokratického deficitu, který se vztahuje k podreprezentaci žen v rozhodovacích orgánech Evropské unie. Tento demokratický deficit protiřečí plánům a hodnotám Evropské unie a proklamovanému cíli „přiblížit Unii občanům“. Je také překážkou k dosahování odpovídajících politických rozhodnutí a lepšímu přerozdělování zdrojů, jimiž disponuje Evropská komise.
  - Průzkumy veřejného mínění již nyní dokazují, že Evropanky jsou euroskeptičtější než muži: jediným způsobem, jak změnit postoj žen k evropské politice, je zaujmout více žen-političek a intenzivněji se na evropské úrovni zabývat tématy, jež ženy vnímají jako podstatné pro rozvoj společnosti.
Výhody pro politické strany:
  - příchod nových lidí do řad politických stran, rozšíření perspektiv a zkvalitnění stran v té míře, aby lépe reprezentovaly občany, jež mají reprezentovat (včetně různých skupin žen: migrantek, mladých žen, handicapovaných žen, starších žen apod.)
  - obnovení legitimity stran v jejich vztahu k občanům a voličům: dosažení větší podpory jejich politice a aktivitám ze strany žen, protože ženy jsou spíše nakloněny podporovat ty strany, které se zabývají tématy pro ně důležitými, a které zajišťují participaci a reprezentaci žen ve vlastních řadách a v politice.
Výhody pro Evropanky a Evropany:
  - zviditelnění žen v politice, překonání stereotypů – včetně těch spojovaných s muži – a prosazování ženských lidských práv;
  - zapracování „ženských témat“ a genderově relevantních oblastí do politické agendy Evropského parlamentu.

Jen pokud bude ve volbách překonána tzv. kritické hranice 30% zastoupení žen, bude možné prosazovat genderovou rovnost uvnitř institucí a orgánů Evropské unie a komise, a podnikat „kritické kroky“ ve prospěch rovnosti mezi muži a ženami. Nově zvolený parlament bude například rozhodovat o podobě nového volebního zákona pro volby v roce 2009; bude-li tedy v Evropském parlamentu vysoké zastoupení žen a vedle nich genderově citliví muži, podaří se jim jistě prosadit do zákona požadavek rovného zastoupení, resp. parity.

Paritní demokracie je uznáním stejné hodnoty osob obou pohlaví. Parita zviditelňuje důstojnost žen a mužů, a zajišťuje respekt k jejich rozdílům. Paritní demokracie by měla být prostředkem k dosažení rovného sdílení práv, povinností a zdrojů muži a ženami.

Je-li tedy společnost složena z mužů a žen, měly by se ženy a muži stejnou měrou podílet na rozhodování o věcech, které ovlivňují jejich životy. S odhlédnutím od biologických rozdílností je zcela jasné, že v současné společnosti jsou zájmy a chování žen a mužů odlišné. Ačkoli některé ženy deklarují svůj pocit rovnoprávnosti s muži, nesmí být tento postoj důvodem k přehlížení faktu, že ženy jsou příliš často vyloučeny z participace v politických rozhodovacích pozicích. Kvazi-reprezentace žen ve vládním, parlamentních a dalších důležitých státních institucích zpochybňuje demokratičnost systému, jeho legitimitu a reprezentativnost.

Ženy nejsou minoritou, ale tvoří polovinu lidstva. Parita je proto něčím víc než jen participací – je otázkou rovného sdílení moci muži a ženami. Jak demokracie není výsledkem přirozeného procesu, nemůže ani parita být něčím, k čemu společnost, resp. jednotlivé státy, dospěje postupně. Parita je velmi aktuálním konceptem demokracie, který respektuje právo občanů na co nejreprezentativnější a co nejdemokratičtější fungování systému, v němž žijí.

Ženy mají o politiku zájem. Proti názoru, že tomu tak není, hovoří nejen jejich vysoká angažovanost na místní a regionální úrovni, a v nevládních organizacích, ale i vysoká úroveň vzdělání, jehož dosahují. Nemělo by již platit, že žena musí prokázat dvakrát tolik kvalit a zkušeností než muž, aby byla vnímána jako jemu rovná. Spíše než parita a všechny její aspekty by měl být zpochybňována současná situace na politické scéně, resp. složení politické reprezentace.

Měli bychom se zamyslet nad tím, zda současná podoba kandidátek jednotlivých politických stran v České republice odpovídá našim představám, a případně těm, kdo je sestavovali, položit otázku, proč se ženy nacházejí buď jen na nevolitelných místech nebo jen na první pozici a pak dlouho nikde.

Alena Králíková

Zdroj: EWL Lobbying Kit – European Elections 2004, have we got the balance right?, Brusel 2003.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.