Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Gender a sebevědomí v uměleckém provozu

21.10.2018  

Diskuze na téma souvislosti sebevědomí a genderu v uměleckém provozu. Jaký vliv na sebevědomí umělkyň a umělců může mít genderová rovnost? V čem je rozdílné postavení umělkyně či umělce vůči institucím? Jak se na uměleckém provozu projevuje mizení umělkyň v důsledku jejich mateřství? Jak vyřešit rozpor uměleckého společenského života a rodičovství zejména v pečující roli? Jaký vliv mají na umělce a umělkyně ekonomické souvislosti, v nichž jejich tvorba vzniká?

Více

Pohlaví a gender. 8. lacanovský workshop v Praze

21.10.2018  Praha  | 

Příspěvky přednesou Deborah Gutermann-Jacquet, Magdalena Kohout-Diaz, Josef Fulka. Workshop pořádá Oddělení současné kontinentální filosofie FLÚ AV ČR a Nouvelle École Lacanienne.

Více
feminismus.czČlánky › Válka prospívá ekonomice

Válka prospívá ekonomice

20. zaří 2001  | Marie Haisová
Ženy, děti a příroda jsou vždy hlavními oběťmi neokoloniálních válek a proto se my ženy musíme ptát, zda postačuje jenom pečovat o oběti válek, organizovat humanitární pomoc, nebo zda se postavit proti globálnímu systému tzv. volného obchodu prokazatelně vyvolávajícího války. ... na téma současné krize ...

Napsala jsem jednomu ze zakladatelů Římského klubu prof. Dennisu Meadowsovi do USA dotaz, jaký je jeho názor na situaci v USA? Odpověděl: "It will také several months to begin to understand the consequences of the Sept. 11 events on my country, other countries, and the global economy. I fear that the US leadership will focus on revenge rather than learning - then the consequences will be very terrible." Tolik spoluautor Mezi růstu a Překročení mezí.
V Učebnici Světových dějin II., rok vydání 1993, Nakladatelství Fortuna je na straně 216 psáno: "Přesycenost duchovního a společenského života západními civilizačními vlivy a technikou, stejně jako převažující hospodářský a vojenský vliv USA vyvolaly odpor islámského duchovenstva…."
Dle mého názoru jde dnes o střet dvou patriarchálních náboženství. Tím prvním je víra v moc peněz, které se staly novodobým božstvem, což můžeme zřetelně pozorovat na našem porevolučním vývoji, tím druhým je ideologie islámu. Obě jsou teď na programu dne, přičemž si myslím, že v zájmu objektivity je dobré se všimnout i toho, co je v současnosti tabuizované božstvo.

Na konferenci Agentury GAIA a Diverse Women for Diversity v září 2000 zaznělo z úst Marie Mies ze Spolkové republiky Německo, že globální systém volného obchodu je neokoloniálním systémem světové války. Příspěvek cituji, neboť si myslím, že by mohl vnést jisté světlo do celé dnešní kritické konfliktní situace a pomoci odpovědět na otázku: Kdo je "ďábel" a kdo je "anděl"?

"Obvykle je obchod považován za mírovou záležitost. Ti, kdo prosazují globální systém volného obchodu dokonce slibují, že globalizace neoliberálně pojímaného obchodu přinese věčný mír ve světě. Mluví o tzv. "level playing" jakožto systému, zajišťujícímu všem zúčastněným "hráčům" rovnost. Stačí se však podívat na minulé století a uvědomíme si, že řeči o mírumilovném volném obchodu jsou mýtem. Všude byl světový obchod prosazován a vytrvale doprovázen pirátstvím, válečnými akcemi, dobýváním, otroctvím a kolonialismem.

Hospodářský pokrok Evropy je do značné míry výsledkem koloniálního rabování. Nyní velká seskupení (NAFTA, EU, MERCOSUR aj.) údajně odstranila příčiny válek mezi bohatými zeměmi, ovšem globální systém volného obchodu šířený světovou bankou, Mezinárodním měnovým fondem a WTO vyvolává po celém světě nové typy válek, zejména v zemích třetího světa v bývalém Sovětském svazu, na středním východě ale bohužel i v Evropě od roku 1990 vzrostla nerovnost mezi národy i uvnitř jednotlivých národů více než kdy předtím.

Jak ukázal Michel Chossudowsky a Silvia Federici - nové války jsou přímým důsledkem strukturálních změn, jak je provádí světová banka společně s MMF. když takové války vypukly v Africe (v Somálsku,Rwandě, Kongu, Mozambiku) byly označovány za občanské války způsobené starými kmenovými nesváry. když vypukly v Rusku (Čečensko) či v Bosně nebo Jugoslávii (Kosovo) označovaly se za výsledek etnických či náboženských konfliktů a za snahu menšin o osamostatnění. Chossudovsky přesvědčivě prokázal, jak politika Světové banky a MMF ve skutečnosti tyto pro tyto války připravila zázemí: vnucené neoliberální reformy nerespektující identitu dané země, tlak na snížení vládních výdajů na sociální programy, zdravotnictví, vzdělávání. Také masová podpora dovozu zboží ze Západu a devalvace měn způsobila růst cen základních životních potřeb v jednotlivých zemích, snížení reálných mezd a zruinování zemědělské výroby v těchto zemích. Není divu, že nejpostiženější národy etnicky mnohonárodnostní , namísto aby rozeznaly skutečné nepřátele, obrátily se proti svým sousedům a začaly se navzájem vraždit.
Rovněž poslední válka v jugoslávském Kosovu ukázala, že tzv. národnostní konflikt mezi kosovskými Albánci a Srby nemá nic společného s poctivou snahou o národní sebeurčení. Tato válka byla předem připravena tím, že Světová banka a MFF destabilizovaly jugoslávské hospodářství nejrůznějšími ekonomickými embargy politicky zdůvodňovanými, načež některé evropské mocností - zejména německo společně s USA zasáhly v Jugoslávii vojensky prostřednictvím NATO. Šlo o rozbití Jugoslávie. které stála v cestě globalizaci. Šlo o zřízení globalizovaného volného obchodu v Kosovu pod protektorátem ovládaným Evropskou unií a USA. Chossudowsky to nazval rekolonizací Balkánu.
Podobné neokoloniální války mohou vypuknout všude, kde se prosadí neoliberální globální systém volného obchodu. Současně s nynější fází politiky Světové banky, MMF s WTO je připravována další fáze tzv. pokračující akumulace (ongoing primitive accumulation) . Tato fáze zajišt´uje ekonomikám členských zemí EU i NATO nové trhy, levnou pracovní sílu, možnost výhodného vývozu ekologicky nevhodných technologií a výrob, růst vojenskoprůmyslového komplexu, který má eminentní zájem na rozněcování etnického neklidu a zpětně další bohatnutí již bohatých členských zemí.

V tomto smyslu je třeba rozumět slovům Hazel Hendersonové v souvislosti s válkou v perském zálivu válka prospívá ekonomice. Ženy, děti a příroda jsou vždy hlavními oběťmi neokoloniálních válek a proto se my ženy musíme ptát, zda postačuje jenom pečovat o oběti válek, organizovat humanitární pomoc, nebo zda se postavit proti globálnímu systému tzv. volného obchodu prokazatelně vyvolávajícího války. Ženy zemí Evropské unie i ženy zemí střední a východní Evropy musí spolupracovat, aby se rozšiřování EU směrem na východ nedělo pod diktátem neokoloniálního a neoliberálního globálního válečného systému. Řeči o mírumilovném volném obchodu jsou mýtem.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.