Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více
feminismus.czČlánky › Úterky s gender - jaro 2004

Úterky s gender - jaro 2004

7. duben 2004  | Gender Studies
Gender Studies, o. p. s. Vám představuje aktualizovaný program cyklu Úterky s gender - jaro 2004. Vzhledem k tomu, že rok 2004 byl vyhlášen rokem rodiny, jako téma přednášek jsme vybrali "Postavení muže a ženy v rodině". Přednášky se konají vždy v úterý od 18. hodin v prostorách knihovny Gender Studies, o. p. s. - Gorazdova 20, 120 00 Praha 2.
Úterky s Gender
JARO 2004

"Role a postavení muže a ženy v rodině"

Od počátku 90. let se výrazně změnily genderové role v rodině. Termín mateřská dovolená je v posledních letech nahrazován termínem rodičovská dovolená, první muži zůstávají doma se svými dětmi. Muži jsou však v současné stále diskriminováni, především co se týká svěřování dětí do jejich péče po rozvodu. Na druhou stranu však většina zodpovědnosti a práce v domácnosti stále leží na bedrech ženy, které po příchodu ze zaměstnání vykonávají tzv. druhou směnu. Při příležitosti roku rodiny bychom chtěli vyvolat na toto téma širší diskuzi ve společnosti.

9.3. úterý v 18,00 hod
"Porozvodová péče o děti a práva otců"
PhDr. Eduard Bakalář, CSc.

PhDr. Eduard Bakalář, CSc. - Vystudoval psychologii na FFUK, pracoval jako klinický, nyní jako poradenský psycholog. V současné době je vedoucím Poradny pro rozvodové problémy s dětmi, Praha 7. Současně i znalcem Městského soudu (od r. 1967). Publikuje o rozvodové, otcovské problematice, překládá odbornou literaturu většinou z této oblasti. Přednáší rozvodovou tématiku na katedře psychologie FFUK.


13.4. úterý v 18,00 hod
"Distribuce moci mezi rodiči v průběhu historie"
Mgr. Radka Radimská

Mgr. Radka Radimská - Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě UK a pokračuje ve studiu tohoto oboru v doktorandském programu na Univerzitě Paříž 5 - René Descartes ve Francii a na Filozofické fakultě UK. Od září 2001 působí v Sociologickém ústavu AV ČR. Ve své odborné práci se zaměřuje na problematiku změn v současné rodině, zejména v postavení žen a mužů v rodině a rodičovství, na vznik nových typů rodinného soužití a nových rodinných strategií. Tématem její disertační práce je studium otcovství po rozchodu rodičů.

27.4. v úterý v 18,00 hod
"Pečující otcové - alternativní model otcovství"
Klára Kubíčková
Klára Kubíčková - Vystudovala bakalářský program sociologie a žurnalistiky. Ve studiu žurnalistiky pokračuje. Má dvě malé děti a její muž si model pečujícího tatínka na vlastní kůži vyzkoušel. Podílela se na přípravě seminářů pro novinářky a novináře (projekt OSF Společnost žen a mužů z apsektu gender - gender pro novinářky a novináře, Brno, 2000), podílí se na založení Genderového informačního centra NORA o.p.s. v Brně (podpora OSF a Matra-kapu) a v současné době je členkou výzkumného týmu MLADĚRO - mládež, děti a rodina v transformaci, kde se zkoumají pečující tatínci, a který vede Iva Šmídová. Aktivně se podílí na chodu Gender centra FSS MU v Brně a dělá dramaturgyni výstav v jazzové kavárně Podobrazy.


4.5. úterý v 18,00 hod
"Postavení muže v rodině"
PhDr. Hana Maříková

PhDr. Hana Maříková. - Je vědeckou pracovnicí Sociologického ústavu AV ČR. Od konce 80. let spolupracovala autorsky, redakčně a organizačně na přípravě Velkého sociologického slovníku. Od roku 1995 pracuje v týmu "Gender & sociologie". Zabývá se feministickou sociologií a genderovou problematikou v rodině, zejména pak postavením a rolemi muže v rodině. Publikuje v odporných časopisech a podílela se na několika publikacích s genderovou tematikou. Je editorkou i autorkou publikace "Proměny současné české rodiny (rodina- gender-stratifikace)".


25.5. úterý v 18,00 hod
"Možnosti skloubení práce a rodiny v životě žen"
Mgr. Hana Hašková a Mgr. Alena Křížková

Mgr. Hana Hašková - Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. Od roku 1999 pracuje v týmu "Gender & sociologie" v Sociologickém ústavu AV ČR. V roce 2000 se stala koordinátorkou výzkumného projektu o stavu českého porodnictví. Ve své odborné práci se zaměřuje na výzkum genderových rolí, a především vliv mateřství na životy žen. Na empirické i teoretické úrovni se dále zabývá pozicí žen na trhu práce a vlivem sociální politiky na rodinné a pracovní podmínky mužů a žen. Zajímá se o vývoj v oblasti politiky rovných příležitostí. Výsledky své výzkumné práce zveřejňuje v odborných i populárních mediích. Mgr. Alena Křížková - Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK. V současnosti je na této fakultě PhD. Studentkou se zaměřením na gender sociologii s tématem: Životní strategie v české podnikatelské sféře. Působí v Sociologickém ústavu AV ČR a je členkou týmu "Gender & sociologie". Ve své výzkumné práci se zaměřuje na sociologii rodiny a práce, a to zejména z hlediska možnosti sladit rodinu a práci v životě žen a mužů.


Rezervace: 224 915 666, gender.media@ecn.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.