Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Noc myšlenek – Být či nebýt dnes feminist(k)ou?

31.1.2019  Praha  | 

Co to znamená, když o sobě dnes někdo řekne, že je feminist(k)a? Jakou roli v renesanci feminismu sehrávají sociální sítě? Představuje třeba #MeToo virální fenomén nebo se jedná o společensko-feministické hnutí 21. století? Přijďte na naši akci NOC MYŠLENEK Tváří v tvář přítomnosti: Být či nebýt dnes feminist(k)ou? Se známými osobnostmi jakými jsou Kamil Fila, Pavel Houdek, Abnousse Shalmani se zaměříme na téma feminismu v současnosti prostřednictvím debat a projekce filmu „Kluci a Guillaume, ke stolu!“ 31. ledna u nás ve Francouzském institutu od 17.30 do půlnoci a v CEFRES od 14 do 16 h! Vstup zdarma.

Více

Uvedení tématu sexuálního násilí do českého výzkumu dějin druhé světové války a jejích následků – Workshop

1.2.2019  Praha  | 

Ačkoliv se v uplynulých čtyřiceti letech intenzivně rozvíjel historický výzkum sexuálního násilí, v českém prostředí toto téma stále představuje pověstné bílé místo. A to chceme změnit. V souladu s tezí Susan Brownmiller v níž je znásilnění výrazem moci, nikoli chtíče, nabízí náš workshop uvedení do tohoto tématu. Usilujeme zejména o propojení badatelů, kteří se daným tématem zabývají nebo by o něm chtěli v budoucnu psát. Jednodenní workshop, s účastí Reginy Mühlhäuser a Anny Hájkové, propojí ve třech blocích úvodní metodologickou přednášku s představením případových studií a reflektovanou prací s prameny.

Více
feminismus.czČlánky › Úterky s gender 2002: Ženy, muži a média

Úterky s gender 2002: Ženy, muži a média

6. zaří 2002
Přednáškový cyklus pořádá Centrum pro Gender Studies Praha.

Centrum pro Gender Studies
Gorazdova 20, Praha 2, 120 00
tel./fax: 02/24 91 56 66
gender.office@ecn.czAKTUÁLNÍ PROGRAM

PODZIM 2002


"Ženy, muži a média"

Za finanční podpory Ambasády Spojených států amerických.

Rezervace: 02/ 24 91 56 66, gender.office@ecn.cz.


15.10. úterý v 18,00 hod
"Who is looking? Pohled, vidění a gender (ve filmu)."
Petra Hanáková v současnosti studuje v doktorandském studiu na FF UK filmovou vědu. Mimo jiné publikuje Biographu, Cinepuru, Literárních novinách nebo Lidových novinách. Zabývá se problematikou genderu v médiích a feministickou teorií filmu a popkultury. P. Hanáková v přednášce představí např. koncepci L. Mulvey: žena jako obraz, muž jako doručitel pohledu. Jednotlivá témata poednášky budou dokreslena ukázkami z filmů (K. Bigelow, U. Rosenbach, V. Export, A. MacDonell, atd.).

29.10. úterý v 18,00 hod
"Jazyk médií - jakým způsobem média využívají jazyk?"
Jana Valdrová - germanistka na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, genderová lingvistka a publicistka. Věnuje se otázkám doing gender v komunikaci, tj. jak se prostřednictvím jazyka a řeči uplatňuje mužská a ženská identita mluvčích.

19.11. úterý v 18,00 hod
"Ženy a muži v médiích."
Petr Pavlík - zastává funkci vedoucího Centra studií rodu při Katedře sociální práce FF UK. Po absolvování VŠCHT v Praze studoval populární kulturu a média v USA. Cílem přednášky je seznámit účastnice/-ky semináře s historickým vývojem a současným stavem výzkumu a teoretické konceptualizace gender problematiky z perspektivy mediálních studií.

26.11. úterý v 18,00 hod
"Historie ženských časopisů."
Anna Jonáková - působí na katedře žurnalistiky FSV UK. Přednáší a vede semináře z oblasti české literatury dvacátého století a zabývá se periodiky.Přednáška se bude zabývat prvními časopisy, které se věnovaly problematice všeobecné sociální emancipace žen v poslední třetině 19. století.

3.12. úterý v 18,00 hod
"Žena jako objekt, předmět a nástroj reklamy."
Daniel Koppl - vystudoval FSV UK obor Masová komunikace. Od roku 2000 je šéfredaktorem odborného časopisu Marketing & Media a věnuje se marketingové komunikaci a médiím. V přednášce se bude věnovat tomu, jak Nakládají reklamní a komunikační agentury s ženou jako předmětem nebo objektem v reklamě. Součástí přednášky bude celá řada ukázek reklam s kontroverzním využitím žen a ukázky výzkumů, o chování současných žen.

14.1. úterý v 18,00 hod
"Ženy ženám aneb ženské magazíny."
Kateřina Jonášová - je šéfredaktorkou internetového časopisu www.tvoje.cz, zabývá se vývojem tzv. ženské žurnalistiky a vlivem genderu na mediální rutinu. Diskuse se zástupkyněmi masových a exkluzivních časopisů pro ženy se bude týkat reflexe i sebereflexe jejich vlivu na obraz ženy ve společnosti. Tato diskuze se bude konat v prostorách Pražského střediska Woodroowa Wilsona (Tržiště 13, Praha 1).
ARCHIV


JARO 2002


12.3. úterý v 18,00 hod
„Transgenders.“
H. Fifková – vystudovala Fakultu všeobecného lékařství UK, pracuje již 10 let v sexuologickém poradenství a využívá především psychoterapeutických metod. Zabývá se tématy jako sexuální dysfunkce, vztahové problém, transsexualita, poradenství HIV, sexuální osvěta. Do roku 1989 pracovala v Bohnicích, kde se soustředila na terapii sexuálních deviací. H.Fifková se ve své přednášce bude věnovat především srovnání skupin female-to-male a male-to-female. V první části přednášky podá základní informace o transgender - etiologie, diagnostika, terapie a presah deného tématu mimo medicínu. Stěžejním tématem bude srovnání dovu výše uvedených skupin z hlediska diagnostiky a terapied. Bude se také soustředit na hledání zdrojů těchto rozdílů a na jejich možné interpretace. Nezapomene zmínit ani o jejich postavení ve společnosti, partnerství a sexuálním životě.

19.3. úterý v 18,00 hod
„Perfomativita genderových rolí a transgender.“
„Ber nebo neber…kdyžtak nech bejt.“
M. Linková a M. Šubrtová - M. Linková pracuje v týmu Gender a sociologie SoÚ AV ČR. Zaměřuje se na problematiku konstrukce genderových identit, transgenderismu a pozici žen ve vědě. Zaměří se na konstrukci genderových rolí a genderové stereotypy v české společnosti a jejich dopad na utváření identit transgenders. M. Šubrtová je transgender, operací prošla před 10 lety. Pracuje jako designérka a projektantka. Ve své přednášce se zaměří na násilí, stereotypy a konzervativnost společnosti. Vše rozebere z osobního hlediska.

26.3. úterý v 18,00 hod
„Debata s transgenders.“
Debatu bude moderovat Tereza Spencerová a Vlasta Nomenu, které se zaměří především na medicínský přístup k dané problematice, postavení transgenders ve společnosti a na to, jak vnímají transgenders sami sebe.

14.5. úterý v 18,00 hod
„Co je a co chce feministická teologie.“
J. Opočenská – teoložka a publicistka, absolvovala Komenského evangelickou bohosloveckou fakultu, v současné době přednáší v ČR i v zahraničí o feminismu a feministické teologii. J. Opočenská bude přednášet o tom, feministická teologie trvá na kritice a transformaci každé nespravedlnosti a genderových nerovností. Přepis přednášky.

21.5. úterý v 18,00 hod
„Ženy v kmenových společnostech Indonésie.“
Blanka Remešová – doktorandka etnologie na FF UK, specializuje se na studium původních kmenů na Kalimantanu (Borneo), v letech 1998 a 2001 prováděla dva dlouhodobější terénní výzkumy. Ve své přednášce se bude věnovat postavení ženy a změně rolí v dajácké společnosti na Kalimantanu, které souvisí především se zvyšujícím se vlivem křesťanství.

28.5. úterý v 18,00 hod
„Ženy ve španělsky mluvících zemích.“
Kateřina Březinová – specializuje se na kulturní antropologii a moderní historii Latinské Ameriky, v současnosti vyučuje mezikulturní studia a kulturní antropologii Latinské Ameriky na Marys College of California a Universidad Carlos III v Madridu a pracuje jako ředitel Multikulturního centra. Přednášet bude o postavení žen ve španělsky mluvících zemích.PODZIM 2001

"Seznámení se základní feministickou literaturou aneb nekritizuj, co neznáš"

16.10. úterý v 18,00 hod
"Ženy zkoumají muže - men´s studies."
Jak se socialistické feministky Lynne Segal (Austrálie a VB) a Arlie Hochschild (USA) dívají na možnost změny mužů k aktivním otcům a citlivým partnerům? Iva Šmídová - je odbornou asistentkou katedry sociologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především oblasti tzv. mužských studií (men´s studies).

23.10. úterý v 18,00 hod
"Na počátku bylo rajče - západoněmecký feminismus."
Jak se vyvíjel německý feminismus. Tzv. druhé ženské hnutí a vliv Alice Schwarzer na podobu německého feministického hnutí. Alena Wagnerová - žije v Německu, původním povoláním promovaná bioložka, od počátku 60. let se jako autorka zabývá kulturně společenskými otázkami moderní společnosti. Mimo jiné je autorkou biografie Mileny Jesenské.

6.11. úterý v 18,00 hod
"Betty Friedan a kořeny amerického feminismu."
Co znamená tzv. problém "beze jména" odkrývá kniha B. Friedan "The Feminine Mystique", která vyšla v roce 1963 a odstartovala druhou vlnu amerického feminismu. Michaela Marksová-Tominová pracuje od roku 1997 jako ředitelka styku s veřejností v Centrum pro Gender Studies. Publikuje články a komentáře, přednáší.

20.11. úterý v 18,00 hod
"Elaine Showalter - divoká zóna ženského psaní."
Co to je feministické čtení a gynokritika? Přednáška o nejvýznamnější literární kritičce druhé feministické vlny a jejích vědeckých metodách. Pavla Jonsson - překladatelka, publicistka. V 90. letech učila na Kalově univerzitě. Působila v rockových skupinách Dybbuk a Zuby nehty. Mezi nejvýznamnější překladatelské práce patří Eunuška a poezie básnířek Ruth Weiss a Anne Waldman.

18.12. úterý v 18,00 hod
"Pravda žen - italský feminismus."
Od Revoluce k ženské boží tváři a "inteligenci lásky" - italský feminismus a (nejen) Liusa Muraro. Viola Parente - Čapková - specializuje se na finskou literaturu, kterou vyučovala na FF UK v Praze, ale i na univerzitě v Helsinkách a v současné době na univerzitě v Turku, kde dokončuje svou dizertační práci na téma ženské autorky přelomu 19. a 20. století.JARO 2001

13.2. úterý v 18,00 hod
"Ženy v historii umění" (přednáší se v češtině)
Jana Štěpánová - studentka fotografie na Slezské univerzitě, grafička a designérka. Proč v knihách o umění z minulých století najdete ženy pouze jako umělecký objekt. Slavné klasicistní umělkyně, impresionistky, ruské a světové avantgardistky, předválečné umělkyně.

13.3. úterý v 18,00 hod
"Porodní asistentky a české prostředí" (přednáší se v češtině)
Marie Chřibková z vydavatelství One Woman Press představí novou knihu "Zdravé těhotenství. Přirozený porod". Od Ivany Königsmarkové z Asociace porodních asistentek se dozvíte o historii babictví v Čechách a o statutu porodních asistentek v ČR.

27.3. úterý v 18,00 hod
"Silikon, simulace a hyperprostor" (přednáší se v češtině)
Mgr. Petra Jedličková - studentka oboru informační věda na FF UK a projektová manažerka v Národním vzdělávacím fondu. Věnuje se problematice utváření informační společnosti a globalizačních procesů ve vztahu k genderu a kyberfeminismu.

17.4. úterý v 18,00 hod
"Otázka genderu v mezinárodním lesbickém a gay hnutí" (přednáší se v češtině)
Miluš Kotišová - pracuje v týdeníku The Prague Post a současně také jako překladatelka a učitelka. Je aktivistkou lesbické Výzvy 2002. Srovnání lesbického hnutí v západní a východní Evropě a stručný souhrn celosvětového legislativního vývoje.

8.5. úterý v 18,00 hod
"Ženskost, mužskost a biologie" (přednáší se v češtině)
Eva Hauserová - publicistka, překladatelka a autorka řady knih. Feministická kritika sociobiologických tvrzení o tom, že mužské a ženské "povahové rysy" jsou geneticky předurčeny. Polemika s českými popularizátory, kteří tato tvrzení (muž je od přírody lovec a žena ochránkyně krbu) vydávají za objektivní vědecká fakta.

22.5. úterý v 18,00 hod
"Mají ženy právo na nepoechýlené příjmení?" (přednáší se v češtině)
O problematice přechylování ženských příjmení (-ová) budou diskutovat bohemista a novinář Mgr. Jan Horálek a českobudějovická genderová lingvistka PhDr. Jana Valdrová.

5.2. pondělí v 18,00 hod
"Motherhood in Lithuania" (přednáší se v angličtině)
Laima Kiskunaite je litevská filmařka a antropoložka. Ve svých výzkumech se zabývá ženstvím, mateřstvím a rituály, které jsou spojeny s významnými životními událostmi žen (první menstruace). Ve své přednášce se bude zabývat nekonvenčním mateřským hnutím v Litvě a litevskými ženskými rituály. Součástí přednášky je i dokument "about a moon woman".ROKY 1997-8

 • 7.4. 1998 Ženské časopisy minulého století - Bc. Veronika Tydlitátová - studuje religionistiku na FF UK, spoluautorka knihy "Tázání po budoucnosti", zabývá se dějinami umění, religionistikou a filosofií
 • 21.4. 1998 Intersexuální rozdíly v projektivním testu ACE, obraz ženy a muže v podvědomí - PhDr. Miroslav Pokorný - odborný psycholog, zabývá se diagnostikou a sociální nepřizpůsobivostí
 • 22.4. 1998 Systém sociálního zabezpečení v USA a jeho vliv na mladé rodiny s dětmi a svobodné matky - Ann Withorn - profesorka na College of Public and Community Service, University of Boston
 • 28.4. 1998 Ženy v českých jednotkách SFOR - PhDr. Eva Pávková - klinická psycholožka na oddělení sociální prevence a pomoci Ministerstva obrany, zajímá se o gender problematiku
 • 5.5. 1998 Ženy v Chartě 77 - PhDr. Květa Jechová - socioložka, vysokoškolská učitelka, věnuje se historii Charty 77
 • 26.5. 1998 J. E. Purkyně a ženy - PhDr. Václav Bartůšek - pracuje ve Státním ústředním archivu, zabývá se kulturními dějinami, církevními řády a řeholními institucemi
 • 2.6. 1998 Předsudky o ženách aneb jak se proti nim bránit - Eva Hauserová - publicistka, překladatelka, autorka knih "Hostina mutagenů", "Cvokyně" a "Na koštěti se dá i lítat"
 • 15.9. 1998 20. léta - Desetiletí osvobození žen" - Prof. Birgitte Soland - Dánská profesorka B. Soland přednáší na Ohio State University v USA, v současnosti dokončila knihu na téma postavení žen ve 20. letech tohoto století v Dánsku.
 • 6.10. 1998 Mezinárodní vztahy, politika a feminismus - Jacqui True - pochází z Nového Zélandu, nyní je postgraduální studentkou na katedře Politologie a Mez. vztahů na York University v Torontu. Píše doktorandskou práci "Rekonstrukce státnosti a občanské společnosti v postkomunistické Evropě"
 • 20.10. 1998 Osudy středověkých žen - Mgr. Olga Vodáková - doktorandka, zajímá se o historii, zaměstnaná v Centru pro mediální studia FSV UK, dopisovatelka MF Dnes a redaktorka SLONu.
 • 3.11. 1998 Ekofeminismus - Marie Haisová - jednatelka občanského sdružení Agentura GAIA, absolventka MBA Sheffield Hallam University v Anglii.
 • 24.11. 1998 Basníkova žena (vztah F.L. Čelakovského k A. Rajské) - Jakub Bielecki - vystudoval obor Česká literatura na Slezské univerzitě v Opavě. V současné době se v Centru pro Gender Studies věnuje katalogizaci archivních materiálů o životě E. Krásnohorské.
 • 8.12. 1998 Nobelova cena pro ženy v literatuře - Tereza Werbowski - Filoložka, soc. pracovnice, spisovatelka, autorka hry "Kyanid o páté". Pochází z Polska, v současné době žije v Montrealu.
 • 20.5. 1997 Performing the End of Gender - Prof. Ellen Berry - profesorka na Bowling Green State University v Ohiu, autorka knihy "Postcommunism and the Body Politics", redaktorka mezinárodního feministického časopisu "Genders".
 • 17.6. 1997 Zákaz a jeho překročení: Sappho 1900 aneb fragmenty dějin lesbických žen - Dr. Hanna Hacker - socioložka a historička, Universita Vídeň
  Přednáška tlumočená z němčiny, organizovaná nadací Profem, se uskuteční ve spolupráci s Centrem pro Gender Studies, Rakouským kulturním institutem a občanským sdružením Promluv.
 • 18.6. 1997 Psychoanalysis and Feminist Conceptions of Gender - Helena Špačková Gibbs - doktorantka na New York University, píše doktorantskou práci "Identity Genre and Gender in Czech dissidents Writing 68-89", je členkou psychoanalytické asociace "APRÉF-COUP" v New Yorku. V roce 1977 emigrovala z Čech do Brazílie, posledních deset let žije ve Spojených státech amerických.
 • 16.9. 1997 Sexismus v českém a německém jazyce - Mgr. Jana Valdrová - přednáší na katedře germanistiky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity. Věnuje se srovnávání českého a německého feminismu v jazyce.
 • 16.9. 1997 Český sexismus ve společnosti a v jazyce - Prof. Ellen Berry - profesorka na Bowling Green State University v Ohiu, autorka knihy "Postcommunism and the Body Politics", redaktorka mezinárodního feministického časopisu "Genders"
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.