Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Tisková zpráva: Střídavá péče

Tisková zpráva: Střídavá péče

29. březen 2011
Statistiky České republiky vykazují stoupající křivku rozvodovosti manželů. V 80 % se rozvádí páry, které mají děti. Ty jsou po rozvodu svěřeny do péče matky – mnohdy z důvodu, že se tak rodiče dohodnou ještě před rozvodem. Otec často přichází o kontakt a možnost podílet se na výchově svého dítěte. Střídavá péče je využívána minimálně (v roce 2009 se jednalo o 4 %, v roce 2010 o 5 %).

Statistiky České republiky vykazují stoupající křivku rozvodovosti manželů. V 80 % se rozvádí páry, které mají děti. Ty jsou po rozvodu svěřeny do péče matky – mnohdy z důvodu, že se tak rodiče dohodnou ještě před rozvodem. Otec často přichází o kontakt a možnost podílet se na výchově svého dítěte. Střídavá péče je využívána minimálně (v roce 2009 se jednalo o 4 %, v roce 2010 o 5 %).

Tuto situaci se pokouší změnit novela zákona o rodině, která prošla ve středu 16. 3. 2011 prvním čtením. Podle současné úpravy soud může navrhnout střídavou péči, jsou-li splněny zákonné podmínky a je-li to v zájmu dítěte. Předkladatel návrhu o střídavé péči, poslanec Pavel Staněk, navrhuje, aby soudy navrhovaly střídavou péči vždy. Pokud tak soud neučiní, měl by své rozhodnutí zdůvodnit. Takto navrhovaná novela vzbudila ohlas jak u odborníků, tak nevládních organizací. Linda Sokačová, ředitelka Gender Studies k tomu říká: „Střídavá péče je jednou z možností, která přispívá k rovnějšímu rozdělení péče o děti mezi muži a ženy v porozvodových situacích. Vždy je však nutné mít na paměti zájem dítěte a uvědomit si, že střídavá péče je možná za určitých podmínek. Pro dítě by bylo asi velmi náročné žít jeden měsíc v Praze a druhý v Ostravě, měnit základní školy atd. Střídavá péče je také problematická v případě, že se v rodině objevuje násilí ze strany jednoho z rodičů.“

Ačkoli diskuze neustále provází tzv. „zájem“ dítěte, zůstává otázkou, jak tento zájem nejlépe definovat. Mezi hlavní argumenty zastánců střídavé péče patří např.: dítě má právo na oba rodiče, potřebuje mužský i ženský vzor, mělo by se stýkat s širší rodinou (prarodiči, tetami, strýci atd.). Mezi další klady střídavé péče jistě patří: možnost vzájemného zastoupení při nemoci dítěte, sdílení krizových situacích apod. Je však nutné uvědomit si, že střídavá péče klade vysoké nároky na komunikaci, toleranci, dobrou organizaci. Je jisté, že podaří-li se nástrahy střídavé péče zvládnout, jedná se přínos ke sladění rodiny a práce, což bývá pro sólorodiče těžko řešitelný problém. Další přínosy zmiňuje sociolog a pedagog Martin Fafejta (který sám děti ve střídavé péči má): „Při střídavé péči není dítě v situaci, kdy ztrácí plnohodnotný kontakt s jedním z rodičů (a příbuznými z jeho strany), či kdy dokonce musí mezi rodiči volit, což jsou jedny z hlavních příčin porozvodových traumat u dětí. Nezužuje se sféra jeho volnočasových aktivit, které stále zajišťují oba rodiče, na oba rodiče a jejich (případně) odlišné znalosti se může spoléhat při přípravě do školy atp.“

Jak ale postupovat v případech, kdy se rodiče dožadují svých práv, a zároveň vůči dítěti neplní své povinnosti (např. neplatí výživné)? Jak upozorňuje Eliška Janšová, tajemnice občanského sdružení Asociace pro rovné příležitosti: „Stát by v tomto ohledu neměl zužovat pozornost na jednu skupinu otců (těch, co o dítě stojí) a nevšímat si těch, kteří neplní ani elementární povinnost vůči svým dětem.“ Nicméně i v případech, kdy mezi sebou rodiče bez problémů komunikují, vyvstávají další problematické aspekty střídavé péče. Má se dítě neustále stěhovat od rodiče k rodiči? Samotné stěhování je náročné i v případě, že rodiče bydlí v jednom městě, co když ale bydlí každý někde jinde? Psycholog Lukáš Sedláček k tomu říká: „To, že má dítě dva domovy, kde může hledat oporu a zázemí, může být za určitých okolností pozitivní. Odlišné prostředí a styl výchovy nemusí být vždy ke škodě věci – může přinášet dítěti potřebnou rozmanitost a schopnost adaptace. Nicméně střídavá péče je velmi náročná po logistické stránce. A protože mezi časté důvody rozvodů patří selhání komunikace mezi partnery, může být automatický předpoklad, že rodiče zvládnou organizační a komunikační náročnost střídavé péče, dosti zavádějící. Problémy a konflikty, kterých bylo dítě svědkem během manželství svých rodičů tak potom vlastně přetrvávají nadále. Střídavá péče je náročný model, a pokud jej nezvládnou rodiče, jen velmi těžce jej může zvládat i dítě.“

Mezi další problémy patří i časté selhávání příslušných státních struktur: rodinné soudy jsou svěřovány nezkušeným soudcům, sociálně-právní ochrana dětí často chybuje, rodinná mediace je u nás teprve v počátcích. Celkově je oblast rodinného práva nekoncepční a systém péče o dítě chatrný a alarmující. Jak také upozorňuje koordinátorka projektu Rodinná politika a rovné příležitosti žen a mužů, Iva Baslarová: „Je zapotřebí diskutovat koncepty rodinné politiky v genderových souvislostech. Ačkoli je možné, aby muži pečovali o dítě např. v rámci rodičovské dovolené, prozatím se počet těchto případů pohybuje mezi 1 až 2 %. V momentu, kdy se začnou muži více angažovat jako otcové, tak se změní i jejich vnímání ve společnosti a děti nebudou po rozvodech svěřovány pouze matce.“

V rámci projektu Gender Studies, který se zaměřuje na rodinnou politiku v kontextu rovných příležitostí, je proto pozornost soustředěna na posílení a rozvinutí odborné a veřejné diskuze na toto téma. Ve spolupráci s týmem expertů a expertek bude připravena koncepce možných změn a návrhů, které mohou přispět k modernizaci rodinné politiky v České republice v celé její komplexnosti. Více informací naleznete na stránkách www.genderstudies.cz.


Projekt je finančně podpořen Nadací Open Society Fund Praha z programu Společnost, muži a ženy z aspektu gender.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.