Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Strukturální fondy Evropské unie vyžadují rovné příležitosti žen a mužů

Strukturální fondy Evropské unie vyžadují rovné příležitosti žen a mužů

Strukturální fondy Evropské unie vyžadují rovné příležitosti žen a mužů
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. strukturálních fondů, které tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU. Jejich hlavním cílem je snižování rozdílů mezi regiony členských států a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Formou projektu mohou o finanční zdroje ze strukturálních fondů žádat vedle neziskových organizací a institucí také soukromé firmy, důraz je kladen například na "podporu zakládání a rozvoje malých a středních podniků" či "podporu inovací výrobků, technologií a služeb". jj
Vstupem do Evropské unie získala Česká republika možnost čerpat finanční prostředky z tzv. strukturálních fondů, které tvoří jádro regionální a strukturální politiky EU. Jejich hlavním cílem je snižování rozdílů mezi regiony členských států a snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů včetně venkovských oblastí. Formou projektu mohou o finanční zdroje ze strukturálních fondů žádat vedle neziskových organizací a institucí také soukromé firmy, důraz je kladen například na "podporu zakládání a rozvoje malých a středních podniků" či "podporu inovací výrobků, technologií a služeb".

Žadatelé mohou v ČR podávat projekty v rámci čtyř sektorových operačního programu Průmysl a podnikání (OP PP), Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ), Infrastruktura, Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství a jednoho regionálního Společného regionálního operačního programu (SROP). Operační programy jsou členěny na opatření a podopatření, která detailně představují, jaký typ projektu nebo v jaké výši lze v jejich rámci financovat.

Horizontální priority

Napříč všemi operačními programy se prolínají tematické oblasti, nazývané též jako horizontální priority. Mezi ně patří v prvé řadě rovné příležitosti a životního prostředí, následně pak informační společnost a vyvážený rozvoje regionů.. Princip rovných příležitostí je v širším slova smyslu pojímán jako potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického principu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Zvláštní důraz je však Evropskou unií kladen na rovné příležitosti žen a mužů. Rovné šance mužů a žen tvoří jeden z klíčových principů EU a jako takový je součástí základních smluv o Evropských společenství. Průřezovost horizontálních priority spočívá v povinnosti všech žadatelů zohlednit tyto oblasti do projektové žádosti bez ohledu na operační program a na věcné zaměření projektu. Každý/á předkladatel/ka projektu tedy musí vysvětlit, jaký dopad bude projekt mít na rovné příležitosti, životní prostředí, atd. S horizontalitou priorit strukturálních fondů úzce souvisí princip mainstreamingu. Tedy zohlednění priorit během všech fází souvisejících s pomocí ze strukturálních fondů - programování, monitoringu, výběru projektů, hodnocení a to v rámci a skrz všechny programy a politiky.

Akcent, který Evropská komise klade na politiku rovných příležitostí, se odráží v povinnostech žadatelů o podporu ze strukturálních fondů. Jejich prostřednictvím jsou ekonomičtí aktéři povzbuzováni v úsilí zapojit genderový prvek do svých rozvojových strategií. Díky pokynům pro žadatele, které stanoví povinné formální stránky předkládaných projektů, lze české prostředí učinit vnímavější vůči otázce gender mainstreaming. Obecně platí, že při zohledňování rovných příležitostí jde o analýzu vlivů, které bude mít projekt na situaci žen a mužů v dané situaci, v daném regionu. Následuje stanovení postupů, které mají zajistit zohlednění zájmů mužů i žen a odstranění případných překážek. Cílem mainstreamingového přístupu je integrovat rovné příležitosti (stejně jako ostatní horizontální priority) do všech projektů bez ohledu na to, zda stojí v centru zájmu projektu.

Jak začlenit rovné příležitosti do projektu?

Silnou vazbu mezi opatřeními a rovnými příležitostmi lze logicky vysledovat u Rozvoje lidských zdrojů v rámci OP RLZ a SROP. Na druhou stranu je však i pro infrastrukturní a investiční projekty rovnost příležitostí pro muže a ženy zásadní téma. Např. "podpora zakládání a rozvoje malých a středních podniků" či "podpora inovací výrobků, technologií a služeb" mají vazbu na rovné příležitosti. Z toho důvodu je nutné, aby žadatel/ka provedl při přípravě a realizaci projektu následující kroky:

Složení provádějícího týmu:

Žadatel/ka zjistí rozdělení úloh, které při realizaci projektu budou vykonávat ženy a které muži (vedoucí projektu, expert/ka, spolupracovníci/ice, realizátor/ka), zda jsou v prováděcím týmu zdravotně postižení, různé etnické skupiny, absolventi.

Genderová analýza cílové skupiny:

V přípravné fázi projektu je nutné provést definování cílové skupiny. V jejím rámci je analyzována případná rozdílná výchozí pozice žen a mužů. Při zpracování analýzy je žádoucí použít statistiky členěné dle pohlaví. Příkladem mohou být statistiky o zaměstnanosti, nezaměstnanosti, míře aktivity nebo o odborných školeních, kvalifikacích a úrovni dovedností. Z výsledků analýzy vyplynou odlišné potřeby v rámci cílové skupiny, které je třeba v projektu zohlednit.

Příklady otázek, které budou zapracovány do analýzy:

 • Cílové skupiny
  Které cílové skupiny jsou zahrnuty do projektu?

 • Výchozí pozice cílové skupiny
  V jaké výchozí pozici se nacházejí muži a ženy v rámci cílové skupiny? Ve stejné? Rozlišné? Do jaké míry?
 • Příčiny
  Jaké jsou možné příčiny?
 • Genderové nerovnosti
  Lze vysledovat nerovnosti mezi pohlavími na pracovním trhu, příp. v odvětví, kterému se projekt věnuje?
 • Rozdělení zdrojů projektu
  Jak budou rozděleny zdroje projektu mezi ženy a muže?
 • Dopad aktivit
  Jaký dopad budou mít plánované aktivity na ženy a muže? Budou stejnou měrou prospěšné pro ženy a muže?
Cíle projektu orientované na rovné příležitosti; měřitelné ukazatele:

Je nutné si určit cíl, kterého má být projektem dosaženo a zvolit pro něj odpovídající, měřitelné a termínové ukazatele. Úspěšnost projektu s ohledem na rovné příležitosti bude posuzována podle naplnění těchto ukazatelů. Např.:

 • Zvýšení počtu nedostatečně zastoupeného pohlaví/zdravotně postižených/pracovníků nad 50 let v některých úsecích podniku o 10 % do roku 200x

 • Zvýšení počtu žen v kategoriích manažerů o 5 % do roku 200x.

 • Zvýšit procento podporovaných podniků, které svým zaměstnancům nabízejí sociální služby (jesle, dopravu, apod.) o x % do roku 200x

 • Zvýšit procento podporovaných podniků, které zaměstnávají absolventy, zdravotně postižené, minority…

Další podrobné informace a kontakt

Tyto informace s detailními příklady jsou součástí Manuálu horizontálních priorit, který je metodickou pomůckou k zapracování horizontálních priorit do projektových žádostí. Plnou verzi lze nalézt na webové stránce www.strukturalni-fondy.cz.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.