Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Stížnost na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku některým matkám (rodičům) malých dětí

Stížnost na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku některým matkám (rodičům) malých dětí

15. květen 2011  | Alena Ortenová
Přinášíme Vám stížnost Aleny Ortenové na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku. Vážený pane předsedo, pane doktore, obracím se na Vás jako občanka a volička ČR ve věci diskriminace některých občanek/občanů v případě přijetí návrhu zákona, jenž byl nyní znovu předložen vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (předkladatel Jaromír D r á b e k, ministr práce a sociálních věcí předložil vládě návrh zákona identický se zák. č. 347/2010 Sb., jenž byl přijat ve stavu legislativní nouze na podzim 2010.

Ústavní soud

Vážený pan JUDr. Jan Rychetský Předseda Ústavního soudu Joštova 8 660 83 Brno 2

Věc: Rozpor v návrhu zákona s Listinou práv a svobod

Odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

(ČÁST ČTVRTÁ, § 2 návrhu)

Vážený pane předsedo, pane doktore,

obracím se na Vás jako občanka a volička ČR ve věci diskriminace některých občanek/občanů v případě přijetí návrhu zákona, jenž byl nyní znovu předložen vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (předkladatel Jaromír D r á b e k, ministr práce a sociálních věcí předložil vládě návrh zákona identický se zák. č. 347/2010 Sb., jenž byl přijat ve stavu legislativní nouze na podzim 2010, a v březnu 2011 zrušen – Ústavním soudem z procedurálních důvodů, s odkladem do 31.12.2011), na základě odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (ČÁST ČTVRTÁ, § 2 návrhu).

Tyto okolnosti jsou Vám pochopitelně jako předsedovi Ústavního soudu známy. Velmi se (a domnívám se, že oprávněně) obávám, že poslanci a poslankyně sami neznají přesné znění tohoto návrhu zákona. Návrh novely zákona o státní sociální podpoře v nezměněné podobě považuji za diskriminaci v oblasti přiznání rodičovského příspěvku – resp. odepření možnosti volby varianty doby čerpání pro pobírání rodičovského příspěvku, vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí, a tedy za porušení Listiny základních práv a svobod v tom, že je některým matkám (otcům) malých dětí odepřena možnost projevu svobodné vůle, tedy volby, jak dlouho zůstat na rodičovské "dovolené", jak dlouho pečovat celodenně o dítě, zda do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte.

Matky (především ty bez partnera či manžela), které nepobíraly tzv. PPM, jsou buď nuceny akceptovat 4-letou variantu, a pobírat měsíčně 3.800 Kč jako v podstatě jediný příjem na sebe a dítě - neboť zákonem jim byl příspěvek zkrácen na polovinu, a to okamžitě dnem 1. 1. 2011 (přestože dle zákona, za jehož platnosti se jim dítě narodilo, věřily, že budou dostávat 22 měsíců 7.600 Kč měsíčně), nebo např. po 3 letech na rodičovské „dovolené“ odejít do zaměstnání (pokud je najdou a podaří se jim umístit dítě do MŠ), a tím přijít o poslední rok rodičovského příspěvku na dítě atd. Tedy – např. studentky vysokých škol (nebo i některé podnikatelky), které se vzdělávaly, a připravovaly tak na své budoucí povolání, jsou za to „potrestané“ nejen tím, že nepobíraly peněžitou pomoc v mateřství - navíc ani nevěděly, že tím, že si neplatily při denním vysokoškolském studiu sociální pojištění, bude podmíněna i jejich ne/možnost volby varianty pobírání RP, jež jiným rodinám odepřena není - ale jsou „trestány“ navíc i tím, že si nemohou svobodně zvolit dobu péče o dítě, resp. dobu pobírání rodičovského příspěvku. V případě povinné 4-leté varianty tedy nejde o „podporu návratu rodičů do zaměstnání“ [viz Důvodová zpráva, Změny v zákoně o státní sociální podpoře, Obecná část z Návrhu zákona, str. 29], jak argumentuje předkladatel, neboť dát roční či 2-leté dítě do jeslí nebo zajistit hlídání je finančně náročné (i veřejné jesle, jichž je v ČR ovšem jen 46, stojí měsíčně cca 4000 Kč), ale jde spíše o uvrhnutí některých rodin na hranici chudoby v době prvních dvou let rodičovské „dovolené“, v případě osamělých matek s čerstvě získaným vysokoškolským diplomem či některých podnikatelek o uvrhnutí do chudoby (s 3.800 Kč na 2 osoby), na druhé straně o „nucení“ některých matek zůstávat dlouho mimo pracovní trh. Toto opatření tedy znesnadňuje tak i jejich návrat na pracovní trh, kde jsou již nyní často znevýhodňovány, a nepřímo je tak diskriminuje.

Považuji zachování ustanovení o rodičovském příspěvku za porušení a odepření svobodné volby některým rodičům/matkám, a to na základě LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (Hlava první, článek 3, (1) a (3), Hlava čtvrtá, čl. 32, (3) a (4), a tedy diskriminaci rodiče i dítěte. V případě, že bude zákon schválen ve stávající podobě návrhu novely, bude opět nahrazen projev vůle mnoha občanek/občanů, jenž je základním lidským právem, a tím budou porušena základní lidská práva a svoboda nejen jejich, ale i jejich dětí, neboť: „(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.“ (Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, článek 32). VIZ: RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK (pro připomenutí uvádím).

• pokud rodič neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nepožádal o čerpání rodičovského příspěvku ve dvouleté nebo tříleté variantě, bude pobírat rodičovský příspěvek do 9. měsíce věku dítěte ve výši 7.600 Kč a následně do 4 roků věku dítěte ve výši 3.800 Kč

• příjemci rodičovského příspěvku, kterým vznikl nárok na dávku před účinností nové právní úpravy a kteří mají k 1. 1. 2011 dítě starší 10 měsíců, ale mladší 23 měsíců života, mohou, pokud splňují podmínky, provést volbu tříleté doby čerpání do konce února 2011

• nový způsob výplaty rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny běžící dávky, tzn. i na dávky přiznané před účinností tohoto zákona.

Vážený pane předsedo, věřím, že je ještě možné se zamyslet nad rovným zacházením s občany a občankami ČR před schválením uvedeného zákona, v tomto smyslu jsem též adresovala dopis poslancům a poslankyním Parlamentu ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministru spravedlnostri i Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že nadále u nás pečují o malé děti z 80% ženy a že existuje 20% matek samoživitelek, považuji toto ustanovení za diskriminaci především některých žen-matek a za mrhání jejich vzdělanostním i ekonomickým kapitálem.

V úctě Mgr. et MgA. Alena Ortenová Čerchovská 6, Praha 2, 120 00 alena.orten@gmail.com

Na vědomí: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senát Parlamentu ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR MPSV přijato pod č.j. 2011/37861. Kanceláře PSP ČR přijato pod číslem jednacím: 2011/05623 SENÁT Parlamentu ČR přijato: Číslo evidenční :1704/2011

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.