Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Stížnost na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku některým matkám (rodičům) malých dětí

Stížnost na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku některým matkám (rodičům) malých dětí

15. květen 2011  | Alena Ortenová
Přinášíme Vám stížnost Aleny Ortenové na odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku. Vážený pane předsedo, pane doktore, obracím se na Vás jako občanka a volička ČR ve věci diskriminace některých občanek/občanů v případě přijetí návrhu zákona, jenž byl nyní znovu předložen vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (předkladatel Jaromír D r á b e k, ministr práce a sociálních věcí předložil vládě návrh zákona identický se zák. č. 347/2010 Sb., jenž byl přijat ve stavu legislativní nouze na podzim 2010.

Ústavní soud

Vážený pan JUDr. Jan Rychetský Předseda Ústavního soudu Joštova 8 660 83 Brno 2

Věc: Rozpor v návrhu zákona s Listinou práv a svobod

Odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí

(ČÁST ČTVRTÁ, § 2 návrhu)

Vážený pane předsedo, pane doktore,

obracím se na Vás jako občanka a volička ČR ve věci diskriminace některých občanek/občanů v případě přijetí návrhu zákona, jenž byl nyní znovu předložen vládou ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (předkladatel Jaromír D r á b e k, ministr práce a sociálních věcí předložil vládě návrh zákona identický se zák. č. 347/2010 Sb., jenž byl přijat ve stavu legislativní nouze na podzim 2010, a v březnu 2011 zrušen – Ústavním soudem z procedurálních důvodů, s odkladem do 31.12.2011), na základě odepření volby varianty čerpání rodičovského příspěvku vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí (ČÁST ČTVRTÁ, § 2 návrhu).

Tyto okolnosti jsou Vám pochopitelně jako předsedovi Ústavního soudu známy. Velmi se (a domnívám se, že oprávněně) obávám, že poslanci a poslankyně sami neznají přesné znění tohoto návrhu zákona. Návrh novely zákona o státní sociální podpoře v nezměněné podobě považuji za diskriminaci v oblasti přiznání rodičovského příspěvku – resp. odepření možnosti volby varianty doby čerpání pro pobírání rodičovského příspěvku, vázané na peněžitou pomoc v mateřství některým matkám (rodičům) malých dětí, a tedy za porušení Listiny základních práv a svobod v tom, že je některým matkám (otcům) malých dětí odepřena možnost projevu svobodné vůle, tedy volby, jak dlouho zůstat na rodičovské "dovolené", jak dlouho pečovat celodenně o dítě, zda do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte.

Matky (především ty bez partnera či manžela), které nepobíraly tzv. PPM, jsou buď nuceny akceptovat 4-letou variantu, a pobírat měsíčně 3.800 Kč jako v podstatě jediný příjem na sebe a dítě - neboť zákonem jim byl příspěvek zkrácen na polovinu, a to okamžitě dnem 1. 1. 2011 (přestože dle zákona, za jehož platnosti se jim dítě narodilo, věřily, že budou dostávat 22 měsíců 7.600 Kč měsíčně), nebo např. po 3 letech na rodičovské „dovolené“ odejít do zaměstnání (pokud je najdou a podaří se jim umístit dítě do MŠ), a tím přijít o poslední rok rodičovského příspěvku na dítě atd. Tedy – např. studentky vysokých škol (nebo i některé podnikatelky), které se vzdělávaly, a připravovaly tak na své budoucí povolání, jsou za to „potrestané“ nejen tím, že nepobíraly peněžitou pomoc v mateřství - navíc ani nevěděly, že tím, že si neplatily při denním vysokoškolském studiu sociální pojištění, bude podmíněna i jejich ne/možnost volby varianty pobírání RP, jež jiným rodinám odepřena není - ale jsou „trestány“ navíc i tím, že si nemohou svobodně zvolit dobu péče o dítě, resp. dobu pobírání rodičovského příspěvku. V případě povinné 4-leté varianty tedy nejde o „podporu návratu rodičů do zaměstnání“ [viz Důvodová zpráva, Změny v zákoně o státní sociální podpoře, Obecná část z Návrhu zákona, str. 29], jak argumentuje předkladatel, neboť dát roční či 2-leté dítě do jeslí nebo zajistit hlídání je finančně náročné (i veřejné jesle, jichž je v ČR ovšem jen 46, stojí měsíčně cca 4000 Kč), ale jde spíše o uvrhnutí některých rodin na hranici chudoby v době prvních dvou let rodičovské „dovolené“, v případě osamělých matek s čerstvě získaným vysokoškolským diplomem či některých podnikatelek o uvrhnutí do chudoby (s 3.800 Kč na 2 osoby), na druhé straně o „nucení“ některých matek zůstávat dlouho mimo pracovní trh. Toto opatření tedy znesnadňuje tak i jejich návrat na pracovní trh, kde jsou již nyní často znevýhodňovány, a nepřímo je tak diskriminuje.

Považuji zachování ustanovení o rodičovském příspěvku za porušení a odepření svobodné volby některým rodičům/matkám, a to na základě LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD, jako součásti ústavního pořádku České republiky, Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. (Hlava první, článek 3, (1) a (3), Hlava čtvrtá, čl. 32, (3) a (4), a tedy diskriminaci rodiče i dítěte. V případě, že bude zákon schválen ve stávající podobě návrhu novely, bude opět nahrazen projev vůle mnoha občanek/občanů, jenž je základním lidským právem, a tím budou porušena základní lidská práva a svoboda nejen jejich, ale i jejich dětí, neboť: „(3) Děti narozené v manželství i mimo ně mají stejná práva. (4) Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči.“ (Listina základních práv a svobod, Hlava čtvrtá, článek 32). VIZ: RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK (pro připomenutí uvádím).

• pokud rodič neměl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo nepožádal o čerpání rodičovského příspěvku ve dvouleté nebo tříleté variantě, bude pobírat rodičovský příspěvek do 9. měsíce věku dítěte ve výši 7.600 Kč a následně do 4 roků věku dítěte ve výši 3.800 Kč

• příjemci rodičovského příspěvku, kterým vznikl nárok na dávku před účinností nové právní úpravy a kteří mají k 1. 1. 2011 dítě starší 10 měsíců, ale mladší 23 měsíců života, mohou, pokud splňují podmínky, provést volbu tříleté doby čerpání do konce února 2011

• nový způsob výplaty rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny běžící dávky, tzn. i na dávky přiznané před účinností tohoto zákona.

Vážený pane předsedo, věřím, že je ještě možné se zamyslet nad rovným zacházením s občany a občankami ČR před schválením uvedeného zákona, v tomto smyslu jsem též adresovala dopis poslancům a poslankyním Parlamentu ČR, Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ministru spravedlnostri i Senátu Parlamentu ČR. Vzhledem k tomu, že nadále u nás pečují o malé děti z 80% ženy a že existuje 20% matek samoživitelek, považuji toto ustanovení za diskriminaci především některých žen-matek a za mrhání jejich vzdělanostním i ekonomickým kapitálem.

V úctě Mgr. et MgA. Alena Ortenová Čerchovská 6, Praha 2, 120 00 alena.orten@gmail.com

Na vědomí: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Senát Parlamentu ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti a předseda Legislativní rady vlády ČR MPSV přijato pod č.j. 2011/37861. Kanceláře PSP ČR přijato pod číslem jednacím: 2011/05623 SENÁT Parlamentu ČR přijato: Číslo evidenční :1704/2011

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.