Role sociálního dialogu v prosazování rovného odměňování žen a mužů

27.6.2018  Praha  | 

Česká republika patří v rámci Evropské unie k zemím s nejvyšším průměrným rozdílem v odměňování žen a mužů. Platová nerovnost má negativní dopad jak na samotné ženy a jejich rodiny, tak na celou naši ekonomiku. Jedním z prostředků ke snižování platových rozdílů je sociální dialog. Cílem akce je otevřít diskuzi o jeho roli v prosazování rovného odměňování žen a mužů z perspektivy různých aktérů.

Více
feminismus.czČlánky › Stínová zpráva k vládnímu dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen"

Stínová zpráva k vládnímu dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen"

12. květen 2004  | Gender Studies
Ve středu dne 12. května 2004 bude vláda projednávat již popáté Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů žen. Navzdory tomu, že předkládaná vládní zpráva popisuje stav v dané oblasti spíše jako vyhovující, aktivistky a aktivisté v oblasti rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě shledávají, že pro českou vládu byla v uplynulých letech rovnost mužů a žen prioritou spíše na formální úrovni a její snahy nepřinesly významnější reálné dopady. Rozpor mezi hodnocením současného stavu genderové rovnosti ze strany vlády a ze strany nevládních organizací se stal podnětem k vypracování stínové zprávy o prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Ve středu dne 12. května 2004 bude vláda projednávat již popáté Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů žen. Navzdory tomu, že předkládaná vládní zpráva popisuje stav v dané oblasti spíše jako vyhovující, aktivistky a aktivisté v oblasti rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě shledávají, že pro českou vládu byla v uplynulých letech rovnost mužů a žen prioritou spíše na formální úrovni a její snahy nepřinesly významnější reálné dopady. Rozpor mezi hodnocením současného stavu genderové rovnosti ze strany vlády a ze strany nevládních organizací se stal podnětem k vypracování stínové zprávy o prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Česká vláda se začala zabývat rovností žen a mužů před sedmi lety, na základě plnění svých závazků, ke kterým se přihlásila v roce 1995 na IV. celosvětové konference OSN o postavení žen v Pekingu. Jednotlivé státy se na konferenci zavázaly vypracovat své vlastní Národní akční plány, v nichž by identifikovaly své kritické oblasti z hlediska nerovného zacházení se ženami a s muži a navrhly řešení na jejich zlepšení. V České republice se tímto národním akčním plánem staly právě výše zmíněné „Priority“, jejichž první verzi vláda schválila na jaře roku 1998. Priority jsou členěny podle sedmi kritických oblastí, ke kterým se váží úkoly (opatření) pro vládu jako celek nebo jen pro vybrané resorty.

Stínová zpráva identifikuje slabiny vládních zpráv, analyzuje stav institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti a na příkladu několika vybraných oblastí priorit nabízí alternativní přístup k jejich zpracování. V rámci jednotlivých kapitol zpráva pojmenovává stávající situaci v daných oblastech, hodnotí aktivity vlády i neziskových organizací a formuluje doporučení. Analýzy jednotlivých oblastí vládní politiky rovných příležitostí žen a mužů odhalily následující klíčové problémy, které působí napříč celou problematikou a brání systematickému zlepšování situace:
· Vláda, ani jednotlivá ministerstva nemají ucelenou koncepci politiky rovných příležitostí, na jejímž základě by byly formulovány priority, postupy a dílčí úkoly a následně bylo prováděno hodnocení jejich plnění.
· Vláda, ani jednotlivá ministerstva nevytváří dostatečné institucionální, personální a finanční zabezpečení politiky rovných příležitostí.

Stínová zpráva považuje za hlavní překážku pro řešení zmíněných problémů nedostatek politické vůle ze strany odpovědných činitelů, v převážné většině mužů. Vrcholní politici a představitelé státní správy nejeví v oblasti rovných příležitostí žen a mužů zájem o naplňování mezinárodních závazků a smluv, o realizaci vládních priorit a v konečném důsledku ani o respektování základních lidských práv a hodnot. V tomto kontextu mohou podněty ze strany expertek/expertů z nevládní a akademické sféry iniciovat proces přehodnocení současného přístupu vlády a jednotlivých ministerstev.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.