Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Stínová zpráva k vládnímu dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen"

Stínová zpráva k vládnímu dokumentu "Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti mužů a žen"

12. květen 2004  | Gender Studies
Ve středu dne 12. května 2004 bude vláda projednávat již popáté Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů žen. Navzdory tomu, že předkládaná vládní zpráva popisuje stav v dané oblasti spíše jako vyhovující, aktivistky a aktivisté v oblasti rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě shledávají, že pro českou vládu byla v uplynulých letech rovnost mužů a žen prioritou spíše na formální úrovni a její snahy nepřinesly významnější reálné dopady. Rozpor mezi hodnocením současného stavu genderové rovnosti ze strany vlády a ze strany nevládních organizací se stal podnětem k vypracování stínové zprávy o prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Ve středu dne 12. května 2004 bude vláda projednávat již popáté Souhrnnou zprávu o plnění Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů žen. Navzdory tomu, že předkládaná vládní zpráva popisuje stav v dané oblasti spíše jako vyhovující, aktivistky a aktivisté v oblasti rovných příležitostí žen a mužů dlouhodobě shledávají, že pro českou vládu byla v uplynulých letech rovnost mužů a žen prioritou spíše na formální úrovni a její snahy nepřinesly významnější reálné dopady. Rozpor mezi hodnocením současného stavu genderové rovnosti ze strany vlády a ze strany nevládních organizací se stal podnětem k vypracování stínové zprávy o prosazování rovných příležitostí žen a mužů.

Česká vláda se začala zabývat rovností žen a mužů před sedmi lety, na základě plnění svých závazků, ke kterým se přihlásila v roce 1995 na IV. celosvětové konference OSN o postavení žen v Pekingu. Jednotlivé státy se na konferenci zavázaly vypracovat své vlastní Národní akční plány, v nichž by identifikovaly své kritické oblasti z hlediska nerovného zacházení se ženami a s muži a navrhly řešení na jejich zlepšení. V České republice se tímto národním akčním plánem staly právě výše zmíněné „Priority“, jejichž první verzi vláda schválila na jaře roku 1998. Priority jsou členěny podle sedmi kritických oblastí, ke kterým se váží úkoly (opatření) pro vládu jako celek nebo jen pro vybrané resorty.

Stínová zpráva identifikuje slabiny vládních zpráv, analyzuje stav institucionálního zabezpečení politiky genderové rovnosti a na příkladu několika vybraných oblastí priorit nabízí alternativní přístup k jejich zpracování. V rámci jednotlivých kapitol zpráva pojmenovává stávající situaci v daných oblastech, hodnotí aktivity vlády i neziskových organizací a formuluje doporučení. Analýzy jednotlivých oblastí vládní politiky rovných příležitostí žen a mužů odhalily následující klíčové problémy, které působí napříč celou problematikou a brání systematickému zlepšování situace:
· Vláda, ani jednotlivá ministerstva nemají ucelenou koncepci politiky rovných příležitostí, na jejímž základě by byly formulovány priority, postupy a dílčí úkoly a následně bylo prováděno hodnocení jejich plnění.
· Vláda, ani jednotlivá ministerstva nevytváří dostatečné institucionální, personální a finanční zabezpečení politiky rovných příležitostí.

Stínová zpráva považuje za hlavní překážku pro řešení zmíněných problémů nedostatek politické vůle ze strany odpovědných činitelů, v převážné většině mužů. Vrcholní politici a představitelé státní správy nejeví v oblasti rovných příležitostí žen a mužů zájem o naplňování mezinárodních závazků a smluv, o realizaci vládních priorit a v konečném důsledku ani o respektování základních lidských práv a hodnot. V tomto kontextu mohou podněty ze strany expertek/expertů z nevládní a akademické sféry iniciovat proces přehodnocení současného přístupu vlády a jednotlivých ministerstev.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.