Laydeez do Comics - ŽENA 2.0

17.10.2018  Praha  | 

Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Tentokrát již z třetího letního sympozia uskupení Laydeez do Comics Praha. Letošní téma ŽENA 2.0 nás přivedlo k otázce nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství a co to obnáší? Inspirace bylo dost. Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti... Výstava potrvá od 17. do 30. října. Slavnostní vernisáž s autorkami proběhne 18. října.

Více

Odejít, nebo zůstat? Večer sdílení na téma de/institucionalizace

22.10.2018  Praha  | 

Institut úzkosti / Institute of Anxiety vyzývá a vítá všechny, kdo chtějí kriticky promýšlet a diskutovat svoje zkušenosti s de/institucionalizací! Večer sdílení je komorním formátem pro cca 20 lidí, z nichž každý se přímo účastní a večer tak spoluutváří, nikdo se neocitá v roli publika. Jednotlivé příspěvky jsou omezeny časem 5 minut a umožňují představit vlastní zkušenost či situaci jako politikum různého druhu. Zůstává čas na moderovanou diskuzi a závěrečnou debatu o tom, co nám sdílení dalo. Večer sdílení není prostorem pro terapii, ale živou kritickou diskuzi.

Více

Jazyk – nástroj (feministické) ne_svobody?

24.10.2018  Praha  | 

Na dalším z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude představena nejnovější kniha Jany Valdrové (Univerzita Innsbruck), jazykovědkyně a specialistky na genderovou lingvistiku „Reprezentace ženství z perspektivy lingvistiky genderových a sexuálních identit” Autorka představí svoji analýzu označování žen ve vyjadřovací praxi veřejného prostoru. Diskutovat bude také Ondřej Beran, z Centra pro etiku na Univerzitě Pardubice, zástupce editorského týmu, který připravil knihu Deborah Cameron „Mýtus o Marsu a Venuši. Mluví muži a ženy opravdu různými jazyky?“ k vydání v českém překladu. O souvislostech genderu, queer a jazyka bude pak hovořit také Vít Kolek z Univerzity Palackého v Olomouci, který se zabývá genderem v jazyce a generickým maskulinem v němčině a v češtině.

 

Více
feminismus.czČlánky › Starostlivosť o deti...

Starostlivosť o deti...

21. únor 2003
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.

Nie vždy musí dieťa po rozvode rodičov "stratiť" jedného z nich. V prípadoch, keď bytová a finančná situácia dovoľuje realizovať rodičom tzv. delenú starostlivosť môže dieťa bývať určitý čas (napríklad jeden mesiac) u jedného rodiča a potom u druhého rodiča. Tým sa vytesňuje vznik syndrómu "víkendového" alebo "prázdninového" otecka a otec môže byť byť s dieťaťom v normálnom kontakte aj po rozvode.

V znení nášho zákona stojí, že o výchovu detí sa v nerozlučnej jednote starajú obaja rodičia. Obaja majú rodičovské práva a povinnosti, sú zodpovední za všestranný rozvoj svojich detí, ich výchovu, výživu a riadenia ich konania, aby z nich vznikli všestranne zdatní jedinci. V prípade rozvodu manželov súd v rozhodnutí, ktorým manželstvo rozvádza, zároveň upraví ich práva a povinnosti k dieťaťu pre čas po rozvode. Predovšetkým určí, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Toto rozhodnutie môže byť nahradené rodičovskou dohodou, pre platnosť ktorej je potrebné jej schválenie súdom.

Je len samozrejmé, že v obidvoch prípadoch súd prihliada na záujmy dieťaťa. Dohoda o styku rodiča s maloletým dieťaťom nepodlieha schváleniu súdom. Až v prípade, keď medzi rodičmi k dohode nedôjde, súd styk dieťaťa upraví. Ak je to v záujme dieťaťa, môže súd styk rodiča s dieťaťom zakázať, alebo obmedziť.

Z platnej právnej úpravy automaticky nevyplýva, ktorému z rodičov sa po rozvode zveruje dieťa do výchovy - otec i matka majú rovnaké práva a postavenie. Ak to určité skutočnosti priamo nevylučujú, zveruje sa maloleté dieťa štandartne do opatery matke. (Pri zisťovaní skutkového stavu sa súd opiera o vykonané dokazovanie, pričom nezanedbateľným dôkazom je znalecký posudok detského psychológa.)

Na základe súčasne platnej právnej úpravy môže byť dieťa zverené do výchovy len jednému rodičovi. Druhý rodič má povinnosť prispievať na jeho výživu a právo na styk s dieťaťom na základe rodičovskej dohody alebo podľa rozhodnutia súdu.

Pokiaľ patríte k rodičom, ktorí majú aj po rozvode záujem vychovávať svojich potomkov spoločne (i keď zároveň oddelene), môžete sa dohodnúť na forme tzv. delenej starostlivosti o dieťa - dané rozhodnutie však nemá oporu v zákone, s čím treba rátať pri prípadnom posudzovaní jeho negatívnych dôsledkov (novovzniknuté nedorozumenia rodičov, zmena situácie niektorého z rodičov a pod.).


In: www.femme.sk
upravené redakciou

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.