Porodní bolesti českého porodnictví

24.4.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude věnován porodnictví. Jak vypadá současná realita českých porodnic? Které otázky a problémy jsou v současnosti nejpalčivější? Odpovídá situace a možnosti porodnic potřebám rodiček a jejich dětí? Co je standardní péče, které praktiky v porodnictví lze označit za problematické a kde jsou hranice porodního násilí? Jaké jsou etické a praktické stránky domácích porodů, zřizování porodních domů a jaká je pozice porodních asistentek? Co ovlivňuje výzkum v oblasti porodnictví, jaká jsou specifika výzkumné činnosti a možnosti uplatnění výsledků?

Více

Girls Day 2018

26.4.2018  Česká republika  |  Interaktivní den otevřených dveří určený pro všechny dívky ze středních škol, které chtějí nakouknout do firem a třeba i načerpat inspiraci pro svoji budoucí studijní či pracovní kariéru. Girls Day se koná po celém světě, v ČR se tentokrát uskuteční v Praze, Brně, Plzni a Mladé Boleslavi.
Více

Kdo se bojí Ester Krumbachové?

4.5.2018  Praha  | 

První ze série kurátorských bloků věnovaných tvorbě, osobnosti a odkazu Ester Krumbachové. Díky zahraničním kurátorům program nabídne širší perspektivu, v níž je možné uvažovat o upozaděné a zároveň mnohdy mytizované umělkyni, jež ovlivnila několik generací české filmové kultury.

Více
feminismus.czČlánky › Starostlivosť o deti...

Starostlivosť o deti...

21. únor 2003
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.

Nie vždy musí dieťa po rozvode rodičov "stratiť" jedného z nich. V prípadoch, keď bytová a finančná situácia dovoľuje realizovať rodičom tzv. delenú starostlivosť môže dieťa bývať určitý čas (napríklad jeden mesiac) u jedného rodiča a potom u druhého rodiča. Tým sa vytesňuje vznik syndrómu "víkendového" alebo "prázdninového" otecka a otec môže byť byť s dieťaťom v normálnom kontakte aj po rozvode.

V znení nášho zákona stojí, že o výchovu detí sa v nerozlučnej jednote starajú obaja rodičia. Obaja majú rodičovské práva a povinnosti, sú zodpovední za všestranný rozvoj svojich detí, ich výchovu, výživu a riadenia ich konania, aby z nich vznikli všestranne zdatní jedinci. V prípade rozvodu manželov súd v rozhodnutí, ktorým manželstvo rozvádza, zároveň upraví ich práva a povinnosti k dieťaťu pre čas po rozvode. Predovšetkým určí, komu dieťa zverí do výchovy a ako má každý z rodičov prispievať na jeho výživu. Toto rozhodnutie môže byť nahradené rodičovskou dohodou, pre platnosť ktorej je potrebné jej schválenie súdom.

Je len samozrejmé, že v obidvoch prípadoch súd prihliada na záujmy dieťaťa. Dohoda o styku rodiča s maloletým dieťaťom nepodlieha schváleniu súdom. Až v prípade, keď medzi rodičmi k dohode nedôjde, súd styk dieťaťa upraví. Ak je to v záujme dieťaťa, môže súd styk rodiča s dieťaťom zakázať, alebo obmedziť.

Z platnej právnej úpravy automaticky nevyplýva, ktorému z rodičov sa po rozvode zveruje dieťa do výchovy - otec i matka majú rovnaké práva a postavenie. Ak to určité skutočnosti priamo nevylučujú, zveruje sa maloleté dieťa štandartne do opatery matke. (Pri zisťovaní skutkového stavu sa súd opiera o vykonané dokazovanie, pričom nezanedbateľným dôkazom je znalecký posudok detského psychológa.)

Na základe súčasne platnej právnej úpravy môže byť dieťa zverené do výchovy len jednému rodičovi. Druhý rodič má povinnosť prispievať na jeho výživu a právo na styk s dieťaťom na základe rodičovskej dohody alebo podľa rozhodnutia súdu.

Pokiaľ patríte k rodičom, ktorí majú aj po rozvode záujem vychovávať svojich potomkov spoločne (i keď zároveň oddelene), môžete sa dohodnúť na forme tzv. delenej starostlivosti o dieťa - dané rozhodnutie však nemá oporu v zákone, s čím treba rátať pri prípadnom posudzovaní jeho negatívnych dôsledkov (novovzniknuté nedorozumenia rodičov, zmena situácie niektorého z rodičov a pod.).


In: www.femme.sk
upravené redakciou

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.