Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech

Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech

Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech
Pokud se mluví o rovných příležitostech žen a mužů, bývají nejčastěji zmiňovány severské země. Řada věcí se děje ale i v mnoha jiných evropských státech. Jedním z nich je Španělsko, které bývá často stále zařazováno mezi země, které postavení žen a mužů ve společnosti nezajímá.

 Pokud se mluví o rovných příležitostech žen a mužů, bývají nejčastěji zmiňovány severské země. Řada věcí se děje ale i v mnoha jiných evropských státech. Jedním z nich je Španělsko, které bývá často stále zařazováno mezi země, které postavení žen a mužů ve společnosti nezajímá.

Kanárské ostrovy jsou jednou z autonomních oblastí tvořících Španělské království. Pro toto státní uspořádání je typické, že mnohé kompetence státu jsou přeneseny na jednotlivé autonomní oblasti a vykonávány vládami jednotlivých oblastí.

Na Kanárských ostrovech je tak státní moc prezentována na několika úrovních:

- lokální politika, která je řízena místními úřady

- ostrovní politika, kterou řídí ostrovní městské rady

- regionální politika, kterou řídí vláda Kanárských ostrovů

- celostátní politika, kterou řídí vláda Španělska

Co se týče platných právních předpisů, na Kanárských ostrovech koexistuje legislativa komunitární, státní a legislativa odvozená od předpisů parlamentu Kanárských ostrovů. V posledních letech zaujímá otázka rovných příležitostí pro muže a ženy nezbytné místo v legislativní činnosti celostátního i regionálního parlamentu.

Politika rovnosti žen a mužů: právní předpisy a instituce

Ve Španělsku byl 23. března 2007 schválen Základní zákon o zajištění skutečné rovnosti žen a mužů, který představuje velký krok kupředu.

Hlavní opatření, která zavádí tento zákon, jsou následující:

- Byla vytvořena Meziresortní komise pro rovnost mužů a žen a na každém ministerstvu vytvořeny orgány zabývající se rovností žen a mužů.

- Byla vytvořena Rada pro podporu zapojení žen. - Zavádí se používání nesexistického jazyka orgány veřejné moci.

- Zavádí se vypracování a používání genderových studií a statistik.

- V podnicích musí být připraveny a realizovány Plány rovnosti a kolektivní vyjednávání musí zahrnovat také problematiku rovných příležitostí žen a mužů.

- Byla zavedena speciální opatření k zamezení sexuálního zneužívání a zneužívání z důvodu pohlaví na pracovišti a pro slaďování osobního, rodinného a pracovního života podporující co největší rovnováhu v rozdělování rodinných povinností mezi muži a ženami.

- Byla zakotvena rodičovská dovolená a jí odpovídající dávky.

- Byla zakotvena nová dávka v mateřství pobíraná po dobu šestinedělí pracujícími ženami v hmotné nouzi.

- Zvyšuje se dávka za riziko během porodu.

- Je kryto riziko během doby kojení a zvýšena jemu odpovídající dávka.

- Je stanoven zákaz jakékoli diskriminace v přístupu či poskytování zboží a služeb.

Ve Španělsku funguje také Ženský institut, který byl založený v roce 1983. Je organizací, jejímž cílem je zajišťovat podmínky, které umožní sociální rovnost obou pohlaví a která rovněž podporuje účast žen v politickém, kulturním, hospodářském a společenském životě ve Španělsku. Od roku 2008, kdy bylo ve Španělsku založeno Ministerstvo pro rovnost, spadá Ženský institut organizačně právě pod tento rezort.

Kanárské ostrovy

Parlament Kanárských ostrovů v roce 2003 schválil Zákon o prevenci a ochraně žen proti násilí založeném na pohlaví a předběhl tak touto svou zákonodárnou iniciativou celostátní parlament. Nejprogresivnějším počinem tohoto zákona je chápání násilí založeného na pohlaví šířeji a komplexněji než jako pouhého fyzického násilí páchaného na ženách. Zakotvuje tak například ekonomické násilí na ženách, a to v prostředí jak domácím, tak pracovním. V současné době se očekává přijetí zákona Kanárských ostrovů o rovných příležitostech pro muže a ženy (právě je v parlamentu), nadále tak zůstává v platnosti Plán III Kanárských ostrovů o rovných příležitostech pro muže a ženy 2003-2006. Na Kanárských ostrovech je politika rovnosti žen a mužů podporována Ženským institutem Kanárských ostrovů (Instituto Canario de la Mujer - I.C.M.), organizací, která existuje od roku 1995 a jejímž cílem je zajistit podmínky pro skutečnou rovnost mužů a žen v politickém, hospodářském, kulturním a společenském životě.

Organizace I.C.M. má mimo jiné tyto funkce:

• vypracovávat směrnice a podporovat programy a jednání v souvislosti s problematikou rovnosti žen a mužů

• uskutečňovat kampaně na zvyšování povědomí o problematice rovnosti, její podporu a rozšiřování

• uskutečňovat a podporovat vznik genderových studií, shromaždovat podklady a informace o danému tématu

• sledovat platné právní předpisy a jejich používání

• podporovat začlenění žen na trhu práce s důrazem na jejich odborné vzdělávání a profesní růst

• podporovat opatření, která přispívají k tomu, aby bylo o ženách sdělovacími prostředky informováno v souladu s ústavními principy

• přijímat stížnosti na diskriminaci na základě pohlaví

• podporovat a koordinovat poskytování služeb ženám, které potřebují pomoc

Mezi činnosti, které I.C.M. vykonává v rámci rozvoje svých funkcí, patří tyto:

• externí poradenské služby

• koordinace spolupráce mezi různými institucemi a organizacemi

• řízení grantů pro neziskové organizace

• řízení a koordinace zařízení péče o ženy vytvořených či financovaným I.C.M.

• publikační činnost • monitoring sexistické reklamy

• informování a zvyšování povědomí o situaci žen

• udělování cen Ženského institutu

• vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů

• účast při utváření různých zákonných ustanovení

Oblasti činnosti I.C.M.:

• genderové násilí

• sociální podmínky

• pracovní/ profesní život

• vzdělání a kultura

• zdraví žen

• práva a občanství

• rozvojová spolupráce

V současné době je veškeré úsilí v oblasti politiky rovnosti směřováno k dosažení rovnosti pohlaví ve správních orgánech Kanárských ostrovů. Vláda Kanárských ostrovů proto vytvořila mezioborovou komisi pro zavedení, koordinaci a dodržování rovnosti pohlaví ve správních orgánech autonomního společenství. Tato mezioborová komise je začleněna do různých vládních orgánů, od úřadu předsedy vlády až po různé rady a komise v rámci ministerstev jednotlivých autonomních oblastí.

V posledních letech I.C.M. podporuje politiku rovnosti na lokální úrovni prostřednictvím každoročního udělování grantů správním úřadům Kanárských ostrovů za účelem vypracování, zavádění a hodnocení plánů správních úřadů k dosažení rovnosti. I.C.M. se také zasazuje o slaďování osobního, rodinného a pracovního života žen a mužů. Dochází tak k nastartování procesu zavádění politiky rovnosti napříč různými orgány veřejné správy.

Tento text byl převzat z publikace Rovné příležitosti žen a mužů na úřadech veřejné správy a na Ministerstvu vnitra: Příklady nejlepší praxe vydané v roce 2009 Ministerstvem vnitra ČR.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.