Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech

Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech

Španělsko: Rovné příležitosti pro ženy a muže na Kanárských ostrovech
Pokud se mluví o rovných příležitostech žen a mužů, bývají nejčastěji zmiňovány severské země. Řada věcí se děje ale i v mnoha jiných evropských státech. Jedním z nich je Španělsko, které bývá často stále zařazováno mezi země, které postavení žen a mužů ve společnosti nezajímá.

 Pokud se mluví o rovných příležitostech žen a mužů, bývají nejčastěji zmiňovány severské země. Řada věcí se děje ale i v mnoha jiných evropských státech. Jedním z nich je Španělsko, které bývá často stále zařazováno mezi země, které postavení žen a mužů ve společnosti nezajímá.

Kanárské ostrovy jsou jednou z autonomních oblastí tvořících Španělské království. Pro toto státní uspořádání je typické, že mnohé kompetence státu jsou přeneseny na jednotlivé autonomní oblasti a vykonávány vládami jednotlivých oblastí.

Na Kanárských ostrovech je tak státní moc prezentována na několika úrovních:

- lokální politika, která je řízena místními úřady

- ostrovní politika, kterou řídí ostrovní městské rady

- regionální politika, kterou řídí vláda Kanárských ostrovů

- celostátní politika, kterou řídí vláda Španělska

Co se týče platných právních předpisů, na Kanárských ostrovech koexistuje legislativa komunitární, státní a legislativa odvozená od předpisů parlamentu Kanárských ostrovů. V posledních letech zaujímá otázka rovných příležitostí pro muže a ženy nezbytné místo v legislativní činnosti celostátního i regionálního parlamentu.

Politika rovnosti žen a mužů: právní předpisy a instituce

Ve Španělsku byl 23. března 2007 schválen Základní zákon o zajištění skutečné rovnosti žen a mužů, který představuje velký krok kupředu.

Hlavní opatření, která zavádí tento zákon, jsou následující:

- Byla vytvořena Meziresortní komise pro rovnost mužů a žen a na každém ministerstvu vytvořeny orgány zabývající se rovností žen a mužů.

- Byla vytvořena Rada pro podporu zapojení žen. - Zavádí se používání nesexistického jazyka orgány veřejné moci.

- Zavádí se vypracování a používání genderových studií a statistik.

- V podnicích musí být připraveny a realizovány Plány rovnosti a kolektivní vyjednávání musí zahrnovat také problematiku rovných příležitostí žen a mužů.

- Byla zavedena speciální opatření k zamezení sexuálního zneužívání a zneužívání z důvodu pohlaví na pracovišti a pro slaďování osobního, rodinného a pracovního života podporující co největší rovnováhu v rozdělování rodinných povinností mezi muži a ženami.

- Byla zakotvena rodičovská dovolená a jí odpovídající dávky.

- Byla zakotvena nová dávka v mateřství pobíraná po dobu šestinedělí pracujícími ženami v hmotné nouzi.

- Zvyšuje se dávka za riziko během porodu.

- Je kryto riziko během doby kojení a zvýšena jemu odpovídající dávka.

- Je stanoven zákaz jakékoli diskriminace v přístupu či poskytování zboží a služeb.

Ve Španělsku funguje také Ženský institut, který byl založený v roce 1983. Je organizací, jejímž cílem je zajišťovat podmínky, které umožní sociální rovnost obou pohlaví a která rovněž podporuje účast žen v politickém, kulturním, hospodářském a společenském životě ve Španělsku. Od roku 2008, kdy bylo ve Španělsku založeno Ministerstvo pro rovnost, spadá Ženský institut organizačně právě pod tento rezort.

Kanárské ostrovy

Parlament Kanárských ostrovů v roce 2003 schválil Zákon o prevenci a ochraně žen proti násilí založeném na pohlaví a předběhl tak touto svou zákonodárnou iniciativou celostátní parlament. Nejprogresivnějším počinem tohoto zákona je chápání násilí založeného na pohlaví šířeji a komplexněji než jako pouhého fyzického násilí páchaného na ženách. Zakotvuje tak například ekonomické násilí na ženách, a to v prostředí jak domácím, tak pracovním. V současné době se očekává přijetí zákona Kanárských ostrovů o rovných příležitostech pro muže a ženy (právě je v parlamentu), nadále tak zůstává v platnosti Plán III Kanárských ostrovů o rovných příležitostech pro muže a ženy 2003-2006. Na Kanárských ostrovech je politika rovnosti žen a mužů podporována Ženským institutem Kanárských ostrovů (Instituto Canario de la Mujer - I.C.M.), organizací, která existuje od roku 1995 a jejímž cílem je zajistit podmínky pro skutečnou rovnost mužů a žen v politickém, hospodářském, kulturním a společenském životě.

Organizace I.C.M. má mimo jiné tyto funkce:

• vypracovávat směrnice a podporovat programy a jednání v souvislosti s problematikou rovnosti žen a mužů

• uskutečňovat kampaně na zvyšování povědomí o problematice rovnosti, její podporu a rozšiřování

• uskutečňovat a podporovat vznik genderových studií, shromaždovat podklady a informace o danému tématu

• sledovat platné právní předpisy a jejich používání

• podporovat začlenění žen na trhu práce s důrazem na jejich odborné vzdělávání a profesní růst

• podporovat opatření, která přispívají k tomu, aby bylo o ženách sdělovacími prostředky informováno v souladu s ústavními principy

• přijímat stížnosti na diskriminaci na základě pohlaví

• podporovat a koordinovat poskytování služeb ženám, které potřebují pomoc

Mezi činnosti, které I.C.M. vykonává v rámci rozvoje svých funkcí, patří tyto:

• externí poradenské služby

• koordinace spolupráce mezi různými institucemi a organizacemi

• řízení grantů pro neziskové organizace

• řízení a koordinace zařízení péče o ženy vytvořených či financovaným I.C.M.

• publikační činnost • monitoring sexistické reklamy

• informování a zvyšování povědomí o situaci žen

• udělování cen Ženského institutu

• vzdělávání v oblasti rovnosti žen a mužů

• účast při utváření různých zákonných ustanovení

Oblasti činnosti I.C.M.:

• genderové násilí

• sociální podmínky

• pracovní/ profesní život

• vzdělání a kultura

• zdraví žen

• práva a občanství

• rozvojová spolupráce

V současné době je veškeré úsilí v oblasti politiky rovnosti směřováno k dosažení rovnosti pohlaví ve správních orgánech Kanárských ostrovů. Vláda Kanárských ostrovů proto vytvořila mezioborovou komisi pro zavedení, koordinaci a dodržování rovnosti pohlaví ve správních orgánech autonomního společenství. Tato mezioborová komise je začleněna do různých vládních orgánů, od úřadu předsedy vlády až po různé rady a komise v rámci ministerstev jednotlivých autonomních oblastí.

V posledních letech I.C.M. podporuje politiku rovnosti na lokální úrovni prostřednictvím každoročního udělování grantů správním úřadům Kanárských ostrovů za účelem vypracování, zavádění a hodnocení plánů správních úřadů k dosažení rovnosti. I.C.M. se také zasazuje o slaďování osobního, rodinného a pracovního života žen a mužů. Dochází tak k nastartování procesu zavádění politiky rovnosti napříč různými orgány veřejné správy.

Tento text byl převzat z publikace Rovné příležitosti žen a mužů na úřadech veřejné správy a na Ministerstvu vnitra: Příklady nejlepší praxe vydané v roce 2009 Ministerstvem vnitra ČR.

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.