Gender Mainstreaming in Public Participation

29.11.2017  Praha  | 

Odborný seminář je určen především pro architekty/ky a další odborníky/ce zabývající se plánováním veřejných prostor či participačními procesy. Cílem je představit koncept gender mainstreamingu, ukázat jeho praktické využití a seznámit účastníky/ce s metodikou, jak genderově senzitivní plánování a participační procesy aplikovat v praxi a ve vlastních projektech.

 

Více

Mezinárodní den proti násilí na ženách

30.11.2017  Praha  | 

Zástupci České ženské lobby, sítě 32 organizací podporujících práva žen v České republice a člena Evropské ženské lobby, budou diskutovat o různých formách násilí, jeho prevenci a důsledcích a o významu Istanbulské úmluvy.

 

Více
feminismus.czČlánky › Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Slovenský helsinský výbor prešetrí prípady sterilizácie Rómok

Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovalo Centrum pre reprodukčné práva v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.
Správa „Telo i duša" popisujúca prípady násilnej a nelegálnej sterilizácie rómskych žien na Slovensku, ktorú vypracovaloCentrum pre reprodukčné práva v spolupráci Poradňou pre občianske a ľudské práva, vyvolala búrlivú verejnú diskusiu a znepokojenie nad zisteniami v nej obsiahnutými. V súvislosti s uverejnením správy prizval Slovenský helsinský výbor (SHV) medzinárodných expertov na monitorovaciu pracovnú cestu.

Slovenský helsinský výbor pozorne sleduje reakcie širokej verejnosti na uvedenú správu a spôsob, akým bola správa medializovaná. Vzhľadom k tomu, že poznatky správy ako aj celková téma sú mimoriadne závažné, SHV pokladá prešetrenie popisovaných prípadov za kľúčový krok v zabezpečovaní základných práv a právom garantovaných hodnôt ľudí žijúcich v SR. Popri odporúčaniach adresovaných zúčastneným stranám sa predstavitelia SHV rozhodli uskutočniť pracovnú cestu, na ktorú prizvali skupinu expertov z Medzinárodnej helsinskej federácie pre ľudské práva (IHF-HR) so sídlom vo Viedni.

Cieľom tejto pracovnej cesty bude zmonitorovanie priebehu procesných postupov kompetentných orgánov, ako aj preverenie zistení publikovaných v správe. SHV jednoznačne odsudzuje akékoľvek porušovanie ľudských práv, vrátane práva na reprodukciu a práva na slobodné rozhodovanie o vlastnom živote. Expertná skupina IHF-HR bude nestranne vyhodnocovať získané výstupy po kvalitatívnej stránke, ako aj z hľadiska ich výpovednej hodnoty tak, aby prispela k objektívnemu zisteniu skutkového stavu za účelom prípadného vyvodenia právnej zodpovednosti.


Zprávu Telo i du?a: Násilné sterilizácie a ďal?ie útoky na reprodukčnú slobodu Rómov na Slovensku je mo?né ve sloven?tině stáhnout ze stránek www.tolerancia.sk jako dokumenty PDF:

  •    1. část (6,5 MB)
  •    2. část (1,3 MB)
  •    3. část (162,0 kB)
  •    obálka (816,1 kB)

    Související

  • www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.