Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy

21.12.2018  

"All I Want for Christmas Is the Fall of Patriarchy" is a 1-day exhibition organized and curated by Anna Wim and Natalie Kollega, aiming to give platform and visibility to diverse femme and non-binary artists working with themes of feminism, queerness, social justice, and more.

Více
feminismus.czČlánky › Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)

Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)

12. červenec 2004  | Zuzana Hurtajová
18. - 19. mája sa v moderných priestoroch Fakulty politických vied a zahraničných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia o žene pod názvom Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná). Hlavnými organizátormi a vedeckými garantmi konferencie boli Univerzita Mateja Bela a Sociologický ústav Akademie věd Českej republiky.
Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná)

18. - 19. mája sa v moderných priestoroch Fakulty politických vied a zahraničných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia o žene pod názvom Sféry ženy (žena verejná, žena súkromná). Hlavnými organizátormi a vedeckými garantmi konferencie boli Univerzita Mateja Bela a Sociologický ústav Akademie věd Českej republiky. Konferencia, na ktorej organizačne participovali štyri fakulty UMB, bola výsledkom riešenia Univerzitného grantového projektu VUGA 6/2003 „Problematika rodových štúdií...“. Hoci konferencia bola záležitosťou predovšetkým slovenských a českých špičkových výskumných pracovísk a občianskych združení (Slovenská a Česká akadémia vied, univerzitné pracoviská zo Slovenska - Univerzita Komenského z Bratislavy, Univerzita Konštantína Filozofa z Nitry, Univerzita Mateja Bela z Banskej Bystrice, Žilinská univerzita, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, ale aj Moravy - Masarykova univerzita z Brna, Univerzita Palackého z Olomouca, Sliezska univerzita z Opavy, Ostravská univerzita, Čiech - Karlova univerzita z Prahy, Univerzita z Ústí nad Labem, Západočeská univerzita z Plzne a i.), konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia z Rakúska a svojho zástupcu mali aj Slováci z Vojvodiny - z Oddelenia slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Zo 103 zaprezentovaných účastníkov aktívne s príspevkami vystúpilo 83 referujúcich (!).

Obsahom konferencie bolo prezentovať, interpretovať, analyzovať, syntetizovať i systematizovať problém v našom stredoeurópskom (presnejšie česko-slovenskom) priestore „mladej“, rozbiehajúcej sa vedeckej disciplíny – gender studies (rodové štúdie). Táto vedecká disciplína sa v Európe začala výraznejšie etablovať v 70. rokoch 20. storočia, ale na Slovensku a v Česku sa jej samostatné vedeckovýskumné pracoviská v porovnaní so Západnou Európou začínajú formovať až po páde železnej opony (1989). Problematika gender studies poukazuje na sociálne rozdiely medzi mužmi a ženami (v protiklade k biologickým rozdielom), ktoré sú kultúrne determinované a sociálne konštruované. Môžu sa meniť v čase a odlišujú sa nielen v rámci jednej kultúry ale aj medzi kultúrami. Je potrebné zdôrazniť, že výskum v oblasti gender studies je jednou z kľúčových úloh krajín Európskej únie a teda aj nových prístupových krajín, vrátane Slovenska i Česka. (Nie náhodou má takmer každá univerzita vo vyspelom civilizovanom svete vo svojich študijných programoch zahrnutý aj samostatný odbor Gender studies.)

Konferenciu otvoril slávnostným príhovorom dekan Fakulty politických vied a zahraničných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. František Briška, PhD. Po slávnostných úvodných slovách nasledovala pilotná prednáška Mgr. Hany Haškovej z Gender and Sociologie zo Sociologického ústavu Akadémie vied Českej republiky pod názvom Měnící se názory na roli muže a ženy na přelomu tisíciletí. Potom rokovanie pokračovalo v siedmich sekciách: v etnologickej, sociologickej, historickej, právnej a ekonomickej, politickej, literárnej a v sekcii umenie a komunikácia. Konferencia jednoznačne potvrdila, že rodová problematika výrazne rezonuje v civilizovaných spoločnostiach. Dôkazom toho bol aj široký diapazón diskutovaných tém, napr.: stav výskumu genderových vzťahov v Čechách a na Slovensku, proklámacia dichotómie pohlavia a genderu, vysoká frekvencia genderových výskumov orientovaných na ženu, genderová analýza vrátane učebníc sexuálnej výchovy, genderová diferenciácia vo výučbe cez rodové konštrukcie vo vidieckom a mestskom prostredí (aj v historickom kontexte), manželské pozície, roly a statusy žien, materstvo, profesné pôsobenie žien a jeho vplyv na rodinný život v kontexte s narúšaním genderových stereotypov v rodine, vymedzenie pojmov diskriminácie a rovnosti v pracovnom práve a práve sociálneho zabezpečenia ženy v Českej a Slovenskej republike, postavenie žien v rodinnom práve, aplikačné a interpretačné problémy súvisiace s presadzovaním práv žien, feministický pohľad v medzinárodnom práve a úloha žien v rozvoji spoločnosti, mapovanie sociálneho postavenia ženy od mýtického a symbolického zobrazenia cez vývoj národno-obrodeneckých snáh až k účasti žien vo vnútroštátnej a medzinárodnej politike, feministické hnutia, rozvojová pomoc a dobrovoľná práca žien v rozvojových krajinách, žena a terorizmus, obchodovanie „s bielym mäsom“, podiel žien na utváraní etického sveta, žena ako psychologický fenomén literatúry, biblická žena v literatúre 20. storočia, žena v reklame ako (zne)uctená žena, genderový aspekt v rétorike, vo verbálnej a neverbálnej komunikácii a i.

Príspevky, ktoré odzneli na konferencii, mali výrazne interdisciplinárny charakter, ktorý saturoval v najširšom slova zmysle spoločenskovedné, sociologické, filozofické, etické, etnologické, historické, politologické, politické, právne, umelecké, literárne i lingvistické témy. Prednášateľky i prednášajúci prezentovali vo svojich výskumoch rôzne prístupy, niektoré príspevky boli orientované metodologicky a teoreticky, iné uprednostňovali analyticko-štatistický princíp kombinovaný s komparatívnou metódou, iné zase prezentovali historicko-interpretačný pohľad. Boli však aj také príspevky, ktoré sa zamerali na prezentáciu výsledkov svojich pracovísk, zaoberajúcich sa rodovými štúdiami. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že na Slovensku i v Česku fungujú už v tejto oblasti samostatné vedeckovýskumné pracoviská (napr. Centrum rodových štúdií pri Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Gender centrum pri Masarykovej univerzite v Brne, Gender and Sociologie pri Sociologickom ústave AV ČR v Prahe a i.). Je však pozoruhodné, že na konferencii okrem výskumníkov z týchto pracovísk vystúpil aj prekvapujúco veľký počet vedeckých pracovníkov z iných inštitúcií, katedier, ústavov, občianskych združení, dokonca divadla i knižného vydavateľstva, ktorí sa zameriavajú na rôzne aspekty výskumu gender studies. Mnohí z nich participujú aj na zaujímavých medzinárodných projektoch.

Účastníkmi tejto „mega“ konferencie s rozsiahlym interdisciplinárnym záberom boli výskumníci takmer zo všetkých spoločenskovedných odborov. Dominantným cieľom konferencie bolo otvoriť moderný akademický dialóg na medzinárodnej úrovni o diverzite rodových štúdií, ich heterogenite, vývinových premenách a najmä perspektívach v zjednocujúcej sa Európe. Konferencia sa niesla v príjemnom pracovnom a konštruktívnom duchu, ba čo viac, nadviazali sa nové a dúfajme aj plodné osobné a pracovné kontakty. Organizátori veria, že výsledky konferencie bude korunovať zborník Sféry ženy za finančného prispenia Univerzitného grantového projektu VUGA 6/2003, na ktorý sa môžeme tešiť už v tomto kalendárnom roku.
Konferencia sa zaoberala širokým diapazónom rozmanitých tém, ktoré sa stávajú v moderných civilizáciách čoraz väčšmi aktuálnymi a diskutovanými. Je potrebné upozorniť na skutočnosť, že prednášateľmi neboli len ženy, ale aj muži, ktorí svojimi príspevkami výrazne podporili výskum gender studies. Rodové štúdie nie sú totiž len záležitosťou žien, ale aj mužov, čo vtipne naznačila na záver konferencie aj Dr. Koštialová, jedna z organizátoriek konferencie, že (dovolím si parafrázovať) to, čo sa nedopovedalo na konferencii Sféry ženy..., sa dopovie v blízkej budúcnosti na konferencii Sféry muža...

Doc. PhDr. Zuzana Hurtajová, CSc.

Katedra slovenského jazyka a literatúry
Fakulta humanitných vied
Univerzita Mateja Bela
Tajovského 40
974 00 Banská Bystrica, Slovensko


www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.