Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí

Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí

Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí
Nižší mzdy žen ve srovnání s muži za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou jevem, který je nejspíš starý jako lidstvo samo. Důvod se nabízí stále tentýž: hlavní role žen je v péči o domácnost a hlavním živitelem je muž; pokud žena vydělává, je její příjem jen příjmem doplňkovým. Ačkoli dnes již tento model neplatí, a stoprocentně neplatil ani před sto a více lety, představa o rozdělení rolí je v myslích celé řady lidí obojího pohlaví - a to i v tak zvaných vyspělých zemích - stále pevně zakořeněná. Přitom většina českých rodin je dnes stále závislá na příjmech obou, muže i ženy, nemluvě o obrovském počtu domácností s dětmi závislými na jediné ženě-samoživitelce...mmt
Nižší mzdy žen ve srovnání s muži za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou jevem, který je nejspíš starý jako lidstvo samo. Důvod se nabízí stále tentýž: hlavní role žen je v péči o domácnost a hlavním živitelem je muž; pokud žena vydělává, je její příjem jen příjmem doplňkovým. Ačkoli dnes již tento model neplatí, a stoprocentně neplatil ani před sto a více lety, představa o rozdělení rolí je v myslích celé řady lidí obojího pohlaví - a to i v tak zvaných vyspělých zemích - stále pevně zakořeněná. Přitom většina českých rodin je dnes stále závislá na příjmech obou, muže i ženy, nemluvě o obrovském počtu domácností s dětmi závislými na jediné ženě-samoživitelce...

Kromě toho se věří, že žena je biologicky předurčena k tomu, aby rodila a vychovávala děti, a že je to její hlavní zájem. Z toho logicky vyplývá, že ačkoli chodí do zaměstnání, nemůže ho vykonávat s tak plným nasazením jako muž, a její biologické vlastnosti ji předurčují pouze k vykonávání méně důležitých a tudíž hůře placených zaměstnání. V České republice se rozdíl v platech mužů a žen během celých 90. let postupně prohluboval. Jeho další zvětšování se sice zastavilo v roce 2000, ale od té doby se situace výrazně nezlepšila.

Ženy vydělávají méně než muži bez ohledu na to, že mají stejné vzdělání. V roce 2002 tvořil průměrný plat žen 74% platu mužů. Nejmenší rozdíly jsou mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou (76%), největší mezi ženami a muži se středoškolským vzděláním bez maturity a s vysokoškolským vzděláním (v obou případech 71%).

Průměrné platy žen v porovnání s platy mužů (v %), ve vztahu k dosaženému vzdělání
1996 1998 1999 2000 2001
Vzdělání
Základní 76,3 74,6 74,7 74,3 74,9
Střední bez maturity 69,9 71.6 68,4 70,1 70,8
Střední s maturitou 78,1 72,9 72,7 72,7 74,5
Vysokoškolské 74,6 65,2 62,5 63,4 65,4
Zdroj: Český statistický úřad, údaje z internetové stránky, VII/2003.

Mnohem větší rozdíly můžeme nalézt tehdy, když budeme sledovat platy v závislosti na pohlaví a věku. Nejmenší rozdíly mezi pohlavími jsou do 30 let. V další životní etapě vydělávají ženy pouze 69% platu mužů. Po dosažení věku 40 let se rozdíl trochu zmenšuje a ženy dosahují 76% mužů, ovšem po šedesátce je rozdíl největší - ženy vydělávají jen 66% platu mužů. Hlavní příčinou tohoto jevu je, že ženy mezi 60-64 lety již většinou odcházejí do důchodu a pokud pokračují v práci, obvykle mají pouze doplňkový příjem ke své penzi na částečný úvazek. Muži v této věkové skupině, pokud pracují po dosažení důchodového věku, jsou zaměstnáni na plný úvazek.

Obecně lze říci, co se týká kategorií zaměstnání podle vzdělání a profese: čím vyšší vzdělání a pozice, tím větší je rozdíl ve mzdě mezi mužem a ženou. V kategorii zaměstnanců a zaměstnankyň s nejvyššími příjmy, kterou Český statistický úřad označuje "zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci", braly ženy v roce 2001 pouze 55% (!) platu mužů. (Všechny údaje jsou převzaté z Českého statistického úřadu.)

Platy v České republice

V poslední zprávě CEDAW (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, OSN) je uvedeno, že nerovnost mezi muži a ženami přetrvává, protože jsou ženy častěji zaměstnávány na hůře placených pozicích a pozicích, které nevyžadují přílišnou kvalifikaci. Nižší platy jsou také typické pro zaměstnání, kterým dominují ženy (např. učitelství).

Průměrný plat žen je o 26% (2002, celý úvazek) nižší než průměrný plat mužů. Tento fakt přetrvává, i když ženy mají stejné nebo lepší vzdělání a kvalifikaci. Zdroj: Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women in the labour market in CEE, Gender Studies: 2003.

Ženy Muži
Míra ekonomické aktivity 15+ v % 51 69
Počet ekonomicky aktivních v tis. 2 283 2 890
Nezaměstnanost v % 9 6
Částečné úvazky v % 9 3
Průměrné měsíční výdělky v tis. 16 21
Zdroj: Ženy a muži v datech, MPSV, ČSÚ: 2003.


Hrubá průměrná mzda 1995 Hrubá průměrná mzda 2001
KZAM (ISCO - 88) Muži Ženy Ženské platy v % mužského platu Muži Ženy Ženské platy v % mužského platu
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 25 043 15 888 63,2 39 720 21 855 54,9
Vědečtí a odborní duševní pracovníci 17 404 13 828 79,3 25 722 18 247 70,8
Nižší administrativní pracovníci 11 297 9 253 82,5 16 661 13 139 78,9
Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 10 408 7 144 68,6 15 096 10 313 68,6
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 8 568 7 385 86,2 11 658 9 985 86
Zdroj: Rovné příležitosti při slaďování práce a rodiny?, SOÚ: 2003.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.