We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí

Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí

Rozdíly ve mzdách žen a mužů stoupají spolu se vzděláním a pozicí
Nižší mzdy žen ve srovnání s muži za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou jevem, který je nejspíš starý jako lidstvo samo. Důvod se nabízí stále tentýž: hlavní role žen je v péči o domácnost a hlavním živitelem je muž; pokud žena vydělává, je její příjem jen příjmem doplňkovým. Ačkoli dnes již tento model neplatí, a stoprocentně neplatil ani před sto a více lety, představa o rozdělení rolí je v myslích celé řady lidí obojího pohlaví - a to i v tak zvaných vyspělých zemích - stále pevně zakořeněná. Přitom většina českých rodin je dnes stále závislá na příjmech obou, muže i ženy, nemluvě o obrovském počtu domácností s dětmi závislými na jediné ženě-samoživitelce...mmt
Nižší mzdy žen ve srovnání s muži za stejnou práci či práci stejné hodnoty jsou jevem, který je nejspíš starý jako lidstvo samo. Důvod se nabízí stále tentýž: hlavní role žen je v péči o domácnost a hlavním živitelem je muž; pokud žena vydělává, je její příjem jen příjmem doplňkovým. Ačkoli dnes již tento model neplatí, a stoprocentně neplatil ani před sto a více lety, představa o rozdělení rolí je v myslích celé řady lidí obojího pohlaví - a to i v tak zvaných vyspělých zemích - stále pevně zakořeněná. Přitom většina českých rodin je dnes stále závislá na příjmech obou, muže i ženy, nemluvě o obrovském počtu domácností s dětmi závislými na jediné ženě-samoživitelce...

Kromě toho se věří, že žena je biologicky předurčena k tomu, aby rodila a vychovávala děti, a že je to její hlavní zájem. Z toho logicky vyplývá, že ačkoli chodí do zaměstnání, nemůže ho vykonávat s tak plným nasazením jako muž, a její biologické vlastnosti ji předurčují pouze k vykonávání méně důležitých a tudíž hůře placených zaměstnání. V České republice se rozdíl v platech mužů a žen během celých 90. let postupně prohluboval. Jeho další zvětšování se sice zastavilo v roce 2000, ale od té doby se situace výrazně nezlepšila.

Ženy vydělávají méně než muži bez ohledu na to, že mají stejné vzdělání. V roce 2002 tvořil průměrný plat žen 74% platu mužů. Nejmenší rozdíly jsou mezi zaměstnankyněmi a zaměstnanci se středoškolským vzděláním s maturitou (76%), největší mezi ženami a muži se středoškolským vzděláním bez maturity a s vysokoškolským vzděláním (v obou případech 71%).

Průměrné platy žen v porovnání s platy mužů (v %), ve vztahu k dosaženému vzdělání
1996 1998 1999 2000 2001
Vzdělání
Základní 76,3 74,6 74,7 74,3 74,9
Střední bez maturity 69,9 71.6 68,4 70,1 70,8
Střední s maturitou 78,1 72,9 72,7 72,7 74,5
Vysokoškolské 74,6 65,2 62,5 63,4 65,4
Zdroj: Český statistický úřad, údaje z internetové stránky, VII/2003.

Mnohem větší rozdíly můžeme nalézt tehdy, když budeme sledovat platy v závislosti na pohlaví a věku. Nejmenší rozdíly mezi pohlavími jsou do 30 let. V další životní etapě vydělávají ženy pouze 69% platu mužů. Po dosažení věku 40 let se rozdíl trochu zmenšuje a ženy dosahují 76% mužů, ovšem po šedesátce je rozdíl největší - ženy vydělávají jen 66% platu mužů. Hlavní příčinou tohoto jevu je, že ženy mezi 60-64 lety již většinou odcházejí do důchodu a pokud pokračují v práci, obvykle mají pouze doplňkový příjem ke své penzi na částečný úvazek. Muži v této věkové skupině, pokud pracují po dosažení důchodového věku, jsou zaměstnáni na plný úvazek.

Obecně lze říci, co se týká kategorií zaměstnání podle vzdělání a profese: čím vyšší vzdělání a pozice, tím větší je rozdíl ve mzdě mezi mužem a ženou. V kategorii zaměstnanců a zaměstnankyň s nejvyššími příjmy, kterou Český statistický úřad označuje "zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci", braly ženy v roce 2001 pouze 55% (!) platu mužů. (Všechny údaje jsou převzaté z Českého statistického úřadu.)

Platy v České republice

V poslední zprávě CEDAW (Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen, OSN) je uvedeno, že nerovnost mezi muži a ženami přetrvává, protože jsou ženy častěji zaměstnávány na hůře placených pozicích a pozicích, které nevyžadují přílišnou kvalifikaci. Nižší platy jsou také typické pro zaměstnání, kterým dominují ženy (např. učitelství).

Průměrný plat žen je o 26% (2002, celý úvazek) nižší než průměrný plat mužů. Tento fakt přetrvává, i když ženy mají stejné nebo lepší vzdělání a kvalifikaci. Zdroj: Gender assessment of the impact of EU accession on the status of women in the labour market in CEE, Gender Studies: 2003.

Ženy Muži
Míra ekonomické aktivity 15+ v % 51 69
Počet ekonomicky aktivních v tis. 2 283 2 890
Nezaměstnanost v % 9 6
Částečné úvazky v % 9 3
Průměrné měsíční výdělky v tis. 16 21
Zdroj: Ženy a muži v datech, MPSV, ČSÚ: 2003.


Hrubá průměrná mzda 1995 Hrubá průměrná mzda 2001
KZAM (ISCO - 88) Muži Ženy Ženské platy v % mužského platu Muži Ženy Ženské platy v % mužského platu
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 25 043 15 888 63,2 39 720 21 855 54,9
Vědečtí a odborní duševní pracovníci 17 404 13 828 79,3 25 722 18 247 70,8
Nižší administrativní pracovníci 11 297 9 253 82,5 16 661 13 139 78,9
Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé a opraváři 10 408 7 144 68,6 15 096 10 313 68,6
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství a lesnictví 8 568 7 385 86,2 11 658 9 985 86
Zdroj: Rovné příležitosti při slaďování práce a rodiny?, SOÚ: 2003.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.