Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů
Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. tan

Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. Proto se nevládní nezisková organizace Aperio, jejímž posláním je "zlepšit postavení rodiny ve společnosti", věnuje problematice rovných příležitostí osob pečujících o rodinu a děti, zejména rovné příležitosti matek na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnaných žen pečujících o děti mladší 15 let.

V oblasti rovných příležitostí rodičů pracuje v současné době Aperio na projektu Možnosti a omezení spojená s plněním rodičovského poslání v ČR. Tematicky se projekt soustředí zejména na slaďování rodinného a profesního života a rovné příležitosti žen a mužů v péči o rodinu a děti. Cílem Aperia je navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti a výkonu zaměstnání. Konkrétně se jedná například o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené a při ošetřování dítěte v době nemoci apod.

Během analýzy současné situace a právní úpravy ČR jsme vybrali 8 nejpalčivějších okruhů s dopadem na rodiče.
 • vyřazení rodičů pečujících o děti (v průběhu mateřské a rodičovské dovolené) z pracovního procesu
 • nemožnost střídání otce a matky při ošetřování dítěte v době nemoci
 • diskriminace mužů v započítávání doby péče o dítě pro účely důchodového pojištění
 • nerovnoprávné postavení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zaměstnanci v přístupu k rodičovským dávkám nemocenského pojištění
 • nedostatečná nabídka flexibilních pracovních režimů pro osoby pečující o děti
 • nedostačující síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů
 • neuspokojivé možnosti rekvalifikace pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do zaměstnání
 • složitost a nepřehlednost systému dávek pro rodiny

V současné době zpracováváme pro dané problémové okruhy návrhy změn a řešení, které vyplývají obecně z antidiskriminační legislativy, kterou je Česká republika povinna respektovat v rámci vstupu do EU.

Připomínky a náměty k danému tématu ze strany rodičů, zaměstnavatelů či poskytovatelů služeb uvítáme na adrese aperio@aperio.cz

Občanské sdružení Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství je nezisková nevládní organizace.
V současné době se ve své činnosti zaměřuje na dvě hlavní tematické oblasti:

Rovné příležitosti osob pečujících o rodinu a děti. Cíl:

 • identifikovat, popisovat a zviditelňovat existující problémy v oblasti rodičovství a skutečné potřeby rodičů;
 • zlepšovat společenské povědomí v oblasti rovných příležitostí ve společnosti a podporovat změny tradičního pojetí sociálních rolí v rodině (zejména rozdělení povinností spojených s péčí o rodinu a děti a slaďování profesního a rodinného života);
 • podporovat demokratická práva rodičů v oblasti trhu práce a vytváření pracovních příležitostí pro rodiče na rodičovské dovolené a po návratu z ní;
 • hájit práva rodiny jako příjemce sociálních služeb, prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Práva žen související s jejich reprodukční funkcí, a to zejména právo rozhodovat o způsobu vedení porodu a poskytovateli zdravotnických služeb v průběhu porodu. Cíl:

 • podporovat aktivní a informovanou účast žen v systému zdravotní péče v průběhu těhotenství, při porodu a v raném věku dítěte;
 • posilovat vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní život a život dětí;
 • zvyšovat úroveň právního vědomí žen v oblasti reprodukčního zdraví, zdůrazňovat a hájit práva příjemců zdravotní péče;
 • podněcovat a podílet se na rozšiřování nabídky kvalitních zdravotních a sociálních služeb v průběhu těhotenství, při porodu a rané péči o dítě včetně jejich legislativního zaštítění;
 • prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.