We will not change our show

21.2.2019  Jihomoravský kraj  | 

Výstava We Will Not Change Our Show sdružuje umělce pocházející ze střední a východní Evropy, tvořící v různých médiích a zabývající se různorodými aspekty vyjádření vlastní queer identity. Kurátorská pozice vychází z ideje svobody slova a uměleckého vyjádření. Předpokladem je přesvědčení, že diskuze o citlivých otázkách spojených s queer tematikou může přispět k narušení patriarchálního statu quo, jenž často vylučuje a diskriminuje menšiny.

Více

Žižkovská noc 2019 - Ženy v kultuře

23.3.2019  Praha  | 

Stále lze v některých galeriích a uměleckých sbírkách najít ženy pouze jako múzy, milenky a děvy umělců. Na ženu jako umělkyni narazíme jenom zřídka. Čím to je? V průběhu historie umění jsou umělkyně pevnou a silnou součástí umělecké scény, ale proč nejsou vidět? Téma genderového diskurzu je na větším počátku v České republice než jinde. Až od 80. a 90. let se na české scéně toto téma začalo řešit. Ženy nebyly přijímány na umělecké akademie, které udávaly směr. Nejsou brány vážně. Patriarchát ve společnosti. 4. vlna feminismu, která řeší sexismus. Tohle mohla udělat jenom ženská. Pojem „Ženské umění”. Šovinismus. Obtěžování. Bytí děva v kultuře.
 

Více

Neohrožené ženy v komiksu: Setkání s Martou Breen

25.3.2019  Praha  | 

Skandinávský dům, nakladatelství Argo a Kavárna co hledá jméno zvou na setkání s Martou Breen u příležitosti vydání knihy Neohrožené ženy. Sto padesát let boje za volnost, rovnost a sesterství v překladu Jitky Jindřiškové.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů
Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. tan

Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. Proto se nevládní nezisková organizace Aperio, jejímž posláním je "zlepšit postavení rodiny ve společnosti", věnuje problematice rovných příležitostí osob pečujících o rodinu a děti, zejména rovné příležitosti matek na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnaných žen pečujících o děti mladší 15 let.

V oblasti rovných příležitostí rodičů pracuje v současné době Aperio na projektu Možnosti a omezení spojená s plněním rodičovského poslání v ČR. Tematicky se projekt soustředí zejména na slaďování rodinného a profesního života a rovné příležitosti žen a mužů v péči o rodinu a děti. Cílem Aperia je navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti a výkonu zaměstnání. Konkrétně se jedná například o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené a při ošetřování dítěte v době nemoci apod.

Během analýzy současné situace a právní úpravy ČR jsme vybrali 8 nejpalčivějších okruhů s dopadem na rodiče.
 • vyřazení rodičů pečujících o děti (v průběhu mateřské a rodičovské dovolené) z pracovního procesu
 • nemožnost střídání otce a matky při ošetřování dítěte v době nemoci
 • diskriminace mužů v započítávání doby péče o dítě pro účely důchodového pojištění
 • nerovnoprávné postavení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zaměstnanci v přístupu k rodičovským dávkám nemocenského pojištění
 • nedostatečná nabídka flexibilních pracovních režimů pro osoby pečující o děti
 • nedostačující síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů
 • neuspokojivé možnosti rekvalifikace pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do zaměstnání
 • složitost a nepřehlednost systému dávek pro rodiny

V současné době zpracováváme pro dané problémové okruhy návrhy změn a řešení, které vyplývají obecně z antidiskriminační legislativy, kterou je Česká republika povinna respektovat v rámci vstupu do EU.

Připomínky a náměty k danému tématu ze strany rodičů, zaměstnavatelů či poskytovatelů služeb uvítáme na adrese aperio@aperio.cz

Občanské sdružení Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství je nezisková nevládní organizace.
V současné době se ve své činnosti zaměřuje na dvě hlavní tematické oblasti:

Rovné příležitosti osob pečujících o rodinu a děti. Cíl:

 • identifikovat, popisovat a zviditelňovat existující problémy v oblasti rodičovství a skutečné potřeby rodičů;
 • zlepšovat společenské povědomí v oblasti rovných příležitostí ve společnosti a podporovat změny tradičního pojetí sociálních rolí v rodině (zejména rozdělení povinností spojených s péčí o rodinu a děti a slaďování profesního a rodinného života);
 • podporovat demokratická práva rodičů v oblasti trhu práce a vytváření pracovních příležitostí pro rodiče na rodičovské dovolené a po návratu z ní;
 • hájit práva rodiny jako příjemce sociálních služeb, prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Práva žen související s jejich reprodukční funkcí, a to zejména právo rozhodovat o způsobu vedení porodu a poskytovateli zdravotnických služeb v průběhu porodu. Cíl:

 • podporovat aktivní a informovanou účast žen v systému zdravotní péče v průběhu těhotenství, při porodu a v raném věku dítěte;
 • posilovat vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní život a život dětí;
 • zvyšovat úroveň právního vědomí žen v oblasti reprodukčního zdraví, zdůrazňovat a hájit práva příjemců zdravotní péče;
 • podněcovat a podílet se na rozšiřování nabídky kvalitních zdravotních a sociálních služeb v průběhu těhotenství, při porodu a rané péči o dítě včetně jejich legislativního zaštítění;
 • prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.