Domácí násilí - veřejné setkání a diskuse

10.12.2018  Středočeský kraj  | 

Otevřená společnost o. p. s., Fórum 50%, o. p. s. , MĚSTO BUŠTĚHRAD a Rodinné centrum Buštěhradský Pelíšek VÁS ZVOU NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ A DISKUSI NA TÉMA: DOMÁCÍ NÁSILÍ

Více

Konference k výstavě Feministická avantgarda

11.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Jako součást doprovodného programu k výstavě připravuje Dům umění konferenci, která se bude zabývat širšími socio-kulturními aspekty (ne)přítomnosti feministické avantgardy v sedmdesátých, potažmo osmdesátých letech minulého století u nás a specifickými podmínkami, za nichž se v tomto období feministické myšlení profilovalo, respektive obezřetně obcházelo. Smyslem konference je přispět k diskusi o důvodech, proč debaty o feminismu a genderu přežívaly v bývalém Československu tak dlouho na okraji zájmu a proč je tomu tak do jisté míry dodnes. V bouřlivých 60. letech, kdy rapidně narůstal zájem o pochopení role žen ve společnosti (včetně jejích historických proměn) a kdy západní feministické hnutí uvádělo tzv. ženské otázky do sociálně-politické praxe, nebyla u nás druhá vlna feminismu téměř zaznamenána. Závažné politické okolnosti srpna 1968, sovětské okupace a následné normalizace zastavily tento proces v zárodku chystaných sociálních reforem a debaty o feminismu a genderu postihl podobný osud jako jiné nonkonformní myšlenkové trendy.

Více

Mýty o Istanbulské úmluvě - diskusní večer

11.12.2018  Praha  | 

Diskutovat budeme o obsahu a dezinterpretacích spojených s tímto dokumentem, zamyslíme se nad příčinami jejich vzniku a nad jejich důsledky.

Více
feminismus.czČlánky › Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů

Rovné příležitosti rodičů
Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. tan

Dnešní ženy se svým vzděláním a schopnostmi v mnoha oborech lidské činnosti vyrovnají mužům a mateřství by pro ně nemělo automaticky znamenat znevýhodnění na pracovním trhu. Mužům naopak svědčí, když se angažují nejen v pracovní, nýbrž i v rodinné sféře. Příslušnost k ženskému pohlaví automaticky neznamená rodičovskou kvalifikaci a příslušnost k mužskému neznamená obdobnou diskvalifikaci. Výzkumy potvrzují, že zájem otců o děti je vydatnou prevencí rozvodů a podstatným činitelem rodinné soudržnosti. Proto se nevládní nezisková organizace Aperio, jejímž posláním je "zlepšit postavení rodiny ve společnosti", věnuje problematice rovných příležitostí osob pečujících o rodinu a děti, zejména rovné příležitosti matek na mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnaných žen pečujících o děti mladší 15 let.

V oblasti rovných příležitostí rodičů pracuje v současné době Aperio na projektu Možnosti a omezení spojená s plněním rodičovského poslání v ČR. Tematicky se projekt soustředí zejména na slaďování rodinného a profesního života a rovné příležitosti žen a mužů v péči o rodinu a děti. Cílem Aperia je navrhnout a prosadit podmínky k tomu, aby si rodiče podle svých potřeb v kontextu osobního i profesního života mohli vybrat vyhovující a funkční model péče o děti a výkonu zaměstnání. Konkrétně se jedná například o dostupnost flexibilních pracovních režimů a služeb souvisejících s péčí o děti, umožnění průběžného sdílení péče o děti oběma rodiči v období rodičovské dovolené a při ošetřování dítěte v době nemoci apod.

Během analýzy současné situace a právní úpravy ČR jsme vybrali 8 nejpalčivějších okruhů s dopadem na rodiče.
 • vyřazení rodičů pečujících o děti (v průběhu mateřské a rodičovské dovolené) z pracovního procesu
 • nemožnost střídání otce a matky při ošetřování dítěte v době nemoci
 • diskriminace mužů v započítávání doby péče o dítě pro účely důchodového pojištění
 • nerovnoprávné postavení osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se zaměstnanci v přístupu k rodičovským dávkám nemocenského pojištění
 • nedostatečná nabídka flexibilních pracovních režimů pro osoby pečující o děti
 • nedostačující síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů
 • neuspokojivé možnosti rekvalifikace pro rodiče, kteří se po rodičovské dovolené vracejí do zaměstnání
 • složitost a nepřehlednost systému dávek pro rodiny

V současné době zpracováváme pro dané problémové okruhy návrhy změn a řešení, které vyplývají obecně z antidiskriminační legislativy, kterou je Česká republika povinna respektovat v rámci vstupu do EU.

Připomínky a náměty k danému tématu ze strany rodičů, zaměstnavatelů či poskytovatelů služeb uvítáme na adrese aperio@aperio.cz

Občanské sdružení Aperio - Společnost pro zdravé rodičovství je nezisková nevládní organizace.
V současné době se ve své činnosti zaměřuje na dvě hlavní tematické oblasti:

Rovné příležitosti osob pečujících o rodinu a děti. Cíl:

 • identifikovat, popisovat a zviditelňovat existující problémy v oblasti rodičovství a skutečné potřeby rodičů;
 • zlepšovat společenské povědomí v oblasti rovných příležitostí ve společnosti a podporovat změny tradičního pojetí sociálních rolí v rodině (zejména rozdělení povinností spojených s péčí o rodinu a děti a slaďování profesního a rodinného života);
 • podporovat demokratická práva rodičů v oblasti trhu práce a vytváření pracovních příležitostí pro rodiče na rodičovské dovolené a po návratu z ní;
 • hájit práva rodiny jako příjemce sociálních služeb, prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Práva žen související s jejich reprodukční funkcí, a to zejména právo rozhodovat o způsobu vedení porodu a poskytovateli zdravotnických služeb v průběhu porodu. Cíl:

 • podporovat aktivní a informovanou účast žen v systému zdravotní péče v průběhu těhotenství, při porodu a v raném věku dítěte;
 • posilovat vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní život a život dětí;
 • zvyšovat úroveň právního vědomí žen v oblasti reprodukčního zdraví, zdůrazňovat a hájit práva příjemců zdravotní péče;
 • podněcovat a podílet se na rozšiřování nabídky kvalitních zdravotních a sociálních služeb v průběhu těhotenství, při porodu a rané péči o dítě včetně jejich legislativního zaštítění;
 • prosazovat legislativní změny vedoucí k posílení lidských práv a svobod v dané oblasti.

Související

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.