Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více

Sarah Sharma: sExit Machine

25.9.2018  Praha  | 

Přednáška navazuje na projekt „the sExit“, který se zabývá genderovým aspektem politiky úniku (exitu). Půjde o přehled široké škály mužských únikových fantazií napříč politickým spektrem. sExity se objevují v geopolitickém, technologickém i intimním prostoru. sExit se skrývá v nacionalistických hnutích (Brexit), nástupu sexuálních robotů, programech digitálního detoxu, aktivismu v oblasti mužských práv a dokonce i v některých odnožích autonomistického marxismu.

Více
feminismus.czČlánky › "Přístup zaměstnavatelů k rovnosti příležitostí je konzervativní," říká Dana Machátová, předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

"Přístup zaměstnavatelů k rovnosti příležitostí je konzervativní," říká Dana Machátová, předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů

"Přístup zaměstnavatelů k rovnosti příležitostí je konzervativní," říká Dana Machátová, předsedkyně Výboru ČMKOS pro rovné příležitosti žen a mužů
Dana Machátová se tématu rovnosti příležitostí žen a mužů věnuje 5 let, nejprve jako místopředsedkyně a poslední dva roky jako předsedkyně Výboru Českomoravské komory odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou pracovní skupiny Evropské odborové konfederace ve vyjednávacím týmu evropských sociálních partnerů k rovnosti žen a mužů. Zeptali jsme se jí mimo jiné, jak hodnotí přístup zaměstnavatelů k rovným příležitostem a kde nalézá největší překážky. lin
Dana Machátová se tématu rovnosti příležitostí žen a mužů věnuje 5 let, nejprve jako místopředsedkyně a poslední dva roky jako předsedkyně Výboru Českomoravské komory odborových svazů pro rovné příležitosti žen a mužů. Je členkou Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů a členkou pracovní skupiny Evropské odborové konfederace ve vyjednávacím týmu evropských sociálních partnerů k rovnosti žen a mužů. Zeptali jsme se jí mimo jiné, jak hodnotí přístup zaměstnavatelů k rovným příležitostem a kde nalézá největší překážky. lin

V rámci ČMKOS funguje Výbor pro rovné příležitosti žen a mužů. Zřejmě tuto problematiku odbory považují za důležitou. Jakou konkrétní činnost tento výbor vyvíjí?

Činnost Výboru je zaměřena zejména na shromažďování a distribuci informací o rovnosti příležitostí, vytváření sítě spolupracovníků v odborových svazech, vzdělávací aktivity, semináře, konference. Spolupracujeme na projektech s jinými organizacemi - aktuálně na projektu EQUAL na téma "Slaďování profesního a rodinného života", v předešlých letech na společném projektu Mezinárodní konfederace svobodných odborů a holandské odborové centrály FNV "Ženy v odborech, ve společnosti a na trhu práce" nebo na twinningovém projektu České republiky a Švédska "Zlepšení veřejného institucionálního mechanismu pro zavedení, posílení a kontrolu prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže". Věnujeme se medializaci tématu rovných příležitostí prostřednictvím odborového týdeníku SONDY i veřejných sdělovacích prostředků.

Je problematika rovných příležitostí důležitou agendou v celkové odborové činnosti?

Po celou dobu své existence dělá Výbor všechno pro to, aby byla důležitou agendou.

Jak se změnila pozice a prostředí Výboru od jeho vzniku? Vidíte nějaký posun ve vnímání problematiky rovných příležitostí pro ženy a muže?

Výbor je stálým poradním orgánem Rady ČMKOS. Jeho posláním je podporovat ve veškeré činnosti ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené politiku rovnosti příležitostí, zejména žen a mužů. V současné době je ve Výboru zastoupeno 20 odborových svazů, ČMKOS v současnosti sdružuje 34 odborových svazů, každý z nich má právo jmenovat do Výboru svého zástupce. Spolupracujeme s jednotlivými odborovými svazy sdruženými v ČMKOS, regionálními radami odborových svazů, sociálními partnery, MPSV ČR a nevládními organizacemi. V mezinárodním měřítku spolupracuje s Evropskou odborovou konfederací (ETUC) a Mezinárodní konfederací svobodných odborů (ICFTU).
V celé české společnosti probíhá proces prosazování rovnosti příležitostí a gender mainstreamingu velice pomalu. A protože zaměstnanci, odboráři a odboroví funkcionáři jsou součástí této společnosti, je nasnadě, že se jejich postoje k politice rovných příležitostí žen a mužů, až na malé výjimky, příliš neodlišují od postoje celé společnosti.

Jaké největší překážky vidíte při prosazování rovných příležitostí?

Za největší překážku považuji setrvávání v gendrových stereotypech. Česká společnost si zatím nespojuje, nedokáže nebo nechce spojit negativní důsledky zastaralých společenských konvencí do souvislosti se současnou ekonomickou a sociální situací. Jeden příklad stereotypu za všechny - tvrzení, že muž je živitelem rodiny a žena má pečovat o děti a domácnost. Rovné příležitosti znamenají především právo volby. Žena má právo se svobodně rozhodnout, zda se bude plně věnovat pouze profesní kariéře, zda naplněním jejích životních představ bude pouze výchova dětí a péče o rodinu nebo zda rozdělí své znalosti, schopnosti a čas mezi zaměstnání a rodinu. Při každé ze zvolených možností by měla mít zajištěny veškeré podmínky k tomu, aby mohla uplatnit své vzdělání, schopnosti, tvůrčí myšlení, protože každá z těchto možností je svým způsobem prospěšná pro celou společnost. Trvat na přesvědčení, že muž - zaměstnanec bude celoživotně živitelem rodiny při současné úrovni nezaměstnanosti prostě neodpovídá realitě. Je třeba vzít v úvahu i další životní situace - dlouhotrvající nemoc, úraz, úmrtí, rozvod…

Které oblasti jsou podle Vás v současné době nejpálivější v oblasti rovných příležitostí?

Rovné odměňování, segregace na trhu práce, možnosti slaďování profesního a rodinného života, nedostatečné zastoupení žen ve vedoucích pozicích v pracovním, politickém i veřejném životě.

Jak se Vám pracuje se zaměstnavateli? Řešíte nějaké konkrétní případy porušování rovných práv žen a mužů v pracovním procesu?

Pokud máte na mysli spolupráci s jednotlivými konkrétními zaměstnavateli, musím říct, že jejich přístup k rovnosti příležitostí je celkově konzervativní, i když samozřejmě i zde platí, že výjimka potvrzuje pravidlo.
www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.