Feministická avantgarda

12.12.2018  Jihomoravský kraj  | 

Skupinová mezinárodní výstava Feministická avantgarda představí mimořádná díla umělkyň, tvořících v sedmdesátých až devadesátých letech minulého století na feministické téma. Práce na emancipační témata ze soukromé rakouské sbírky SAMMLUNG VERBUND pocházejí od světově významných umělkyň.

Více

Konference "Break The Silence"

22.2.2019  Praha  | 

Spolek Common Law Society ve spolupráci s proFem – centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí, o.p.s., Vás srdečně zve na konferenci a následný mini moot court k tématu sexuálního násilí, s názvem BREAK THE SILENCE, konanou 22. února 2019.

Více

Nemlčíme - Rozhodli jsme se promluvit o sexuálním násilí.

25.2.2019  Praha  | 

Srdečně Vás zveme na druhé promítání rozhovorů projektu Nemlčíme. Sexuální násilí je větší problém, než si myslíme. Proto jsme se rozhodli nemlčet. V sympatickém Prostoru39 Vám představíme celý projekt, jeho vznik a pustíme vám další rozhovory s lidmi, kteří se svěřili se svým příběhem. Je to surové a drsné, nahání to husí kůži a je nám nepříjemně, ale je potřeba vyvracet mýty, které ve společnosti stále jsou. Forma videí, kde vidíme tvář lidí, kteří sexuální násilí zažili, je silná a emotivní, ale věříme, že to bude přínosem. Nebojte se na místo donést své vlastní názory a obavy. Rádi povedeme večer ve volné diskuzi.

Více
feminismus.czČlánky › Přestaňme financovat výzkumy, které ignorují gender a pohlaví, říká expertka

Přestaňme financovat výzkumy, které ignorují gender a pohlaví, říká expertka

18. duben 2018  | Gender Studies, o. p. s.

Ve vědě mohou genderové proměnné znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, říká Londa Schiebinger profesorka historie vědy ze Stanfordské univerzity a ředitelka projektu Genderové inovace v oblasti vědy, zdravotnictví a medicíny, inženýrství a životního prostředí (Gender Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment Project). Schiebinger poukazuje na to, že zatímco se v podnikání a v průmyslu vnímání "genderových proměnných" omezuje na podporu kreativity, ve vědě mohou hrát fatální roli.

Rozsáhlý projekt Londy Schiebinger vznikl jako spolupráce prestižní Stanfordské univerzity, Evropské komise a Národního institutu zdraví v USA [US National Science Foundation]. Od té doby se rozšířil i do dalších oblastí a vedl k uspořádání série technologických "kulatých stolů" v Silicon Valley pro Google, Facebook a další leadery technologických oborů. Součástí projektu je zpracování případových studií, které upozorňují na mezery, které se jako důsledek nedostatečného zohledňování rozdílů mezi ženami a muži objevují v řadě inovací.

Schiebinger podporuje genderově citlivý výzkum a opakovaně vysvětluje jeho celospolečenské benefity a důležitost v době, kdy se živě diskutuje o jeho smyslu, potřebnosti a financování. Její projekt už přinesl své ovoce, když americký Národní institut zdraví rozhodl, že všechny výzkumné projekty financované z veřejných zdrojů budou muset zohlednit biologické pohlaví jako proměnnou při designování výzkumu. Nicméně stále chybí zmínka o genderu, tedy společností konstruovaném pohlaví. Vědecká obec je zodpovědná za to, aby pohlaví a gender byly ve výzkumných projektech zohledněny a donoři by to měli vyžadovat od všech, kdo žádají finance na výzkum. Dalším významným krokem v této oblasti je pak skutečnost, že renomovaný lékařský časopis The Lancet v publikačních pokynech nově explicitně vyžaduje sofistikovaný analytický přístup k otázkám genderu a pohlaví.

Přehlížení odlišností mezi muži a ženami má na svědomí lidské životy

Nedostatek pozornosti věnovaný biologickému pohlaví se projevuje v mnoha vědeckých studiích a vede k finančním ztrátám, i ke ztrátám na životech, kterým lze snadno předejít, upozorňuje profesorka Schiebinger. Neschopnost zohlednit odlišný dopad na muže a ženy při aplikaci vědeckých výsledků může mít na svědomí lidské životy. Schiebinger uvádí tři příklady:

Bezpečnostní pásy: Bezpečnostní pásy nejsou optimalizovány tak, aby vyhovovaly těhotným ženám. Trojbodový bezpečnostní pás byl vyvinutý v padesátých letech a stále se používá. Problém je, že sjíždí po břiše těhotné ženy a ohrožuje tak plod i matku. V důsledku toho patří havárie motorových vozidel nadále mezi hlavní příčiny úmrtí plodu v souvislosti s poraněním matky. Je tak jasné, že bezpečnostní pásy pro těhotné ženy jsou potřebné.

Detekce onemocnění srdce: Srdeční onemocnění jsou nejčastější příčinou smrti amerických žen, uvádí Schiebinger. Jelikož onemocnění srdce bylo dlouho považováno primárně za onemocnění mužů, vyvinula se koronarografie ("zlatý standard" pro diagnostiku pacientů s bolestí na hrudníku) tak, aby bylo možné detekovat symptomy typické pro muže trpící onemocněním srdce. Bohužel technologie nedokáže nemoc odhalit u velké části žen (zejména těch mladých). V důsledku toho jsou ženy často špatně či nedostatečně diagnostikovány. Uznání faktu, že muži a ženy mají různé příznaky srdečních onemocnění, může zlepšit diagnózu a léčbu.

Nejedná se o jediný případ z oblasti zdravotnictví, podle Schiebinger byla ve Spojených státech stažena z prodeje celá řada léků, u kterých byly prokázány negativní dopady na lidské zdraví. Osm z deseti stažených léčiv představovalo větší ohrožení pro ženy než pro muže. Léky se na americký trh v první řadě dostaly proto, že vědci při testování nezohlednili možnost, že léky mohou u mužů i žen reagovat jinak, vysvětlila Schiebinger. Vývoj a výroba těchto léčiv stály miliardy dolarů, které byly vynaloženy zbytečně.

Algoritmy: Překladač Google má maskulinní výchozí hodnotu. Články o profesorce Schiebinger překládá v mužském rodě (ze španělštiny, tj. pro-drop jazyka, do angličtiny – non-pro-drop). Stejným způsobem se chovají i další algoritmy, které byly vyvinuty na základě starších dat, dědí předpojatost v systému. To znamená, že se dřívější upřednostňování jednoho pohlaví prosazuje do budoucnosti, a to i v době, kdy vlády, univerzity a firmy (jako je Google) samy zavádí politiky na podporu rovnosti.

Klíčové je zohlednění genderu při tvorbě výzkumných metod i týmů

Jak je možné, že se toto u technologií přehlíží? Nejde jen o problémy spojené s politikou financování výzkumu. Jde také o ty, kdo výzkum realizují a o jejich identitu. "Zajímavým omylem je, že rovnost vyžaduje stejnost," říká Schiebinger a zároveň poukazuje na fakt, že mnoho výzkumných a vývojových týmů je homogenních, což může neúmyslně vést k zaujatosti v tom, co je zkoumáno a jak se výzkum provádí. Muži a ženy mají odlišné sociální zkušenosti a často různé názory a priority v oblasti výzkumu. Pravdou je, že teprve když se více žen prosadilo v historických vědách, začaly se otevírat otázky spojené s dějinami antikoncepce nebo dámských hygienických potřeb. Ve studii z loňského roku přezkoumala Schiebinger a její tým více než 1,5 milionu vědeckých publikačních výsledků a zjistili, že práce, jejichž autorkami jsou ženy, výrazně častěji zohledňují pohlaví a gender.

Výzkum Schiebinger je označován za průkopnický, vedl totiž k novému oboru studia nazvanému "genderové inovace", který využívá analytické metody zohledňující pohlaví a gender v kontextu inovací a vědeckých objevů. Schiebinger spolupracuje s výzkumníky a výzkumnicemi z prostředí medicíny, informatiky a inženýrství a pomáhá integraci sociálních pohledů do technické části jejich práce. Spolupracuje s grantovými agenturami a recenzovanými časopisy, aby zajistila, že genderově citlivé výzkumné metody budou řádně začleněny v oblasti výzkumu. Domnívá se, že pro vytváření technologií, které naplňují potřeby celé rozmanité uživatelské obce, je zásadní, abychom pochopili, jak nevědomé předsudky zkreslují výzkum a inovace.

Cílem Londy Schiebinger je odstranit z technologií předsudky tím, že se zdůrazní potřeba posílit výzkumné týmy, metody a témata. Univerzity a průmyslové společnosti musí být otevřeny začlenění genderově citlivých metod do procesů plánování a tvorby nových technologií, ve výsledku tak totiž získají živnou půdu pro kreativitu, nové perspektivy a odhalí zcela nové oblasti výzkumu. Firmy pravděpodobně nedosáhnou rovnováhy v počtu zaměstnaných mužů a žen, dokud nepřehodnotí způsob, jakým pracují.

Prvním krokem pro zlepšení situace je podle Schiebinger naslouchání hlasům žen obecně. Říká k tomu: "Pomocí integrace výzkumných metod zohledňujících pohlaví a gender napříč jednotlivými disciplínami je třeba napravit tři věci: v rámci výzkumných týmů dosáhnout vyrovnanějšího počtu žen, zajistit, aby instituce podporovaly rovnost žen a mužů a zlepšit znalosti. Pokud jsme si vědomi existujících genderových norem, můžeme vytvořit technologii, kterou chceme, která bude inkluzivní, nebudou upřednostňovat jednu skupinu před druhou a bude prospěšná společnosti jako celku.“

__________________________________________________________________________________________________________________

BLANKSON, Amy. Why Gender Equality In The Workplace Is Not Enough. Forbes [online]. 3. dubna 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/amyblankson/2018/04/03/why-gender-equality-in-the-workplace-is-not-enough/#2af07ed3585c

PELLS, Rachael. Stop funding research that ignores sex and gender, says expert. Times Higher Education [online]. 4. dubna 2018 [cit. 2018-04-11]. Dostupné z: https://www.timeshighereducation.com/news/stop-funding-research-ignores-sex-and-gender-says-expert

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.