Feministická konference

28.8.2018  Moravskoslezský kraj  | 

Zajímá vás feminismus a chcete se dozvědět něco víc o tématech, kterými se současné feministky zabývají? Pak je tato akce určena právě pro vás.

Více

Média z pohledu novinářek - diskusní večer

19.9.2018  Praha  | 

Další z řady diskusních večerů v Knihovně Gender Studies bude tentokrát věnován tématu žen v médiích a zpravodajství. Diskutovat budeme o situaci novinářek v českém mediálním prostředí a jejich postavení v redakcích nebo o vlivu genderu na mediální obsah.

Více

DIY Karneval - Women's rights are human rights

22.9.2018  

Letošní DIY karneval zvedá jedno, zdálo by se, běžné až banální téma - ženská práva. Proč běžné a banální? Řada lidí vám řekně, že doba boje za práva žen je úspěšně za námi, a že diskriminace a násilí páchané na ženách patří minulosti. Dost často zapomenou například na takové detaily, že Česko vede stále přední příčky v rozdílném odměňování žen a mužů za stejnou práci. Že většina řídících pozic je obsazena muži. A že a s různými druhy sexuálního obtěžování či násilí se za život setkala skoro každá žena. Ačkoli freetekno komunita, ze které DIY karneval vzešel, bývá označována za žensky nejotevřenější ze současných subkultur, ruku na srdce, ani zde nejsou poměry ideální.

Více
feminismus.czČlánky › Právní úvod do agenturního zaměstnávání

Právní úvod do agenturního zaměstnávání

Právní úvod do agenturního zaměstnávání
Agentura práce (personální agentura) je soukromoprávní subjekt, který se pohybuje na trhu práce a pracuje na obdobném principu jako úřad práce. Činností agentury práce je zajištění poptávky fyzických a právnických osob po pracovní síle a výběr uchazečů a uchazeček o zaměstnání dle požadavků zadaných klienty. Na českém trhu práce funguje poměrně velké množství personálních agentur, přičemž podstatná část z nich se specializuje pouze na určité činnosti. Kromě standardních činností vyplývajících přímo z právních předpisů jako je zprostředkování zaměstnání, poradenství a agenturní zaměstnávání, nabízejí personální agentury také řadu dalších služeb, jako je pracovní diagnostika, kariérní poradenství, personální audit, outplacement, testování pracovních předpokladů, HR marketing, headhunting a další.

Agentura práce (personální agentura) je soukromoprávní subjekt, který se pohybuje na trhu práce a pracuje na obdobném principu jako úřad práce. Činností agentury práce je zajištění poptávky fyzických a právnických osob po pracovní síle a výběr uchazečů a uchazeček o zaměstnání dle požadavků zadaných klienty. Na českém trhu práce funguje poměrně velké množství personálních agentur, přičemž podstatná část z nich se specializuje pouze na určité činnosti. Kromě standardních činností vyplývajících přímo z právních předpisů jako je zprostředkování zaměstnání, poradenství a agenturní zaměstnávání, nabízejí personální agentury také řadu dalších služeb, jako je pracovní diagnostika, kariérní poradenství, personální audit, outplacement, testování pracovních předpokladů, HR marketing, headhunting a další.

Zprostředkování zaměstnání vymezuje § 14 odst. 1 zákona o zaměstnanosti (1); podle tohoto ustanovení je zprostředkování zaměstnání chápáno mnohem šířeji než pouhé vyhledání zaměstnání: Zákon pod zprostředkování zaměstnání zahrnuje následující činnosti:

a) vyhledání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází, a vyhledání zaměstnanců pro zaměstnavatele, který hledá nové pracovní síly,

b) zaměstnávání fyzických osob za účelem výkonu jejich práce pro uživatele, kterým se rozumí jiná právnická nebo fyzická osoba, která práci přiděluje a dohlíží na její provedení (dále jen "uživatel"),

c) poradenská a informační činnost v oblasti pracovních příležitostí.

Agentury práce mohou zprostředkování zaměstnání provádět pouze na základě povolení ke zprostředkování zaměstnání, které vydává Ministerstvo práce a sociální věcí. Podmínky pro fungování agentur práce stanoví § 61 a násl. zákona o zaměstnanosti. V roce 2008 byla schválena novela zákona o zaměstnanosti, která mj. zavedla novou důležitou podmínku pro udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání právnické nebo fyzické osobě, a to souhlas Ministerstva vnitra, přičemž tento souhlas si vyžádá samotné Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tato podmínka byla do zákona začleněna s cílem zabránit nezákonným aktivitám v souvislosti se zprostředkováním zaměstnání.

Ke konci roku 2009 evidovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 2.150 agentur práce s licencí na zprostředkování zaměstnání. I přes dopady ekonomické krize, kdy výrazně poklesla nabídka volných pracovních míst, je to pouze o 72 zprostředkovatelů méně než v roce 2008 (2).

Agenturní zaměstnávání

Agenturní zaměstnávání bylo do českého právního řádu zavedeno od 1. října 2004, kdy nabyl účinnosti zákon č. 405/2004 Sb., o zaměstnanosti. V této souvislosti byl také novelizován (3), dnes již neplatný, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce. Agenturní zaměstnání je vymezeno v § 2 odst. 5 zákoníku práce a § 14 odst. 1 a § 66 zákona o zaměstnanosti.

Zaměstnanec či zaměstnankyně uzavírají pracovní smlouvu s agenturou práce, nikoli s konkrétní firmou, pro niž vykonávají práci; jejich zaměstnavatelem je tedy agentura práce, která jim vyplácí mzdu a také za ně odvádí sociální a zdravotní pojištění. Nicméně po dobu, kdy jsou zaměstnanci či zaměstnankyně agentury dočasně přiděleni k výkonu práce u jiného zaměstnavatele, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, ukládá těmto zaměstnaným pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jejich práci vedoucí zaměstnanec či zaměstnankyně firmy, k níž byli agenturní zaměstnanci či zaměstnankyně přiděleni, tedy nikoli agentura práce.

§309 odst. 5 zákoníku práce zakotvuje povinnost agentury práce i uživatele zajistit, „aby pracovní a mzdové podmínky dočasně přiděleného zaměstnance nebyly horší, než jsou nebo by byly podmínky srovnatelného zaměstnance.“ Pokud jsou pracovní podmínky agenturních zaměstnaných u uživatele horší, než jsou pracovní podmínky kmenových zaměstnaných uživatele, je agentura práce na žádost dočasně přiděleného zaměstnance či zaměstnankyně nebo případně z vlastní iniciativy povinna zajistit rovné zacházení. Agenturní zaměstnanci či zaměstnankyně mají právo domáhat se svých práv, která jim vznikla z nerovného zacházení, u své pracovní agentury.

V roce 2008 Evropská unie přijala směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES ze dne 19. listopadu 2008 o agenturním zaměstnávání, která se vztahuje na tzv. agenturní zaměstnané. Směrnice zakotvuje zásadu rovnosti mezi agenturními zaměstnanými a zaměstnanci a zaměstnankyněmi kmenovými. Členské státy jsou povinny zajistit, že agenturní zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít již od prvního dne jejich přidělení k uživateli stejné pracovní podmínky, jaké mají kmenoví zaměstnanci a zaměstnankyně.

Omezení agentur zaměstnávajících cizince a cizinky přineslo nařízení vlády č. 64/2009 Sb. o stanovení druhu prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat, schválené 5. března 2009, a to v návaznosti na § 64 zákona o zaměstnanosti, který k přijetí takovéhoto nařízení vládu zmocňuje. Podle tohoto nařízení nemohou agentury práce cizincům a cizinkám zprostředkovávat zaměstnání formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele pro takové druhy prací, k jejichž výkonu postačuje nižší stupeň vzdělání než střední vzdělání s maturitní zkouškou a prací neuvedených v příloze k tomuto nařízení.

Na co si dát pozor

Pokud se někdo rozhodne využít služeb agentury práce, měl by si dát pozor na následující skutečnosti:

• agentura práce má licenci od Ministerstva práce a sociálních věcí,

• zkontrolovat délku platnosti povolení agentury k činnosti a dobu jejího působení na českém trhu práce,

• nehradit agentuře práce žádné poplatky za zprostředkování práce (náklady na odměnu pro agenturu nese zaměstnavatel),

• nepodepsat pracovní smlouvu, kde by byly uvedeny jakékoli srážky či odměny ze mzdy ve prospěch agentury práce.

S cílem zkvalitnit český trh práce byla v roce 2002 vytvořena Asociace poskytovatelů personálních služeb "APPS" (4). Asociace je především profesní organizací personálních agentur a poradenských společností v oblasti poskytování personálních služeb.

Zdroje:

Šubrt Bořivoj, Právní analýza institut agenturního zaměstnávání v ČR, prosinec 2008, http://portal.mpsv.cz/sz/zamest/zpr_prace/pravni_analyza_ap_v_cr.doc

http://www.penize.cz/pracovni-pomer/83116-praci-muzete-sehnat-i-pres-agenturu-budte-ale-opatrni

http://www.migraceonline.cz/e-knihovna/?x=2222313

http://www.personalista.com/ziskavani-a-vyber/agentury-prace--myty-o-otrokarich-versus-realita-.html

http://poradna.jobs.cz/opoustim-zamestnani/nezamestnany-a-pravo/

http://www.epravo.cz/top/clanky/agenturni-zamestnavani-a-dohoda-o-docasnem-prideleni-zamestnance-59384.html

http://finance.idnes.cz/nebudte-novodobymi-otroky-pracovni-smlouva-muze-obsahovat-i-nezakonne-pozadavky-gjq-/podnikani.asp?c=A091029_1280656_firmy_rady_hru

http://hn.ihned.cz/c1-37602920-stat-uderil-na-agentury-prace

http://www.smocr.cz/data/fileBank/5adf7708-aaa6-4cc2-ac21-2a9844f268ab.pdf

http://cs.wikipedia.org/wiki/Person%C3%A1ln%C3%AD_agentura

 

(1) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších právních předpisů

(2) http://www.mpsv.cz/files/clanky/8747/07052010.pdf

(3) Zákon č. 436/2004 Sb.

(4) http://www.apps.cz/

Celý text expertízy dostupný zde.

 

www.feminismus.cz (2003)  |  redesign 2013  |  realizace a webhosting Econnect  |  design Michal Šiml  |  Za finanční podpory Slovak-Czech Women‘s Fund.